Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V roku 2001 bola založená Sieť miestnych spravodajcov v oblasti medzinárodnej právnej pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) v zmysle nariadenia ministra spravodlivosti podľa modelu Európskej justičnej siete. V marci 2004 sa sieť po vydaní dvoch nariadení ministra spravodlivosti zreorganizovala na dve špecializované siete: Rumunskú justičnú sieť v trestnoprávnych veciach (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti, a Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – ktorá zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci. Neskôr sa tieto dve siete postupne reorganizovali v rokoch 2005, 2007, 2010 a 2014 v nadväznosti na zmeny príslušných právnych predpisov EÚ a zmeny zamestnancov pracujúcich vo vnútroštátnom súdnom systéme.

K poslednej zmene došlo nariadením ministra spravodlivosti č. 1929/C z 29. mája 2014 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001. Nariadenie sa vypracovalo v súlade s nariadením vlády č. 123/2007 o niektorých opatreniach na posilnenie justičnej spolupráce s členskými štátmi Európskej únie, ktoré bolo schválené so zmenami zákonom č. 85/2008.

Rumunská justičná sieť pre občianske a obchodné veci zodpovedá Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci na vnútroštátnej úrovni.

Rumunsko určilo dve vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci. Kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci patria pod ministerstvo spravodlivosti. Zabezpečuje sa tak plnenie povinností Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

V súlade s článkom 6 tvorí Rumunskú justičnú sieť pre občianske a obchodné veci jeden sudca zo sekcie I – občianske veci a jeden sudca zo sekcie II – občianske veci (predtým obchodné veci) Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), jeden sudca zo sekcie I – občianske veci a jeden sudca zo sekcie II – občianske veci (predtým obchodné veci) odvolacích súdov, po jednom sudcovi zo špecializovaného súdu/sekcie pre maloleté deti a rodinné veci, ktorý sa špecializuje na občianske veci týkajúce sa medzinárodných únosov detí a poskytovania odškodnenia obetiam trestných činov, úradníci z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu, ktorí tiež plnia úlohy ministerstva spravodlivosti ako ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a jeden určený zástupca z každého profesijného združenia notárov, súdnych exekútorov a advokátov v Rumunsku. Vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú riadnymi členmi Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Sudcovia, ktorí sú členmi Rumunskej justičnej siete, boli určení rozhodnutím Najvyššej súdnej rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 zorganizovalo Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu v rámci ministerstva spravodlivosti množstvo seminárov a pracovných stretnutí pre členov sietí s využitím vlastných zdrojov (rozpočet ministerstva spravodlivosti). Najmä od roku 2007 sa tieto podujatia organizujú v rámci viac ako 15 európskych programov financovaných Európskou komisiou. Zástupcovia Rumunskej justičnej siete sa navyše pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach Európskych justičných sietí.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci sú uvedení v prílohe k nariadeniu č. 1929/C z 29. mája 2014. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného nariadenia.

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – sudcovia

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Iulia Cristina TARCEA, podpredsedníčka

Romanița VRÂNCEANU, sekcia I – občianske veci

Roxana POPA, delegovaná predsedníčka, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Alba Iulii

Cristina Gheorghina NICOARĂ, sekcia I – občianske veci (podpredsedníčka odvolacieho súdu)

Olimpia Maria STÂNGĂ, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Bacău

Liliana CIOBANU, sekcia I – občianske veci

Loredana ALBESCU, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Brašove

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, sekcia občianskych vecí

Anca PÎRVULESCU, sekcia občianskych vecí

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, sekcia občianskych vecí

Súd v Brašove pre maloleté deti a rodinné veci (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací súd v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, sekcia IV – občianske veci

Ştefan CMECIU, sekcia V – občianske veci

Dumitru VĂDUVA, sekcia VI – občianske veci

Maria CEAUŞESCU, sekcia VII – veci vzťahujúce sa na miesto výkonu práce a spory týkajúce sa sociálneho zabezpečenia

Bogdan CRISTEA, sekcia VIII – súdne spory týkajúce sa správy a daní

Súd v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, sekcia V – občianske veci (styčný sudca v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Anca Magda VOICULESCU, sekcia IV – občianske veci (styčný sudca v Medzinárodnej haagskej sieti podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí)

Constantin-Marino MARIN, predseda, sekcia I – trestnoprávne veci, Komisia pre poskytovanie odškodnenia obetiam trestných činov – súd v Bukurešti

Odvolací súd v Kluži

Denisa-Livia BĂLDEAN, podpredsedníčka

Liviu UNGUR, podpredseda, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Konstanci

Daniela PETROVICI, sekcia I – občianske veci

Iuliana Mihaela ȘERBAN, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Craiove

Mihaela COTORA, predsedníčka

Lotus Gherghină, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Galaci

Simona Claudia BACŞIN, sekcia I – občianske veci

Valentina VRABIE, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Iasy

Claudia Antoanela SUSANU, sekcia I – občianske veci

Odvolací súd v Oradei

Marcela FILIMON, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, sekcia I – občianske veci

Raluca TRANDAFIR, sekcia I – občianske veci

Corina Georgeta NUŢĂ, sekcia II – občianske veci vzťahujúce sa na súdne spory týkajúce sa správy a daní

Súd v Argeş

Andreea Monica PRUNARU, sekcia občianskych vecí, podpredsedníčka

Súd vo Vâlcea

Petre DINESCU, sekcia I – občianske veci

Odvolací súd v Ploieşti

Adriana Maria RADU, sekcia I – občianske veci

Elisabeta GHERASIM, predsedníčka sekcie II – občianske veci

Florentina DINU, sekcia II – občianske veci

Valentina GHEORGHE, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Suceave

Ştefania Fulga ANTON, sekcia I – občianske veci

Daniela MITREA MUNTEA, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, sekcia II – občianske veci

Odvolací súd v Temešvári

Cristian PUP, sekcia I – občianske veci

Florin MOŢIU, sekcia II – občianske veci

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – vnútroštátne kontaktné miesta Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

Ministerstvo spravodlivosti

Viviana ONACA, riaditeľka, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Ioana BURDUF, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci z Riaditeľstva pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu ministerstva spravodlivosti – ústredný orgán v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce

Dorina DOMINTEANU, vedúca oddelenia

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Členovia Rumunskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci – zástupcovia určení jednotlivými predsedami národného zväzu notárov, súdnych exekútorov a advokátskej komory v Rumunsku

Octavian ROGOJANU, notár, tajomník rady rumunského národného zväzu notárov

Bogdan DUMITRACHE, súdny exekútor

Costea-Corin C. DĂNESCU, právnik

Posledná aktualizácia: 01/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom