Обезщетяване на жертви на престъпления

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Езици за предаване на молби

Съгласно член 20, параграф 1 от Закон № 274/2017 за жертвите на престъпления и за изменение и допълнение на някои други закони (наричан по-нататък „Закон № 274/2017“) „документите и информацията, посочени в членове 18 и 19, се предават на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, чийто орган е адресат, или на друг език, приеман от тази държава членка, с изключение на:

а) решенията, вземани от решаващия орган, които се съставят на езика, определен от националния му правопорядък;

б) протоколите от изслушванията на жертвите на престъпление с упражняване на насилие и на други лица съгласно член 18, параграф 6, буква б) и член 19, параграф 4, буква б), които се изготвят на езика на държавата членка, определен от нейния орган за помощ.“

Съгласно член 20, параграф 2 от Закон № 274/2017 „като се спазват условията, посочени в параграф 1, документите и информацията, адресирани до словашките органи, се предават на словашки език.

Формуляри на молби за обезщетение

Повече информация и формулярът (Tlacivo_274_2017.docx) можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Република Словакия.

Последна актуализация: 05/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт