Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Taotluste edastamise keeled

Suhtluskeeled on leedu ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormid peavad olema leedu keeles.

Viimati uuendatud: 25/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.