Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Kontaktpunkten

Portugal har utsett en kontaktpunkt för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Kontaktpunkten är en domare som utses av högsta domarrådet (Conselho Superior da Magistratura) genom ett uttagningsförfarande.

Det nationella nätverket

Det nationella nätverket består av centrala myndigheter i enlighet med EU-rättsliga instrument, andra internationella rättsliga instrument som Portugal är part i eller i nationella lagbestämmelser på området för rättsligt samarbete inom privaträtten, och vidare av administrativa myndigheter som har ansvar på området för rättsligt samarbete inom privaträtten samt av yrkesorganisationer som företräder rättstillämpare som deltar direkt i tillämpningen av internationella instrument och EU-instrument om rättsligt samarbete inom privaträtten.

Det nationella nätverket omfattar inte sambandsdomare eller experter.

Nationella medlemmar i nätverket

Utöver kontaktpunkten består nätverkets nationella struktur av följande elva medlemmar:

 • Generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção-Geral da Política de Justiça).
 • Generaldirektoratet för rättsskipning (Direcção-Geral da Administração da Justiça).
 • Generaldirektoratet för fängelseväsende och återintegrering (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais).
 • Institutet för registrerings- och notariefrågor, I.P. (Instituto dos Registos e do Notariado I.P.).
 • Institutet för ekonomisk förvaltning och rättsinstrument, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.).
 • Rådet för fredsdomare (Conselho dos Julgados de Paz).
 • Socialförsäkringsinstitutet (Instituto de Segurança Social, I.P.).
 • Nämnden för skydd för brottsoffer (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes).
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados).
 • Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).
 • Notariesamfundet (Ordem dos Notários).

De centrala myndigheterna

Av ovannämnda medlemmar är följande centrala myndigheter:

Generaldirektoratet för rättsskipning – justitieministeriet (Ministério da Justiça)

 • Förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008.
 • Förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2000.
 • Förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.
 • 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • 1970 års Haagkonvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • 2007 års Haagkonvention om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar.
 • 1956 års New York-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

Generaldirektoratet för fängelseväsende och återintegrering – justitieministeriet

 • Förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003.
 • 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.
 • 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Institutet för registrerings- och notariefrågor – justitieministeriet

 • Förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012.

Socialförsäkringsinstitutet – ministeriet för solidaritet och socialförsäkring (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003.

Nämnden för skydd för brottsoffer – justitieministeriet

 • Direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004.

Samordning av det nationella nätverket med en decentraliserad struktur

I Portugal har det nationella nätverket en decentraliserad struktur. Samordningen, som säkerställs av kontaktpunkten, grundar sig på frivilligt samarbete mellan de nationella medlemmarna. De nationella medlemmarna deltar regelbundet i kvartalsvisa möten som anordnas av kontaktpunkten. När det finns ett behov av att klargöra eller lösa en särskild fråga anordnas möten med de berörda nationella medlemmarna.

Nätverket omfattar inte experter. Om en fråga kräver ett expertutlåtande uppmanar kontaktpunkten den lämpligaste nationella myndigheten att samarbeta på frivillig och informell grund. Alla nationella medlemmar uppmanas regelbundet av kontaktpunkten att samarbeta inom deras särskilda behörighets- och ansvarsområden på privaträttens område.

Senaste uppdatering: 12/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.