Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

O sieti

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Rakúsko zriadilo ústredné kontaktné miesto na oddelení I 9 spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz), ktoré sa zaoberá právnymi otázkami zahraničných kontaktných miest prostredníctvom siete, vykonáva rôzne koordinačné a organizačné úlohy a zostavuje a upravuje rakúske záznamy v prehľadoch, ktoré sú uverejnené na Európskom portáli elektronickej justície.

Okrem toho boli vymenovaní dvaja sudcovia pre každý zo štyroch vyšších krajinských súdov (Oberlandesgericht) ako kontaktné miesta (traja pre viedenský súd). Poskytujú pomoc a podporu zahraničným kontaktným miestam a rakúskym súdom v jednotlivých veciach cezhraničnej justičnej spolupráce (ako napríklad v prípade ťažkostí s cezhraničným vykonávaním dôkazov alebo doručením dokumentov). V takýchto prípadoch by sa preto mali zahraničné kontaktné miesta obrátiť na miestne príslušné súdne kontaktné miesto a nie na ústredné kontaktné miesto na spolkovom ministerstve spravodlivosti. Vyšší krajinský súd vo Viedni je príslušný pre spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland, Vyšší krajinský súd v Linzi je príslušný pre spolkové krajiny Horné Rakúsko a Salzburg, Vyšší krajinský súd v Innsbrucku je príslušný pre spolkové krajiny Tirolsko a Vorarlbersko a Vyšší krajinský súd v Grazi je zodpovedný za spolkové krajiny Štajersko a Korutánsko.

Mená a kontaktné údaje kontaktných miest EJS v Rakúsku v príslušných jurisdikciách vyšších krajinských súdov sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Súkromné osoby/účastníci konania ani ich právni zástupcovia nemôžu priamo kontaktovať kontaktné miesta siete. Môžu však požiadať sudcu, ktorý vedie konanie, aby ich odkázal na kontaktné miesto.

Rakúska advokátska komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) a rakúska notárska komora (Österreichische Notariatskammer) sú súčasťou EJS od 1. januára 2011, avšak podľa rozhodnutia EJS z 28. mája 2001 (2001/470/ES) v znení rozhodnutia 568/2009/ES z 18. júna 2009 nemajú právomoc zaoberať sa jednotlivými prípadmi.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Viedeň, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-Mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Jazyky: nemčina a angličtina

Österreichische Notariatskammer
1010 Viedeň, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-Mail: kammer@notar.or.at
Jazyky: nemčina, francúzština a angličtina

Posledná aktualizácia: 18/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom