About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

O sieti - Belgicko

Kontaktné miesta a belgickí členovia siete

V Belgicku boli určené dve kontaktné miesta. Jedným z nich je sudca (magistrat) kasačného súdu – ten koordinuje vzťahy siete so sudcami, ktorí sú jej členmi; ďalší je úradníkom federálneho ministerstva spravodlivosti (Service public fédéral Justice), ktorí konkrétnejšie pracuje na odbore medzinárodnej súdnej spolupráce v občianskych veciach.

Belgická sieť v súčasnosti pozostáva z 15 sudcov, ktorí sú členmi v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady č. 2001/470/ES. Z každého obvodu odvolacieho súdu sa určia traja alebo štyria sudcovia. Každý z nich sa špecializuje buď na rodinné právo, obchodné právo alebo na procesné právo. Títo sudcovia pochádzajú zo súdov rôznych stupňov (odvolací súd, prvostupňové súdy, obchodné súdy a zmierovacie súdy).

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutia je členom belgickej siete aj zástupca Národnej rady vedúcich tajomníkov súdov.

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) boli v Belgicku za členov siete vymenovaní štyria zástupcovia právnických profesií: jeden zástupca notárov, jeden zástupca súdnych úradníkov a dvaja zástupcovia advokátskych komôr (jeden zástupca združenia frankofónnych a germanofónnych advokátskych komôr a jeden zástupca flámskych advokátskych komôr).

Zabezpečená je aj koordinácia s rôznymi ústredným orgánmi určenými v rámci viacerých nariadení [nariadenie (ES) č. 2201/2003, nariadenie (ES) č. 4/2009, nariadenie (ES) č. 1393/2001, ...].

Nadviazaná bola aj spolupráca s belgickou sekciou Európskeho spotrebiteľského centra.

Spôsob fungovania siete

Komunikácia väčšinou prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. Informácie od Európskej komisie, a konkrétne od sekretariátu, sa členom zasielajú najmä prostredníctvom niektorého z kontaktných miest. Členovia sa zúčastňujú na zasadnutiach siete podľa tém týchto stretnutí. Raz za rok sa navyše koná stretnutie belgických sudcov, ktorí sú členmi siete.

Členovia sú pravidelne vyzývaní, aby čo najširšiemu publiku poskytovali informácie o nových právnych predpisoch alebo aby svojim kolegom zasielali dotazníky. Vo všeobecnosti platí, že dokumenty zverejnené Európskou komisiou, ako aj užitočné internetové odkazy sú široko distribuované v rámci jurisdikcií. Niektorí členovia siete sa podieľajú aj na vydávaní informačného bulletinu venovaného európskym právnym predpisom (Eur-alert!).

Ďalej bola nadviazaná spolupráca s Inštitútom pre justičnú odbornú prípravu (Institut de Formation judiciaire), vďaka ktorej sa môžu kontaktné miesta a členovia zapojiť do prednášok v rámci školení, ktoré tento inštitút organizuje a ktoré sa týkajú najnovších právnych predpisov EÚ, a najmä mechanizmov európskej a medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Pokiaľ ide o riešenie konkrétnych otázok týkajúcich sa napríklad obsahu zahraničných právnych predpisov alebo priebehu konania s cezhraničnými dôsledkami, kontakty sa zabezpečujú v zásade prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jednej strane medzi belgickým kontaktným miestom a belgickým sudcom, ktorý vystupuje v rámci prebiehajúceho konania, a na druhej strane medzi kontaktnými miestami dotknutých členských štátov.

Posledná aktualizácia: 18/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Bulharsko

Národná justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach

Právny rámec Národnej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach Bulharskej republiky (Národná sieť) je stanovený v operačných pravidlách (Pravila za deynostta) prijatých Najvyššou súdnou radou (Vissh sadeben savet, VSS) rozhodnutím z 13. marca 2018, ktorým sa nahradili pravidlá prijaté rozhodnutím z 11. decembra 2014 zmenené rozhodnutím z 19. marca 2015.

Účelom Národnej siete je poskytovať potrebnú pomoc súdnym orgánom pri účinnom vypracúvaní, zasielaní a vybavovaní žiadostí o justičnú pomoc, zbierať a uchovávať štatistiky o medzinárodnej právnej spolupráci uskutočňovanej bulharskými súdmi a spolupracovať s kontaktnými miestami Európskej justičnej siete a ďalšími podobnými inštitúciami.

Komora sudcov (Sadiyska kolegiya) a Najvyššia súdna rada zodpovedajú za fungovanie Národnej siete, za jej účasť na národných a medzinárodných projektoch a za jej spoluprácu so všetkými inštitúciami, organizáciami a subjektmi, či už vnútroštátnymi, alebo medzinárodnými, ktoré plnia funkcie v oblasti medzinárodnej justičnej pomoci. Riaditeľstvo pre medzinárodné vzťahy a protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Najvyššej súdnej rady pomáha pri výmene informácií medzi členmi siete, vnútroštátnymi kontaktnými miestami a Komorou sudcov a koordinuje ju. Metodologické usmerňovanie a koordináciu činnosti Národnej siete zabezpečuje Komora sudcov prostredníctvom Výboru pre posudky a výberové konania (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Dodatok

Uchádzači o členstvo v Národnej sieti musia byť sudcami okresného a provinčného súdu alebo odvolacieho súdu a musia spĺňať osobitné kritériá týkajúce sa profesionálneho postavenia a morálnej integrity, cudzojazyčných zručností atď. Po výberovom konaní sa sudcovia Národnej siete vymenúvajú na základe rozhodnutia Komory sudcov Najvyššej súdnej rady na obdobie piatich rokov. Národná sieť zahŕňa maximálne sedem sudcov z každého odvolacieho okresu a maximálne 15 sudov z odvolacieho okresu Sofia. Vo výslovne stanovených prípadoch môže byť členstvo v sieti ukončené na základe odôvodneného rozhodnutia Komory sudcov Najvyššej súdnej rady na návrh Výboru pre posudky a výberové konania.

Kontaktné miesta

Komora sudcov Najvyššej súdnej rady na návrh Výboru pre posudky a výberové konania určuje kontaktné miesta spomedzi členov siete, a to jedno kontaktné miesto pre občianskoprávne záležitosti a jedno kontaktné miesto pre obchodné záležitosti na obdobie piatich rokov.

Funkcie

— Členovia Národnej siete pomáhajú národným kontaktným miestam, ktoré sú súčasťou Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach alebo iných sietí pre právnu spoluprácu, a vnútroštátnym sudcom, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej právnej spolupráce.

— V rámci tejto pomoci sú členovia Národnej siete povinní informovať, poskytovať poradenstvo, v prípade potreby koordinovať a vykonávať ďalšie činnosti na umožnenie medzinárodnej právnej spolupráce v súlade s právomocou príslušných justičných orgánov v Bulharsku. Členovia národnej siete sú povinní poskytovať pomoc na žiadosť každého vnútroštátneho sudcu, prokurátora, vyšetrovacieho súdneho úradníka alebo zástupcu ústredného národného orgánu, ktorému boli udelené právomoci, v súlade s medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi.

— Členovia Národnej siete pomáhajú pri organizácii odbornej prípravy v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce, ktorá sa uskutočňuje v okrese, v ktorom vykonávajú svoje povinnosti.

— Členovia Národnej siete pomáhajú sudcom pri uskutočňovaní medzinárodnej právnej spolupráce v príslušnom odvolacom okrese, za ktorý zodpovedajú.

— Členovia Národnej siete vypracúvajú štúdie týkajúce sa európskej a vnútroštátnej judikatúry a uplynulých zmien v oblasti spolupráce v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach a popularizujú a šíria tieto štúdie.

— Členovia Národnej siete vypracúvajú štvrťročné výkazy činnosti za príslušný odvolací okres v súvislosti s vykonávaním práva spoločenstva, medzinárodného práva a medzinárodnej právnej spolupráce a tieto výkazy odosielajú do aktuálnej a aktualizovanej databázy VSS a poskytujú národným kontaktným miestam elektronickú verziu súdnych listín v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach vybavovaných súdmi v dotknutom odvolacom okrese, v ktorých sa uplatňuje právo EÚ, s cieľom spravovať potrebnú databázu.

— Takisto vykonávajú dodatočné úlohy pridelené Komorou sudcov VSS, ak je potrebné poskytnúť informácie, vypracovať štúdiu, poskytnúť odbornú prípravu alebo vykonať inú činnosť týkajúcu sa medzinárodnej právnej spolupráce.

— Členovia Národnej siete spravujú aktuálnu databázu kontaktných údajov (emailové adresy, iné korešpondenčné adresy, telefónne čísla) a databázu jurisdikcie Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktorá je zverejnená na webovom sídle VSS v časti Justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach.

— Každý člen Národnej siete vykonáva svoje funkcie v príslušnom odvolacom okrese.

— Členovia Národnej siete sa zúčastňujú na výročnom stretnutí, ktoré sa koná vo februári a na ktorom sa prijíma správa siete o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok; túto správu o činnosti vypracúva národné kontaktné miesto na základe výročných správ o činnosti, ktoré predkladajú členovia do 15. januára.

— Po účasti na pravidelných zasadnutiach kontaktných miest Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach účastníci predkladajú správu Komore sudcov Najvyššej súdnej rady, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Najvyššej súdnej rady v časti Medzinárodná spolupráca, Európska justičná sieť v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach, s cieľom zabezpečiť zviditeľnenie svojej činnosti.

Posledná aktualizácia: 10/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Česká republika

Česká republika má v súčasnosti šesť kontaktných miest Európskej justičnej siete, z ktorých päť pôsobí na Ministerstve spravodlivosti v Českej republike a jedno v Bruseli (stále zastúpenie ČR pri EÚ).

Kontaktné miesta Európskej justičnej siete v Českej republike komunikujú s kontaktnými miestami v iných členských štátoch Európskej únie, vybavujú otázky súdov a notárov týkajúce sa zisťovania informácií o cudzom práve a o urgencii vybavenia dožiadania predovšetkým podľa nariadenia č. 1206/2001 o dokazovaní a nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní a iné otázky.

V nadväznosti na rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci bola v Českej republike v roku 2004 zriadená Vnútorná justičná sieť (ďalej len „sieť“) pre spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, ktorá má za úlohu zabezpečovať účinné zapojenie Českej republiky do Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Členmi siete sú sudcovia, zástupcovia Českej advokátskej komory, zástupcovia Notárskej komory Českej republiky, zástupcovia Exekútorskej komory Českej republiky, zástupcovia Úradu pre medzinárodnú právnu ochranu detí, zástupcovia Európskeho spotrebiteľského centra, zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a určení pracovníci Ministerstva spravodlivosti.

Členovia siete sa podieľajú najmä na činnosti Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci a na plnení úloh, ktoré z nej vyplývajú, na činnosti pracovných skupín a výborov Rady a Komisie EÚ v občianskych a obchodných veciach. Členovia siete sa vyjadrujú k návrhom právnych predpisov Európskych spoločenstiev a ďalším návrhom týkajúcim sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

V súčasnosti má sieť približne 130 členov. Stretnutie všetkých členov siete organizuje Ministerstvo spravodlivosti raz ročne. Do agendy stretnutia sú zahrnuté aktuálne témy týkajúce sa predovšetkým Európskej justičnej siete, fungovania portálu európskej e-Justice a judikatúry Súdneho dvora EÚ. Členovia siete majú na stretnutiach jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne a vymeniť si praktické skúsenosti s aplikáciou nástrojov únie.

Členom justičnej siete sa distribuujú kompendiá a ďalšie publikácie vypracované v rámci Európskej justičnej siete.

Členovia siete môžu neformálne komunikovať prostredníctvom e-mailov. Sieť má vlastný e-mailový distribučný list (e-mailovú adresu), kam členovia siete môžu zasielať otázky a vymieňať si skúsenosti. Ministerstvo spravodlivosti môže prostredníctvom tohto komunikačného kanála rýchlo informovať členov siete o novinkách v oblasti justičnej spolupráce v EÚ.

Posledná aktualizácia: 25/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Nemecko

Na základe federálneho usporiadania existuje v Nemecku okrem spolkového kontaktného miesta (Bundeskontaktstelle) v Európskej justičnej sieti (ďalej len „EJS“) aj tzv. krajinský kontaktný bod (Landeskontaktstelle). Spolkové kontaktné miesto sa nachádza na Spolkovom úrade spravodlivosti. V závislosti od organizácie každej spolkovej krajiny sa krajinské kontaktné miesta nachádzajú buď na súde [Bavorsko (Vyšší krajinský súd Mníchov), Brémy (Krajský súd Brémy), Hamburg (Okresný súd Hamburg), Hessensko (Vyšší krajinský súd Frankfurt nad Mohanom), Dolné Sasko (Vyšší krajinský súd Celle), Severné Porýnie – Vestfálsko (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) a Sasko (Vyšší krajinský súd Dresden)] alebo na ministerstve spravodlivosti spolkovej krajiny. Pre EJS teda v Nemecku pracuje celkovo 17 kontaktných miest. Národnému kontaktnému miestu prináleží, okrem odpovedania na otázky a odosielania odpovedí, koordinovať vnútroštátnu sieť, pričom okrem iného organizuje Európsky deň spravodlivosti a stretnutia členov nemeckej EJS.

Interne sú úlohy rozdelené medzi krajinské kontaktné miesta a spolkové kontaktné miesto. Na otázky, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú obsahu nemeckého občianskeho alebo obchodného práva či organizácie súdnictva, odpovedá spolkové kontaktné miesto. Naopak, na otázky venované konkrétnemu konaniu odpovedá spravidla krajinské kontaktné miesto tej spolkovej krajiny, v ktorej súdne konanie prebieha. Nemecké kontaktné miesta však majú rovnocenné postavenie, takže všetky otázky možno adresovať ktorémukoľvek zo 17 kontaktných miest, pričom aj spolkové kontaktné miesto poskytuje v jednotlivých prípadoch pomoc pre konkrétne konania. Vyššie opísané interné rozdelenie úloh zabezpečuje, že na otázku odpovedá vždy najvhodnejšie kontaktné miesto.

Okrem kontaktných miest pôsobia v Nemecku v rámci nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa) celkovo štyria styční sudcovia a sudkyne, ktorých právomoci sú na základe internej dohody takisto rozdelené podľa spolkových krajín. Pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, možno osloviť každého z týchto štyroch styčných sudcov a sudkýň. Ak je nevyhnutné postúpiť vec príslušnej sudkyni/príslušnému sudcovi, vykoná sa to bez zbytočného odkladu a okrem interného rozdelenia sa zohľadnia aj jazykové znalosti, osobitné kompetencie a vecná blízkosť ku konkrétnemu prípadu.

Okrem toho je za nemecko-francúzsku právnu pomoc zodpovedná aj nemecká styčná úradníčka na francúzskom ministerstve spravodlivosti. Ak sa vyskytnú problémy s francúzskymi žiadosťami o právnu pomoc v jednotlivých prípadoch alebo ak je potrebné určiť obsah francúzskeho práva, je možné popri kontaktných miestach požadovať pomoc od nemeckej styčnej úradníčky.

V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, Nemecko za členov EJS menovalo Spolkovú advokátsku komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovú notársku komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových zástupcov (Patentanwaltskammer), Nemecký advokátsky spolok (Deutscher Anwaltverein), ako aj Nemecké združenie súdnych exekútorov (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a od roku 2014 Združenie nemeckých súdnych úradníkov (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ďalšími členmi EJS v Nemecku sú ústredné orgány podľa nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (nariadenie o doručovaní písomností) a podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (nariadenie o vykonávaní dôkazov). Tieto ústredné orgány, ako aj krajinské súdne správy, poskytujú súdom priebežne v oblasti občianskej právnej pomoci informácie, vzdelávacie opatrenia a tiež podporu pri doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov s cudzím prvkom. Okrem toho sú členmi EJS ústredný orgán podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (nariadenie Brusel IIa) a ústredný orgán podľa nariadenia (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.

Ďalšie informácie o EJS v Nemecku a kontaktných partneroch sú dostupné na webovej lokalite Spolkového úradu pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz) (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Posledná aktualizácia: 11/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Estónsko

Národnými kontaktnými miestami siete sú dvaja poradcovia oddelenia pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na ministerstve spravodlivosti, ktorí vykonávajú aj funkciu zástupcu ústredného orgánu. Kontaktné miesta plnia tieto hlavné funkcie:

 • zabezpečujú, aby miestne súdne orgány dostali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach,
 • poskytujú iným kontaktným miestam a orgánom, ako aj miestnym súdnym orgánom v ich vlastnom členskom štáte všetky informácie potrebné na riadnu justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave splniteľných žiadostí o justičnú spoluprácu a pri nadväzovaní najvhodnejších priamych kontaktov,
 • poskytujú všetky informácie uľahčujúce uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné v rámci nástroja Spoločenstva alebo v rámci medzinárodného nástroja,
 • hľadajú riešenia ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,
 • uľahčujú koordináciu spracúvania žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušnom členskom štáte, predovšetkým v prípade, ak sa má niekoľko žiadostí od súdnych orgánov v tomto členskom štáte vykonať v inom členskom štáte,
 • prostredníctvom webového sídla siete prispievajú k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii, o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch a o domácom práve členských štátov s osobitným zreteľom na prístup k spravodlivosti,
 • spolupracujú na organizovaní zasadnutí siete a zúčastňujú sa na nich,
 • pomáhajú pri príprave a aktualizácii informácií pre verejnosť,
 • zabezpečujú koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni,
 • každé dva roky vypracúvajú správu o svojich činnostiach, v prípade potreby vrátane najlepších postupov v rámci siete, túto správu predkladajú na zasadnutí členov siete a osobitne upozorňujú na možné zlepšenia v rámci siete.

Styčným sudcom siete je sudca krajského súdu Harju, ktorý zároveň zastupuje Estónsko v rámci siete sudcov zriadenej Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Úlohou styčného sudcu je poskytovať súdnym úradníkom poradenstvo v oblasti občianskeho a obchodného práva Európskej únie a vymieňať si v rámci siete svoje skúsenosti, pokiaľ ide o uplatňovanie rozdielnych právnych predpisov.

V roku 2011, keď nadobudlo účinnosť druhé rozhodnutie o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci (EJS-civil), ktorým sa rozšírili činnosti siete aj na profesijné združenia, sa členmi EJS-civil v Estónsku stali tieto orgány:

 • Estónska komora súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty zastupujúca súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty,
 • Združenie estónskych právnikov zastupujúce právnikov a notárov.

Na zasadnutiach zastupujú komoru súdnych úradníkov a správcov konkurznej podstaty rôzni zástupcovia profesijných a odborných orgánov, zatiaľ čo združenie estónskych právnikov obvykle zastupuje jeho riaditeľ. Profesijné združenia zodpovedajú za:

 • výmenu skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov,
 • spoluprácu pri príprave a aktualizácii informačných prehľadov,
 • účasť profesijných združení na príslušných zasadnutiach.

V závislosti od prerokúvanej témy pozýva kontaktné miesto aj iných vnútroštátnych odborníkov, aby sa na zasadnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Na zasadnutiach sa zúčastnili napríklad niektorí ďalší sudcovia popri styčnom sudcovi, zástupcovia iných ministerstiev a notárskej komory, poradcovia najvyššieho súdu, zástupcovia Rady pre ochranu spotrebiteľa, pracovníci Univerzity v Tartu atď.

Posledná aktualizácia: 04/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Írsko

Kontaktné miesta

V Írsku existujú dve kontaktné miesta. Jedným je kontaktné miesto pre okresné a obvodné súdy a druhým je kontaktné miesto pre vyššie súdy, t. j. Vyšší súd, Odvolací súd a Najvyšší súd. Kontaktné miesta úzko spolupracujú na záležitostiach týkajúcich sa siete. Kontaktné miesta pre Írsko sa nachádzajú v sídle Súdnej služby v Dubline. Napriek tomu, že tieto kontaktné miesta majú oddelenú jurisdikciu, práca týchto kontaktných miest sa prekrýva, pričom výhradnú zodpovednosť za sieť má riaditeľstvo každého miesta. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie. Kontaktné miesta fungujú v oddelených kanceláriách, avšak v rámci riaditeľstiev Súdnej služby Írska v Dubline. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami. Kontaktné miesto však môže pri riešení záležitostí spojených so sieťou požiadať o pomoc a asistenciu iných kolegov. Kontaktné miesta udržiavajú pravidelný kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu a osobných stretnutí s členmi siete EJS v Írsku vrátane ústredných orgánov, prevádzkovým riaditeľom Najvyššieho a Vyššieho súdu a riaditeľom pre reformu a rozvoj Súdnej služby [článok 2 ods. 1 písm. d) členovia], ako aj s úradníkmi na ministerstve spravodlivosti a právnej reformy [článok 2 ods. 1 písm. d) členovia]. Okrem toho kontaktné miesta pravidelne komunikujú s vymenovaným členom súdnictva pre záležitosti týkajúce sa EJS.

Fungovanie EJS v Írsku

V rámci Írska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť.  Existuje sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík, na ktorých sa môžu kontaktné miesta obrátiť s cieľom získať odpovede na vzniknuté otázky.

Kontaktné miesto úzko spolupracuje s ďalšími rozšírenými členmi siete v Írsku vrátane viacerých sudcov so špecializovanými zručnosťami v konkrétnych oblastiach práva alebo so zodpovednosťou za medzinárodnú spoluprácu. Kontaktné miesta možno kontaktovať e-mailom. Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete a podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Kontaktné miesto je v pravidelnom kontakte aj s ministerstvom spravodlivosti, pokiaľ ide o otázky politiky, a s ústredným orgánom, pokiaľ ide o otázky výživného na členov rodiny a cezhraničné otázky.

Poskytovanie informácií

V Írsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom Súdnej služby a ostatných existujúcich webových sídiel jednotlivých ministerstiev v Írsku. Kontaktné miesto spolupracuje s ďalšími kontaktnými miestami, ako aj s inými ministerstvami, pri poskytovaní rôznych zdrojov informácií pre členské štáty EJS a sieť EJS.

Posledná aktualizácia: 17/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Grécko

Štruktúra siete

Počet kontaktných miest: Bolo určených 22 kontaktných miest. 19 z nich sú sudcovia, ktorí sú súčasťou vnútroštátnej siete a zároveň vykonávajú svoje sudcovské úlohy. Traja sú úradníci na ministerstve spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, konkrétne na odbore medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, ktorý pôsobí ako ústredný orgán na účely nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (nariadenie Brusel IIa) (ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980), nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 (vyživovacia povinnosť) a smernice 2002/8/ES (právna pomoc) a zároveň ako ústredný orgán na účely nariadení Rady (ES) č. 1206/2001 (vykonávanie dôkazov) a (ES) č. 1393/2007 (doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností).

Vnútroštátna sieť: Vytvorila sa neformálna vnútroštátna sieť s centralizovanou štruktúrou, ktorej hlavné zložky tvoria ústredný orgán, sudcovia v Aténach a traja zástupcovia právnického povolania (združenia právnikov, súdnych exekútorov a notárov). Odbor medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach je zodpovedný za monitorovanie práce Európskej justičnej siete a koordinovanie práce kontaktných miest na vnútroštátnej úrovni s ohľadom na povinnosti Grécka v rámci rozsahu pôsobnosti EJS a obsah uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície. Národné kontaktné miesta siete sa podieľajú na tvorbe prehľadov, aktualizácii formálnych oznámení Grécka v súvislosti s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, vypĺňaní dotazníkov vytvorených EJS alebo inými orgánmi EÚ a procese zodpovedania otázok od iných kontaktných miest alebo orgánov EÚ vzťahujúcich sa najmä na vykonávanie právnych predpisov EÚ v Grécku.

Pravidelne sa konajú stretnutia, ktoré koordinuje odbor medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, a to zvyčajne dva- až štyrikrát ročne. Účelom týchto stretnutí je výmena názorov, skúseností a informácií. Program stretnutí sa sústreďuje najmä na témy, o ktorých sa diskutuje na stretnutiach EJS na európskej úrovni, problémoch, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní právnych predpisov EÚ (nariadení a smerníc) na vnútroštátnej úrovni, a povinnostiach Grécka v rámci rozsahu pôsobnosti EJS a Európskeho portálu elektronickej justície, ako sa uvádza vyššie.

Informovanie širokej verejnosti

Na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv sa uvádza osobitný odkaz na EJS. Prebiehajú práce s cieľom aktualizovať webové sídlo tak, aby poskytovalo úplný a jasný opis úlohy a užitočnosti EJS, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti justičnej spolupráce v trestných a obchodných veciach.

Na vnútroštátnej úrovni sa informácie o právnych predpisoch EÚ v oblasti občianskych a obchodných vecí šíria distribuovaním tlačených materiálov EJS a organizovaním seminárov a jednodňových podujatí v Aténach, ako aj iných mestách v Grécku, ktoré sa týkajú vývoja európskych právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a ich vplyvu na domácej úrovni (členovia vnútroštátnej siete sa niekedy zúčastňujú ako hlavní rečníci). Uvedené podujatia sa konajú pod záštitou ministerstva spravodlivosti, ako aj advokátskych komôr z celej krajiny, národnej školy pre sudcov, štátnej právnej rady, združení v oblasti občianskeho práva a obchodného práva atď.

Okrem toho sa v posledných rokoch pod záštitou ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv takmer každoročne koná jednodňové podujatie s názvom Európsky deň spravodlivosti, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť európskych odborníkov v oblasti práva a začať dialóg o pokroku legislatívnych iniciatív EÚ.

Posledná aktualizácia: 11/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

O sieti - Španielsko

Fungovanie EJS v Španielsku

V Španielsku podľa článku 33 zákona č. 16/2015 zo 7. júla 2015, ktorým sa upravuje postavenie španielskeho národného člena Eurojustu, konflikty jurisdikcií, siete medzinárodnej justičnej spolupráce a vysielanie zamestnancov ministerstva spravodlivosti do zahraničia, vymenovanie a ukončenie činnosti španielskych kontaktných bodov pre siete medzinárodnej justičnej spolupráce prináleží podľa pravidiel, ktorými sa zriaďujú, ministerstvu spravodlivosti.

Vymenovaní sa musia vybrať spomedzi osôb s preukázanými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a s dobrou znalosťou angličtiny alebo francúzštiny podľa potreby a musí sa zabezpečiť aspoň zastúpenie súdnictva, prokuratúry (Ministerio Fiscal) a ministerstva spravodlivosti. Na tento účel je zodpovednosťou Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial) a generálneho prokurátora (Fiscal General del Estado) navrhnúť ministrovi spravodlivosti vymenovanie a ukončenie činnosti kontaktných bodov pre príslušné povolania. Postavenie kontaktného bodu sa skončí, hneď ako príslušná osoba prestane pracovať pre inštitúciu, ktorá navrhla jej vymenovanie. To sa musí oznámiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré o tom musí informovať sekretariát Európskej justičnej siete.

Španielske kontaktné body pre siete medzinárodnej justičnej spolupráce sú aktívnymi sprostredkovateľmi, ktorých úlohou je zjednodušiť spoluprácu medzi súdnymi orgánmi v rôznych štátoch. Sú k dispozícii príslušným španielskym orgánom, ako aj všetkým ostatným kontaktným bodom, ktorým poskytujú právne a praktické informácie potrebné na zlepšenie justičnej spolupráce. Španielske kontaktné body musia každoročne zaslať štatistické údaje o svojej činnosti inštitúcii, ku ktorej patria.

Kontaktné body

V Španielsku sa kontaktné body siete nachádzajú na ministerstve spravodlivosti, v Generálnej rade súdnej moci a n generálnej prokuratúre (Fiscalía General del Estado). V súčasnosti existuje osem kontaktných bodov, ktoré sú rozdelené takto:

 • šesť kontaktných bodov vymenovaných ministerstvom spravodlivosti, z ktorých sú dva na generálnom podriaditeľstve pre medzinárodnú právnu spoluprácu (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) a štyria súdni zapisovatelia (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • jeden kontaktný bod vymenovaný Generálnou radou súdnej moci;
 • jeden kontaktný bod vymenovaný generálnym prokurátorom.

Ústredný orgán

V Španielsku je ústredným orgánom v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach generálne riaditeľstvo ministerstva vnútra pre medzinárodnú právnu spoluprácu, vzťahy s náboženskými skupinami a ľudské práva (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos).

Styční sudcovia

Španielsko už má právne ustanovenie, v ktorom sa vyžaduje, aby sa poprední styční sudcovia členských štátov Európskej únie stali kontaktnými bodmi Európskej justičnej siete a pôsobili ako kontaktné miesta podľa článku 34 zákona č. 16/2015 zo 7. júla 2015. Postavenie kontaktných bodov sa skončí, keď sa skončí ich postavenie styčných sudcov. Španielsko vymenovalo styčných sudcov v týchto krajinách: Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.

Iné justičné alebo správne orgány, ktoré sú zodpovedné za justičnú spoluprácu

V Španielsku sú účinné tieto vnútorné mechanizmy zodpovedné za medzinárodnú právnu spoluprácu:

 • Španielska justičná sieť pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (Red Espanola de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) podliehajúca Generálnej rade súdnej moci, ktorej cieľom je pomáhať španielskym justičným orgánom, ktoré o to požiadajú v rámci žiadostí o justičnú spoluprácu vydaných alebo prijatých pri výkone ich justičných činností, a pomáhať ostatným členom sietí justičnej spolupráce. Členovia španielskej justičnej siete pre medzinárodnú justičnú spoluprácu môžu svoje členstvo v tejto sieti zlúčiť s ich členstvom v sieťach Európskej justičnej spolupráce. Španielski sudcovia španielskej justičnej siete pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (občiansky senát) sú preto členmi Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach, čo pri plnení ich povinností uľahčuje styk s ich partnermi v iných krajinách, ktoré sú členmi siete.
 • V roku 2002 bola na každej generálnej prokuratúre vytvorená sieť pre medzinárodnú právnu spoluprácu prokurátorov (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) na účely poskytovania služby vo veciach medzinárodnej právnej spolupráce.
 • Prokurátori tejto siete, ktorí sú odborníkmi na medzinárodnú spoluprácu, pomáhajú nasmerovať a usmerňovať medzinárodnú justičnú pomoc a poskytujú ju rýchlo a efektívne.
 • Sieť súdnych zapisovateľov (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je vnútroštátna koordinačná štruktúra zriadená ministerstvom spravodlivosti v roku 2010. Vytvorili ju súdni zapisovatelia, ktorí sa špecializujú na medzinárodnú právnu spoluprácu, a poskytuje pomoc rôznym súdnym úradom (Oficinas Judiciales) pri riešení pochybností a otázok týkajúcich sa medzinárodnej právnej spolupráce.

Profesijné združenia

V Španielsku pôsobia tieto profesijné združenia zastupujúce príslušníkov právnických povolaní, ktoré priamo prispievajú k uplatňovaniu aktov Únie a medzinárodných právnych nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach:

 • Generálna rada notárov (Consejo General del Notariado)
 • Generálna rada španielskych advokátov (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Združenie majetkových a obchodných zapisovateľov registrov v Španielsku (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Generálna rada španielskych právnych zástupcov (Consejo General de Procuradores de España)

Informácie o sieti

Španielske ministerstvo spravodlivosti – v rámci informovania o medzinárodnej právnej spolupráci a medzinárodnej justičnej pomoci – na svojom webovom sídle poskytuje odkaz na Európsku justičnú sieť v občianskych a obchodných veciach dostupný na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional.

Generálna rada súdnej moci v Španielsku poskytuje informácie o Európskej justičnej sieti v občianskych a obchodných veciach na svojom webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kde sú aj odkazy na Európsky justičný atlas v občianskych a obchodných veciach, ako aj na Európsky portál elektronickej justície.

Generálna prokuratúra poskytuje informácie o Európskej justičnej sieti v občianskych a obchodných veciach na svojom webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/.

Posledná aktualizácia: 19/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Francúzsko

Vo Francúzsku sú členmi Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach sudcovia, advokáti, notári a súdni vykonávatelia. Sieť je však otvorená pre všetky právnické profesie, ktoré prejavia záujem, najmä ak sú zapojené do vykonávania právnych predpisov Únie v občianskych a obchodných veciach (súdni tajomníci, vedúci súdni tajomníci, sudcovia a tajomníci z obchodných súdov).

Kontaktnou osobou na vnútroštátnej úrovni je sudca (magistrat), ktorý má súdnu prax a pracuje na odbore pre občianske veci ministerstva spravodlivosti. Pôsobí v rámci odboru práva Únie, medzinárodného práva súkromného a právnej pomoci v občianskych veciach, ktoré je tiež ústredným orgánom pre uplatňovanie mnohých medzinárodných nástrojov spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Na každom odvolacom súde a na kasačnom súde je určený „referenčný sudca“ (alebo „miestna kontaktná osoba“). Jeho úlohou je na miestnej úrovni pomáhať pri riešení problémov so spoluprácou zistených prostredníctvom siete a informovať sudcov o zavádzaní nástrojov justičnej spolupráce v občianskych veciach a o práve EÚ vo všeobecnosti. Referenčné osoby z odvolacích súdov a kasačného súdu môžu problémy s vykonávaním európskych právnych predpisov oznámiť národnému kontaktnému miestu, ktoré zaistí ďalšie kroky.

Súdni úradníci sú zastúpení Národnou komorou súdnych úradníkov (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokáti sú zastúpení Zastúpením advokátskych komôr Francúzska (Délégation des barreaux de France) (zastúpenie Národnej rady advokátskych komôr v Bruseli – Conseil national des barreaux à Bruxelles).

Notári sú zastúpení Národnou komorou notárov (Chambre nationale des notaires).

Súčasťou siete sú takisto francúzski styční sudcovia (magistrats de liaison), ktorí pôsobia v krajinách Európskej únie, ako aj ústredne orgány určené na vykonávanie nástrojov spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Raz ročne v termíne blízkom Európskemu dňu spravodlivosti sa všetci členovia francúzskej siete stretnú v Paríži, aby informovali o činnostiach siete a o súčasnom vývoji práva Únie a jeho vykonávaní v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 08/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Chorvátsko

V rámci Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach v Chorvátskej republike pôsobia dve kontaktné miesta.

Kontaktnými miestami sú zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky, ktorí pôsobia v Službe medzinárodnej právnej pomoci a justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach, ktorá patrí pod Úrad pre európske záležitosti, medzinárodnú a justičnú spoluprácu.

Kontaktným miestam v rámci uvedenej služby pomáha viacero úradníkov, takže práca v rámci Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach je skutočne tímová práca úradníkov Služby medzinárodnej právnej pomoci a justičnej spolupráce v občianskoprávnych veciach, ktorí sa jej venujú popri ostatných činnostiach patriacich do pôsobnosti služby.

Napriek tomu, že v Chorvátskej republike neexistuje oficiálna vnútroštátna sieť, kontaktné miesta spolupracujú so sudcami a ďalšími odborníkmi v rámci ministerstva spravodlivosti a iných príslušných orgánov, profesormi práva, notármi, ako aj ďalšími odborníkmi a právnikmi s vlastnou praxou v rôznych oblastiach práva. Do činnosti siete je zapojené aj ministerstvo sociálnej politiky a mládeže, ktoré ako ústredný orgán v prípade niektorých právnych predpisov aktívne spolupracuje aj na stretnutiach siete, ktoré organizuje Európska komisia. Členom siete sa môže stať každý právnik, ktorý chce a má záujem zapájať sa do uplatňovania nástrojov európskeho práva v Chorvátskej republike.

Komunikácia v rámci Chorvátskej republiky sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty a telefonickej komunikácie a stretnutia sa konajú podľa potreby.

Komunikácia s kontaktnými miestami v iných členských štátoch sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty, pričom kontaktné miesta a ďalší členovia siete sa pravidelne zúčastňujú na jej stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia.

Keďže v prípade jednotlivých právnych predpisov vystupuje ministerstvo spravodlivosti ako ústredný orgán, kontaktné miesta plnia úlohy ústredného orgánu, predkladajú žiadosti a odpovedajú na žiadosti kontaktných miest z iných členských štátov (podľa potreby v spolupráci so sudcami a ďalšími právnikmi s vlastnou praxou alebo odborníkmi), poskytujú Komisii požadované informácie, plnia úlohy potrebné na uverejňovanie informácií na príslušných portáloch Európskej komisie. Kontaktné miesta šíria publikácie Európskej komisie na súdoch, medzi občanmi a inými cieľovými skupinami, ako aj vyvíjajú aktivity na zviditeľnenie siete.

Kontaktné údaje: Odkaz sa zobrazí v novom okneEJNcontact@pravosudje.hr

Posledná aktualizácia: 05/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Taliansko

Talianska justičná sieť má sídlo na talianskom ministerstve spravodlivosti na odbore súdnych záležitostí patriacom pod Úrad pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na Generálnom riaditeľstve pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu.

Zriadených je šesť kontaktných miest.

Koordinačným kontaktným miestom je kvalifikovaný sudca.

Kontaktné miesta sú v sústavnom kontakte s ďalšími členmi siete, s ktorými spolupracujú pri spracovávaní žiadostí o spoluprácu alebo pri príprave praktických informačných prehľadov na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície.

Ďalšími členmi talianskej siete sú:

– odbor spravodlivosti pre mladistvých a komunity (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità),

– Generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy [Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktné miesto pre Európsky portál elektronickej justície (eJustice Portal)],

– ústredný orgán pre doručovanie súdnych písomností,

– Národná rada advokátskej komory (Consiglio Nazionale Forense) a

– talianska rada notárov (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktné miesta siete EJS majú prepojenie aj s týmito subjektmi:

– justičná akadémia (Scuola Superiore della Magistratura),

– talianska vetva siete európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net),

– štruktúra informačného systému o vnútornom trhu v Taliansku a

– Pietro Franzina, profesor medzinárodného práva súkromného na Katolíckej univerzite svätého srdca (Università Cattolica del Sacro Cuore), odborník poskytujúci poradenstvo kontaktným miestam.

Talianski členovia siete sa stretávajú spravidla raz ročne.

Kontaktné miesta poskytujú pomoc súdom a právnym úradníkom pri riešení cezhraničných záležitostí.

Všetky publikácie, ktoré posiela Komisia (brožúry, informačné súhrny atď.) sa distribuujú súdom, právnym úradníkom a dotknutým stranám.

Kontaktné miesta príležitostne prijímajú delegácie z iných členských štátov, ktoré navštevujú Taliansko v rámci svojej odbornej justičnej prípravy.

Odkaz na sieť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Zoznam orgánov zaoberajúcich sa nariadeniami, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach:

nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

smernica 8/2003 o právnej pomoci

V obidvoch prípadoch je ústredným orgánom v Taliansku:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

odbor súdnych záležitostí (Dipartimento Affari di Giustizia)

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu – Úrad I: medzinárodná justičná spolupráca [Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)]

Via Arenula, 70

00186 Rím

Telefón: +39 06 68852480; +39 06 68852517

Fax: +39 06 68897529

Email: Odkaz sa zobrazí v novom okneufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní písomností

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Centrálny úrad súdnych úradníkov na odvolacom súde v Ríme (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Rím

Telefón: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

– nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (nariadenie „Brusel IIa“)

– nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 (vyživovacia povinnosť)

Ústredným orgánom v Taliansku je:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia)

– odbor spravodlivosti pre mladistvých a komunity (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rím

Telefón: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

Email: Odkaz sa zobrazí v novom okneautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posledná aktualizácia: 20/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Cyprus

Organizácia siete na Cypre spočíva v určených národných kontaktných miestach. V súčasnosti existuje šesť (6) určených národných kontaktných miest: jeden sudca, dvaja advokáti Generálnej prokuratúry Cyperskej republiky, dvaja úradníci ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku (z ktorých je jeden právnik a druhý odborník na verejnú správu) a jeden člen Cyperskej advokátskej komory.

Za koordináciu činnosti medzi 6 národnými kontaktnými miestami zodpovedá národné kontaktné miesto na ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku. V prípade doručenia otázky alebo žiadosti o informácie prostredníctvom siete alebo žiadosti národného kontaktného miesta iného členského štátu národné kontaktné miesto na ministerstve spravodlivosti a verejného poriadku zabezpečí, že sa takáto žiadosť postúpi ďalej a s ostatnými národnými kontaktnými miestami dohodne, ktorý cyperský orgán alebo úrad ju spracuje alebo požadované informácie poskytne.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Lotyšsko

Kontaktnými miestami národnej siete sú riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a právnik odboru medzinárodnej spolupráce ministerstva spravodlivosti, ktorí plnia aj funkcie zástupcu ústredného orgánu. Hlavné funkcie kontaktných miest sú:

– zabezpečiť, aby miestne súdne orgány dostali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a v obchodných veciach, a poskytnúť informácie potrebné na úspešnú spoluprácu súdnych orgánov medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave uskutočniteľných žiadostí právnych orgánov o právnu pomoc;

– hľadať riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťami o justičnú spoluprácu;

– využívať webové sídlo siete na informovanie širokej verejnosti o spolupráci justičných orgánov v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii a o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch;

– spolupracovať pri organizovaní stretnutí siete a zúčastňovať sa na nich;

– pomáhať pri príprave a aktualizácii informácií určených pre širokú verejnosť;

– zabezpečiť spoluprácu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni.

V závislosti od danej témy kontaktné miesto takisto vyzýva odborníkov z iných inštitúcií, aby sa na stretnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Takéto stretnutia a kontaktné miesto napríklad navštívili viacerí sudcovia, zástupcovia ministerstva spravodlivosti z rôznych oblastí pôsobnosti, notári, certifikovaní mediátori, zástupcovia Záručného fondu pre poskytovanie výživného, zástupcovia Komory súdnych úradníkov a akademickí pracovníci.

Posledná aktualizácia: 08/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Litva

Kontaktnou osobou na účel Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci je právnik skupiny ministerstva spravodlivosti pre medzinárodné právo, ktorý takisto plní úlohy ústredného alebo príslušného orgánu stanovené v aktoch EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach. Okrem týchto úloh kontaktná osoba plní aj úlohy spojené s justičnou spoluprácou v trestných veciach, ako sa stanovuje v aktoch EÚ aj v medzinárodných viacstranných a dvojstranných zmluvách, a zúčastňuje sa aj na činnostiach pracovných skupín Rady Európskej únie a Európskej komisie, ktoré sa zaoberajú občianskymi vecami.

V Litve nebola vytvorená žiadna formálna vnútroštátna justičná štruktúra, ktorá by spájala vnútroštátnych členov siete. Spolupráca a komunikácia v súvislosti s otázkami spojenými so sieťou sa zvyčajne realizuje na ad hoc základe prostredníctvom e-mailu.

Informácie, ktoré poskytuje Európska komisia v súvislosti so stretnutiami siete a inými záležitosťami spojenými s činnosťami siete, prijíma kontaktná osoba siete menovaná na ministerstve spravodlivosti, ktorá následne postúpi tieto informácie príslušným vnútroštátnym orgánom alebo súdom (prostredníctvom Národnej správy súdov) v závislosti od otázky alebo predmetu stretnutia. Tým sa zaistí, aby sa informácie a otázky súvisiace so sieťou dostali k príslušnému orgánu.

V prípade potreby kontaktná osoba a zástupcovia vnútroštátnych príslušných orgánov a súdov udržiavajú vzájomný kontakt a riešia problémy nielen e-mailom, ale aj telefonicky. Na otázky kontaktných osôb z iných krajín kontaktná osoba buď odpovie osobne, alebo ich bezodkladne postúpi príslušnému orgánu, aby mohol odpovedať. Kontaktná osoba takisto koordinuje aj zasielanie odpovede kolegovi, ktorý otázku položil. Kontaktná osoba takisto pomáha súdom pri odpovedaní na praktické otázky súvisiace so spoluprácou s inými členskými štátmi, ktoré vzniknú pri výkone ich činností, a nasmeruje zástupcov súdu alebo žiadateľov do príslušnej časti Európskeho justičného portálu, kde môžu nájsť príslušné informácie.

V Litve sú členmi siete a/alebo ústrednými orgánmi zodpovednými za plnenie úloh stanovených v nariadení ministerstvo spravodlivosti (a jeho príslušné vnútorné oddelenia), styční sudcovia, Národná správa súdov, Služba štátom zaručenej právnej pomoci, Štátna služba pre ochranu práv dieťaťa a osvojenie, litovská komora súdnych úradníkov, litovská notárska komora a pobočka Rady štátneho fondu sociálneho poistenia v Mažeikiai.

Posledná aktualizácia: 10/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Maďarsko

Odbor medzinárodného práva súkromného Ministerstva spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) vystupuje v Maďarsku ako kontaktné miesto, v rámci ktorého plní niekoľko úradníkov zodpovedajúce úlohy popri svojich ostatných povinnostiach.

Ako ústredné orgány sú členmi siete Ministerstvo spravodlivosti (odbor medzinárodného práva súkromného) a Ministerstvo pre ľudské zdroje (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Členmi siete sú takisto Národná justičná kancelária (Országos Bírósági Hivatal) ako ďalší justičný orgán, Maďarská národná notárska komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátska komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora súdnych exekútorov (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) ako profesijné združenia. Zástupcovia členov sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach siete v závislosti od programu zasadnutí.

Maďarsko nemá oficiálnu vnútroštátnu sieť maďarských členov siete. Spolupráca medzi členmi prebieha ad hoc podľa potreby.

Zdroje obsahujúce praktické informácie o justičnej spolupráci v občianskych veciach v rámci EÚ a s tretími štátmi, ktoré odbor medzinárodného práva súkromného Ministerstva spravodlivosti zostavil, sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Posledná aktualizácia: 12/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Malta

Na Malte v súčasnosti existujú tri (3) kontaktné miesta Európskej justičnej siete (EJS). Koordinácia medzi týmito kontaktnými miestami je zabezpečená tým, že uvedené kontaktné miesta fungujú v rámci toho istého úradu a sú neustále vo vzájomnom styku ohľadom všetkých záležitostí vyplývajúcich z fungovania siete na Malte. Tieto kontaktné miesta vytvorili systémy vzájomnej spolupráce, ktoré následne prinášajú väčšiu efektívnosť fungovania siete, predovšetkým pokiaľ ide o poskytovanie informácií súkromným právnikom, korí požadujú informácie.

O vnútroštátnej sieti

 • Právna pomoc

Odosielajúcim a prijímajúcim orgánom v oblasti právnej pomoci je advokát pre právnu pomoc, ktorý pôsobí na podateľni občianskoprávnych súdov v budovách súdu na adrese Republic Street, Valletta, Malta.

 • Doručovanie písomností

V oblasti doručovania písomností pôsobí ako odosielajúci i prijímajúci subjekt Úrad generálneho prokurátora (Office of the Attorney General) so sídlom v The Palace, St. George's Square, Valletta ako ústredný orgán. Stará sa o odosielanie formulárov žiadostí a prijímanie písomností na doručenie od zahraničných odosielajúcich subjektov, pričom tieto písomnosti sa ďalej posielajú poverenej osobe na súdoch na účely ich doručenia podľa maltských procesných právnych predpisov vzťahujúcich sa na doručovanie písomností.

V rámci svojej činnosti pri doručovaní písomností je úrad generálneho prokurátora ako odosielajúci a/alebo prijímajúci subjekt až do uskutočnenia doručenia takisto v styku so žiadateľmi a/alebo ich právnym zástupcom.

 • Veci s nízkou hodnotou sporu

Príslušným fórom v tejto oblasti je Tribunál pre veci s nízkou hodnotou sporu, ktorý pôsobí v budovách súdu (Law Courts) vo Vallette. Odvolania proti rozhodnutiam tohto tribunálu rieši v rámci svojej nižšej právomoci odvolací súd, ktorý takisto pôsobí v budovách súdu (Law Courts) vo Vallette.

Príslušný orgán v každej veci závisí od miesta bydliska osoby, proti ktorej sa má rozhodnutie vykonať. Pokiaľ ide o otázky výkonu, a na účely článku 23 má podľa článku 10 ods. 4 Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o Tribunáli pre drobné pohľadávky (kapitola 380 zbierky zákonov Malty) právomoc Magistrátny súd (Court of Magistrates) pre Maltu a magistrátny súd (Court of Magistrates) pre ostrov Gozo.

 • Vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom je úrad generálneho prokurátora vo Vallette.

Dožiadanými súdmi sú:

 1. Občianskoprávny súd, prvá komora (Civil Court, First Hall)
 2. Občianskoprávny súd (úsek rodiny) (Civil Court, Family Section)
 3. Magistrátny súd (Court of Magistrates) (Malta)
 4. Magistrátny súd (Court of Magistrates) (Gozo) (vyššia právomoc) alebo (nižšia právomoc).

Súdy majú právomoc vybavovať žiadosti v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 22/05/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Holandsko

Kontaktné miesta a členovia siete v Holandsku

V Holandsku bolo určené hlavné kontaktné miesto, a to na Ministerstve bezpečnosti a spravodlivosti. Kontaktné miesto bolo určené aj pre otázky týkajúce sa právomoci.

Spolu s kontaktnými miestami sú členmi siete aj profesijné združenia odborníkov slobodne pracujúcich v oblasti práva (advokáti, notári a exekútori).

Na základe rôznych nariadení [vrátane nariadenia (ES) č. 2201/2003, nariadenia (ES) č. 4/2009 a nariadenia (ES) č. 1393/2001] sú členmi siete aj ústredné orgány.

Komunikácia s Európskou komisiou (v tomto prípade sekretariátom Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci) sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom hlavného kontaktného miesta. Toto v prípade potreby zabezpečuje transfer informácií a otázok príslušnému orgánu.

Kontaktné miesta a členovia siete, najmä ústredné orgány, často komunikujú tak priamo medzi sebou, ako aj s kontaktnými miestami a členmi v ostatných členských štátoch.

Členovia sú pozývaní na zasadnutia siete podľa tém na programe rokovania.

Holandské kontaktné miesta a členovia siete organizujú aj výročné zasadnutie, ktoré predstavuje príležitosť na prerokovanie činnosti siete a preskúmanie oblastí, v ktorých by bolo možné zlepšiť vzájomnú komunikáciu.

Posledná aktualizácia: 16/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Rakúsko

Rakúsko zriadilo ústredné kontaktné miesto na oddelení I 9 Spolkového ministerstva pre ústavu, reformy, dereguláciu a justíciu (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), ktoré sa zaoberá právnymi otázkami zahraničných kontaktných miest prostredníctvom siete, vykonáva rôzne koordinačné a organizačné úlohy a zostavuje a upravuje rakúske záznamy v prehľadoch, ktoré sú uverejnené na Európskom justičnom portáli.

Okrem toho boli vymenovaní dvaja sudcovia pre každý zo štyroch vyšších krajinských súdov (Oberlandesgericht) ako kontaktné miesta (traja pre viedenský súd). Poskytujú pomoc a podporu zahraničným kontaktným miestam a rakúskym súdom v jednotlivých veciach cezhraničnej justičnej spolupráce (ako napríklad v prípade ťažkostí s cezhraničným vykonávaním dôkazov alebo doručením dokumentov). V takýchto prípadoch by sa preto mali zahraničné kontaktné miesta obrátiť na miestne príslušné súdne kontaktné miesto a nie na ústredné kontaktné miesto na Spolkovom ministerstve pre ústavu, reformy, dereguláciu a justíciu. Vyšší krajinský súd vo Viedni je príslušný pre spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland, Vyšší krajinský súd v Linzi je príslušný pre spolkové krajiny Horné Rakúsko a Salzburg, Vyšší krajinský súd v Innsbrucku je príslušný pre spolkové krajiny Tirolsko a Vorarlbersko a Vyšší krajinský súd v Grazi je zodpovedný za spolkové krajiny Štajersko a Korutánsko.

Mená a kontaktné údaje pre kontaktné miesta EJS v Rakúsku sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Súkromné osoby/účastníci konania ani ich právni zástupcovia nemôžu priamo kontaktovať kontaktné miesta siete. Môžu však požiadať sudcu, ktorý vedie konanie, aby ich odkázal na kontaktné miesto.

Rakúska advokátska komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakúska notárska komora (Österreichische Notariatskammer) sú súčasťou EJS od 1. januára 2011, avšak podľa rozhodnutia EJS z 28. mája 2001 (2001/470/ES) v znení rozhodnutia 568/2009/ES z 18. júna 2009 nemajú právomoc zaoberať sa jednotlivými prípadmi.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Viedeň, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknerechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: nemčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekammer@notar.or.at
Jazyky: nemčina, francúzština a angličtina

Posledná aktualizácia: 22/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Poľsko

Jediné kontaktné miesto Európskej justičnej siete v Poľsku sa nachádza na ministerstve spravodlivosti.

Posledná aktualizácia: 11/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Portugalsko

Kontaktné miesto

Portugalsko určilo kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci (Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci). Kontaktným miestom je sudca, ktorého vymenúva Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) na základe výberového konania.

Vnútroštátna sieť

Vnútroštátnu sieť tvoria: ústredné orgány v súlade s právnymi nástrojmi EÚ, inými medzinárodnými právnymi nástrojmi, ktorých je Portugalsko zmluvnou stranou, alebo vnútroštátnymi právnymi ustanoveniami v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach; správne orgány zodpovedné za oblasť justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a profesijné združenia zastupujúce na vnútroštátnej úrovni odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ktorí sa priamo podieľajú na vykonávaní medzinárodných nástrojov a nástrojov EÚ vzťahujúcich sa na justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach.

Do vnútroštátnej siete nie sú zahrnutí styční sudcovia ani experti.

Vnútroštátni členovia siete

Okrem kontaktného miesta tvorí vnútroštátnu štruktúru siete dvanásť členov:

 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo súdnej správy (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Inštitút registrov a notárstiev (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Inštitút finančnej správy a infraštruktúry súdov (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada zmierovacích súdov (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komisia pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Sudca Medzinárodnej haagskej siete sudcov (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Advokátska komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora právnych poradcov a súdnych exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notárska komora (Ordem dos Notários)

Ústredné orgány

Z uvedených vnútroštátnych členov plnia určité úlohy stanovené v právnych predpisoch Únie tieto príslušné ústredné orgány alebo subjekty:

Generálne riaditeľstvo súdnej správy – ministerstvo spravodlivosti (Ministério da Justiça)

 • Nariadenie (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008
 • Nariadenie (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2000
 • Nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001
 • Haagsky dohovor z roku 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny
 • Newyorský dohovor z roku 1956 o vymáhaní výživného v cudzine

Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003
 • Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • Haagsky dohovor z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Inštitút registrov a notárstiev – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012

Inštitút sociálneho zabezpečenia  – ministerstvo solidarity a sociálneho zabezpečenia (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Smernica 2003/8/ES z 27. januára 2003

Komisia pre ochranu obetí trestných činov – ministerstvo spravodlivosti

 • Smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004

Generálna prokuratúra

 • Haagsky dohovor z roku 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých

Koordinácia vnútroštátnej siete v nehierarchickej štruktúre

Portugalská vnútroštátna sieť nemá hierarchickú štruktúru. Koordinácia, ktorú zabezpečuje kontaktné miesto, vychádza z dobrovoľnej spolupráce medzi vnútroštátnymi členmi. Vnútroštátni členovia sa pravidelne zúčastňujú na štvrťročných zasadnutiach, ktoré organizuje kontaktné miesto. Ak si uplatňovanie právnych predpisov Únie vyžaduje úpravy vnútroštátneho systému, organizujú sa zasadnutia, na ktorých sa zúčastňujú iba príslušní vnútroštátni členovia.

Sieť nezahŕňa expertov. Ak sa v súvislosti s určitým problémom vyžaduje stanovisko experta, kontaktné miesto požiada vnútroštátny orgán, ktorý je na to najvhodnejší, o spoluprácu na dobrovoľnom a neformálnom základe. Kontaktné miesto pravidelne vyzýva všetkých vnútroštátnych členov na spoluprácu v konkrétnych oblastiach ich pôsobnosti v rámci justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Rumunsko

V roku 2001 bola založená Sieť miestnych spravodajcov v oblasti medzinárodnej právnej pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) v zmysle nariadenia ministra spravodlivosti podľa modelu Európskej justičnej siete. V marci 2004 sa sieť po vydaní dvoch nariadení ministra spravodlivosti zreorganizovala na dve špecializované siete: Rumunskú justičnú sieť v trestnoprávnych veciach (Rețeaua Judiciară Română în materie penală – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti) a Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci). Tieto dve siete sa viackrát reorganizovali (v rokoch 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 a 2019) v nadväznosti na zmeny príslušných právnych predpisov EÚ a zmeny zamestnancov pracujúcich vo vnútroštátnom súdnom systéme.

K poslednej zmene došlo nariadením ministra spravodlivosti č. 1929/C z 29. mája 2014 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001. Nariadenie sa vypracovalo v súlade s nariadením vlády č. 123/2007 o niektorých opatreniach na posilnenie justičnej spolupráce s členskými štátmi Európskej únie, ktoré bolo schválené so zmenami zákonom č. 85/2008.

Rumunská justičná sieť pre občianske a obchodné veci zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci na vnútroštátnej úrovni.

Rumunsko určilo dve vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci patria pod ministerstvo spravodlivosti. Zabezpečuje sa tak plnenie povinností Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

V súlade s článkom 6 [rozhodnutia Rady 2001/470/ES] tvorí Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci jeden sudca z civilnej sekcie I a jeden sudca z civilnej sekcie II (predtým obchodné veci) v rámci Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (nalta Curte de Casație și Justiție), jeden sudca z civilnej sekcie I a jeden sudca z civilnej sekcie II (predtým obchodné veci) odvolacích súdov, po jednom sudcovi zo špecializovaného súdu/sekcie pre maloleté deti a rodinné veci, ktorý sa špecializuje na občianske veci týkajúce sa medzinárodných únosov detí a poskytovania odškodnenia obetiam trestných činov, úradníci z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ktorí takisto plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a jeden určený zástupca z každého profesijného združenia notárov (notari), exekútorov/súdnych úradníkov (executori judecătoreşti) a advokátov (avocaţi) v Rumunsku. Vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú riadnymi členmi Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Sudcovia, ktorí sú členmi Rumunskej justičnej siete, boli určení rozhodnutím Najvyššej súdnej rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 zorganizovalo Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu v rámci ministerstva spravodlivosti množstvo seminárov a pracovných stretnutí pre členov sietí s využitím vlastných zdrojov (rozpočet ministerstva spravodlivosti). Najmä od roku 2007 sa tieto podujatia organizujú v rámci viac ako 15 európskych programov financovaných Európskou komisiou. Zástupcovia Rumunskej justičnej siete sa navyše pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach Európskych justičných sietí.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú uvedení v prílohe k nariadeniu č. 4008/C z 9. 10. 2019. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného nariadenia.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, sudcovia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, odvolacích súdov, špecializovaných súdov/sekcie pre maloleté deti a rodinné veci, súdu v Bukurešti (styční sudcovia v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a vymenovaný sudca Komisie pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov):

Najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, civilná sekcia I

Andreia-Liana CONSTANDA, civilná sekcia I

Roxana POPA, civilná sekcia II

Odvolací súd v Alba Iulii (Curtea de apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, civilná sekcia I

Nicolae DURBACĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Bacău

Cristina-Mădălina RADU, civilná sekcia I

Loredana ALBESCU, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Brašove

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, civilná sekcia a veci týkajúce sa maloletých detí a rodinných vecí a spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Elena-Clara CIAPĂ, civilná sekcia

Simona Petrina GAVRILĂ, civilná sekcia

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, civilná sekcia a veci týkajúce sa maloletých detí a rodinných vecí a spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Súd v Brašove pre maloleté deti a rodinné veci (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací súd v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, civilná sekcia IV

Ştefan CMECIU, civilná sekcia V

Felix Lucian ȘALAR, civilná sekcia VI

Romeo GLODEANU, civilná sekcia V

Bogdan CRISTEA, sekcia VIII – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Súd v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, civilná sekcia V (styčná sudkyňa v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Anca Magda VOICULESCU, civilná sekcia IV (styčná sudkyňa v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Luminița TÂRȚĂU, trestná sekcia I, Komisia pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov – súd v Bukurešti

Odvolací súd v Kluži

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsedníčka

Axente-Irinel ANDREI, predseda civilnej sekcie II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Konstanci

Daniela PETROVICI, civilná sekcia I

Ecaterina GRIGORE, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Craiove

Adina-Georgeta PONEA, predsedníčka

Lotus GHERGHINĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Galaci

Aneta-Luminița CRISTEA, civilná sekcia I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, civilná sekcia II

Andreea ARHIP, civilná sekcia II

Alexandru BLEOANCĂ, civilná sekcia II

Odvolací súd v Iasy

Claudia Antoanela SUSANU, civilná sekcia

Elena Crizantema PANAINTE, sekcia pre spory týkajúce sa miesta výkonu práce a sociálneho zabezpečenia

Alina Gianina PRELIPCEAN, sekcia pre súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, civilná sekcia I

Marcela FILIMON, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, civilná sekcia I

Dumitru VĂDUVA, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Mariana VÂRGĂ, civilná sekcia, súd v Argeș

Elena Cristina LUNGU, civilná sekcia, súd vo Vâlcea

Odvolací súd v Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, predsedníčka

Adriana Maria RADU, civilná sekcia I

Aida Liliana STAN, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Suceave

Ştefania Fulga ANTON, civilná sekcia I

Daniela MITREA MUNTEA, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Odvolací súd v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, civilná sekcia II – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Loredana BERINDEAN, predsedníčka civilnej sekcie I, okresný súd v Târgu Mureș

Odvolací súd v Temešvári

Cristian PUP, civilná sekcia I

Ștefan LUCACIUC, civilná sekcia II

Florin MOŢIU, civilná sekcia II

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

Ministerstvo spravodlivosti

Viviana ONACA, riaditeľka, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Ioana BURDUF (odborníčka pracujúca v oblasti práva pôsobiaca ako sudkyňa alebo prokurátorka), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, ktorí plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej a ktorí pôsobia ako sekretariát siete

Camelia TOBĂ (odborníčka pracujúca v oblasti práva pôsobiaca ako sudkyňa alebo prokurátorka), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Flavius George PĂNCESCU (odborník pracujúci v oblasti práva pôsobiaci ako sudca alebo prokurátor), Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – zástupcovia určení jednotlivými predsedami národného zväzu notárov, súdnych exekútorov a advokátskej komory v Rumunsku

Octavian ROGOJANU, notár (notar public), tajomník rady rumunského národného zväzu notárov

Constantin Adrian STOICA, exekútor/súdny úradník, rumunský národný zväz exekútorov (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, právnik, Rumunská advokátska komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posledná aktualizácia: 15/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Slovinsko

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS) pôsobí v Slovinsku prostredníctvom troch kontaktných miest a 16 členov siete.

Kontaktnými miestami sú zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovinskej republiky. Umožňuje to každodennú harmonizáciu a koordináciu práce kontaktných miest.

Okresné súdy, ktorých je v Slovinskej republike 11, sú oprávnené poskytovať medzinárodnú právnu pomoc v občianskych a obchodných veciach. S ohľadom na túto skutočnosť Slovinsko vymenovalo za člena EJS jedného zástupcu z každého okresného súdu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci. Slovinsko ďalej vymenovalo dvoch špecializovaných členov siete (sudcov), ktorí sú spôsobilí v otázkach justičnej spolupráce v oblasti rodinných vecí. Jeden z týchto sudcov je zamestnaný na okresnom súde a druhý na ministerstve spravodlivosti.

Zmenou rozhodnutia Rady o vytvorení EJS z roku 2009 sa umožnila spolupráca s ostatnými právnickými profesiami. Od roku 2011 sú členmi siete aj Slovinská notárska komora (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovinská advokátska komora (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Slovinská komora exekútorov (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Účasť sudcov a iných právnických profesií na EJS je dôležitá na dosiahnutie cieľov EJS, pretože zabezpečuje priamu spoluprácu medzi sudcami a inými právnickými profesiami, ktorá má veľký význam pre plynulejšie riešenie konkrétnych prípadov na súdoch.

Kontaktné miesta a členovia EJS spolu komunikujú častejšie a vždy, keď je to potrebné, prostredníctvom e-mailov, telefónu a osobne a stretávajú sa na každoročných zasadnutiach na vnútroštátnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 01/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Slovensko

Sieť je tvorená:

 1. Hlavnými kontaktnými bodmi, ktorými sú dvaja zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo sekcie medzinárodného práva, z odboru medzinárodného práva súkromného. Prostredníctvom hlavných kontaktných bodov sú zasielané všetky žiadosti v rámci EJN.
 2. Kontaktnými bodmi zo súdov, za každý okresný súd, krajský súd a za Najvyšší súd 1 sudca alebo vyšší súdny úradník.
 3. Kontaktnými bodmi zo stavovských organizácií.
 4. 2 kontaktnými bodmi z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
 5. Styčným sudcom pre oblasť rodinného práva.
Posledná aktualizácia: 26/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Fínsko

Kontaktné miesta vo Fínsku

Funkciu kontaktných miest vo Fínsku vykonávajú dvaja určení úradníci, ktorí sú zamestnancami oddelenia medzinárodnej právnej pomoci na ministerstve spravodlivosti. Kontaktné miesto patrí oddeleniu, ktoré pôsobí ako ústredný orgán pre niekoľko nariadení EÚ a medzinárodných dohôd v oblasti občianskeho a trestného práva. Okrem nadväzovania kontaktov zahŕňajú povinnosti kontaktného miesta aj funkciu ústredného orgánu a ďalšiu spoluprácu v oblasti občianskeho práva.

Kontaktné miesto má samostatnú e-mailovú adresu pre súdy a iné právne a správne orgány podieľajúce sa na justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach, ktoré potrebujú praktickú pomoc pri problémoch súvisiacich s cezhraničnými prípadmi.

Kontaktné miesto aktívne spolupracuje s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi, právnikmi a inými právnickými profesiami. K úlohám kontaktného miesta patrí šírenie informácií o právnych ustanoveniach o občianskom a obchodnom práve EÚ a ich uplatňovaní v praxi, ako aj zabezpečovanie odbornej prípravy v súvisiacich oblastiach. Kontaktné miesto tiež pomáha vnútroštátnym súdnym orgánom pri problémoch týkajúcich sa cezhraničných žiadostí o pomoc a aktívne sa podieľa na práci príslušných sietí a pracovných skupín.

Fínska advokátska komora bola vymenovaná za člena siete podľa článku 2 ods. 1 písm. e) zakladajúceho rozhodnutia.

Tak ako kontaktné miesto a fínska advokátska komora aj členovia občianskoprávnej siete sa podieľajú na práci siete (podrobnosti pozri ďalej).

Fínska vnútroštátna sieť v cezhraničných občianskoprávnych veciach

Vnútroštátna sieť pre cezhraničné občianskoprávne veci vo Fínsku vznikla v roku 2016.

Činnosť vnútroštátnej siete zahŕňa výmenu poznatkov a zabezpečovanie toku informácií o občianskoprávnych predpisoch EÚ a súvisiacich zdrojoch informácií medzi európskou občianskoprávnou sieťou a fínskymi justičnými orgánmi a inými odborníkmi v oblasti práva.

Do vnútroštátnej siete boli vymenovaní zástupcovia miestnych súdov, odvolacích súdov, orgánov presadzovania práva, orgánu pre právnu pomoc, fínskej advokátskej komory a ministerstva spravodlivosti. Fungovanie siete je koordinované kontaktným miestom siete vo Fínsku.

Vnútroštátna sieť zasadá dvakrát ročne. Zástupcovia vnútroštátnej siete sa takisto zúčastňujú zasadnutí a podieľajú na práci európskej občianskoprávnej siete.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Švédsko

Švédsko vymenovalo zamestnanca, ktorý pracuje na oddelení Ministerstva spravodlivosti pre procesné právo a justičné záležitosti, za kontaktnú osobu pre Európsku súdnu sieť v občianskoprávnych a obchodných veciach a zamestnanca, ktorý pracuje na oddelení Ministerstva spravodlivosti pre trestnú činnosť, za kontaktnú osobu pre portál elektronickej justície (e-Justice).

Švédskymi členmi siete sú Švédska národná správa súdov, Švédska advokátska komora, švédsky orgán presadzovania práva, švédska agentúra pre sociálne poistenie, úrad pre rodinné právo a podporu rodičov, švédsky úrad na podporu a odškodnenie obetí trestných činov, ako aj dva ústredné orgány (oddelenie Ministerstva spravodlivosti pre trestnoprávne veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu a odbor Ministerstva zahraničných vecí pre konzulárne záležitosti a občianske právo).

Posledná aktualizácia: 12/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Anglicko a Wales

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva existuje jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto pre Anglicko a Wales sa nachádza v rámci ministerstva spravodlivosti v Londýne. Pomáha mu jeden jeho zamestnanec a v prípade záležitostí týkajúcich sa siete môže využiť pomoc ďalších kolegov. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Anglicku a vo Walese

V rámci Anglicka a Walesu neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci ministerstva spravodlivosti sa však vyvinula sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík a na ktoré sa môže kontaktné miesto obrátiť s cieľom získať odpovede na vzniknuté otázky.

Kontakty sa vytvorili aj s inými relevantnými ministerstvami, na ktoré sa môže kontaktné miesto obrátiť so žiadosťou o radu alebo odpovede na otázky, ktoré patria do zodpovednosti daného ministerstva. Kontaktné miesto takisto úzko spolupracuje s inými osobami, ktoré sú ďalšími členmi siete pre Anglicko a Wales, vrátane niekoľkých sudcov so špecializovanými znalosťami v konkrétnych oblastiach práva alebo zodpovedných za medzinárodnú styčnú prácu, najmä s vedúcim sudcom medzinárodného rodinného práva a magistrom Senior Master, ktorý je sudcom zodpovedným za nariadenia o doručovaní a vykonávaní dôkazov.

Všetkých týchto členov siete a neformálnej siete v rámci ministerstiev je možné kontaktovať e-mailom. Tí, ktorí pôsobia v rámci ministerstva spravodlivosti a Súdnej služby Jej Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service), majú prístup na intranet, ktorý možno použiť na šírenie informácií o sieti, a sudcov možno kontaktovať aj e-mailom. Informácie o sieti sú k dispozícii aj na súdnom intranete Anglicka a Walesu.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete a podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Kontaktné miesto sa zúčastňuje na zasadnutí výboru pre medzinárodné rodinné právo, ktoré sa skladá z sudcov vrchných súdov špecializovaných na rodinné právo, právnikov, akademikov a príslušných ústredných orgánov Anglicka a Walesu. Stretávajú sa raz za tri mesiace a okrem iného si vymieňajú informácie o najnovších právnych predpisoch EÚ a činnostiach siete. Kontaktné miesto sa zúčastnilo aj na niektorých stretnutiach Poradného výboru lorda kancelára pre medzinárodné právo súkromné (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Tento výbor sa skladá zo sudcov vrchných súdov a akademických pracovníkov a poskytuje poradenstvo ministerstvu spravodlivosti o návrhoch EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Kontaktné miesto je v pravidelnom kontakte aj s radou advokátskych komôr a so združením právnikov Anglicka a Walesu (Bar Council and Law Society of England and Wales), s orgánmi zastupujúcimi advokátov a právnikov, ako aj so zástupcom siete európskych spotrebiteľských centier pre Spojené kráľovstvo, ktorý je zodpovedný za všetky jurisdikcie Spojeného kráľovstva. Uskutočnili sa aj predchádzajúce stretnutia s predstaviteľmi siete SOLVIT v Spojenom kráľovstve.

Poskytovanie informácií

V Anglicku a vo Walese neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich webových sídel vrátane uvedeného súdneho intranetu. Kontaktné miesto však spolupracuje s ostatnými pri poskytovaní rôznych zdrojov informácií, a to aj prostredníctvom webového sídla Súdnych služieb Jej Veličenstva, kde sa nachádzajú usmernenia pre občanov o tom, ako iniciovať cezhraničné nároky alebo ako na ne reagovať, najmä pokiaľ ide o nariadenia o európskom exekučnom titule, európskom platobnom rozkaze a európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Kontaktné miesto spolupracuje aj so sieťou európskych spotrebiteľských centier v Spojenom kráľovstve, ktorá vypracovala príručku k nariadeniu o európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na vhodných stretnutiach a konferenciách a v príslušných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 02/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Severné Írsko

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva je určené jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto vykonáva činnosť v rámci Ministerstva spravodlivosti Severného Írska. Kontaktné miesto sa nevenuje záležitostiam siete na plný úväzok, ale môže požiadať o pomoc niekoľko kolegov pre operačné a politické činnosti pri riešení záležitostí siete. Práca siete je spojená s viacerými ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Severnom Írsku

V rámci Severného Írska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci ministerstva spravodlivosti sa však vytvorila sieť ľudí s odbornými znalosťami v konkrétnych oblastiach politiky. Kontaktné miesto takisto nadviazalo kontakty s inými príslušnými ministerstvami, na ktoré sa možno obrátiť s otázkami, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti ministerstva kontaktného miesta. Keďže Severné Írsko predstavuje malú jurisdikciu, kontaktné miesto má zavedenú sieť vnútorných kontaktov, ktoré môžu poskytnúť pomoc v súvislosti s väčšinou otázok a prijatých žiadostí o informácie.

Najúčinnejším spôsobom postúpenia žiadostí a informácií je prostredníctvom elektronickej pošty. Týmto spôsobom sa umožňuje pohotové a úplné zasielanie správ, najmä vonkajším kontaktom, čím sa zabezpečuje, že príslušní pracovníci majú potrebné informácie, aby im mohli pomôcť pri odpovedaní na otázky.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo súdnymi odborníkmi po prijatí otázok a pred relevantnými zasadnutiami siete. Záznamy zo zasadnutí a príslušné body činností sa rozosielajú podľa potreby.

Poskytovanie informácií

V Severnom Írsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich sídel. Čoraz častejšie sa odkazuje na portál elektronickej justície. Kontaktné miesto spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré poskytujú zdroje informácií, vrátane Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), keďže jej verejné webové sídlo zahŕňa informácie týkajúce sa práce siete, napríklad informácie o výkone cudzích rozhodnutí, o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európskom konaní o platobnom rozkaze atď. Webové sídlo vlády Severného Írska (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nidirect.gov.uk) takisto obsahuje informácie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Na príslušných zasadnutiach a konferenciách a v relevantných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o sieti EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

O sieti - Škótsko

Kontaktné miesta

Pre každú zo štyroch právnych jurisdikcií Spojeného kráľovstva existuje jedno kontaktné miesto. Keďže každá jurisdikcia je samostatná, nedochádza k prekrývaniu práce týchto kontaktných miest, pričom každé kontaktné miesto má výhradnú zodpovednosť za sieť vo svojej jurisdikcii. Otázky prostredníctvom EJS by mali byť adresované príslušnému kontaktnému miestu dotknutej jurisdikcie.

Kontaktné miesto pre Škótsko sa nachádza v rámci európskej kancelárie škótskej vlády v Bruseli. V prípade záležitostí týkajúcich sa siete môže využiť pomoc ďalších kolegov. Práca siete je spojená s ďalšími úlohami.

Fungovanie EJS v Škótsku

V rámci Škótska neexistuje žiadna formálna vnútroštátna sieť. V rámci riaditeľstva pre spravodlivosť sa však vyvinula sieť ľudí, ktorí sú odborníkmi v konkrétnych oblastiach politík. Kontaktné miesto sa môže obrátiť na týchto kolegov s cieľom získať odpovede na konkrétne otázky.

Kontakty sa vytvorili aj inde v rámci škótskej vlády. Kontaktné miesto sa môže obrátiť na týchto jednotlivcov so žiadosťou o radu alebo odpovede na otázky súvisiace s ich prácou. Kontaktné miesto v prípade potreby spolupracuje aj s inými subjektmi mimo vlády. Príkladom sú združenie právnikov Škótska (Law Society of Scotland) a fakulta advokátov (Faculty of Advocates), profesijné organizácie zastupujúce advokátov a právnych zástupcov. Kontaktné miesto nadviazalo kontakty aj so zastupiteľským orgánom pre úradníkov pre presadzovanie práva, so Spoločnosťou kuriérov a šerifských tajomníkov (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers, SMASO).

Informácie sa najčastejšie získavajú a vymieňajú prostredníctvom e-mailov. Kontaktné miesto sa zúčastnilo na stretnutiach aj osobne.

Kontaktné miesto zabezpečuje konzultácie s príslušnými politickými, správnymi alebo inými odborníkmi pred relevantnými zasadnutiami siete. Podľa potreby rozširuje poznámky zo zasadnutí a relevantné akčné body.

Poskytovanie informácií

V Škótsku neexistuje vnútroštátne webové sídlo EJS. Informácie sa poskytujú prostredníctvom iných existujúcich webových sídel. Čoraz častejšie sa odkazuje na Európsky portál elektronickej justície. Kontaktné miesto spolupracuje s inými subjektmi, ktoré poskytujú zdroje informácií vrátane škótskych súdnych služieb (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS). Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle SCTS sa nachádzajú usmernenia pre občanov o cezhraničných pohľadávkach, najmä pokiaľ ide o nariadenia o európskom exekučnom titule, európskom platobnom rozkaze a európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na vhodných stretnutiach a konferenciách a v príslušných publikáciách sa využívajú príležitosti na zvýšenie informovanosti o EJS a stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 02/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.