Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Národným kontaktným miestom siete je poradca oddelenia pre medzinárodnú justičnú spoluprácu na ministerstve spravodlivosti, pričom vykonáva aj funkcie zástupcu ústredného orgánu. Kontaktné miesto plní tieto hlavné funkcie:

 • zabezpečuje, aby miestne justičné orgány mali všeobecné informácie o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach,
 • poskytuje iným kontaktným miestam a orgánom, ako aj miestnym justičným orgánom v ich vlastnom členskom štáte všetky informácie potrebné na dobrú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri príprave vhodných žiadostí o justičnú spoluprácu a pri nadviazaní najvhodnejších priamych kontaktov,
 • poskytuje všetky informácie potrebné na uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné v rámci nástroja Spoločenstva alebo v rámci medzinárodného nástroja,
 • hľadá riešenia ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so žiadosťou o justičnú spoluprácu,
 • uľahčuje koordináciu spracovania žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušnom členskom štáte, predovšetkým v prípade, ak sa má niekoľko žiadostí od justičných orgánov v tomto členskom štáte vykonať v inom členskom štáte,
 • prostredníctvom webového sídla siete prispieva k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii, o príslušných nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch a o domácom práve členských štátov s osobitným zreteľom na prístup k spravodlivosti,
 • spolupracuje na organizovaní zasadnutí siete a zúčastňuje sa na nich,
 • pomáha pri príprave a aktualizácii informácií pre verejnosť,
 • zabezpečuje koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni,
 • každé dva roky vypracúva správu o svojich činnostiach, ak je to vhodné vrátane najlepších postupov v rámci siete, túto správu predkladá na zasadnutí členov siete a osobitne upozorňuje na možné zlepšenia v rámci siete.

Styčným sudcom siete je sudca krajského súdu Harju, ktorý zároveň zastupuje Estónsko v rámci siete sudcov zriadenej Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného. Úlohou styčného sudcu je poskytovať poradenstvo súdnym úradníkom v oblasti občianskeho a obchodného práva Európskej únie a vymieňať si v rámci siete svoje skúsenosti, pokiaľ ide o uplatňovanie rozdielnych právnych predpisov.

V roku 2011, keď nadobudlo účinnosť druhé rozhodnutie o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci (EJS-civil), ktorým sa rozšírili činnosti siete aj na odborné združenia, sa členmi EJS-civil v Estónsku stali tieto orgány:

 • Estónska komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty zastupujúca súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty,
 • Združenie estónskych právnikov zastupujúce právnikov a notárov.

Na zasadnutiach zastupujú komoru súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty rôzni zástupcovia profesijných a odborných orgánov, zatiaľ čo združenie estónskych právnikov obvykle zastupuje jeho riaditeľ. Odborné združenia zodpovedajú za:

 • výmenu skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov,
 • spoluprácu pri príprave a aktualizácii informačných formulárov,
 • účasť odborných združení na príslušných zasadnutiach.

V závislosti od prerokúvanej témy pozýva kontaktné miesto aj iných vnútroštátnych odborníkov, aby sa na zasadnutiach siete podelili o svoje skúsenosti. Na zasadnutiach sa zúčastnili napríklad niektorí ďalší sudcovia popri styčnom sudcovi, zástupcovia iných ministerstiev a notárskej komory, poradcovia najvyššieho súdu, zástupcovia Rady pre ochranu spotrebiteľa, pracovníci Tartuskej univerzity atď.

Posledná aktualizácia: 26/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom