Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotluse ja sellega seotud tõendavad dokumendid võib saata kõikides ELi ametlikes keeltes. Ka ametiasutused võivad vahetada teavet (artiklid 7–10) kõikides ELi ametlikes keeltes.

Hüvitise taotlemise blanketid

Kuriteoohvrite hüvitise taotlus PDF (387 Kb) de

Kuriteoohvrite hüvitise taotluse vormiga seotud teave PDF (137 Kb) de

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.