Обезщетяване на жертви на престъпления

Езици за предаване на молби

Искът за обезщетение и всички съответни подкрепящи документи могат да бъдат изпращани на всички официални езици на ЕС. Органите могат също да обменят информация (членове 7—10) на всички официални езици на ЕС.

Формуляри на молби за обезщетение

Формуляр за иск за обезщетение за жертви на престъпления PDF (387 Kb) de

Информация относно формуляра за иск за обезщетение за жертви на престъпления PDF (137 Kb) de

Последна актуализация: 22/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.