Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 274/2017 για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νόμων (στο εξής: νόμος 274/2017), «τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 αποστέλλονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της αρχής προς την οποία απευθύνονται ή σε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή από το εν λόγω κράτος μέλος, με εξαίρεση:

α) τις αποφάσεις που λαμβάνει η αρχή απόφασης, οι οποίες συντάσσονται σε γλώσσα που καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η εν λόγω αρχή‧

β) τα πρακτικά ακρόασης θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και άλλων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα οποία συντάσσονται στη γλώσσα του κράτους μέλους που ορίζεται από την αρχή συνδρομής του εν λόγω κράτους μέλους.»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 274/2017 «Υπό τους όρους της παραγράφου 1, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απευθύνονται στις σλοβακικές αρχές αποστέλλονται στη σλοβακική γλώσσα.»

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το σχετικό έντυπο (Tlacivo_274_2017.docx), διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας: webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο