Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Kontaktné miesto

Portugalsko určilo kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci (Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci). Kontaktným miestom je sudca, ktorého vymenúva Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) prostredníctvom súťaže.

Vnútroštátna sieť

Vnútroštátnu sieť tvoria: ústredné orgány v súlade s právnymi nástrojmi EÚ, inými medzinárodnými právnymi nástrojmi, ktorých je Portugalsko zmluvnou stranou, alebo vnútroštátnymi právnymi ustanoveniami v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach; správne orgány so zodpovednosťami v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach a profesijné združenia zastupujúce odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ktorí sa priamo podieľajú na vykonávaní medzinárodných nástrojov a nástrojov EÚ vzťahujúcich sa na justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach.

Súčasťou vnútroštátnej siete nie sú styční sudcovia ani experti.

Vnútroštátni členovia siete

Okrem kontaktného miesta tvorí vnútroštátnu štruktúru siete jedenásť členov:

 • Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo súdnej správy (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Inštitút finančnej správy a infraštruktúry súdov (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada zmierovacích súdov (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komisia pre ochranu obetí (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokátska komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora právnych poradcov a súdnych exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notárska komora (Ordem dos Notários)

Ústredné orgány

Z uvedených členov vystupujú tieto orgány ako ústredné:

Generálne riaditeľstvo súdnej správy – ministerstvo spravodlivosti (Ministério da Justiça)

 • Nariadenie (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008
 • Nariadenie (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007
 • Nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001
 • Haagsky dohovor z roku 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
 • Haagsky dohovor z roku 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny
 • Newyorský dohovor z roku 1956 o vymáhaní výživného v cudzine

Generálne riaditeľstvo pre väzenské služby a reintegráciu – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003
 • Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • Haagsky dohovor z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Inštitút registrov a notárov – ministerstvo spravodlivosti

 • Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012

Inštitút sociálneho zabezpečenia – ministerstvo solidarity a sociálneho zabezpečenia (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Smernica 2003/8/ES z 27. januára 2003

Komisia pre ochranu obetí – ministerstvo spravodlivosti

 • Smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004

Koordinácia vnútroštátnej siete v decentralizovanej štruktúre

V Portugalsku má vnútroštátna sieť decentralizovanú štruktúru. Koordinácia, ktorú zabezpečuje kontaktné miesto, vychádza z dobrovoľnej spolupráce medzi vnútroštátnymi členmi. Vnútroštátni členovia sa pravidelne zúčastňujú na štvrťročných zasadnutiach, ktoré organizuje kontaktné miesto. Vždy, keď je potrebné objasniť alebo vyriešiť konkrétny problém, organizujú sa zasadnutia s účasťou príslušných vnútroštátnych členov.

Súčasťou siete nie sú experti. Ak sa v súvislosti s určitým problémom vyžaduje stanovisko experta, kontaktné miesto požiada vnútroštátny orgán, ktorý je na to najvhodnejší, o spoluprácu na dobrovoľnom a neformálnom základe. Kontaktné miesto pravidelne vyzýva všetkých vnútroštátnych členov na spoluprácu v konkrétnych oblastiach v rámci ich právomoci a zodpovednosti v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Posledná aktualizácia: 12/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom