Erstatning til ofre for forbrydelser

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

I henhold til artikel 20, stk. 1, i lov nr. 274/2017 om ofre for kriminalitet og om ændring og supplering af visse love (i det følgende benævnt "lov nr. 274/2017]" sendes "de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 18 og 19, på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den modtagende myndigheds medlemsstat eller på et andet sprog, som tillades af denne medlemsstat, undtagen:

a) afgørelser, der træffes af den besluttende myndighed, og som er affattet på det sprog, der er fastlagt i medlemsstatens retsorden

b) referater af afhøringer af ofre for voldelig kriminalitet og andre personer i henhold til artikel 18, stk. 6, litra b), og artikel 19, stk. 4, litra b), der er affattet på medlemsstatens sprog som fastsat af den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat."

I artikel 20, stk. 2, i lov nr. 274/2017 hedder det, at "på de i stk. 1 fastsatte betingelser skal dokumenter og oplysninger, der sendes til de slovakiske myndigheder, sendes på slovakisk."

Formularer til ansøgning om erstatning

Yderligere oplysninger og blanketten (Tlacivo_274_2017.docx) findes på det slovakiske justitsministeriums websted.

Sidste opdatering: 05/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website