Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Дания

Езици за предаване на молби

Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления (Erstatningsnævnet) приема датски или английски език за предаване на молбите на Дания.

Дания е сключила езикова конвенция с други северни държави, а именно с Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, по силата на която гражданите на тези държави могат да използват собствения си език в друга северна държава. Езиците, обхванати от конвенцията, са датски, фински, исландски, норвежки и шведски.

Формуляри на молби за обезщетение

Различните формуляри, включително формулярът на исковата молба, както на датски, така и на английски език, могат да бъдат намерени на уебсайта на Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, в раздел „Самообслужване“ (selvbetjening).

Последна актуализация: 15/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Германия

Езици за предаване на молби

Искът за обезщетение и всички съответни подкрепящи документи могат да бъдат изпращани на всички официални езици на ЕС. Органите могат също да обменят информация (членове 7—10) на всички официални езици на ЕС.

Формуляри на молби за обезщетение

Формуляр за иск за обезщетение за жертви на престъпленияPDF(387 Kb)de

Информация относно формуляра за иск за обезщетение за жертви на престъпленияPDF(137 Kb)de

Последна актуализация: 09/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Естония

Езици за предаване на молби

Естонски език

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите формуляра за подаване на иск за обезщетение на уебсайта на службата за социално осигуряване.

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Ирландия

Езици за предаване на молби

Английски и ирландски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Тази връзка http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ще ви препрати към страницата на уебсайта на Министерството на правосъдието и равенството, която се отнася до схемата за обезщетяване на травми от престъпления.

Образците на молбите във връзка с травми с летален и нелетален изход са достъпни чрез връзката в долната част на страницата.

Последна актуализация: 20/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Гърция

Езици за предаване на молби

Официалният език за подаване на молби и за обмен на информация, данни и приложени документи е гръцки.

Формуляри на молби за обезщетение

Образецът на молбата за обезщетение на жертвите е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на следния интернет адрес:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Испания

Езици за предаване на молби

Испански език.

Формуляри на молби за обезщетение

ОбразецPDF(53 KB)es за изпращане на молби за обезщетения при трансгранични ситуации.

ОбразецPDF(53 KB)es за изпращане на решения във връзка с обезщетения при трансгранични ситуации.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Хърватия

Езици за предаване на молби

За подаването на молби и искания се приема хърватски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образците на молбите за обезщетение са достъпни на уебсайта на Министерството на правосъдието както на хърватски, така и на английски език.

Връзка: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Кипър

Езици за предаване на молби

Гръцки и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите образците на молбите за обезщетение и информацията за обезщетенията на гръцки и английски език в офисите на социалноосигурителните служби или на техния уебсайт: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Можете да внесете молбата си лично или да я изпратите по пощата на следния адрес: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon (Социалноосигурителни служби), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Литва

Езици за предаване на молби

Езиците на комуникация са литовски и английски.

Формуляри на молби за обезщетение

Образците на молбите за обезщетение трябва да са на литовски език.

Последна актуализация: 25/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Люксембург

Езици за предаване на молби

В съответствие с член 11, параграф 1 Люксембург приема следните езици:

  • люксембургски език,
  • френски език и
  • немски език.

Формуляри на молби за обезщетение

В Люксембург лицата, които търсят обезщетение, не са длъжни да попълват специален образец.

Молбата може да бъде подадена, като просто се изпрати писмо, в което се посочат датата, мястото и естеството на деянията, на които лицето е станало жертва.

Към писмото трябва да бъдат приложени удостоверителните документи в подкрепа на молбата (копие от полицейския доклад, съответно от всички съдебни решения, които са постановени, удостоверителни документи за пълна неработоспособност, съответно за трайна инвалидност, удостоверителни документи за увеличаване на разходите или намаляване на доходите, документи, доказващи невъзможността жертвата да получи ефективно и достатъчно обезщетение от извършителя на престъплението).

Последна актуализация: 25/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Малта

Езици за предаване на молби

Езиците, на които се приемат молбите, са малтийски и английски.

Формуляри на молби за обезщетение

Образецът на молбата за обезщетение може да бъде намерен на следния адрес: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Последна актуализация: 29/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Холандия

Последна актуализация: 26/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Австрия

Езици за предаване на молби

Съгласно член 11, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления исковете могат да се подават на немски и на английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Формуляр за искане на обезщетение съгласно австрийския Закон за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de

Последна актуализация: 01/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Словения

Езици за предаване на молби

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени на словенски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени посредством предвиден за целта формуляр и придружени от декларация. Формулярът е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието. Формулярите за лица, принадлежащи към италианското и унгарското национално малцинство, са достъпни под формата на неофициални преводи на италиански и унгарски език.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Формулярът е достъпен също така на английски език (вж. по-надолу), но само за информация: молбата за обезщетение трябва да бъде подадена на словенски език.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Последна актуализация: 28/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетяване на жертви на престъпления - Швеция

Езици за предаване на молби

Шведски или английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образци на шведски език:

Молба за обезщетение за травми от престъпления (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning), която изисква идентификация с помощта на шведското мобилно приложение BankID.

Молба за обезщетение за травми от престъпления за телесни провреди и нарушаване на личната неприкосновеност (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning).

Молба за обезщетение за травми от престъпления за дете, което е станало свидетел на престъпление, което може да навреди на неговата безопасност и доверието му в близък роднина (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person).

Молба за обезщетение за травми от престъпления за материални или чисто имуществени вреди (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada).

Образец на английски език:

Връзката отваря нов прозорецМолба за обезщетение за травми от престъпление за телесни повреди и нарушаване на личната неприкосновеност (pdf)

Последна актуализация: 29/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.