Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Om nätverket

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medlemmar i det europeiska rättsliga nätverket i Finland

Kontaktpunkten i Finland utgörs av en tjänsteman vid justitieministeriets enhet för internationellt rättsväsende. Kontaktpunkten tillhör en enhet som fungerar som centralmyndighet i fråga om flera EU-förordningar och internationella avtal på området civil- och straffrätt. Utöver nätverkets arbete omfattar kontaktpunktens åligganden de uppgifter som tillfaller en centralmyndighet samt annat civilrättsligt samarbete. Två tingsrättsdomare och det finska advokatförbundet har också utsetts till medlemmar i nätverket. Det nationella nätverkets verksamhet håller på att utvecklas för närvarande.

Hur det europeiska rättsliga nätverket fungerar i Finland

Kontaktpunkten arbetar aktivt tillsammans med nationella rättsliga myndigheter, advokater och andra rättstillämpare. Bland kontaktpunktens uppgifter ingår att sprida information om lagbestämmelser när det gäller EU:s privat- och handelsrätt, deras praktiska tillämpning samt rådgivning och utbildning i relaterade frågor. Kontaktpunkten hjälper också de nationella rättsliga myndigheterna med problem kopplade till gränsöverskridande framställningar och deltar aktivt i relevanta nätverk och arbetsgrupper.

Kontaktpunkten har en särskild e-postadress för domstolar och andra rättsliga myndigheter och förvaltningar som deltar i det rättsliga samarbetet på privaträttens område och som behöver praktiskt stöd vad gäller problem med anknytning till gränsöverskridande ärenden.

Informationsspridning om det europeiska rättsliga nätverket

Alla domstolar, rättshjälpsbyråer, åklagare, brottsbekämpande myndigheter och tjänstemän vid justitieministeriet har tillgång till ett intranät med omfattande information om internationellt stöd på privaträttens område. Webbplatsen innehåller även information om det europeiska rättsliga nätverket och dess medlemmar i Finland, och har länkar till nätverkets sidor på den europeiska e-juridikportalen. Information om nätverket och material som det publicerar tillhandahålls även nationella rättsliga myndigheter och andra rättstillämpare via e-post och post.

Justitieministeriets offentliga webbplats har ett avsnitt med information om de olika formerna av internationell rättslig hjälp, tillhörande lagstiftning och avtal, kontaktuppgifter och anvisningar. Webbplatsen innehåller även information om rättsliga nätverk och en länk till sidorna om det europeiska rättsliga nätverket på den europeiska e-juridikportalen.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.