Odškodnění obětí trestných činů

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jazyky pro předávání žádostí

Žádosti se přijímají v maltštině a angličtině.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění je k dispozici na adrese: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Poslední aktualizace: 29/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.