Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Taotluste edastamise keeled

Kreeka ja inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotlusvormid ja teave hüvitise kohta on kättesaadavad kreeka ja inglise keeles sotsiaalkindlustusosakonna büroodes või osakonna veebisaidil: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Taotlusvormi võite kohale tuua isiklikult või saata sotsiaalkindlustusametile postiga järgmisel aadressil: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon, Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Viimati uuendatud: 08/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta