About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

O mreži - Belgija

Kontaktne točke in belgijski člani mreže

Belgija je imenovala dve kontaktni točki. Za eno od njih je imenovan sodnik kasacijskega sodišča, ki usklajuje odnose med mrežo in njenimi člani sodniki, za drugo pa je imenovan uradnik zvezne javne službe za pravosodje, in sicer uradnik, ki dela v službi za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah.

Poleg tega belgijsko mrežo trenutno sestavlja 15 sodnikov, ki so njeni člani na podlagi člena 2(1)(d) Odločbe Sveta 2001/470/ES. Trije ali štirje sodniki so imenovani za posamezno delovno področje pritožbenega sodišča; vsak od njih je specializiran za družinsko, gospodarsko ali procesno pravo. Ti sodniki prihajajo s sodišč različne stopnje (pritožbeno sodišče, prvostopenjska sodišča, gospodarska sodišča in mirovna sodišča).

Na podlagi člena 2(1)(d) navedene odločbe je član belgijske mreže tudi predstavnik nacionalnega sveta glavnih sodnih tajnikov.

Belgija je v skladu s členom 2(1)(e) kot člane mreže imenovala tudi štiri predstavnike pravniških poklicev: predstavnika notariata, predstavnika sodnih izvršiteljev in dva predstavnika odvetnikov (predstavnika francosko govorečih odvetniških zbornic in nemško govoreče odvetniške zbornice ter predstavnika nizozemsko govorečih odvetniških zbornic).

Zagotovljeno je tudi usklajevanje z različnimi osrednjimi organi, imenovanimi na podlagi različnih uredb (Uredbe (ES) št. 2201/2003, Uredbe (ES) št. 4/2009, Uredbe (ES) št. 1393/2001 ...).

Vzpostavljeni so bili tudi stiki z belgijskim oddelkom Evropskega potrošniškega centra.

Način delovanja mreže

Komunikacija večinoma poteka po elektronski pošti. Informacije, ki jih pošlje Evropska komisija, natančneje njen sekretariat, se članom posredujejo v glavnem prek ene od kontaktnih točk. Člani se udeležujejo srečanj mreže glede na njihove teme. Poleg tega enkrat na leto poteka srečanje belgijskih članov mreže, ki so sodniki.

Člani se redno pozivajo k pošiljanju čim več informacij o novi zakonodaji ali posredovanju vprašalnikov svojim kolegom. Na splošno se dokumenti, ki jih objavi Evropska komisija, obširno posredujejo sodiščem, prav tako kot tudi koristne spletne povezave. Nekateri člani mreže poleg tega sodelujejo pri izdajanju glasila s področja evropske zakonodaje (Eur-alert!).

Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z inštitutom za izobraževanje v pravosodju (Institut de Formation judiciaire), ki kontaktnim točkam in članom omogoča, da kot govorniki sodelujejo na izobraževanjih, ki jih organizira o najnovejši evropski zakonodaji, zlasti o mehanizmih evropskega in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

V okviru obravnave posebnih vprašanj, na primer o vsebini tujega zakona ali poteku postopka s čezmejnimi učinki, se stiki praviloma vzpostavijo po elektronski pošti med belgijsko kontaktno točko in belgijskim sodnikom, ki se je nanjo obrnil v postopku, v katerem odloča, na eni strani ter kontaktnimi točkami zadevnih držav članic na drugi strani.

Zadnja posodobitev: 18/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Bolgarija

Nacionalna pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

Pravni okvir nacionalne pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah v Republiki Bolgariji (nacionalna mreža) je določen v njenih operativnih pravilih (Pravila za deynostta), ki jih je vrhovni sodni svet (Vissh sadeben savet) sprejel s sklepom z dne 13. marca 2018, ki je nadomestil pravila, sprejeta s sklepom z dne 11. decembra 2014 in spremenjena s sklepom z dne 19. marca 2015.

Namen nacionalne mreže je pravosodnim organom zagotoviti potrebno pomoč pri učinkoviti pripravi, pošiljanju in izvrševanju zaprosil za pravno pomoč, zbiranju in hrambi statističnih podatkov o mednarodnem pravnem sodelovanju sodišč v Bolgariji ter sodelovanju s kontaktnimi točkami Evropske pravosodne mreže in drugimi podobnimi institucijami.

Senat sodnikov (Sadiyska kolegiya) vrhovnega sodnega sveta je odgovoren za delovanje nacionalne mreže, za sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter sodelovanje z vsemi nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, organizacijami in subjekti, ki izvajajo funkcije na področju mednarodne pravne pomoči. Direktorat za mednarodne odnose in protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) vrhovnega sodnega sveta pomaga pri izmenjavi informacij med člani mreže, nacionalnimi kontaktnimi točkami in senatom sodnikov ter jo usklajuje. Senat sodnikov prek odbora za ocenjevanje in konkurenco (Komisiya po atestiraneto i konkursite) zagotavlja metodološke smernice in usklajevanje delovanja nacionalne mreže.

Dopolnitev

Kandidati za člane nacionalne mreže morajo biti sodniki okrajnega in okrožnega sodišča ali pritožbenega sodišča, ki izpolnjujejo določena merila glede poklicnega ugleda in moralne integritete, znanja tujih jezikov itd. Po natečaju za zaposlitev se sodniki državne mreže imenujejo s sklepom senata sodnikov vrhovnega sodnega sveta za petletno obdobje. Nacionalna mreža vključuje do sedem sodnikov vsakega pritožbenega okrožja in do 15 sodnikov pritožbenega okrožja Sofia. V primerih, ki so za to izrecno predvideni, članstvo v mreži preneha z obrazloženo odločbo senata sodnikov vrhovnega sodnega sveta, ki jo predlaga odbor za ocenjevanje in konkurenco.

Kontaktne točke

Senat sodnikov vrhovnega sodnega sveta na predlog odbora za ocenjevanje in konkurenco med člani mreže imenuje kontaktne točke: eno kontaktno točko za civilne zadeve in eno kontaktno točko za gospodarske zadeve za petletno obdobje.

Funkcije

– Člani nacionalne mreže pomagajo nacionalnim kontaktnim točkam, ki so del Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ali drugih mednarodnih mrež za pravno sodelovanje, in nacionalnim sodnikom pri opravljanju nalog v mednarodnem pravnem sodelovanju.

– V okviru te pomoči morajo člani nacionalne mreže obveščati, svetovati, usklajevati, če je potrebno, in izvajati druge dejavnosti za omogočanje mednarodnega pravnega sodelovanja v skladu s pristojnostjo ustreznih pravosodnih organov v Bolgariji. Člani nacionalne mreže morajo v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo zagotoviti pomoč na zahtevo vsakega nacionalnega sodnika, tožilca, preiskovalnega sodnika ali pooblaščenega predstavnika centralnega nacionalnega organa.

– Člani nacionalne mreže omogočajo organizacijo usposabljanja na področju mednarodnega pravnega sodelovanja, ki poteka v okrožju, kjer opravljajo svoje naloge.

– Člani nacionalne mreže sodnikom pomagajo pri opravljanju nalog v mednarodnem pravnem sodelovanju v ustreznem pritožbenem okrožju, za katerega so odgovorni.

– Člani nacionalne mreže izvajajo študije evropske in nacionalne sodne prakse ter vmesne spremembe pri sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah ter te študije popularizirajo in širijo.

– Člani nacionalne mreže pripravijo četrtletne izjave o dejavnostih za zadevno pritožbeno okrožje v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti in mednarodnega prava ter mednarodnim pravnim sodelovanjem, pri čemer te izjave pošljejo v posodobljeno zbirko podatkov vrhovnega sodnega sveta, ki se redno dopolnjuje, ter nacionalnim kontaktnim točkam zagotovijo elektronsko različico sodnih aktov v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih predložijo sodišča v zadevnem pritožbenem okrožju, ki uporabljajo pravo EU, da se tako lahko vzdržuje potrebna zbirka podatkov.

– Opravljajo tudi dodatne naloge, ki jih določi senat sodnikov vrhovnega sodnega sveta, če je treba zagotoviti informacije, izvesti študijo, organizirati usposabljanje ali izvesti drugo dejavnost v zvezi z mednarodnim pravnim sodelovanjem.

– Člani nacionalne mreže vodijo posodobljeno zbirko kontaktnih podatkov (e-naslovi, drugi naslovi za korespondenco, telefonske številke) ter zbirko podatkov o sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije, ki je objavljena na spletišču vrhovnega sodnega sveta v oddelku Pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah.

– Vsak član nacionalne mreže opravlja svoje funkcije v ustreznem pritožbenem okrožju.

– Člani nacionalne mreže se udeležijo letnega srečanja, ki poteka februarja in na katerem se sprejme poročilo o dejavnosti mreže za preteklo koledarsko leto; poročilo o dejavnostih pripravi nacionalna kontaktna točka na podlagi letnih poročil o dejavnostih, ki jih člani predložijo do 15. januarja.

– Po udeležbi na rednih sestankih kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah udeleženci senatu sodnikov vrhovnega sodnega sveta predložijo poročilo, ki se objavi na spletišču vrhovnega sodnega sveta pod oddelkom Mednarodno sodelovanje, Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah, da se tako zagotovi objava njihovih dejavnosti.

Zadnja posodobitev: 10/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Češka

Češka ima trenutno šest kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže: pet v okviru ministrstva za pravosodje Češke republike in eno v Bruslju (stalno predstavništvo Češke republike pri EU).

Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže na Češkem komunicirajo s kontaktnimi točkami v drugih državah članicah EU, obravnavajo vprašanja sodišč in notarjev, ki iščejo informacije v zvezi s predpisi drugih držav, ter opomnike v zvezi z obravnavo zaprosil, zlasti v skladu z Uredbo (ES) št. 1206/2001 o pridobivanju dokazov in Uredbo (ES) št. 1393/2007 o vročanju pisanj in drugih zadevah.

Češka je leta 2004 v skladu z Odločbo Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ustanovila notranjo pravosodno mrežo (v nadaljnjem besedilu: mreža) za sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je odgovorna za zagotavljanje, da Češka dejavno sodeluje v Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Člani mreže so sodniki, predstavniki češke odvetniške zbornice, predstavniki češke notarske zbornice, predstavniki češke zbornice sodnih izvršiteljev, predstavniki urada za mednarodnopravno varstvo otrok, predstavniki evropskega potrošniškega centra, predstavniki pravne fakultete Karlove univerze in imenovano osebje ministrstva za pravosodje.

Člani mreže sodelujejo zlasti pri dejavnostih Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ter pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njih, pa tudi pri dejavnostih delovnih skupin Sveta EU in Komisije ter odborov na področju civilnih in gospodarskih zadev. Člani mreže izražajo svoja mnenja o osnutkih zakonodaje Evropskih skupnosti in drugih predlogih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Mreža ima trenutno približno 130 članov. Ministrstvo za pravosodje enkrat letno organizira sestanke vseh članov mreže. Na dnevnem redu so aktualne teme, ki zadevajo zlasti Evropsko pravosodno mrežo, delovanje evropskega portala e-pravosodje in sodno prakso Sodišča EU. Na teh sestankih imajo člani mreže edinstveno priložnost, da se osebno srečajo in izmenjajo praktične izkušnje pri uporabi instrumentov EU.

Članom mreže se razdelijo zbirke in druge publikacije, pripravljene v okviru Evropske pravosodne mreže.

Člani mreže lahko neformalno komunicirajo po elektronski pošti. Mreža ima svoj e-poštni seznam prejemnikov (e-naslov), kamor in prek katerega lahko člani mreže pošiljajo poizvedbe in izmenjujejo izkušnje. Ministrstvo za pravosodje lahko prek tega komunikacijskega kanala hitro obvesti člane mreže o novostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v EU.

Zadnja posodobitev: 25/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Nemčija

Zaradi federalistične strukture v Nemčiji poleg zvezne kontaktne točke za Evropsko pravosodno mrežo (EPM) v vsaki zvezni deželi obstaja deželna kontaktna točka. Zvezna kontaktna točka je na sedežu Zveznega urada za pravosodje (Bundesamt für Justiz). Odvisno od organizacijske strukture posamezne zvezne dežele so deželne kontaktne točke bodisi pri sodišču (Bavarska – Višje deželno sodišče v Münchnu (Oberlandesgericht München), Bremen – Deželno sodišče v Bremnu (Landgericht Bremen), Hamburg – Okrajno sodišče v Hamburgu (Amtsgericht Hamburg), Hessen – Višje deželno sodišče v Frankfurtu na Majni (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Spodnja Saška – Višje deželno sodišče v Celleu (Oberlandesgericht Celle), Severno Porenje-Vestfalija – Višje deželno sodišče v Düsseldorfu (Oberlandesgericht Düsseldorf) in Saška – Višje deželno sodišče v Dresdnu (Oberlandesgericht Dresden)) bodisi pri deželnem ministrstvu za pravosodje (Landesjustizministerium). V Nemčiji je torej skupno 17 kontaktnih točk EPM. Zvezna kontaktna točka odgovarja na zaprosila, usklajuje nacionalno mrežo in organizira dogodke, kot so Evropski dan pravosodja in sestanki članov nemške EPM.

Naloge so interno razdeljene med deželnimi kontaktnimi točkami in zvezno kontaktno točko. Zvezna kontaktna točka odgovarja na vse poizvedbe o nemškem civilnem ali gospodarskem pravu in organizaciji sodišč. Poizvedbe, ki se nanašajo na konkreten postopek, pa obravnava kontaktna točka v zvezni deželi, v kateri poteka sodni postopek. Vendar imajo vse nemške kontaktne točke enakovreden status, kar pomeni, da se je mogoče za vse vrste poizvedb obrniti na katero koli od 17 kontaktnih točk, v posameznih primerih pa pomoč v zvezi s konkretnimi postopki zagotavlja tudi zvezna kontaktna točka. S to interno razdelitvijo nalog je zagotovljeno, da poizvedbo obravnava najustreznejša kontaktna točka.

Poleg kontaktnih točk so sodiščem v Nemčiji na področju, ki ga zajema Uredba (ES) št. 2201/2003 (uredba Bruselj IIa), na voljo štirje sodniki, katerih pristojnosti so prav tako interno razdeljene med zveznimi deželami. Zunanje poizvedbe se lahko pošljejo kateremu koli od štirih sodnikov. Po potrebi se zadeva takoj posreduje pristojnemu sodniku, pri čemer se poleg interne razdelitve nalog upoštevajo tudi znanje jezikov, posebne kompetence in povezanost s posamezno zadevo.

Poleg tega je za nemško-francosko pravno pomoč pristojna nemška uradnica za zvezo na francoskem ministrstvu za pravosodje. Nanjo se je mogoče obrniti – poleg poti prek kontaktnih točk –, če pride do težav v zvezi s francoskimi zaprosili za pravno pomoč ali če je treba ugotoviti vsebino francoskega prava.

V skladu s členom 2(1)(e) Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, je Nemčija za člane EPM imenovala Zvezno odvetniško zbornico (Bundesrechtsanwaltskammer), Zvezno notarsko zbornico (Bundesnotarkammer), Zbornico odvetnikov za patentno pravo (Patentanwaltskammer), Nemško združenje odvetnikov (Deutscher Anwaltverein), Zvezo nemških sodnih izvršiteljev (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.), leta 2014 pa Zvezo nemških sodnih uradnikov (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ostali člani EPM v Nemčiji so osrednji organi, predvideni v Uredbi (ES) št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (uredba o vročanju pisanj) ter Uredbi (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (uredba o pridobivanju dokazov). Ti osrednji organi in deželne pravosodne uprave zagotavljajo sodiščem informacije na področju pravne pomoči v civilnih zadevah, ukrepe usposabljanja ter podporo pri vročanju listin in pridobivanju dokazov v čezmejnih zadevah. Poleg tega sta člana EPM tudi osrednji organ v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (uredba Bruselj IIa) in osrednji organ v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (uredba o preživninskih obveznostih).

Dodatne informacije o EPM v Nemčiji in kontaktnih osebah so na voljo na spletišču Zveznega urada za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh.

Zadnja posodobitev: 11/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Estonija

Nacionalni kontaktni točki mreže sta svetovalca na oddelku za mednarodno pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje, ki opravljata tudi naloge predstavnika osrednjega organa. Glavne naloge kontaktnih točk so naslednje:

 • zagotavljanje, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah;
 • zagotavljanje, da druge kontaktne točke in organi ter lokalni pravosodni organi v njeni državi članici prejmejo vse informacije, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami, z namenom pomoči pri pripravi zaprosil za pravosodno sodelovanje in pri vzpostavljanju najprimernejših neposrednih stikov;
 • zagotavljanje vseh potrebnih informacij, da se olajša uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom Skupnosti ali mednarodnim instrumentom;
 • iskanje rešitev za težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje;
 • olajševanje usklajevanja obdelave zaprosil za pravosodno sodelovanje v zadevni državi članici, predvsem kadar je treba več zaprosil pravosodnih organov tiste države članice izvršiti v drugi državi članici;
 • prispevanje k splošnemu obveščanju javnosti prek spletnega mesta mreže o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter notranjem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do sodnega varstva;
 • sodelovanje pri organizaciji sestankov mreže in udeležba na teh sestankih;
 • pomoč pri pripravi in posodabljanju informacij za javnost;
 • usklajevanje med člani mreže na nacionalni ravni;
 • priprava dveletnega poročila o svojih dejavnostih, po potrebi vključno z najboljšo prakso v mreži, predložitev tega poročila na sestanku članov mreže ter namenjanje posebne pozornosti morebitnim izboljšavam v mreži.

Sodnik za zvezo pri mreži je sodnik z okrajnega sodišča v Harjuju, ki Estonijo predstavlja tudi v mreži sodnikov, ki jo je ustanovila Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu. Naloga sodnika za zvezo je svetovati sodnim uradnikom na področju civilnega in gospodarskega prava Evropske unije ter z mrežo deliti izkušnje v zvezi z uporabo različne zakonodaje.

V letu 2011 sta z začetkom veljavnosti druge odločbe o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah), ki je razširila dejavnosti mreže na strokovna združenja, člana EPM v civilnih zadevah v Estoniji postala naslednja organa:

 • estonska zbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev, ki predstavlja sodne izvršitelje in stečajne upravitelje;
 • estonsko združenje odvetnikov, ki predstavlja odvetnike in notarje.

Zbornico sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev na sestankih predstavljajo različni predstavniki poklicnih in strokovnih organov, estonsko združenje odvetnikov pa običajno predstavlja njegov direktor. Strokovna združenja so odgovorna za:

 • izmenjavo izkušenj in informacij glede učinkovite uporabe instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v praksi;
 • sodelovanje pri pripravi in posodabljanju informativnih listov;
 • udeležbo strokovnih združenj na sestankih.

Odvisno od obravnavane teme kontaktni točki na sestanke mreže povabita tudi druge nacionalne strokovnjake, da predstavijo svoje izkušnje. Tako so se sestankov mreže udeležili na primer številni drugi sodniki poleg sodnika za zvezo, predstavniki drugih ministrstev in notarske zbornice, svetovalci vrhovnega sodišča, predstavniki odbora za varstvo potrošnikov, profesorji Univerze v Tartuju itd.

Zadnja posodobitev: 04/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Irska

Kontaktne točke

Na Irskem sta dve kontaktni točki: ena za okrajna in okrožna sodišča (District and Circuit Courts) in ena za višjestopenjska sodišča, tj. višje sodišče (High Court), pritožbeno sodišče (Court of Appeal) in vrhovno sodišče (Supreme Court). Kontaktni točki tesno sodelujeta v zadevah v zvezi z mrežo. Zaposleni sta pri sodni službi (Courts Service) v Dublinu. Čeprav je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk prekriva, vsaka pa je v okviru svojega direktorata izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo. Kontaktni točki imata ločeni pisarni v direktoratih irske sodne službe v Dublinu. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami. Kontaktni točki se lahko pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo za pomoč obrneta na druge sodelavce. Kontaktni točki vzdržujeta redne stike prek elektronske pošte, telefona in osebno na srečanjih s člani EPM na Irskem, vključno z osrednjimi organi, upravnim direktorjem vrhovnega in višjega sodišča, direktorjem za reforme in razvoj v sodni službi [člani po členu 2(1)(d)] ter uradniki ministrstva za pravosodje in pravno reformo [člani po členu 2(1)(d)]. Kontaktni točki tudi redno komunicirata z imenovanim članom sodstva v zvezi z razvojem EPM.

Delovanje EPM na Irskem

Na Irskem ni formalne nacionalne mreže. Obstaja mreža strokovnjakov za posamezna področja politike, na katere se lahko kontaktni točki obrneta, da bi dobili odgovore na postavljena vprašanja.

Kontaktni točki tudi tesno sodelujeta z drugimi osebami, ki spadajo v razširjeno mrežo za Irsko, vključno s sodniki, ki so specializirani za določena pravna področja ali so pristojni za mednarodno sodelovanje. Kontaktni točki sta dosegljivi po elektronski pošti. Zagotavljata, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja ter da se ustrezno razširijo zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih.

Kontaktni točki prav tako vzdržujeta redne stike z ministrstvom za pravosodje glede političnih vprašanj ter z osrednjim organom glede vprašanj v zvezi z družinskimi preživninami in čezmejnih vprašanj.

Zagotavljanje informacij

Na Irskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na spletiščih sodne službe in drugih različnih služb na Irskem. Kontaktni točki pri zagotavljanju različnih virov informacij za države članice EPM in Evropsko pravosodno mrežo sodelujeta z drugimi kontaktnimi točkami in službami.

Zadnja posodobitev: 17/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Grčija

Sestava mreže

Število kontaktnih točk: Imenovanih je bilo dvaindvajset kontaktnih točk. Med njimi je 19 sodnikov, ki so del nacionalne mreže in hkrati opravljajo svoje sodniške naloge. Tri kontaktne točke so uradniki z ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice, natančneje iz oddelka za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, ki deluje kot osrednji organ za namene Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (Bruselj IIa) (ki dopolnjuje Haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok), Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 (preživninske obveznosti) in Direktive 2003/8/ES (pravna pomoč) ter tudi kot osrednji organ za namene Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 (pridobivanje dokazov) in Uredbe Sveta (ES) št. 1393/2007 (vročanje sodnih in izvensodnih pisanj).

Nacionalna mreža: Vzpostavljena je bila neformalna nacionalna mreža s centralizirano strukturo, katere glavni sestavni deli so osrednji organ, sodniki iz Aten in trije predstavniki pravniških poklicev (združenj odvetnikov, sodnih izvršiteljev in notarjev). Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah je odgovoren za spremljanje dela Evropske pravosodne mreže (EPM) ter usklajevanje dela kontaktnih točk na nacionalni ravni v zvezi z obveznostmi Grčije v okviru EPM in vsebino, objavljeno na portalu EU e-pravosodje. Nacionalne kontaktne točke mreže prispevajo k dopolnjevanju informativnih pregledov, posodabljanju uradnih obvestil Grčije o zakonodaji EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, izpolnjevanju vprašalnikov EPM ali drugih organov EU in k odgovarjanju na vprašanja drugih kontaktnih točk ali organov EU, ki se nanašajo predvsem na izvajanje zakonodaje EU v Grčiji.

Nacionalne kontaktne točke se redno sestajajo, običajno dvakrat do štirikrat letno, sestanke pa usklajuje oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. Sestanki so namenjeni izmenjavi mnenj, izkušenj in informacij. Na dnevnem redu so predvsem teme, obravnavane na sestankih EPM na evropski ravni, vprašanja, ki se lahko pojavijo pri izvajanju zakonodaje EU (uredb in direktiv) na nacionalni ravni, ter obveznosti Grčije v okviru EPM in portala e-pravosodje, kot je navedeno zgoraj.

Razširjanje informacij javnosti

Spletišče ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice vključuje posebno sklicevanje na EPM. Trenutno se spletišče posodablja, da bo zagotavljalo popoln in jasen opis vloge in koristi EPM v zvezi z zakonodajo EU o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah.

Na nacionalni ravni se informacije o zakonodaji EU o civilnih in gospodarskih zadevah razširjajo z razdeljevanjem tiskanega gradiva EPM ter organiziranjem seminarjev in enodnevnih dogodkov v Atenah in drugih grških mestih, na katerih se obravnavajo evropske zakonodajne spremembe na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter njihov vpliv na nacionalni ravni (člani nacionalne mreže včasih sodelujejo kot osrednji govorniki). Ti dogodki potekajo pod okriljem ministrstva za pravosodje, pa tudi odvetniških zbornic iz vse države, nacionalne šole za sodnike, državnega pravnega sveta, združenj za civilno pravo in gospodarsko pravo itd.

Poleg tega je enodnevni dogodek z naslovom Evropski dan pravosodja namenjen spodbuditvi evropskih pravnih strokovnjakov k ukrepanju in vzpostavitvi dialoga o napredku zakonodajnih pobud EU; v zadnjih letih je bil pod okriljem ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice organiziran skoraj vsako leto.

Zadnja posodobitev: 11/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

O mreži - Španija

Delovanje Evropske pravosodne mreže v Španiji

V skladu s členom 33 zakona 16/2015 z dne 7. julija 2015, ki ureja status španskega nacionalnega člana v Eurojustu, spore o pristojnosti, mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje in napotitve kadrov ministrstva za pravosodje v tujino, je v Španiji za imenovanje in razrešitev španskih kontaktnih točk za mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje pod pogoji, določenimi v pravilih o njihovi vzpostavitvi, pristojno ministrstvo za pravosodje.

Imenovati je treba osebe z dokazanimi izkušnjami na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja in dobrim znanjem angleškega ali francoskega jezika, kakor je ustrezno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj zastopanost sodstva, državnega tožilstva (Ministerio Fiscal) in ministrstva za pravosodje. V ta namen morata generalni sodni svet (Consejo General del Poder Judicial) in generalni državni tožilec (Fiscal General del Estado) ministru za pravosodje predlagati imenovanje in razrešitev kontaktnih točk za zadevne poklice. Status kontaktne točke preneha, ko zadevna oseba preneha delati za institucijo, ki je predlagala njeno imenovanje. To je treba sporočiti ministrstvu za pravosodje, ki mora o tem obvestiti sekretariat mreže.

Španske kontaktne točke za mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje so dejavni posredniki, katerih naloga je olajšati sodelovanje med pravosodnimi organi različnih držav. Na voljo so ustreznim španskim organom in drugim kontaktnim točkam ter jim posredujejo pravne in praktične informacije, potrebne za izboljšanje pravosodnega sodelovanja. Španske kontaktne točke morajo svoji instituciji vsako leto posredovati statistične podatke o svoji dejavnosti.

Kontaktne točke

V Španiji so kontaktne točke mreže na ministrstvu za pravosodje, generalnem sodnem svetu in vrhovnem tožilstvu (Fiscalía General del Estado). Trenutno je kontaktnih točk osem:

 • šest kontaktnih točk, ki jih je imenovalo ministrstvo za pravosodje, in sicer dve na generalnem poddirektoratu za mednarodno pravosodno sodelovanje (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) in štirje sodni tajniki (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • ena kontaktna točka, ki jo je imenoval generalni sodni svet, in
 • ena kontaktna točka, ki jo je imenovalo vrhovno tožilstvo.

Osrednji organ

V Španiji je osrednji organ na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah generalni direktorat za mednarodno pravosodno sodelovanje, odnose z verskimi skupnostmi in človekove pravice (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) na ministrstvu za pravosodje.

Sodniki za zvezo

Španija že ima pravno določbo, ki zahteva, da pomembni sodniki za zvezo države članice Evropske unije postanejo kontaktne točke Evropske pravosodne mreže in delujejo kot kontaktne točke v skladu s členom 34 zakona 16/2015 z dne 7. julija 2015. Ta status preneha, ko preneha njihov status sodnikov za zvezo. Španija je imenovala sodnika za zvezo v naslednjih državah: Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu.

Drugi pravosodni ali upravni organi, pristojni za pravosodno sodelovanje

V Španiji so vzpostavljeni naslednji notranji mehanizmi, odgovorni za mednarodno pravosodno sodelovanje:

 • Španska pravosodna mreža za mednarodno pravosodno sodelovanje (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), ki spada pod generalni sodni svet, njen cilj pa je španskim pravosodnim organom, ki za to zaprosijo, zagotavljati pomoč pri zaprosilih za pravosodno sodelovanje, ki jih izdajo ali prejmejo pri opravljanju svojih pravosodnih dejavnosti, in pomagati drugim članom mrež za pravosodno sodelovanje. Članstvo v španski pravosodni mreži za mednarodno pravosodno sodelovanje je združljivo s članstvom v evropskih mrežah za pravosodno sodelovanje. Tako so španski sodniki iz španske pravosodne mreže za mednarodno pravosodno sodelovanje (civilni oddelek) vključeni v Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah, kar jim pri opravljanju njihovih nalog olajšuje stike s kolegi v drugih državah mreže.
 • Mreža tožilcev za mednarodno pravosodno sodelovanje (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) je bila ustanovljena leta 2002 z namenom vzpostavitve službe, specializirane za zadeve mednarodnega pravosodnega sodelovanja v vsakem vrhovnem tožilstvu.
 • Tožilci iz te mreže, ki so strokovnjaki za mednarodno sodelovanje, pomagajo pri hitrem in učinkovitem usmerjanju, vodenju in zagotavljanju mednarodne pravne pomoči.
 • Mreža sodnih tajnikov (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je nacionalna usklajevalna struktura, ki jo je leta 2010 vzpostavilo ministrstvo za pravosodje. Člani so sodni tajniki, ki so specializirani za mednarodno pravosodno sodelovanje in različnim sodnim uradom (Oficinas Judiciales) pomagajo pri obravnavanju poizvedb in vprašanj v zvezi z mednarodnim pravosodnim sodelovanjem.

Poklicna združenja

V Španiji obstajajo naslednja poklicna združenja, ki zastopajo pravne strokovnjake in neposredno prispevajo k uporabi aktov Unije in mednarodnih pravnih instrumentov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah:

 • generalni notarski svet (Consejo General del Notariado),
 • generalni svet španskih odvetnikov (Consejo General de la Abogacía Española),
 • špansko združenje registrarjev za premoženje in poslovne registre (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • španski generalni svet procesnih pooblaščencev (Consejo General de Procuradores de España).

Informacije o mreži

Špansko ministrstvo za pravosodje na svojem spletišču zagotavlja informacije o mednarodnem pravosodnem sodelovanju in mednarodni pravni pomoči ter povezavo na spletišče Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional.

Španski generalni sodni svet na svojem spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/ zagotavlja informacije o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah ter povezavi na Evropski pravosodni atlas v civilnih in gospodarskih zadevah in evropski portal e-pravosodje.

Vrhovno tožilstvo na svojem spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/ zagotavlja informacije o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 19/12/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Francija

V Franciji Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sestavljajo sodniki, odvetniki, notarji in sodni izvršitelji. Vendar je mreža odprta za predstavnike vseh pravniških poklicev, ki jih to zanima, zlasti če sodelujejo pri izvajanju prava Unije v civilnih in gospodarskih zadevah (sodni tajniki, vodje sodnih tajništev, sodniki in sodni tajniki gospodarskih sodišč).

Nacionalna kontaktna točka je sodnik, ki ima izkušnje v pravosodju in dela na oddelku za civilne zadeve na ministrstvu za pravosodje. Je sestavni del urada za pravo Unije, mednarodno zasebno pravo in pravno pomoč v civilnih zadevah, ki je tudi osrednji organ za izvajanje številnih instrumentov mednarodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Na vsakem pritožbenem sodišču in na kasacijskem sodišču je imenovan „sodnik referent“ (ali „lokalna kontaktna točka“). Njegova naloga je, da na lokalni ravni pomaga reševati težave pri sodelovanju, na katere opozori mreža, ter sodnike obvešča o izvajanju instrumentov pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah in splošneje o pravu EU. Referenti pritožbenih sodišč in kasacijskega sodišča lahko na težave pri izvajanju evropske zakonodaje opozorijo tudi nacionalno kontaktno točko, ta pa jih sporoči naprej.

Sodne izvršitelje zastopa državna zbornica sodnih izvršiteljev.

Odvetnike zastopa delegacija francoskih odvetniških zbornic (delegacija državnega sveta odvetniških zbornic v Bruslju).

Notarje zastopa državna notarska zbornica.

Mrežo sestavljajo tudi francoski sodniki za zvezo, ki delujejo v državah Evropske unije, ter osrednji organi, imenovani za izvajanje instrumentov sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Enkrat na leto okrog evropskega dneva pravosodja se vsi člani francoske mreže srečajo v Parizu in pregledajo dejavnosti mreže ter razpravljajo o tekočih zadevah na področju prava Unije in njegovem izvajanju v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 08/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Hrvaška

V Republiki Hrvaški v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah delujeta dve kontaktni osebi.

Kontaktni osebi sta zaposleni na Ministrstvu za pravosodje Republike Hrvaške (Uprava za evropske zadeve, mednarodno in pravosodno sodelovanje, Služba za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah).

V navedeni službi kontaktnima osebama pomaga več uslužbencev, tako da je delo v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM) pravzaprav timsko delo uslužbencev Službe za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, ki ga opravljajo poleg ostalih nalog v pristojnosti te službe.

Čeprav znotraj Republike Hrvaške ne obstaja formalna nacionalna mreža, kontaktni osebi sodelujeta s sodniki in drugimi strokovnjaki v okviru ministrstva za pravosodje in drugih pristojnih organov, profesorji pravnih znanosti, notarji ter drugimi strokovnjaki in praktiki z različnih pravnih področij. V delo mreže je vključeno ministrstvo za socialno politiko in mladino, ki kot osrednji organ za namene nekaterih uredb aktivno sodeluje tudi na sestankih mreže, ki jih organizira Evropska komisija. Mreža je odprta za vse pravnike, ki imajo željo in interes sodelovati pri uporabi instrumentov evropskega prava v Republiki Hrvaški.

Komunikacija znotraj Republike Hrvaške poteka po elektronski pošti in telefonu, sestanki pa se skličejo po potrebi.

Komunikacija s kontaktnimi osebami v drugih državah članicah poteka po elektronski pošti, kontaktni osebi in drugi člani mreže pa se redno udeležujejo sestankov EPM, ki jih organizira Evropska komisija.

Ker je ministrstvo za pravosodje osrednji organ za namene nekaterih uredb, kontaktni osebi opravljata naloge osrednjega organa, postavljata vprašanja in odgovarjata na vprašanja kontaktnih oseb iz drugih držav članic (po potrebi v sodelovanju s sodniki in drugimi praktiki ali strokovnjaki), posredujeta Komisiji zahtevane podatke in opravljata naloge, potrebne za objavo informacij na relevantnih portalih Evropske komisije. Kontaktni osebi distribuirata publikacije Evropske komisije sodiščem, državljanom in drugim ciljnim skupinam ter si prizadevata za povečanje prepoznavnosti mreže.

Kontakt: Povezava se odpre v novem oknuEJNcontact@pravosudje.hr

Zadnja posodobitev: 05/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Italija

Italijanska pravosodna mreža ima sedež na italijanskem ministrstvu za pravosodje, v Uradu za mednarodno pravosodno sodelovanje Oddelka za pravosodne zadeve na Generalnem direktoratu za mednarodne zadeve in pravosodno sodelovanje.

Obstaja šest kontaktnih točk.

Usklajevalna kontaktna točka je kvalificiran sodnik.

Kontaktne točke so v stalnem stiku z drugimi člani mreže, s katerimi sodelujejo pri obdelavi zaprosil za sodelovanje ali pri pripravi praktičnih informativnih listov za objavo na portalu e-pravosodje.

Drugi člani italijanske mreže so:

– Oddelek za obravnavo mladoletnikov in izvrševanje skupnostnih sankcij (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– Generalni direktorat za avtomatizirane informacijske sisteme (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktna točka za portal e-pravosodje),

– osrednji organ za vročanje sodnih pisanj,

– nacionalna odvetniška zbornica (Consiglio Nationale Forense) in

– italijanski notarski svet (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktne točke EPM so povezane tudi s/z:

– sodno akademijo (Scuola Superiore della Magistratura),

– italijansko podružnico Mreže evropskih potrošniških centrov (ECC Net),

– strukturo informacijskega sistema za notranji trg v Italiji in

– Pietrom Franzina, profesorjem mednarodnega zasebnega prava na katoliški univerzi Università Cattolica del Sacro Cuore, ki kontaktnim točkam zagotavlja strokovno svetovanje.

Italijanski člani mreže se praviloma sestajajo enkrat letno.

Kontaktne točke nudijo pomoč sodiščem in sodnim uradnikom, ki obravnavajo čezmejna vprašanja.

Vse publikacije, ki jih pošlje Komisija (brošure, povzetki informacij itd.), se razdelijo sodiščem, sodnim uradnikom in zadevnim strankam.

Kontaktne točke občasno sprejmejo delegacije iz drugih držav članic, ki so v okviru izobraževanja v pravosodju na obisku v Italiji.

Mreža je omenjena na spletišču ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Seznam organov, ki uporabljajo predpise, ki so najpomembnejši za pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah:

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001,

Direktiva 2003/8/ES o pravni pomoči.

V obeh primerih je osrednji organ v Italiji:

Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)

Oddelek za pravosodne zadeve (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generalni direktorat za mednarodne zadeve in pravosodno sodelovanje – Urad I (mednarodno pravosodno sodelovanje) (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70,

00186 Roma

Telefon: +39 0668852480, +39 0668852517

Telefaks: +39 0668897529

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju pisanj

Osrednji organ v Italiji je:

Enoten urad sodnih izvršiteljev pri pritožbenem sodišču v Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Roma

Telefon: +39 06328361

Telefaks: +39 06328367933

– Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 (Bruselj IIa)

– Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 (preživninske obveznosti)

Osrednji organ v Italiji je:

Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)

– Oddelek za obravnavo mladoletnikov in izvrševanje skupnostnih sankcij (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Roma

Telefon: +39 0668188 535/331/326

Telefaks: +39 0668808085

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Zadnja posodobitev: 20/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Ciper

Na Cipru mreža deluje prek imenovanih nacionalnih kontaktnih točk. Trenutno je šest (6) nacionalnih kontaktnih točk: en sodnik, dva odvetnika v državnem odvetništvu Republike Ciper, dva uradnika na ministrstvu za pravosodje in javni red (en pravni in en upravni uradnik) ter en član ciprske odvetniške zbornice.

Nacionalni kontaktni točki na ministrstvu za pravosodje in javni red sta odgovorni za usklajevanje teh šestih nacionalnih kontaktnih točk. V primeru vprašanja ali zaprosila za informacije iz mreže ali zaprosila nacionalnih kontaktnih točk drugih držav članic zagotovita, da se zaprosilo posreduje drugim nacionalnim kontaktnim točkam, da bi se skupaj z njimi odločilo, kateri ciprski organ ali agencija bi moral obravnavati zaprosilo oziroma zagotoviti zahtevane informacije.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Latvija

Kontaktni točki nacionalne mreže sta direktor in odvetnik oddelka za mednarodno sodelovanje pri Ministrstvu za pravosodje, ki opravljata tudi naloge predstavnika osrednjega organa. Glavne naloge kontaktnih točk so:

‒ poskrbeti, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ter zagotavljati informacije, ki so potrebne za uspešno sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic in so namenjene pomoči tem organom pri pripravi izvedljivih zaprosil za pravno pomoč;

‒ iskati rešitve za morebitna vprašanja v zvezi z zaprosili za pravosodno sodelovanje;

‒ uporabljati spletišče mreže za obveščanje širše javnosti o sodelovanju pravosodnih organov v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji ter o upoštevnih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih;

‒ sodelovati pri organizaciji srečanj mreže in se teh srečanj udeležiti;

‒ pomagati pri pripravi in posodabljanju informacij za širšo javnost;

‒ zagotavljati sodelovanje med člani mreže na nacionalni ravni.

Odvisno od obravnavane teme lahko kontaktna točka povabi tudi strokovnjake iz drugih institucij, da na srečanjih mreže izmenjajo izkušnje. Takšna srečanja in kontaktni točki so na primer obiskali številni sodniki, predstavniki Ministrstva za pravosodje z različnih področij pristojnosti, notarji, registrirani mediatorji, predstavniki preživninskega jamstvenega sklada, predstavniki zbornice sodnih izvršiteljev in univerzitetno osebje.

Zadnja posodobitev: 08/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Litva

Kontaktna oseba za evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah je pravnik v skupini za mednarodno pravo ministrstva za pravosodje, ki opravlja tudi naloge osrednjega ali pristojnega organa, določenega v instrumentih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah. Poleg teh nalog kontaktna oseba opravlja tudi naloge v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, kot je določeno v instrumentih EU ter mednarodnih večstranskih in dvostranskih pogodbah, sodeluje pa tudi pri dejavnostih Sveta Evropske unije in delovnih skupin Evropske komisije, ki se ukvarjajo s civilnimi zadevami.

V Litvi ni bila vzpostavljena formalna nacionalna sodna struktura, ki bi združevala nacionalne člane mreže. Sodelovanje in komunikacija v zvezi z delom, povezanim z mrežo, se običajno izvaja ad hoc, in sicer po elektronski pošti.

Informacije, ki jih Evropska komisija zagotovi o sestankih mreže in drugih zadevah v zvezi z dejavnostmi mreže, prejme kontaktna oseba mreže, imenovana v okviru ministrstva za pravosodje, ki te informacije nato posreduje pristojnim nacionalnim organom ali sodiščem (prek nacionalne sodne uprave), odvisno od vprašanja ali teme sestanka. To zagotavlja, da informacije in vprašanja v zvezi z mrežo dosežejo ustrezni organ.

Po potrebi kontaktna oseba in predstavniki pristojnih nacionalnih organov in sodišč ostanejo v medsebojnem stiku in težave obravnavajo ne le po elektronski pošti, ampak tudi po telefonu. Kontaktna oseba bo bodisi osebno odgovarjala na poizvedbe, ki jih bodo predložile kontaktne osebe v drugih državah, ali jih bo nemudoma poslala pristojnemu organu, da bo ta lahko poslal odgovor; kontaktna oseba tudi koordinira pošiljanje odgovora sodelavcu, ki je poslal poizvedbo. Kontaktna oseba pomaga sodiščem tudi pri odgovorih na praktična vprašanja v zvezi s sodelovanjem z drugimi državami članicami, ki se pojavijo med opravljanjem njihovih dejavnosti, in predstavnike sodišč ali vložnike napoti na ustrezni oddelek portala e Pravosodje, da relevantne informacije.

V Litvi so člani mreže in/ali osrednji organi, ki opravljajo naloge, določene v Uredbi, ministrstvo za pravosodje (in njegove notranje službe), sodniki za zvezo, nacionalna sodna uprava, služba za pravno pomoč z državnim jamstvom, državna služba za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, litovska zbornica sodnih izvršiteljev, litovska notarska zbornica in odbor državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Kontaktna oseba za evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah je pravnik v skupini za mednarodno pravo ministrstva za pravosodje, ki opravlja tudi naloge osrednjega ali pristojnega organa, določenega v instrumentih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah. Poleg teh nalog kontaktna oseba opravlja tudi naloge v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, kot je določeno v instrumentih EU ter mednarodnih večstranskih in dvostranskih pogodbah, sodeluje pa tudi pri dejavnostih Sveta Evropske unije in delovnih skupin Evropske komisije, ki se ukvarjajo s civilnimi zadevami.

V Litvi ni bila vzpostavljena formalna nacionalna sodna struktura, ki bi združevala nacionalne člane mreže. Sodelovanje in komunikacija v zvezi z delom, povezanim z mrežo, se običajno izvaja ad hoc, in sicer po elektronski pošti.

Informacije, ki jih Evropska komisija zagotovi o sestankih mreže in drugih zadevah v zvezi z dejavnostmi mreže, prejme kontaktna oseba mreže, imenovana v okviru ministrstva za pravosodje, ki te informacije nato posreduje pristojnim nacionalnim organom ali sodiščem (prek nacionalne sodne uprave), odvisno od vprašanja ali teme sestanka. To zagotavlja, da informacije in vprašanja v zvezi z mrežo dosežejo ustrezni organ.

Po potrebi kontaktna oseba in predstavniki pristojnih nacionalnih organov in sodišč ostanejo v medsebojnem stiku in težave obravnavajo ne le po elektronski pošti, ampak tudi po telefonu. Kontaktna oseba bo bodisi osebno odgovarjala na poizvedbe, ki jih bodo predložile kontaktne osebe v drugih državah, ali jih bo nemudoma poslala pristojnemu organu, da bo ta lahko poslal odgovor; kontaktna oseba tudi koordinira pošiljanje odgovora sodelavcu, ki je poslal poizvedbo. Kontaktna oseba pomaga sodiščem tudi pri odgovorih na praktična vprašanja v zvezi s sodelovanjem z drugimi državami članicami, ki se pojavijo med opravljanjem njihovih dejavnosti, in predstavnike sodišč ali vložnike napoti na ustrezni oddelek portala e Pravosodje, da relevantne informacije.

V Litvi so člani mreže in/ali osrednji organi, ki opravljajo naloge, določene v Uredbi, ministrstvo za pravosodje (in njegove notranje službe), sodniki za zvezo, nacionalna sodna uprava, služba za pravno pomoč z državnim jamstvom, državna služba za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, litovska zbornica sodnih izvršiteljev, litovska notarska zbornica in odbor državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Zadnja posodobitev: 10/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Madžarska

Na Madžarskem kot kontaktna točka deluje Oddelek za mednarodno zasebno pravo pri Ministrstvu za pravosodje (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya). Več uradnikov poleg drugih nalog izvaja s tem povezane naloge.

Člana mreže sta osrednja organa, tj. Ministrstvo za pravosodje (Oddelek za mednarodno zasebno pravo) in Ministrstvo za človeške vire (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Člani mreže so tudi nacionalni sodni urad (Országos Bírósági Hivatal) kot drug pravosodni organ ter naslednja poklicna združenja: madžarska notarska zbornica (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), madžarska odvetniška zbornica (Magyar Ügyvédi Kamara) in madžarska zbornica sodnih izvršiteljev (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Predstavniki članov se redno udeležujejo sestankov mreže, in sicer glede na njihov dnevni red.

Madžarska nima formalne nacionalne mreže, v katero bi bili vključeni madžarski člani mreže. Sodelovanje med člani poteka po potrebi na ad hoc podlagi.

Viri, ki vsebujejo praktične informacije o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah v EU in s tretjimi državami, ki jih je zbral Oddelek za mednarodno zasebno pravo pri Ministrstvu za pravosodje, so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Zadnja posodobitev: 12/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Malta

Trenutno so na Malti tri (3) kontaktne točke Evropske pravosodne mreže (EPM). Usklajevanje med temi kontaktnimi točkami je zagotovljeno s tem, da navedene kontaktne točke delujejo v istem uradu in so v stalnem medsebojnem stiku v zvezi z vsemi zadevami, ki izhajajo iz delovanja mreže na Malti. Te kontaktne točke imajo vzpostavljene sisteme medsebojnega sodelovanja, kar zagotavlja učinkovitejše delovanje mreže, zlasti glede zagotavljanja informacij zasebnim izvajalcem, ki zahtevajo informacije.

O nacionalni mreži

 • Pravna pomoč

Organ za sprejem in pošiljanje na področju pravne pomoči je odvetnik za pravno pomoč, ki deluje v sodnem tajništvu civilnih sodišč v sodni palači na naslovu Republic Street, Valletta, Malta.

 • Vročanje pisanj

Urad generalnega državnega tožilca na naslovu The Palace, St. George's Square, Valletta deluje kot osrednji organ, tj. kot organ za pošiljanje in organ za sprejem na področju vročanja pisanj. Skrbi za pošiljanje obrazcev zaprosil in sprejemanje pisanj za vročitev od tujih organov za pošiljanje, katerih pisanja se nato predložijo imenovani osebi za vročanje v sodni palači v skladu s procesnim pravom Malte, ki se uporablja za vročanje pisanj.

Urad generalnega državnega tožilca kot organ za pošiljanje in/ali sprejem v okviru svojih dejavnosti pri vročanju pisanj do vročitve sodeluje tudi s prosilci in/ali njihovimi odvetniki.

 • Spori majhne vrednosti

Pristojni senat na tem področju je sodišče za spore majhne vrednosti, ki deluje v sodni palači v Valletti. Pritožbe zoper odločbe tega sodišča nato obravnava pritožbeno sodišče z nižjo pristojnostjo, ki prav tako deluje v sodni palači v Valletti.

Pristojni organ se v vsakem primeru določi glede na prebivališče osebe, zoper katero se zahteva izvršitev. Mirovno sodišče (Malta) in Mirovno sodišče (Gozo) imata pristojnosti za vprašanja glede izvrševanja ter za namene iz člena 23 v skladu s členom 10(4) Povezava se odpre v novem oknuzakona o sodiščih za spore majhne vrednosti (poglavje 380 Zakonodaje Malte).

 • Pridobivanje dokazov

Osrednji organ je Urad generalnega državnega tožilca v Valletti.

Zaprošena sodišča so:

 1. civilna sodišča prve stopnje;
 2. civilno sodišče (oddelek za družinsko pravo);
 3. mirovno sodišče (Malta);
 4. mirovno sodišče (Gozo) (višja pristojnost) ali (nižja pristojnost).

Sodišča so pristojna za izvrševanje zaprosil, predloženih v smislu Uredbe sveta (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 22/05/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Nizozemska

Kontaktne točke in člani mreže na Nizozemskem

Osrednja kontaktna točka na Nizozemskem je bila določena v sestavi ministrstva za varnost in pravosodje. Določena je bila tudi kontaktna točka za vprašanja glede pristojnosti.

Poleg kontaktnih točk so člani mreže tudi strokovna združenja samostojnih pravnih poklicev (odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev).

Na podlagi več uredb (med drugim Uredbe (ES) št. 2201/2003, Uredbe (ES) št. 4/2009 in Uredbe (ES) št. 1393/2001) so člani mreže tudi osrednji organi.

Komuniciranje z Evropsko komisijo (v tem primeru s sekretariatom evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah) običajno poteka prek osrednje kontaktne točke. To zagotavlja, da, kadar je to primerno, informacije in vprašanja prejme ustrezni organ.

Kontaktni točki in drugi člani mreže, zlasti osrednji organi, pogosto neposredno komunicirajo med seboj ter s kontaktnimi točkami in člani mreže v drugih državah članicah.

Člani se povabijo k sodelovanju na sestankih mreže odvisno od njihovega dnevnega reda.

Nizozemski kontaktni točki in drugi člani mreže organizirajo tudi letno srečanje. To srečanje je priložnost za razpravo o dejavnostih mreže ter preučitev področij, na katerih bi lahko izboljšali medsebojno komunikacijo.

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Avstrija

Avstrija je v oddelku I 9 zveznega ministrstva za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) vzpostavila osrednjo kontaktno točko, ki odgovarja na pravna vprašanja tujih kontaktnih točk, zastavljena prek mreže, opravlja različne usklajevalne in organizacijske naloge ter organizira in ureja avstrijske prispevke za informativne liste mreže, ki se objavijo na evropskem portalu e-pravosodje.

Poleg tega sta bila za območje pristojnosti vsakega od štirih višjih deželnih sodišč (Oberlandesgericht) kot kontaktni točki mreže imenovana po dva sodnika (za območje višjega deželnega sodišča na Dunaju trije sodniki). Ti sodniki zagotavljajo pomoč in podporo tujim kontaktnim točkam in avstrijskim sodiščem v posameznih primerih čezmejnega pravosodnega sodelovanja (na primer pri težavah pri čezmejnem pridobivanju dokazov ali vročitvi pisanj). Tuje kontaktne točke bi se torej morale v takih primerih obrniti na krajevno pristojno sodniško kontaktno točko in ne na osrednjo kontaktno točko pri zveznem ministrstvu za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje. Območje pristojnosti višjega deželnega sodišča na Dunaju zajema zvezne dežele Dunaj, Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko, območje pristojnosti višjega deželnega sodišča v Linzu zvezni deželi Zgornjo Avstrijo in Salzburg, območje pristojnosti višjega deželnega sodišča v Innsbrucku zvezni deželi Tirolsko in Vorarlberg, višje deželno sodišče v Grazu pa je pristojno za zvezni deželi Štajersko in Koroško.

Imena in kontaktni podatki avstrijskih kontaktnih točk za EPM so na voljo na naslednji povezavi: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Fizične osebe/stranke v postopku ali njihovi pravni zastopniki se ne smejo neposredno obrniti na kontaktne točke mreže, lahko pa stik s kontaktno točko predlagajo sodniku, ki vodi postopek.

Avstrijska odvetniška zbornica (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) in avstrijska notarska zbornica (Österreichische Notariatskammer) sta od 1. januarja 2011 del EPM v civilnih zadevah, vendar v skladu z Odločbo 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi EPM, kakor je bila spremenjena z Odločbo 568/2009/ES z dne 18. junija 2009, nista pristojni za obravnavo posameznih zadev.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Telefon: +43/1/535-1275, telefaks: +43/1/535-1275-13
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknurechtsanwaelte@oerak.at
Jeziki: nemščina in angleščina

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefon: +43/1/4024-5090, telefaks: +43/1/406-3475
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknukammer@notar.or.at
Jeziki: nemščina, francoščina in angleščina

Zadnja posodobitev: 22/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Poljska

Edina kontaktna točka Evropske pravosodne mreže na Poljskem je pri ministrstvu za pravosodje.

Zadnja posodobitev: 11/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Portugalska

Kontaktna točka

Portugalska je imenovala kontaktno točko za EPM v civilnih zadevah (Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah). Kontaktna točka je sodnik, ki ga na podlagi natečaja imenuje vrhovni sodni svet (Conselho Superior da Magistratura).

Nacionalna mreža

Nacionalno mrežo sestavljajo: osrednji organi v skladu s pravnimi instrumenti EU in drugimi mednarodnimi pravnimi instrumenti, katerih pogodbenica je Portugalska, ali v skladu z nacionalnimi pravnimi določbami na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, upravni organi s pristojnostmi na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah ter strokovna združenja, ki predstavljajo pravne strokovnjake, ki so neposredno vključeni v izvajanje mednarodnih instrumentov in instrumentov EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

V nacionalno mrežo niso vključeni sodniki za zvezo niti strokovnjaki.

Nacionalni člani mreže

Nacionalna struktura mreže poleg kontaktne točke vključuje dvanajst članov:

 • Generalni direktorat za politiko pravosodja (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Inštitut za registre in notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo pravosodja (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Svet mirovnih sodnikov (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Zavod za socialno varnost (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • sodnika iz mednarodne haaške mreže sodnikov,
 • Odvetniško zbornico (Ordem dos Advogados),
 • Zbornico pravnih svetovalcev in sodnih izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Notarsko zbornico (Ordem dos Notários).

Osrednji organi

Od zgoraj navedenih članov so osrednji organi ali subjekti, pristojni za izvajanje nekaterih nalog, določenih s pravom Unije, naslednji:

Generalni direktorat za pravosodje – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008
 • Uredba (ES) št. 1393/2007 z dne 13. novembra 2000
 • Uredba (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001
 • Haaška konvencija iz leta 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini
 • Haaška konvencija iz leta 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin
 • Newyorška konvencija iz leta 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini

Generalni direktorat za reintegracijo in zapore – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003
 • Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
 • Haaška konvencija iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok

Inštitut za registre in notariat – Ministrstvo za pravosodje

 • Uredba (EU) št. 650/2012 z dne 4. julija 2012

Zavod za socialno varnost – Ministrstvo za solidarnost in socialno varnost

 • Direktiva 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003

Odbor za zaščito žrtev kaznivih dejanj – Ministrstvo za pravosodje

 • Direktiva 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004

Urad glavnega državnega tožilca

 • Haaška konvencija iz leta 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb

Usklajevanje nacionalne mreže v nehierarhični strukturi

Na Portugalskem ima nacionalna mreža nehierarhično strukturo. Usklajevanje, ki ga zagotavlja kontaktna točka, temelji na prostovoljnem sodelovanju nacionalnih članov. Nacionalni člani se redno udeležujejo sestankov, ki jih vsako četrtletje organizira kontaktna točka. Če uporaba prava Unije zahteva spremembe nacionalnega sistema, se organizirajo sestanki, ki so omejeni na zadevne nacionalne člane.

V mrežo niso vključeni strokovnjaki. Če je za določeno vprašanje potrebno mnenje strokovnjaka, kontaktna točka zaprosi za sodelovanje najustreznejšega nacionalnega organa na prostovoljni in neformalni osnovi. Kontaktna točka redno spodbuja vse nacionalne člane k sodelovanju na področjih njihove pristojnosti in odgovornosti v okviru pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Romunija

Mreža lokalnih korespondentov za mednarodno pravno pomoč (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) je bila po vzoru Evropske pravosodne mreže ustanovljena leta 2001 z odlokom ministra za pravosodje. Marca 2004 je bila z odlokoma ministra za pravosodje preoblikovana v dve specializirani mreži: romunsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), ki ustreza Evropski pravosodni mreži, in romunsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), ki ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti mreži sta bili nato v letih 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 in 2019 reorganizirani zaradi sprememb ustrezne zakonodaje EU in kadrovskih sprememb v nacionalnem pravosodnem sistemu.

Zadnja posodobitev je bila izvedena z odlokom ministra za pravosodje št. 1929/C z dne 29. maja 2014 v skladu z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001. Odlok je bil pripravljen v skladu z vladno uredbo št. 123/2007 o nekaterih ukrepih za okrepitev pravosodnega sodelovanja z državami članicami Evropske unije, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 85/2008.

Romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah na nacionalni ravni ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Romunija je imenovala dve nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti kontaktni točki sta v pristojnosti ministrstva za pravosodje. S tem je zagotovljeno izpolnjevanje nalog Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V skladu s členom 6 romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in enega sodnika iz oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru vrhovnega kasacijskega sodišča (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru pritožbenih sodišč, enega sodnika iz vsakega specializiranega sodišča/oddelka za mladoletnike in družinske zadeve, ki je specializiran za civilne zadeve, povezane z mednarodno ugrabitvijo otrok in dodelitvijo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, uradnike iz direktorata za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki izpolnjujejo tudi naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, ter po enega imenovanega predstavnika iz vsakega od strokovnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov v Romuniji. Nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sta polnopravni članici romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Sodniki, ki so člani romunske pravosodne mreže, so bili imenovani z odločbo vrhovnega sodnega sveta (Consiliul Superior al Magistraturii).

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje, je od leta 2001 z lastnimi sredstvi (proračun ministrstva za pravosodje) organiziral številne seminarje in delovne sestanke za člane mrež. Zlasti od leta 2007 se taki dogodki organizirajo v okviru več kot 15 evropskih programov, ki jih financira Evropska komisija. Poleg tega se predstavniki romunske pravosodne mreže redno udeležujejo sestankov evropskih pravosodnih mrež.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah so navedeni v Prilogi k odloku št. 4008/C z dne 9. oktobra 2019. Priloga je sestavni del odloka.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, sodniki vrhovnega kasacijskega sodišča, pritožbenih sodišč, specializiranih sodišč/oddelkov za mladoletnike in družinske zadeve, sodišča v Bukarešti (sodniki za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok in sodnik, imenovan v okviru komisije za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj):

Vrhovno kasacijsko sodišče

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, oddelek I – civilne zadeve

Andreia-Liana CONSTANDA, oddelek I – civilne zadeve

Roxana POPA, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Albi Iulii

Cristina Gheorghina NICOARĂ, oddelek I – civilne zadeve

Nicolae DURBACĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Bacăuu

Cristina-Mădălina RADU, oddelek I – civilne zadeve

Loredana ALBESCU, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Braşovu

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, oddelek – civilne zadeve, mladoletniki in družinske zadeve, zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Elena-Clara CIAPĂ, oddelek – civilne zadeve

Simona Petrina GAVRILĂ, oddelek – civilne zadeve

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, oddelek – civilne zadeve, mladoletniki in družinske zadeve, zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Sodišče za mladoletnike in družinske zadeve v Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Pritožbeno sodišče v Bukarešti

Antonela BRĂTUIANU, oddelek IV – civilne zadeve

Ştefan CMECIU, oddelek V – civilne zadeve

Felix Lucian ȘALAR, oddelek VI – civilne zadeve

Romeo GLODEANU, oddelek V – civilne zadeve

Bogdan CRISTEA, oddelek VIII – upravni in davčni spori

Sodišče v Bukarešti

Andreea Florina MATEESCU, oddelek V – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Anca Magda VOICULESCU, oddelek IV – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Luminița TÂRȚĂU, oddelek I – kazenske zadeve, komisija za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj – sodišče v Bukarešti

Pritožbeno sodišče v Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsednica

Axente-Irinel ANDREI, predsednik oddelka II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Constanţi

Daniela PETROVICI, oddelek I – civilne zadeve

Ecaterina GRIGORE, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Craiovi

Adina-Georgeta PONEA, predsednica

Lotus GHERGHINĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Galaţiju

Aneta-Luminița CRISTEA, oddelek I – civilne zadeve

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, oddelek II – civilne zadeve

Andreea ARHIP, oddelek II – civilne zadeve

Alexandru BLEOANCĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Iaşiju

Claudia Antoanela SUSANU, oddelek – civilne zadeve

Elena Crizantema PANAINTE, oddelek – zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Alina Gianina PRELIPCEAN, oddelek – upravni in davčni spori

Pritožbeno sodišče v Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, oddelek I – civilne zadeve

Marcela FILIMON, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Piteştiju

Corina PINCU IFRIM, oddelek I – civilne zadeve

Dumitru VĂDUVA, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Mariana VÂRGĂ, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Argeşu

Elena Cristina LUNGU, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Vâlcei

Pritožbeno sodišče v Ploieştiju

Andra Corina BOTEZ, predsednica

Adriana Maria RADU, oddelek I – civilne zadeve

Aida Liliana STAN, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, oddelek I – civilne zadeve

Daniela MITREA MUNTEA, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Loredana BERINDEAN, predsednica, oddelek I – civilne zadeve, prvostopenjsko sodišče v Târgu Mureşu

Pritožbeno sodišče v Timişoari

Cristian PUP, oddelek I – civilne zadeve

Ștefan LUCACIUC, oddelek II – civilne zadeve

Florin MOŢIU, oddelek II – civilne zadeve

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah

Ministrstvo za pravosodje

Viviana ONACA, direktorica, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, ki izpolnjujejo naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja in ki mreži zagotavljajo sekretariat

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Flavius George PĂNCESCU, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – predsedniki nacionalnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetniških zbornic v Romuniji imenujejo vsak po enega predstavnika

Octavian ROGOJANU, notar, sekretar sveta romunskega nacionalnega združenja notarjev

Constantin Adrian STOICA, sodni izvršitelj, romunsko združenje sodnih izvršiteljev

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvetnik, romunska nacionalna odvetniška zbornica

Zadnja posodobitev: 15/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Slovenija

V Republiki Sloveniji Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM) deluje preko treh (3) kontaktnih točk in 16 članov mreže.

Kontaktne točke so zaposlene na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Na ta način se delo kontaktnih točk dnevno usklajuje in koordinira.

Za izvajanje mednarodne pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah so v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča, pri čemer je v Republiki Sloveniji 11 okrožnih sodišč. Glede na navedeno je Slovenija skladno s točko d) prvega odstavka 2. člena Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, kot člane EPM imenovala po enega predstavnika iz vsakega okrožnega sodišča. Poleg tega je Slovenija imenovala dva specializirana člana mreže (sodnika), ki sta pristojna za zadeve pravosodnega sodelovanja v družinskih zadevah, pri čemer je en sodnik zaposlen na okrožnem sodišču, drug pa na Ministrstvu za pravosodje.

S spremembo Odločbe o ustanovitvi EPM v letu 2009 je bilo v EPM omogočeno sodelovanje tudi predstavnikom drugih pravosodnih poklicev. Od leta 2011 dalje so tako člani mreže tudi Notarska zbornica Republike Slovenije, Odvetniška zbornica Republike Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.

Vpetost sodnikov in drugih pravnih poklicev v EPM je pomembna zaradi doseganja ciljev EPM, saj se tako doseže neposredno sodelovanje med sodniki in drugimi pravnimi poklici, kar je pomembno za lažje reševanje konkretnih primerov v teku pred sodišči.

Kontaktne točke in člani EPM medsebojno komunicirajo pogosto in po potrebi, tako preko e-pošte, telefona in osebno ter se srečujejo na letnih srečanjih na nacionalni ravni.

Zadnja posodobitev: 19/05/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Slovaška

Mrežo sestavljajo:

 1. glavni kontaktni točki, tj. dva predstavnika ministrstva za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) iz oddelka za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) v okviru sektorja za mednarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva). Vsa zaprosila EPM se pošljejo prek glavnih kontaktnih točk;
 2. kontaktne točke s sodišč: en sodnik ali višji sodni uradnik za vsako okrožno sodišče (okresný súd) in območno sodišče (krajský súd) ter vrhovno sodišče (Najvyšší súd);
 3. kontaktne točke iz strokovnih organizacij;
 4. dve kontaktni točki iz centra za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
 5. sodnik za zvezo za družinsko pravo.
Zadnja posodobitev: 26/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Finska

Kontaktni točki na Finskem

Kontaktni točki na Finskem sta imenovana uradnika, ki delata v enoti za mednarodno pravno pomoč na ministrstvu za pravosodje. Kontaktna točka je del enote, ki deluje kot osrednji organ za več uredb EU in mednarodnih sporazumov na področju civilnega in kazenskega prava. Poleg mreženja kontaktna točka opravlja naloge osrednjega organa in sodeluje na področju civilnega prava.

Kontaktna točka ima poseben elektronski naslov za sodišča in druge pravne in upravne organe, vključene v pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ki potrebujejo praktično pomoč pri reševanju težav v zvezi s čezmejnimi zadevami.

Kontaktna točka dejavno sodeluje z nacionalnimi pravosodnimi organi, odvetniki in drugimi pravnimi strokovnjaki. Naloge kontaktne točke vključujejo razširjanje informacij o pravnih določbah civilnega in gospodarskega prava EU in njihovem izvajanju v praksi ter zagotavljanje usposabljanja glede povezanih vprašanj. Kontaktna točka prav tako pomaga nacionalnim pravosodnim organom pri reševanju težav, povezanih s čezmejnimi zaprosili za pomoč, in je dejavno vključena v ustrezne mreže in delovne skupine.

Finska odvetniška zbornica je bila imenovana za članico mreže v skladu s členom 2(1)(e) sklepa o ustanovitvi.

Poleg kontaktne točke in finske odvetniške zbornice pri delu mreže sodelujejo tudi člani finske mreže za civilno pravo (glej spodaj).

Finska nacionalna mreža za čezmejne civilne zadeve

Finska nacionalna mreža za čezmejne civilne zadeve je bila ustanovljena leta 2016.

Delo nacionalne mreže obsega med drugim izmenjavo znanja in zagotavljanje pretoka informacij o zakonodaji EU na področju civilnega prava in s tem povezanih virov informacij med evropsko mrežo za civilno pravo in finskimi sodnimi organi ter drugimi pravnimi strokovnjaki.

V nacionalno mrežo so bili imenovani predstavniki okrožnih sodišč, pritožbenih sodišč, izvršilnih organov, organa za pravno pomoč, finske odvetniške zbornice in ministrstva za pravosodje. Delo mreže usklajuje kontaktna točka mreže na Finskem.

Nacionalna mreža se sestane dvakrat letno. Predstavniki nacionalne mreže sodelujejo tudi na sestankih in pri delu evropske mreže za civilno pravo.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Švedska

Švedska je kot kontaktno točko Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah imenovala osebo na oddelku ministrstva za pravosodje za procesno pravo in vprašanja v zvezi s sodišči, kot kontaktno točko za portal e-pravosodje pa osebo na oddelku ministrstva za pravosodje za kriminalitetno politiko.

Švedski člani mreže so švedski urad nacionalnih sodišč, švedska odvetniška zbornica, švedska izvršilna služba, švedski zavod za socialno zavarovanje, organ za družinsko pravo in starševsko podporo ter švedski organ za odškodnino in podporo za žrtve kaznivih dejanj ter dva osrednja organa (oddelek za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje in oddelek za konzularne zadeve in civilno pravo na ministrstvu za zunanje zadeve).

Zadnja posodobitev: 12/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Anglija in Wales

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka za Anglijo in Wales deluje v okviru ministrstva za pravosodje v Londonu. Pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo ji pomaga en član osebja, obrne pa se lahko tudi na številne druge sodelavce. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami.

Delovanje EPM v Angliji in Walesu

V Angliji in Walesu ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je znotraj ministrstva za pravosodje oblikovala mreža strokovnjakov za posamezna področja politike, na katere se lahko kontaktna točka obrne, da bi dobila odgovore na postavljena vprašanja.

Vzpostavljeni so bili tudi stiki na drugih ustreznih ministrstvih, na katere se lahko kontaktna točka obrne za nasvet ali odgovore na poizvedbe, ki spadajo v pristojnosti navedenega ministrstva. Kontaktna točka tesno sodeluje tudi z drugimi osebami, ki spadajo v razširjeno mrežo za Anglijo in Wales, vključno s sodniki, ki so specializirani za določena pravna področja ali so pristojni za mednarodno sodelovanje, zlasti z glavnim sodnikom (judicial Head) za mednarodno družinsko pravo in višjim sodnikom (Senior Master), pristojnim za predpise o vročanju in pridobivanju dokazov.

Vsi člani razširjene mreže in neformalne medministrske mreže so dosegljivi po elektronski pošti. Osebe v okviru ministrstva za pravosodje in sodne službe Njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) imajo dostop do intraneta, ki se lahko uporablja za razširjanje informacij o mreži, po elektronski pošti pa so dosegljivi tudi sodniki. Informacije o mreži so na voljo tudi na intranetu sodstva za Anglijo in Wales.

Zagotavljata, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja ter da se ustrezno razširijo zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih.

Kontaktna točka se udeležuje sestankov Odbora za mednarodno družinsko pravo, ki ga sestavljajo višji družinski sodniki, odvetniki, akademiki in ustrezni osrednji organi za Anglijo in Wales. Odbor se sestaja štirikrat na leto in si med drugim izmenja informacije o nedavno sprejeti zakonodaji EU in dejavnostih mreže. Kontaktna točka se je udeležila tudi nekaterih sestankov posvetovalnega odbora lorda kanclerja (Lord Chancellor) za mednarodno zasebno pravo. Ta odbor sestavljajo višji sodniki in akademiki ter svetuje ministrstvu za pravosodje o predlogih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah.

Kontaktna točka ima redne stike tudi z odvetniškima združenjema Anglije in Walesa (Bar Council in Law Society of England and Wales), tj. organoma, ki zastopata odvetnike oziroma pravne svetovalce, ter s predstavnikom Združenega kraljestva v mreži evropskih potrošniških centrov (ECC-Net), ki je pristojen za vse jurisdikcije Združenega kraljestva. Potekali so tudi sestanki s kontaktno točko mreže SOLVIT v Združenem kraljestvu.

Zagotavljanje informacij

V Angliji in Walesu ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije so na voljo prek drugih obstoječih spletnih mest, vključno z zgoraj omenjenim intranetom sodstva. Vendar kontaktna točka pri zagotavljanju različnih virov informacij sodeluje z drugimi; na primer, na spletišču sodne službe Njenega veličanstva so objavljena navodila državljanom o tem, kako sprožiti čezmejni spor ali se odzvati nanj, zlasti v zvezi z uredbami o evropskem nalogu za izvršbo, evropskem plačilnem nalogu in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Sodelovala je tudi z mrežo ECC-Net v Združenem kraljestvu, na podlagi česar je nastal vodnik po uredbi o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Severna Irska

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka deluje v okviru ministrstva za pravosodje Severne Irske. Kontaktna točka ne dela s polnim delovnim časom na zadevah mreže, lahko pa se pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo za pomoč obrne na številne operativne sodelavce in sodelavce, ki se ukvarjajo z zadevno politiko. Delo mreže je povezano s številnimi drugimi nalogami.

Delovanje EPM na Severnem Irskem

Na Severnem Irskem ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je v okviru ministrstva za pravosodje razvila mreža ljudi, ki so strokovnjaki na določenih področjih politike. Kontaktna točka ima tudi več vzpostavljenih stikov na drugih ustreznih ministrstvih, na katera se lahko naslovijo vprašanja, ki ne sodijo v pristojnost ministrstva kontaktne točke. Ker je Severna Irska majhna jurisdikcija, ima kontaktna točka dobro uveljavljeno mrežo notranjih stikov, ki lahko pomagajo pri večini prejetih poizvedb in zahtev po informacijah.

Najučinkovitejši način za predložitev zahtev in informacij je po elektronski pošti. To omogoča posredovanje sporočil hitro in v celoti, zlasti zunanjim stikom, s čimer se zagotovi, da ima ustrezno osebje potrebne informacije, ki so jim v pomoč pri odgovarjanju na poizvedbe.

Kontaktna točka zagotavlja, da se ob prejemu poizvedb in pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja. Zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih se ustrezno razširijo.

Zagotavljanje informacij

Na Severnem Irskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na drugih obstoječih spletiščih. Vse pogosteje se uporablja sklicevanje na portal e-pravosodje. Kontaktna točka sodeluje z drugimi, ki zagotavljajo vire informacij, vključno s Sodno službo Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), saj njeno javno spletišče vključuje na primer informacije o delu mreže, informacije o izvrševanju tujih sodb, o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in postopku za evropski plačilni nalog itd. Na spletišču vlade Severne Irske (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.nidirect.gov.uk) so tudi informacije o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 03/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

O mreži - Škotska

Kontaktne točke

Za vsako od štirih pravnih jurisdikcij Združenega kraljestva obstaja ena kontaktna točka. Ker je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk ne prekriva, vsaka pa je v okviru svoje jurisdikcije izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo.

Kontaktna točka za Škotsko deluje v prostorih škotske vlade pri EU v Bruslju. Pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo se lahko za pomoč obrne na številne sodelavce. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami.

Delovanje EPM na Škotskem

Na Škotskem ni formalne nacionalne mreže. Vendar se je v okviru direktorata za pravosodje razvila mreža ljudi, ki so strokovnjaki na določenih področjih politike. Kontaktna točka se lahko obrne na te sodelavce, da bi dobila odgovore na določene poizvedbe.

Vzpostavljeni so bili tudi stiki z drugimi deli škotske vlade. Kontaktna točka se obrne na te posameznike po nasvet ali odgovore na poizvedbe v zvezi z njihovim delom. Kontaktna točka po potrebi sodeluje tudi z drugimi zunaj vlade. Primeri vključujejo odvetniško združenje Škotske (Law Society of Scotland) in odvetniški zbor Škotske (Faculty of Advocates), tj. strokovna organa, ki zastopata pravne svetovalce oziroma odvetnike. Kontaktna točka je vzpostavila stike tudi s predstavniškim organom za organe kazenskega pregona (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers – SMASO).

Najobičajnejša oblika dostopa do informacij in njihove izmenjave je po elektronski pošti. Kontaktna točka se je prav tako udeležila sestankov v živo.

Kontaktna točka zagotavlja, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali z drugih področij. Zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih se ustrezno razširijo.

Zagotavljanje informacij

Na Škotskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na drugih obstoječih spletiščih. Vse pogosteje se uporablja sklicevanje na portal e-pravosodje. Kontaktna točka sodeluje z drugimi, ki zagotavljajo vire informacij, vključno s Sodno službo Škotske (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS). Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Sodne službe Škotske zagotavlja smernice za državljane o čezmejnih sporih, zlasti v zvezi z uredbami o evropskem nalogu za izvršbo, evropskem plačilnem nalogu in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Za ozaveščanje o EPM in straneh portala e-pravosodje se izkoristijo možnosti na zadevnih sestankih in konferencah ter v zadevnih publikacijah.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.