Обезщетяване на жертви на престъпления

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Езици за предаване на молби

Испански език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образец PDF (53 KB) es за изпращане на молби за обезщетения при трансгранични ситуации.

Образец PDF (53 KB) es за изпращане на решения във връзка с обезщетения при трансгранични ситуации.

Последна актуализация: 22/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.