Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Členovia EJS vo Fínsku

Kontaktným miestom pre Fínsko je určený úradník, ktorý je zamestnaný na oddelení medzinárodnej súdnej správy na ministerstve spravodlivosti. Kontaktné miesto patrí oddeleniu, ktoré pôsobí ako ústredný orgán pre niekoľko nariadení EÚ a medzinárodných dohôd v oblasti občianskeho a trestného práva. Okrem práce siete patria k povinnostiam kontaktného miesta úlohy ústredného orgánu a ďalšia spolupráca v oblasti občianskeho práva. Za členov siete boli vymenovaní aj dvaja okresní sudcovia a Fínska advokátska komora. V súčasnosti prebieha rozvoj operácií vnútroštátnej siete.

Fungovanie EJS vo Fínsku

Kontaktné miesto aktívne spolupracuje s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi, právnikmi a inými právnickými profesiami. K úlohám kontaktného miesta patrí šírenie informácií o právnych ustanoveniach týkajúcich sa občianskeho a obchodného práva EÚ a ich uplatňovania v praxi, ako aj poskytovanie poradenstva a školení v súvisiacich oblastiach. Kontaktné miesto tiež pomáha vnútroštátnym súdnym orgánom pri problémoch týkajúcich sa cezhraničných žiadostí o pomoc a aktívne sa podieľa na práci príslušných sietí a pracovných skupín.

Kontaktné miesto má samostatnú e-mailovú adresu pre súdy a iné právne a správne orgány podieľajúce sa na justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach, ktoré potrebujú praktickú pomoc pri problémoch súvisiacich s cezhraničnými prípadmi.

Poskytovanie informácií o EJS

Všetky súdy, kancelárie právnej pomoci, prokurátori, orgány presadzovania práva a úradníci ministerstva spravodlivosti majú prístup k intranetu s rozsiahlymi informáciami o medzinárodnej pomoci v občianskych a trestnoprávnych veciach. Webové sídlo tiež obsahuje informácie o EJS a jej členoch vo Fínsku, ako aj prepojenia na stránky EJS Európskeho portálu elektronickej justície. Informácie o EJS a materiály, ktoré publikuje, sa tiež zasielajú vnútroštátnym súdnym orgánom a iným odborníkom pracujúcim v oblasti práva e-mailom a poštou.

Verejné webové sídlo ministerstva spravodlivosti obsahuje sekciu s informáciami o rôznych formách medzinárodnej právnej pomoci, súvisiacich právnych predpisoch a dohodách, kontaktné údaje a pokyny. Webové sídlo tiež obsahuje informácie o justičných sieťach a prepojenie na stránky EJS Európskeho portálu elektronickej justície.

Posledná aktualizácia: 13/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.