Erstatning til ofre for forbrydelser

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Luxembourg accepterer følgende sprog, jf. artikel 11, stk. 1:

  • luxembourgsk
  • fransk
  • tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Der er i Luxembourg ingen særlig blanket, der skal udfyldes til brug for indgivelse af en ansøgning om erstatning.

Ansøgningen indgives i form af et almindeligt brev med angivelse af, hvor og hvornår de handlinger, som ansøgeren har været udsat for, fandt sted, samt en nøjagtig beskrivelse heraf.

Dokumenter til støtte for ansøgningen bilægges brevet (kopi af anmeldelsen, af de retsafgørelser, der måtte være truffet, af dokumentation for total uarbejdsdygtighed eller varige mén, for øgede udgifter eller indtægtsnedgang samt for, at det ikke har været muligt at opnå fuld erstatning fra gerningsmanden).

Sidste opdatering: 24/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.