Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Nätverket av lokala korrespondenter för internationell rättslig hjälp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) inrättades 2001 efter ett beslut av justitieministern, med det europeiska rättsliga nätverket som förebild. I mars 2004 omorganiserades nätverket, efter två beslut av justitieministern, till två specialiserade nätverk: Rumäniens rättsliga nätverk för brottmål (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket, och Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), som motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Därefter har de två nätverken omorganiserats steg för steg 2005, 2007, 2010 och 2014, till följd av ändringar i EU-lagstiftningen och personalförändringar inom Rumäniens rättssystem.

Den senaste uppdateringen gjordes genom justitieministerns beslut nr 1929/C av den 29 maj 2014 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001. Beslutet utarbetades i enlighet med regeringsbeslut nr 123/2007 om vissa åtgärder för att stärka det rättsliga samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater, antaget med ändringar genom lag nr 85/2008.

Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området motsvarar det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område på nationell nivå.

Rumänien har utsett två nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område finns vid justitieministeriet. På så sätt säkerställs att åtagandena för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område fullgörs.

I enlighet med artikel 6 omfattar Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området en domare från avdelning I – ärenden av civil natur och en domare från avdelning II – ärenden av civil natur (tidigare ärenden av kommersiell natur) vid Högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en domare från vardera avdelning I – ärenden av civil natur och avdelning II – ärenden av civil natur (tidigare ärenden av kommersiell natur) vid apellationsdomstolarna, en domare från varje specialdomstol/specialavdelning för ärenden avseende minderåriga och familjer som är särskilt inriktad på ärenden av civil natur med anknytning till internationellt bortförande av barn och beviljande av skadestånd för brottsoffer, tjänstemän från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete som även fullgör justitieministeriets åtaganden i egenskap av centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område, samt en företrädare för vardera yrkessammanslutning för notarier, exekutionsbiträden och advokater i Rumänien. De nationella kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är fullvärdiga medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området.

De domare som ingår i Rumäniens rättsliga nätverk har utsetts genom beslut av domstolsrådet (Consiliul Superior al Magistraturii).

Sedan 2001 har direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete vid justitieministeriet utifrån sina egna resurser (justitieministeriets budget) anordnat ett stort antal seminarier och arbetsmöten för nätverkens medlemmar. Framför allt sedan 2007 har sådana evenemang anordnats inom ramen för mer än 15 EU-program med finansiering från Europeiska kommissionen. Dessutom deltar företrädare för Rumäniens rättsliga nätverk regelbundet vid de europeiska rättsliga nätverkens möten.

Medlemmarna i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området finns förtecknade i bilagan till beslut nr 1929/C av den 29 maj 2014. Bilagan är del av beslutet.

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – domare

Högsta domstolen

Iulia Cristina TARCEA, vice ordförande

Romanița VRÂNCEANU, avdelning I – ärenden av civil natur

Roxana POPA, bemyndigad ordförande, avdelning II – ärenden av civil natur

Alba Iulias appellationsdomstol

Cristina Gheorghina NICOARĂ, avdelning I – ärenden av civil natur (appellationsdomstolens vice ordförande)

Olimpia Maria STÂNGĂ, avdelning II – ärenden av civil natur

Bacăus appellationsdomstol

Liliana CIOBANU, avdelning I – ärenden av civil natur

Loredana ALBESCU, avdelning II – ärenden av civil natur

Braşovs appellationsdomstol

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, avdelningen för ärenden av civil natur

Anca PÎRVULESCU, avdelningen för ärenden av civil natur

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, avdelningen för ärenden av civil natur

Braşovs tribunal för ärenden avseende minderåriga och familjer (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarests appellationsdomstol

Antonela BRĂTUIANU, avdelning IV – ärenden av civil natur

Ştefan CMECIU, avdelning V – ärenden av civil natur

Dumitru VĂDUVA, avdelning VI – ärenden av civil natur

Maria CEAUŞESCU, avdelning VII – ärenden avseende arbetsplats- och socialförsäkringstvister

Bogdan CRISTEA, avdelning VIII – administrativa och skatterelaterade rättstvister

Bukarests tribunal

Andreea Florina MATEESCU, avdelning V – ärenden av civil natur (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)

Anca Magda VOICULESCU, avdelning IV – ärenden av civil natur (sambandsdomare för det internationella Haagnätverket för 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn)

Constantin-Marino MARIN, ordförande, avdelning I – brottmål, kommissionen för beviljande av skadestånd till brottsoffer – Bukarests tribunal

Clujs appellationsdomstol

Denisa-Livia BĂLDEAN, vice ordförande

Liviu UNGUR, vice ordförande, avdelning II – ärenden av civil natur

Constanţas appellationsdomstol

Daniela PETROVICI, avdelning I – ärenden av civil natur

Iuliana Mihaela ȘERBAN, avdelning II – ärenden av civil natur

Craiovas appellationsdomstol

Mihaela COTORA, ordförande

Lotus Gherghină, avdelning II – ärenden av civil natur

Galaţis appellationsdomstol

Simona Claudia BACŞIN, avdelning I – ärenden av civil natur

Valentina VRABIE, avdelning II – ärenden av civil natur

Iaşis appellationsdomstol

Claudia Antoanela SUSANU, avdelning I – ärenden av civil natur

Oradeas appellationsdomstol

Marcela FILIMON, avdelning II – ärenden av civil natur

Piteştis appellationsdomstol

Corina PINCU IFRIM, avdelning I – ärenden av civil natur

Raluca TRANDAFIR, avdelning I – ärenden av civil natur

Corina Georgeta NUŢĂ, avdelning II – ärenden av civil natur som berör administrativa och skatterelaterade rättstvister

Argeş tribunal

Andreea Monica PRUNARU, avdelningen för ärenden av civil natur, vice ordförande

Vâlceas tribunal

Petre DINESCU, avdelning I – ärenden av civil natur

Ploieştis appellationsdomstol

Adriana Maria RADU, avdelning I – ärenden av civil natur

Elisabeta GHERASIM, ordförande för avdelning II – ärenden av civil natur

Florentina DINU, avdelning II – ärenden av civil natur

Valentina GHEORGHE, avdelning II – ärenden av civil natur

Suceavas appellationsdomstol

Ştefania Fulga ANTON, avdelning I – ärenden av civil natur

Daniela MITREA MUNTEA, avdelning II – ärenden av civil natur

Târgu Mureş appellationsdomstol

Andreea CIUCĂ, avdelning II – ärenden av civil natur

Timişoaras appellationsdomstol

Cristian PUP, avdelning I – ärenden av civil natur

Florin MOŢIU, avdelning II – ärenden av civil natur

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – nationella kontaktpunkter för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Justitieministern

Viviana ONACA, chef, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Ioana BURDUF, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området från direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete vid justitieministeriet – centralmyndighet på området internationellt rättsligt samarbete

Dorina DOMINTEANU, enhetschef

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Medlemmar i Rumäniens rättsliga nätverk på det privaträttsliga området – en företrädare utsedd av vardera ordföranden för Rumäniens nationella yrkessammanslutningar för notarier, exekutionsbiträden och advokater

Octavian ROGOJANU, notarius publicus, sekreterare vid rådet för Rumäniens nationella notarieförbund

Bogdan DUMITRACHE, exekutionstjänsteman

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokat

Senaste uppdatering: 01/02/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats