Обезщетяване на жертви на престъпления

Езици за предаване на молби

Естонски език

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите формуляра за подаване на иск за обезщетение на уебсайта на службата за социално осигуряване.

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.