Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Na základe federálneho usporiadania existuje v Nemecku okrem spolkového kontaktného miesta (Bundeskontaktstelle) v Európskej justičnej sieti (ďalej len „EJS“) aj tzv. krajinský kontaktný bod (Landeskontaktstelle), ktorý sa v závislosti od organizácie v príslušnej spolkovej krajine nachádza buď na vyššom krajinskom súde (Oberlandesgericht) (Bavorsko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko a Sasko), alebo na krajinskom ministerstve spravodlivosti (Landesjustizministerium). Pre EJS teda v Nemecku pracuje celkovo 17 kontaktných miest. Národnému kontaktnému miestu prináleží koordinovať vnútroštátnu sieť, pričom okrem iného organizuje Európsky deň spravodlivosti a stretnutia členov nemeckej EJS.

Interne sú úlohy rozdelené medzi krajinské kontaktné miesta a spolkové kontaktné miesto. Na otázky, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú obsahu nemeckého občianskeho alebo obchodného práva či organizácie súdnictva, odpovedá spolkové kontaktné miesto. Naopak, na otázky venované konkrétnemu konaniu odpovedá spravidla krajinské kontaktné miesto tej spolkovej krajiny, v ktorej súdne konanie prebieha. Nemecké kontaktné miesta však majú rovnocenné postavenie, takže všetky otázky možno adresovať ktorémukoľvek zo 17 kontaktných miest, pričom aj spolkové kontaktné miesto poskytuje v jednotlivých prípadoch pomoc pre konkrétne konania. Vyššie opísané interné rozdelenie úloh zabezpečuje, že na otázku odpovedá vždy najvhodnejšie kontaktné miesto.

Okrem kontaktných miest pôsobí v Nemecku v rámci nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa) celkovo päť styčných sudkýň a sudcov, ktorých právomoci sú na základe internej dohody takisto rozdelené podľa spolkových krajín. Pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, možno osloviť každého z týchto piatich styčných sudkýň a sudcov. Ak je nevyhnutné postúpiť vec príslušnej sudkyni/príslušnému sudcovi, vykoná sa to bez zbytočného odkladu a okrem interného rozdelenia sa zohľadnia aj jazykové znalosti, osobitné kompetencie a vecná blízkosť ku konkrétnemu prípadu.

Podľa článku 2 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Rady č. 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, naposledy zmeneného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, Nemecko za členov EJS menovalo Spolkovú advokátsku komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovú notársku komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových zástupcov (Patentanwaltskammer), Nemecký advokátsky spolok (Deutscher Anwaltverein), ako aj Nemecké združenie súdnych exekútorov (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a od roku 2014 Združenie nemeckých súdnych úradníkov (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ďalšími členmi EJS v Nemecku sú ústredné orgány podľa nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (nariadenie o doručovaní písomností) a podľa nariadenia (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (nariadenie o vykonávaní dôkazov). Tieto ústredné orgány, ako aj krajinské súdne správy, poskytujú súdom priebežne v oblasti občianskej právnej pomoci informácie, vzdelávacie opatrenia a tiež podporu pri doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov s cudzím prvkom.

Bližšie informácie o EJS v Nemecku a kontaktoch sú dostupné na webovom sídle Spolkového úradu pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Posledná aktualizácia: 27/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.