About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

O sieci - Belgia

Punkty kontaktowe i belgijscy członkowie sieci

Belgia wyznaczyła dwa punkty kontaktowe, tzn. osoby do kontaktów. Jedną z nich jest sędzia w Sądzie Kasacyjnym. Zajmuje się on koordynacją stosunków między siecią a funkcjonariuszami wymiaru sprawiedliwości (magistrats); drugą jest urzędnik służby federalnej ds. wymiaru sprawiedliwości; który pracuje w wydziale zajmującym się międzynarodową współpracą sądową w sprawach cywilnych.

Ponadto sieć belgijska składa się z obecnie z 15 funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, którzy zostali jej członkami na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady 2001/470/WE. Dla każdego okręgu sądu apelacyjnego wyznaczono trzech lub czterech funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości; każdy z nich specjalizuje się albo w prawie rodzinnym, albo w prawie handlowym, albo w prawie procesowym. Wymienieni sędziowie (magistrats du siège) orzekają w sądach różnych instancji (sądy apelacyjne, sądy pierwszej instancji, sądy gospodarcze i sądy pokoju).

Przedstawiciel Krajowej Rady Kierowników Kancelarii (Conseil national des greffiers en chef) jest również członkiem sieci w Belgii na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d) wspomnianej decyzji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) w Belgii jako członków sieci wyznaczono również czterech przedstawicieli zawodów prawniczych: przedstawiciela notariatu, przedstawiciela komorników sądowych i dwóch przedstawicieli izb adwokackich (przedstawiciela Zrzeszenia Francuskojęzycznych i Niemieckojęzycznych Izb Adwokackich oraz przedstawiciela Zrzeszenie Izb Adwokackich Wspólnoty Flamandzkiej).

Zapewniono również współpracę z różnymi organami centralnymi wskazanymi w poszczególnych rozporządzeniach (rozporządzenie (WE) nr 2201/2003, rozporządzenie (WE) nr 4/2009, rozporządzenie (WE) nr 1393/2001 itd.).

Nawiązano także kontakty z sekcją belgijską Europejskiego Centrum Konsumentów.

Sposób działania sieci

Większość wiadomości przesyłana jest pocztą elektroniczną. Informacje pochodzące z Komisji Europejskiej, a w szczególności z sekretariatu sieci, są rozpowszechniane wśród członków głównie za pośrednictwem jednego z punktów kontaktowych. Członkowie zbierają się na posiedzeniach sieci organizowanych tematycznie. Raz do roku zwoływane jest ponadto posiedzenie członków belgijskich – funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości (magistrats).

Członkowie są systematyczne zachęcani do rozpowszechniania informacji na temat nowych przepisów bądź rozsyłania kwestionariuszy wśród swoich kolegów. Ogólnie rzecz ujmując, do sądów są przesyłane dokumenty publikowane przez Komisję Europejską, jak również użyteczne linki internetowe. Niektórzy członkowie sieci są także zaangażowani w publikację biuletynu informacyjnego poświęconego prawodawstwu europejskiemu (Eur-alert!).

Nawiązano również współpracę z Instytutem Kształcenia Sędziów i Prokuratorów (Institut de Formation judiciaire) umożliwiającą osobom do kontaktów i członkom sieci prowadzenie wykładów w czasie organizowanych przez ten instytut szkoleń na temat najnowszych zmian w prawodawstwie europejskim, a w szczególności na temat mechanizmów europejskiej i międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Co do spraw indywidualnych dotyczących na przykład treści prawa zagranicznego bądź przebiegu postępowania o charakterze transgranicznym, belgijskie punkty kontaktowe i belgijski sędzia, który złożył zapytanie dotyczące zawisłej sprawy, oraz inne punkty kontaktowe państw członkowskich, których ta sprawa dotyczy, przekazują sobie informacje drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Czechy

W Republice Czeskiej istnieje obecnie sześć punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej: pięć w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości w Republice Czeskiej i jeden w Brukseli (Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE).

Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w Republice Czeskiej komunikują się z punktami kontaktowymi w innych państwach członkowskich UE, obsługując zapytania sądów i notariuszy poszukujących informacji dotyczących przepisów obowiązujących w innych państwach oraz ponaglenia dotyczące rozpatrywania wniosków, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów i z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 dotyczącym doręczania dokumentów sądowych i innych kwestii.

Zgodnie z decyzją Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Republika Czeska ustanowiła w 2004 r. wewnętrzną sieć sądową („sieć”) w celu współpracy w sprawach cywilnych i handlowych, która jest odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego włączenia Republiki Czeskiej do europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Członkami sieci są sędziowie, przedstawiciele czeskiej Izby Adwokackiej, przedstawiciele czeskiej Izby Notarialnej, członkowie Izby Komorniczej, przedstawiciele Biura ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci, przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego, przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola i wyznaczeni pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Członkowie sieci biorą udział w szczególności w działaniach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz w wykonywaniu zadań z nimi związanych oraz w działalności grup roboczych i komitetów Rady UE i Komisji ds. cywilnych i handlowych. Członkowie sieci opiniują projekty aktów prawnych Wspólnot Europejskich i inne wnioski dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Obecnie do sieci należy około 130 członków. Spotkania wszystkich członków sieci organizuje raz w roku Ministerstwo Sprawiedliwości. Podczas spotkań omawia się tematy dotyczące w szczególności europejskiej sieci sądowej, funkcjonowania europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Podczas tych spotkań członkowie sieci mogą osobiście się spotkać i podzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami w zakresie stosowania aktów prawnych UE.

Członkom sieci udostępnia się kompendia i inne publikacje opracowywane w ramach europejskiej sieci sądowej.

Członkowie sieci mogą kontaktować się w sposób nieformalny za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sieć posiada swoją własną listę dystrybucyjną (adres e-mail), za pośrednictwem której członkowie sieci mogą wysyłać zapytania i dzielić się doświadczeniami. Za pośrednictwem tego kanału komunikacyjnego Ministerstwo Sprawiedliwości może w szybki sposób informować członków sieci o aktualnościach dotyczących współpracy sądowej w UE.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

O sieci - Niemcy

W związku z federalną strukturą Niemiec oprócz federalnego punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej każdy kraj związkowy posiada swoje punkty kontaktowe. Federalny punkt kontaktowy znajduje się w siedzibie Federalnego Urzędu Sprawiedliwości. W zależności od struktury organizacyjnej konkretnego kraju związkowego punkty kontaktowe w krajach związkowych znajdują się albo przy sądzie, np. Bawaria – Wyższy Sąd Krajowy w Monachium (Oberlandesgericht München), Brema – Sąd Krajowy w Bremie (Landgericht Bremen), Hamburg – Sąd Rejonowy w Hamburgu (Amtsgericht Hamburg), Hesja – Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Dolna Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Celle (Oberlandesgericht Celle), Nadrenia Północna-Westfalia – Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf), Saksonia – Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden), albo przy Ministerstwie Sprawiedliwości danego kraju związkowego (Landesjustizministerium). W całych Niemczech istnieje łącznie 17 punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej. Federalny punkt kontaktowy odpowiada za koordynację sieci krajowej i organizowanie specjalnych wydarzeń, takich jak Europejski Dzień Sprawiedliwości i spotkania niemieckich uczestników europejskiej sieci sądowej.

Zadania są rozdzielane wewnętrznie między punkty kontaktowe znajdujące się w krajach związkowych oraz federalny punkt kontaktowy. Federalny punkt kontaktowy odpowiada na wszystkie zapytania dotyczące niemieckiego prawa cywilnego lub handlowego oraz organizacji systemu sądowego. Na zapytania dotyczące konkretnej sprawy odpowiada jednak punkt kontaktowy znajdujący się w tym kraju związkowym, w którym toczy się sprawa. Wszystkie punkty kontaktowe w Niemczech mają równy status, co oznacza, że można się skontaktować z każdym spośród 17 punktów w przypadku wszystkich rodzajów zapytań, a w wyjątkowych okolicznościach federalny punkt kontaktowy również może zapewnić pomoc w konkretnych sprawach. Ten wewnętrzny przydział zadań gwarantuje, że na dane pytanie odpowie najbardziej odpowiedni punkt kontaktowy.

Oprócz punktów kontaktowych w Niemczech istnieje czterech sędziów łącznikowych (Verbindungsrichter) pracujących w obszarze objętym rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenie Bruksela II bis). Ich obowiązki również są rozdzielane wewnętrznie pomiędzy krajami związkowymi. Zapytania zewnętrzne można kierować do dowolnego z czterech sędziów łącznikowych. W stosownych przypadkach osoba zadająca pytanie zostanie następnie bezzwłocznie skierowana do najbardziej odpowiedniego sędziego łącznikowego na podstawie wewnętrznego przydziału zadań, jak również umiejętności językowych, szczególnych kompetencji i wiedzy fachowej w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Ponadto niemiecki oficer łącznikowy we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiada za niemiecko-francuską pomoc prawną. W przypadku problemów związanych z konkretnymi przypadkami zapytań o pomoc prawną z Francji lub w przypadku konieczności ustalenia treści prawa francuskiego o pomoc można również poprosić niemieckiego urzędnika łącznikowego, co stanowi uzupełnienie standardowego kanału komunikacji za pośrednictwem punktów kontaktowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych ostatnio zmienionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Niemcy wyznaczyły Federalną Izbę Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer), Federalną Izbę Notarialną (Bundesnotarkammer), Izbę Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer), Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), Niemieckie Stowarzyszenie Komorników Sądowych (Deutscher Anwaltverein) oraz, w 2014 r., Niemieckie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (Bund Deutscher Rechtspfleger) na członków europejskiej sieci sądowej.

Członkami europejskiej sieci sądowej w Niemczech są również organy centralne wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1393/2007 dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (rozporządzenie o przeprowadzaniu dowodów). Wspomniane organy centralne wraz z organami wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych dostarczają sądom aktualnych informacji dotyczących pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Wprowadzają one również dodatkowe środki i zapewniają sądom wsparcie w zakresie doręczania pism sądowych i przeprowadzania dowodu w sprawach z elementem zagranicznym. Ponadto organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Bruksela II bis) oraz organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (rozporządzenie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych) również są członkami europejskiej sieci sądowej.

Szczegółowe informacje na temat europejskiej sieci sądowej w Niemczech oraz wykaz kontaktów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ostatnia aktualizacja: 25/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Estonia

Krajowymi punktami kontaktowymi sieci są dwaj doradcy w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy pełnią również funkcje przedstawicieli organu centralnego. Główne funkcje punktu kontaktowego są następujące:

 • zapewnianie, by lokalne organy sądowe otrzymywały ogólne informacje dotyczące instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych;
 • dostarczanie innym punktom kontaktowym, organom i lokalnym organom sądowym w odpowiednich państwach członkowskich wszystkich informacji niezbędnych do właściwej współpracy sądowej między państwami członkowskimi w celu ich wsparcia w przygotowaniu praktycznych wniosków o współpracę sądową oraz w ustanawianiu najwłaściwszych kontaktów bezpośrednich;
 • dostarczanie wszelkich informacji mogących ułatwić stosowanie przepisów innego państwa członkowskiego mających zastosowanie na mocy instrumentu wspólnotowego lub międzynarodowego;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sądową;
 • ułatwianie koordynacji przetwarzania wniosków o współpracę sądową w danym państwie członkowskim, w szczególności jeżeli kilka wniosków ze strony organów sądowych tego państwa członkowskiego podlega wykonaniu w innym państwie członkowskim;
 • przyczynianie się do informowania społeczeństwa, za pośrednictwem strony internetowej sieci, o współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, o odpowiednich instrumentach wspólnotowych i międzynarodowych oraz o prawie krajowym państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
 • współpraca przy organizacji spotkań sieci oraz uczestnictwo w tych spotkaniach;
 • wspomaganie przygotowywania i aktualizowania informacji przeznaczonych dla społeczeństwa;
 • zapewnianie koordynacji działań członków sieci na poziomie krajowym;
 • sporządzanie dwuletniego sprawozdania ze swojej działalności, w tym, w stosownych przypadkach, z najlepszych praktyk sieci, przedstawianie go podczas spotkania członków sieci i zwracanie szczególnej uwagi na możliwe ulepszenia działalności sieci.

Sędzią łącznikowym sieci jest sędzia Sądu Rejonowego w Harju, który reprezentuje Estonię również w sieci sędziów ustanowionej podczas Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Zadaniem sędziego łącznikowego jest doradzanie urzędnikom sądowym w zakresie cywilnego i handlowego prawa Unii Europejskiej oraz dzielenie się z siecią swoim doświadczeniem w stosowaniu różnych przepisów.

W 2011 r., wraz z wejściem w życie drugiej decyzji w sprawie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, która rozszerzyła zakres działalności sieci na profesjonalne stowarzyszenia, następujące jednostki zostały członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Estonii:

 • estońska Izba Komorników i Syndyków Masy Upadłościowej (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) reprezentująca komorników i syndyków masy upadłościowej;
 • Estońskie Stowarzyszenie Prawników (Eesti Juristide Liit), reprezentujące adwokatów i notariuszy.

Podczas spotkań Izbę Komorników i Syndyków Masy Upadłościowej reprezentują różni przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, natomiast Estońskie Stowarzyszenie Prawników reprezentuje zazwyczaj jego dyrektor. Stowarzyszenia zawodowe są odpowiedzialne za:

 • wymianę doświadczeń i informacji dotyczących skutecznego i praktycznego stosowania instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych;
 • współpracę w zakresie przygotowywania i aktualizowania formularzy informacyjnych;
 • udział stowarzyszeń zawodowych w odpowiednich spotkaniach.

W zależności od omawianego tematu punkt kontaktowy zaprasza również innych ekspertów krajowych do podzielenia się doświadczeniami podczas spotkań sieci. Przykładowo w spotkaniach uczestniczyło kilku innych sędziów oprócz sędziego łącznikowego, przedstawiciele innych ministerstw i Izby Notarialnej, radcy Sądu Najwyższego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konsumentów, wykładowcy Uniwersytetu w Tartu itp.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Irlandia

Punkty kontaktowe

W Irlandii istnieją dwa punkty kontaktowe: jeden dla sądów rejonowych (District Courts) i sądów okręgowych (Circuit Courts) oraz jeden dla sądów wyższej instancji, tj. Wysokiego Trybunału (High Court), Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) oraz Sądu Najwyższego (Supreme Court). Punkty kontaktowe ściśle ze sobą współpracują w kwestiach związanych z funkcjonowaniem sieci. Punkty kontaktowe w Irlandii mieszczą się w siedzibie Służby Sądowniczej (Courts Service) w Dublinie. Mimo że każdy sąd funkcjonuje w sposób odrębny, zakresy zadań punktów kontaktowych pokrywają się. Każdy z nich ponosi jednak osobno odpowiedzialność za obsługę sieci w ramach swojej dyrekcji. Zapytania za pośrednictwem europejskiej sieci sądowej należy kierować do odpowiedniego punktu kontaktowego, który obsługuje określony sąd. Punkty kontaktowe działają w osobnych biurach, lecz w ramach dyrekcji Służby Sądowniczej Irlandii w Dublinie. Obsługa sieci łączy się z innymi zadaniami. Punkty kontaktowe mogą się jednak zwracać o pomoc i wsparcie do innych pracowników w kwestiach związanych z siecią. Punkty kontaktowe utrzymują stały kontakt mailowy, telefoniczny i bezpośredni z członkami europejskiej sieci sądowej w Irlandii, w tym z organami centralnymi, Dyrektorem ds. Operacyjnych (Director of Operations) Sądu Najwyższego i Wysokiego Trybunału oraz z Dyrektorem ds. Reform i Rozwoju (Director of Reform and Development) Służby Sądowniczej [członkowie określeni w art. 2 ust. 1 lit. d)]; oraz z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i Reformy Prawa [członkowie określeni w art. 2 ust. 1 lit. d)]. Punkty kontaktowe pozostają również w regularnym kontakcie z wyznaczonymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości w kwestiach związanych z rozwojem europejskiej sieci sądowej.

Funkcjonowanie europejskiej sieci sądowej w Irlandii

W Irlandii nie istnieje formalna sieć krajowa. Funkcjonuje za to sieć osób będących ekspertami w konkretnych obszarach polityki, do których punkt kontaktowy może się zwracać, aby uzyskać odpowiedzi na zadane zapytania.

Punkt kontaktowy ściśle współpracuje z innymi podmiotami będącymi członkami rozszerzonej sieci irlandzkiej, w szczególności z sędziami posiadających wiedzę specjalistyczną umiejętności w określonych dziedzinach prawa lub odpowiedzialnych za realizację współpracy międzynarodowej. Z punktami kontaktowymi można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Punkt kontaktowy zapewnia przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi ekspertami w dziedzinie polityki, administracji i prawa na potrzeby spotkań w ramach sieci oraz – w razie potrzeby – udostępnia materiały ze spotkań i najważniejszych prac.

Punkt kontaktowy utrzymuje również stały kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości w kwestiach związanych z polityką oraz z organem centralnym w zakresie zobowiązań alimentacyjnych wobec członków rodziny, jak również spraw transgranicznych.

Udzielanie informacji

Irlandia nie posiada strony internetowej poświęconej europejskiej sieci sądowej. Informacje są udzielane za pośrednictwem strony internetowej Służby Sądowniczej i innych istniejących stron poszczególnych irlandzkich Ministerstw. Punkt kontaktowy współpracuje z innymi podmiotami oraz Ministerstwami, zapewniając państwom członkowskim należącym do europejskiej sieci sądowej oraz samej europejskiej sieci sądowej dostęp do różnych źródeł informacji.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Grecja

Struktura sieci

Liczba punktów kontaktowych: wyznaczono dwadzieścia dwa punkty kontaktowe. Dziewiętnastoma z tych punktów są sędziowie wchodzący w skład sieci krajowej, którzy wykonują jednocześnie swoje obowiązki sędziowskie. Funkcję trzech pozostałych punktów kontaktowych pełnią urzędnicy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka, a mówiąc dokładniej – w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych, który działa jako organ centralny do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Bruksela II bis; uzupełniające Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę podpisaną w 1980 r. w Hadze), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (dotyczącego zobowiązań alimentacyjnych) oraz dyrektywy 2002/8/WE (dotyczącej pomocy prawnej), a także jako jednostka centralna do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 (dotyczącego przeprowadzania dowodu) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1393/2007 (dotyczącego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych).

Sieć krajowa: ustanowiono nieoficjalną sieć krajową o scentralizowanej strukturze, w skład której wchodzą przede wszystkim: organ centralny, sędziowie z Aten i trzej przedstawiciele zawodów prawniczych (samorządy zawodowe adwokatów, komorników sądowych i notariuszy). Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych jest odpowiedzialny za monitorowanie pracy europejskiej sieci sądowej i koordynację pracy punktów kontaktowych na szczeblu krajowym w odniesieniu do zobowiązań Grecji w ramach europejskiej sieci sądowej oraz treści umieszczanych na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”. W szczególności dzięki krajowym punktom kontaktowym sieci opracowywane są arkusze informacyjne, aktualizowane – oficjalne powiadomienia Grecji na temat przepisów unijnych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, wypełniane – kwestionariusze przekazywane przez europejską sieć sądową lub inne organy UE oraz udzielane odpowiedzi na zapytania innych punktów kontaktowych lub organów UE, które w dużej mierze dotyczą wdrażania prawa Unii w Grecji.

Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych koordynuje cykliczne spotkania, które są organizowane zwykle dwa do czterech razy w roku. Celem tych spotkań jest wymiana opinii, doświadczeń i informacji. Program spotkań dotyczy przede wszystkim tematów omawianych na spotkaniach europejskiej sieci sądowej na szczeblu europejskim, potencjalnych problemów we wdrażaniu przepisów UE (rozporządzeń i dyrektyw) na szczeblu krajowym oraz zobowiązań Grecji w ramach europejskiej sieci sądowej i europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, jak wspomniano powyżej.

Rozpowszechnianie informacji wśród obywateli

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka zawiera specjalne odniesienie do europejskiej sieci sądowej. Trwają prace nad aktualizacją strony, tak aby zapewnić pełny i jasny opis roli europejskiej sieci sądowej i jej przydatności w kontekście przepisów UE dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Na szczeblu krajowym informacje na temat przepisów UE w sprawach cywilnych i handlowych rozpowszechnia się poprzez dystrybucję drukowanych materiałów europejskiej sieci sądowej oraz organizację seminariów i konferencji w Atenach i innych greckich miastach poświęconych zmianom w przepisach europejskich w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz skutkom tych zmian na szczeblu krajowym (członkowie sieci krajowej czasami uczestniczą w tych spotkaniach jako główni prelegenci). Wydarzenia te organizowane są pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz izb adwokackich z całego kraju, Krajowego Instytutu Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, organizacji zajmujących się prawem cywilnym i handlowym itd.

Ponadto konferencje organizowane z okazji Europejskiego Dnia Sprawiedliwości mają na celu rozpoczęcie dialogu na temat postępów w zakresie inicjatyw ustawodawczych UE oraz uczulenie europejskich prawników praktyków na te kwestie. W ostatnich latach wydarzenie to było niemal corocznie organizowane pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 11/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

O sieci - Hiszpania

Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Sądowej w Hiszpanii

W Hiszpanii, zgodnie z art. 33 ustawy 16/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie statusu przedstawiciela krajowego Hiszpanii w Eurojuście, sporów o właściwość, międzynarodowych sieci współpracy sądowej oraz pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości za granicą, wyznaczanie i odwoływanie hiszpańskich punktów kontaktowych na potrzeby międzynarodowych sieci współpracy sądowej należy, na warunkach przewidzianych w przepisach ustanawiających te punkty, do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do kontaktów wyznaczone mogą być jedynie osoby z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie międzynarodowej współpracy prawnej i ze znajomością, odpowiednio, języka angielskiego lub francuskiego. Dobór osób musi co najmniej zapewniać, że reprezentowane będą władza sądownicza, prokuratura (Ministerio Fiscal) i Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym celu Generalna Rada Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial) i Prokurator Generalny (Fiscal General del Estado) przedstawiają Ministrowi Sprawiedliwości w odniesieniu do poszczególnych zawodów propozycje, kogo należy wyznaczyć do kontaktów lub kogo z tej funkcji odwołać. Status osoby wyznaczonej do kontaktów ustaje z chwilą, gdy przestaje ona wykonywać swoje obowiązki w służbie instytucji, która zaproponowała, by powołać ją na tę funkcję. Odnośną informację przekazuje się Ministerstwu Sprawiedliwości, które z kolei informuje o tym sekretariat sieci.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach sieci międzynarodowej współpracy sądowej są – jako hiszpańskie punkty kontaktowe – aktywnymi pośrednikami mającymi ułatwiać współpracę między organami sądowymi różnych państw. Udzielają pomocy organom hiszpańskim oraz wszystkim pozostałym punktom kontaktowym, zapewniając informacje prawne i praktyczne wskazówki służące sprawnej współpracy sądowej. Co roku muszą też przekazywać instytucji, do której należą, statystki dotyczące swojej działalności jako hiszpańskie punkty kontaktowe.

Punkty kontaktowe

W Hiszpanii punkty kontaktowe sieci znajdują się przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Generalnej Radzie Sądownictwa oraz Prokuraturze Krajowej (Fiscalía General del Estado). Obecnie działa osiem punktów kontaktowych:

 • sześć punktów kontaktowych wyznaczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – dwa punkty w Poddyrekcji Generalnej ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) oraz czterech referendarzy sądowych (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • jeden punkt kontaktowy wyznaczony przez Generalną Radę Sądownictwa,
 • jeden punkt kontaktowy wyznaczony przez Prokuraturę Krajową.

Organ centralny

W Hiszpanii organem centralnym w dziedzinie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych jest Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej, Stosunków z Grupami Wyzaniowymi i Praw Człowieka (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sędziowie łącznikowi

W Hiszpanii obowiązują już przepisy prawa, zgodnie z którymi prominentni sędziowie łącznikowi z państw członkowskich Unii Europejskiej pełnią rolę punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej i działają w tym charakterze zgodnie z art. 34 ustawy 16/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. W momencie gdy dany sędzia traci status sędziego łącznikowego, przestaje również pełnić rolę punktu kontaktowego sieci. Hiszpania powołała sędziów łącznikowych w następujących państwach: Francja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

Inne organy sądowe lub administracyjne odpowiedzialne za współpracę sądową

W Hiszpanii na potrzeby międzynarodowej współpracy prawnej stworzono następujące mechanizmy wewnętrzne:

 • Hiszpańska Sieć Sądowa ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej (Red Judcial Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE). Sieć ta podlega Generalnej Radzie Sądownictwa i ma za zadanie wspierać hiszpańskie organy sądowe, które zwrócą się do niej o pomoc w związku z wydanymi lub otrzymanymi przez nie wnioskami o międzynarodową współpracę sądową w ramach prowadzonych postępowań. Wspiera również innych członków sieci współpracy sądowej. Jej członkowie mogą łączyć członkostwo w REJUE z członkostwem w europejskich sieciach współpracy sądowej. Hiszpańscy sędziowie należący do sekcji cywilnej REJUE są zatem jednocześnie członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, a w ramach swoich obowiązków ułatwiają kontakty ze swoimi partnerami w innych państwach należących do sieci.
 • Sieć Prokuratorów ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), utworzona w 2002 r. w celu zapewnienia w poszczególnych prokuraturach regionalnych wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za kwestie związane w międzynarodową współpracą prawną. Zrzeszeni w niej prokuratorzy specjalizujący się we współpracy międzynarodowej ułatwiają szybkie i skuteczne udzielanie wzajemnej pomocy prawnej, pozwalają też skanalizować taką pomoc i odpowiednio nią pokierować.
 • Sieć Referendarzy Sądowych (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) to struktura koordynująca na szczeblu krajowym ustanowiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2010 r. W jej skład wchodzą referendarze sądowi specjalizujący się w międzynarodowej współpracy prawnej i pomagający różnym biurom sądowym (Oficinas Judiciales) w rozwiązywaniu kwestii dotyczących międzynarodowej współpracy prawnej oraz udzielaniu odpowiedzi na zapytania w tym zakresie.

Stowarzyszenia zawodowe

W Hiszpanii istnieją następujące stowarzyszenia przedstawicieli zawodów prawniczych, które bezpośrednio przyczyniają się do stosowania unijnych aktów prawnych i instrumentów międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych:

 • Generalna Rada Notarialna (Consejo General del Notariado)
 • Generalna Rada Adwokacka (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Hiszpańskie Stowarzyszenie Urzędników ds. Rejestrów Nieruchomości i Rejestrów Handlowych (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Ogólna Rada Pełnomocników Procesowych w Hiszpanii (Consejo General de Procuradores de España)

Informacje na temat sieci

Na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej międzynarodowej współpracy prawnej oraz międzynarodowej pomocy sądowej znajduje się link do internetowej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Generalna Rada Sądownictwa w Hiszpanii opublikowała informacje na temat europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na swojej stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, gdzie można również znaleźć linki do europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych i handlowych oraz do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Prokuratura Generalna zmieściła informacje temat europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na swojej stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/

Ostatnia aktualizacja: 19/12/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Francja

We Francji członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są sędziowie, adwokaci (avocats), notariusze i komornicy sądowi (huissiers de justice). Sieć jest jednak otwarta dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy są nią zainteresowani, w szczególności jeżeli uczestniczą w stosowaniu prawa Unii Europejskiej w sprawach cywilnych i handlowych (dla sekretarzy (greffiers), głównych sekretarzy, sędziów i sekretarzy sądów gospodarczych).

Krajowym punktem kontaktowym jest sędzia, który posiada doświadczenie w pracy w sądzie i pracuje w Departamencie Spraw Cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on zatrudniony w biurze prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, które również stanowi organ centralny, jeżeli chodzi o stosowanie licznych międzynarodowych umów o współpracy w zakresie spraw cywilnych i handlowych.

W każdym sądzie apelacyjnym i w Sądzie Kasacyjnym wyznacza się „sędziego sprawozdawcę” (czyli „lokalny punkt kontaktowy”). Jego rola polega na ułatwianiu, w wymiarze lokalnym, rozwiązywania trudności we współpracy zasygnalizowanych za pośrednictwem sieci oraz na informowaniu sędziów o funkcjonowaniu narzędzi współpracy sądowej w sprawach cywilnych i ogólnie o prawie UE. Sędziowie sprawozdawcy w sądach apelacyjnych i w Sądzie Kasacyjnym mogą również informować krajowy punkt kontaktowy o trudnościach związanych ze stosowaniem prawa europejskiego. Następnie krajowy punkt kontaktowy przekazuje tę informację dalej.

Komornicy sądowi (huissiers de justice) są reprezentowani przez Krajową Izbę Komorników Sądowych.

Adwokaci (avocats) są reprezentowani przez Delegację Francuskich Izb Adwokackich (delegację Krajowej Rady Adwokackiej w Brukseli).

Notariusze (notaires) są reprezentowani przez Krajową Izbę Notarialną.

Francuscy sędziowie łącznikowi pracujący w państwach należących do Unii Europejskiej również należą do sieci. Częścią sieci są również organy centralne wyznaczone w celu stosowania umów o współpracy cywilnej i handlowej.

Raz w roku, w okolicach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości, wszyscy członkowie francuskiej sieci spotykają się w Paryżu, by ocenić działalność sieci oraz omówić zmiany w prawie UE oraz jego stosowanie w sprawach cywilnych i karnych.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Chorwacja

W Republice Chorwacji w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych działają dwa punkty kontaktowe.

Punktami kontaktowymi są pracownicy Wydziału ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych należącego do Dyrekcji do Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej i Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji.

Na potrzeby punktów kontaktowych wspomnianego departamentu oddelegowano licznych urzędników, dzięki czemu praca w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (europejska sieć sądowa) odbywa się na zasadach pracy grupowej urzędników wspomnianego wydziału, którą ci urzędnicy wykonują równolegle do pracy wykonywanej na potrzeby departamentu.

Chociaż w Republice Chorwacji nie istnieje sformalizowana sieć krajowa, punkty kontaktowe współpracują z sędziami i innymi specjalistami w Ministerstwie Sprawiedliwości i innych właściwych organach, profesorami nauk prawnych, notariuszami oraz innymi specjalistami i praktykami z różnych dziedzin prawa. W funkcjonowanie sieci jest zaangażowane również Ministerstwo Polityki Społecznej i Młodzieży, które – jako organ centralny w odniesieniu do niektórych przepisów – aktywnie uczestniczy w spotkaniach sieci organizowanych przez Komisję Europejską. Sieć jest otwarta dla wszystkich prawników praktyków, którzy chcieliby uczestniczyć w stosowaniu europejskich instrumentów prawnych w Republice Chorwacji i są tym zainteresowani.

Komunikacja w Republice Chorwacji odbywa się pocztą elektroniczną i drogą telefoniczną; w miarę potrzeb organizowane są również spotkania.

Komunikacja z punktami kontaktowymi z pozostałych państw członkowskich odbywa się pocztą elektroniczną, a punkty kontaktowe i inni członkowie sieci regularnie uczestniczą w spotkaniach europejskiej sieci sądowej, które organizuje Komisja Europejska.

Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości jest organem centralnym dla poszczególnych rozporządzeń, punkty kontaktowe przeprowadzają działania należące do kompetencji organu centralnego, wystosowują zapytania i odpowiadają na zapytania punktów kontaktowych z innych państw członkowskich (w razie potrzeby we współpracy z sędziami i innymi prawnikami praktykami oraz specjalistami), przekazują wymagane dane Komisji i podejmują działania niezbędne w świetle publikacji informacji na portalach Komisji Europejskiej. Punkty kontaktowe rozpowszechniają publikacje Komisji Europejskiej wśród sądów, obywateli i innych grup docelowych oraz pracują nad zwiększeniem widoczności sieci.

Kontakt: Link otworzy się w nowym oknieEJNcontact@pravosudje.hr

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Cypr

Na Cyprze sieć przybiera postać krajowych punktów kontaktowych. Obecnie istnieje sześć (6) krajowych punktów kontaktowych: jeden sędzia, dwóch adwokatów Biura Prawnego (Νομική Υπηρεσία) Republiki Cypryjskiej, dwóch urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego (jeden urzędnik ds. prawnych i jeden urzędnik ds. administracyjnych) oraz jeden członek Cypryjskiej Izby Adwokackiej (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος).

Krajowe punkty kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego są odpowiedzialne za koordynowanie działań wszystkich sześciu krajowych punktów kontaktowych. W przypadku otrzymania zapytania lub wniosku o udzielenie informacji ze strony sieci lub wniosku ze strony krajowych punktów kontaktowych innego państwa członkowskiego krajowe punkty kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego zapewniają przekazanie wniosku oraz jego omówienie z pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi w celu ustalenia, który cypryjski organ lub którą cypryjską agencję należy wyznaczyć do rozpatrzenia wniosku lub udzielenia informacji będących przedmiotem wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Łotwa

Krajowe punkty kontaktowe to osoby wyznaczone do kontaktów w ramach sieci – dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prawnik (jurists) pracujący w tym Departamencie, który pełni również funkcje przedstawiciela organu centralnego. Główne funkcje tych osób są następujące:

– zapewnianie, by lokalne organy sądowe otrzymywały ogólne informacje dotyczące instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych, a także udzielanie informacji niezbędnych do skutecznej współpracy organów sądowych między państwami członkowskimi, aby pomóc im w sporządzaniu skutecznych wniosków o pomoc prawną;

– poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sądową;

– wykorzystywanie strony internetowej sieci do informowania ogółu społeczeństwa o współpracy organów sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej oraz o odpowiednich instrumentach wspólnotowych i międzynarodowych;

– współpraca w organizowaniu spotkań sieci i uczestnictwo w tych spotkaniach;

– pomoc w przygotowywaniu i aktualizowaniu informacji skierowanych do ogółu społeczeństwa;

– zapewnianie współpracy między członkami sieci na szczeblu krajowym.

W zależności od omawianego tematu osoba do kontaktów zaprasza również ekspertów z innych instytucji do podzielenia się doświadczeniami podczas spotkań sieci. Przykładowo w tego rodzaju spotkaniach z osobą do kontaktów uczestniczyli sędziowie, a także przedstawiciele różnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, notariusze, certyfikowani mediatorzy, przedstawiciele Alimentacyjnego Funduszu Gwarancyjnego (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), przedstawiciele Rady Przysięgłych Komorników Sądowych (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome) oraz nauczyciele akademiccy.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Litwa

Osobą odpowiedzialną za kontakty w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych jest prawnik z Grupy ds. Prawa Międzynarodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który pełni również funkcje organu centralnego lub właściwego organu przewidzianego w instrumentach UE w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Poza wymienionymi funkcjami osoba odpowiedzialna za kontakty wykonuje również zadania związane ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, jak przewidziano zarówno w instrumentach UE, jak i w międzynarodowych umowach wielostronnych i dwustronnych. Osoba ta uczestniczy również w działaniach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się sprawami cywilnymi.

Na Litwie nie powstała żadna formalna krajowa struktura wymiaru sprawiedliwości skupiająca krajowych członków sieci. Współpraca i komunikacja w sprawach dotyczących sieci odbywa się zwykle doraźnie drogą mailową.

Przekazywane przez Komisję Europejską informacje na temat spotkań w ramach sieci oraz innych kwestii dotyczących jej działalności trafiają do wyznaczonej w Ministerstwie Sprawiedliwości osoby odpowiedzialnej za kontakty w ramach sieci, która następnie przekazuje te informacje właściwym organom krajowym lub sądom (za pośrednictwem Krajowej Administracji Sądowej) w zależności od zagadnienia lub tematu spotkania. Dzięki temu informacje i pytania dotyczące sieci docierają do odpowiedniego organu.

W stosownych przypadkach osoba odpowiedzialna za kontakty i przedstawiciele właściwych organów krajowych oraz sądy pozostają w kontakcie i rozwiązują problemy nie tylko drogą mailową, ale również telefonicznie. Osoba odpowiedzialna za kontakty odpowiada osobiście na zapytania otrzymane od osób odpowiedzialnych za kontakty z innych państw albo niezwłocznie przekazuje te zapytania do właściwego organu, który udzieli odpowiedzi; osoba odpowiedzialna za kontakty koordynuje również wysłanie odpowiedzi osobie, która wystosowała zapytanie. Ponadto osoba odpowiedzialna za kontakty wspiera sądy w udzielaniu odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące współpracy z innymi państwami członkowskimi, które pojawiają się w trakcie ich pracy, oraz kieruje przedstawicieli sądów lub osoby składające wnioski do odpowiednich sekcji portalu e‑sprawiedliwość w celu wyszukania potrzebnych informacji.

Na Litwie członkami sieci lub organami centralnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w rozporządzeniu są: Ministerstwo Sprawiedliwości (wraz z odpowiednimi departamentami wewnętrznymi), sędziowie łącznikowi, Krajowa Administracja Sądowa, Służba Państwowej Pomocy Prawnej, Państwa Służba ds. Ochrony Praw Dziecka i Przysposobienia Dzieci, Litewska Izba Komornicza, Litewska Izba Notarialna oraz Rada Krajowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Możejkach.

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Węgry

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) działa jako węgierski punkt kontaktowy. W przedsięwzięciu tym bierze udział kilku urzędników tego departamentu, którzy pełnią także inne obowiązki.

Członkami sieci są – będące organami centralnymi – Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego) i Ministerstwo Zasobów Ludzkich (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Członkami sieci są również: Krajowe Biuro Sądownictwa (Országos Bírósági Hivatal) – jako organ sądowy; Węgierska Izba Notarialna (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Węgierska Izba Adwokacka (Magyar Ügyvédi Kamara) oraz Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) – jako organizacje zawodowe. Przedstawiciele członków sieci regularnie uczestniczą w jej spotkaniach, oczywiście w zależności od programu spotkań.

Na Węgrzech nie istnieje sformalizowana sieć krajowa węgierskich członków europejskiej sieci sądowej. Współpraca między członkami odbywa się doraźnie w miarę potrzeb.

Źródła zawierające praktyczne informacje na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych w ramach UE i z państwami trzecimi, zestawione przez Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości, są dostępne Link otworzy się w nowym okniepod tym adresem.

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Malta

Obecnie na Malcie istnieją trzy (3) punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej. Koordynacja działań tych punktów kontaktowych jest zapewniona dzięki temu, że pracują one w tym samym biurze i stale ze sobą współpracują we wszystkich sprawach związanych z działalnością sieci na Malcie. Wspomniane punkty kontaktowe ustanowiły systemy wzajemnej współpracy, które z kolei przyczyniają się do większej skuteczności działalności sieci, w szczególności w odniesieniu do dostarczania informacji prawnikom prowadzącym prywatną praktykę, którzy potrzebują takich informacji.

O sieci krajowej

 • Pomoc prawna

Organem przekazującym i otrzymującym informacje w obszarze pomocy prawnej jest adwokat ds. pomocy prawnej (Advocate for Legal Aid) prowadzący działalność w sekretariacie Sądów Cywilnych, gmach sądów, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Doręczanie pism sądowych

Biuro Prokuratora Generalnego znajdujące się pod następującym adresem: The Palace, St. George's Square, Valletta. Pełni ono funkcję organu centralnego, zarówno jako jednostka przekazująca, jak i jednostka przyjmująca w zakresie doręczenia pism sądowych. Zajmuje się ono wysyłaniem formularzy wniosków i przyjmowaniem od zagranicznych jednostek przekazujących pism sądowych, które należy doręczyć; pisma sądowe przekazuje się następnie wyznaczonemu pracownikowi sądów zgodnie z przepisami prawa procesowego Malty mającymi zastosowanie do doręczania pism sądowych.

W ramach działalności związanej z doręczaniem pism sądowych biuro Prokuratora Generalnego działające jako jednostka przekazująca lub jednostka przyjmująca współpracuje również z wnioskodawcami lub ich pełnomocnikami w zakresie doręczania pism sądowych.

 • Drobne roszczenia

Właściwym sądem w tym zakresie jest Trybunał ds. Drobnych Roszczeń, którego siedziba znajduje się w gmachu sądów w Valletcie. Apelacje od orzeczeń tego Trybunału rozpatruje Niższa Izba Sądu Apelacyjnego, która również ma siedzibę w gmachu sądów w Valletcie.

To, który organ jest właściwy w danej sprawie, zależy od miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne. Sąd Pokoju dla Malty i Sąd Pokoju dla Gozo są właściwe w sprawach dotyczących egzekucji, jak również w sprawach przewidzianych w art. 23 zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o Link otworzy się w nowym oknieTrybunale ds. Drobnych Roszczeń (rozdział 380 Zbioru praw Malty).

 • Przeprowadzanie dowodu

Jednostką centralną jest biuro Prokuratora Generalnego w Valletcie.

Sądami wezwanymi są:

 1. Pierwsza Izba Sądów Cywilnych
 2. Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego
 3. Sąd Pokoju dla Malty
 4. Sąd Pokoju dla Gozo w funkcji sądu wyższej instancji lub sądu niższej instancji

Sądy są właściwe w zakresie wykonywania wniosków o pomoc prawną złożonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Niderlandy

Punkty kontaktowe i członkowie sieci w Niderlandach

Centralny punkt kontaktowy w Niderlandach został wyznaczony przy Ministerstwie Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Wyznaczono również punkt kontaktowy do spraw jurysdykcji.

Poza punktami kontaktowymi członkami sieci są również organizacje zawodowe zrzeszające osoby wykonujące wolne zawody prawnicze (adwokatów, notariuszy i komorników sądowych).

Zgodnie z poszczególnymi rozporządzeniami (w tym z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003, rozporządzeniem (WE) nr 4/2009 i rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007) organy centralne również są członkami sieci.

Komunikacja z Komisją Europejską (w tym przypadku – z sekretariatem europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych) odbywa się zwykle za pośrednictwem punktu kontaktowego. Dzięki temu informacje i pytania docierają w miarę potrzeb do właściwego organu.

Punkty kontaktowe i członkowie, w szczególności organy centralne, często komunikują się bezpośrednio ze sobą wzajemnie oraz z punktami kontaktowymi i członkami w innych państwach członkowskich.

Członkowie są zapraszani do udziału w spotkaniach sieci w zależności od programu spotkań.

Niderlandzkie punkty kontaktowe i członkowie również organizują coroczne spotkania. Spotkania te stanowią okazję do omówienia działalności sieci i przeanalizowania obszarów, w których można poprawić wzajemną komunikację.

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Austria

W Departamencie I 9 Federalnego Ministerstwa Spraw Konstytucyjnych, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) ustanowiono centralny punkt kontaktowy odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne zadawane przez punkty kontaktowe z państw trzecich za pośrednictwem sieci, realizację licznych zadań koordynujących i organizacyjnych, a także za przygotowywanie i edycję austriackich wpisów w arkuszach informacyjnych sieci publikowanych na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Ponadto wyznaczono po dwóch sędziów jako osoby do kontaktu w każdym z okręgów podlegających właściwości czterech wyższych sądów krajowych (Oberlandesgericht) (trzech sędziów dla okręgu wiedeńskiego). Sędziowie ci udzielają pomocy i wsparcia punktom kontaktowym z państw trzecich oraz austriackim sądom w poszczególnych sprawach związanych z transgraniczną współpracą sądową (np. w przypadku wystąpienia trudności w transgranicznym przeprowadzeniu dowodu lub doręczeniu). Dlatego też w takich sprawach punkty kontaktowe z państw trzecich powinny kontaktować się nie z centralnym punktem kontaktowym przy Federalnym Ministerstwie Spraw Konstytucyjnych, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości, lecz z odpowiednim miejscowym sądowym punktem kontaktowym. Zakres właściwości Wyższego Sądu Krajowego w Wiedniu obejmuje kraje związkowe Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland, Wyższy Sąd Krajowy w Linzu jest właściwy dla krajów związkowych Górna Austria i Salzburg, Wyższy Sąd Krajowy w Innsbrucku obejmuje swą właściwością kraje związkowe Tyrol i Vorarlberg, zaś Wyższy Sąd Krajowy w Grazu – kraje związkowe Styria i Karyntia.

Dane kontaktowe austriackich punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej są dostępne pod adresem: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Osoby fizyczne / strony postępowania ani ich pełnomocnicy procesowi nie mogą zwracać się do punktów kontaktowych bezpośrednio. Mogą jednak wystąpić do sędziego prowadzącego postępowanie o przekazanie ich zapytania punktowi kontaktowemu.

Federalna Austriacka Izba Adwokacka (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) i Federalna Austriacka Izba Notarialna (Österreichische Notariatskammer) należą do Europejskiej Sieci Sądowej od 1 stycznia 2011 r., ale zgodnie z decyzją ustanawiającą Europejską Sieć Sądową z dnia 28 maja 2001 r. (2001/470/WE) zmienioną decyzją nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. nie są uprawnione do udzielania informacji dotyczących spraw indywidualnych.

Österreichische Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Faks: +43/1/535-1275-13
E-mail: Link otworzy się w nowym oknierechtsanwaelte@oerak.at
Języki: niemiecki i angielski.

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Link otworzy się w nowym okniekammer@notar.or.at
Języki: niemiecki, francuski i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 22/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Polska

W Polsce jedyny punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej zlokalizowany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Portugalia

Punkt kontaktowy

Portugalia wyznaczyła osobę do kontaktów na potrzeby europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest sędzia wyłoniony w konkursie przez Wysoką Radę Sądownictwa (Conselho Superior da Magistratura).

Sieć krajowa

Sieć krajowa składa się z: organów centralnych zgodnie z instrumentami prawnymi UE, innymi międzynarodowymi instrumentami prawnymi, których Portugalia jest stroną, lub z krajowymi przepisami prawa w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych; organów administracji odpowiedzialnych za współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych oraz stowarzyszeń zawodowych reprezentujących przedstawicieli zawodów prawniczych bezpośrednio zaangażowanych w stosowanie unijnych i międzynarodowych instrumentów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Sieć krajowa nie obejmuje sędziów łącznikowych ani ekspertów.

Krajowi członkowie sieci

Poza osobą wyznaczoną do kontaktów krajowa struktura sieci obejmuje dwunastu członków:

 • Dyrekcję Generalną ds. Polityki w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Dyrekcję Generalną ds. Administracji w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Dyrekcję Generalną ds. Resocjalizacji i Służby Więziennej (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Instytut Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Radę Sądów Pokoju (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komitet ds. Ochrony Ofiar Przestępczości (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • sędziego zrzeszonego w międzynarodowej haskiej sieci sędziów
 • Izbę Adwokacką (Ordem dos Advogados)
 • Stowarzyszenie Solicitadores i Komorników (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Izbę Notarialną (Ordem dos Notários)

Organy centralne

Wśród wyżej wymienionych organów następujące organy są organami centralnymi lub podmiotami właściwymi do wykonywania określonych zadań przewidzianych w prawie Unii:

Dyrekcja Generalna ds. Administracji w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • rozporządzenie (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.
 • rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2000 r.
 • rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze w 1965 r.
 • Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze w 1970 r.
 • Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona w Hadze w 2007 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku w 1956 r.

Dyrekcja Generalna ds. Resocjalizacji i Służby Więziennej – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
 • Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze w 1980 r.
 • Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze w 1996 r.

Instytut Rejestrów i Notariatu – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Ministerstwo Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • dyrektywa 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r.

Komitet ds. Ochrony Ofiar Przestępczości - Ministerstwo Sprawiedliwości

 • dyrektywa 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Prokurator Generalny

 • Konwencja haska z 2000 r. o międzynarodowej ochronie dorosłych

Koordynacja sieci krajowej w ramach niehierarchicznej struktury

W Portugalii sieć krajowa charakteryzuje się niehierarchiczną strukturą. Koordynacja, zapewniona dzięki osobie wyznaczonej do kontaktów, opiera się na dobrowolnej współpracy między członkami krajowymi. Członkowie krajowi regularnie uczestniczą w cokwartalnych spotkaniach organizowanych przez osobę wyznaczoną do kontaktów. Jeżeli stosowanie prawa Unii wymaga zmian w krajowym systemie, zwoływane są posiedzenia, w których udział biorą wyłącznie zainteresowani członkowie krajowi.

Sieć nie obejmuje ekspertów. Jeżeli dana kwestia wymaga sporządzenia opinii przez eksperta, osoba wyznaczona do kontaktów wnosi o współpracę najodpowiedniejszego organu krajowego na zasadzie dobrowolnej i nieformalnej. Osoba wyznaczona do kontaktów regularnie zachęca wszystkich członków krajowych do współpracy w poszczególnych obszarach ich kompetencji i przyjmowania odpowiedzialności w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

O sieci - Rumunia

Sieć Lokalnych Korespondentów ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) powołano w 2001 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w oparciu o model europejskiej sieci sądowej. W marcu 2004 r., na mocy dwóch zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, zreorganizowano sieć, tworząc dwie sieci specjalistyczne: rumuńską sieć sądową w sprawach karnych (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej, oraz rumuńską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Następnie przeprowadzono reorganizację obu sieci w latach 2005, 2007, 2010 i 2014, w następstwie zmian w odpowiednich przepisach UE i zmian personalnych w krajowym systemie sądowym.

Ostatnią aktualizację przeprowadzono na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 1929/C z dnia 29 maja 2014 r. zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. Zarządzenie opracowano zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 123/2007 w sprawie niektórych środków zacieśniania współpracy sądowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 85/2008.

Rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych odpowiada europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na poziomie krajowym.

Rumunia wyznaczyła dwa krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wchodzą w skład struktury Ministerstwa Sprawiedliwości, co gwarantuje realizację obowiązków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Zgodnie z art. 6 rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych obejmuje jednego sędziego z Izby Cywilnej I i jednego sędziego z Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) oraz jednego sędziego zarówno z Izby Cywilnej I, jak i Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) sądów apelacyjnych, jednego sędziego z każdego z sądów szczególnych / Izby Rodzinnej i Nieletnich specjalizującego się w sprawach cywilnych związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę i przyznawaniem odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw, urzędników Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, którzy wypełniają również obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz jednego wyznaczonego przedstawiciela każdego stowarzyszenia zawodowego notariuszy, komorników i adwokatów w Rumunii. Krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są członkami rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Sędziów będących członkami rumuńskiej sieci sądowej wyznaczono decyzją Najwyższej Rady Sądownictwa (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od 2001 r. Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowała dużą liczbę seminariów i spotkań roboczych członków sieci, wykorzystując własne zasoby (budżet Ministerstwa Sprawiedliwości). W szczególności od 2007 r. takie wydarzenia zorganizowano w ramach ponad 15 programów europejskich sfinansowanych przez Komisję Europejską. Ponadto przedstawiciele rumuńskiej sieci sądowej regularnie uczestniczą w spotkaniach europejskiej sieci sądowej.

Wykaz członków rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 1929/C z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – sędziowie

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Iulia Cristina TARCEA, wiceprezes

Romanița VRÂNCEANU, Izba Cywilna I

Roxana POPA, przewodnicząca delegowana, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Izba Cywilna I (wiceprezes sądu apelacyjnego)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Bacău

Liliana CIOBANU, Izba Cywilna I

Loredana ALBESCU, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Braszowie

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Izba Cywilna

Anca PÎRVULESCU, Izba Cywilna

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Izba Cywilna

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Antonela BRĂTUIANU, Izba Cywilna IV

Ştefan CMECIU, Izba Cywilna V

Dumitru VĂDUVA, Izba Cywilna VI

Maria CEAUŞESCU, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VII

Bogdan CRISTEA, Izba Administracyjna i Podatkowa VIII

Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Andreea Florina MATEESCU, Izba Cywilna V (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Anca Magda VOICULESCU, Izba Cywilna IV (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Constantin-Marino MARIN, przewodniczący, Izba Karna I, Komisja ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw – Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Sąd Apelacyjny w Klużu

Denisa-Livia BĂLDEAN, wiceprezes

Liviu UNGUR, wiceprezes, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Konstancy

Daniela PETROVICI, Izba Cywilna I

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Krajowej

Mihaela COTORA, prezes

Lotus Gherghină, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Gałaczu

Simona Claudia BACŞIN, Izba Cywilna I

Valentina VRABIE, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Jassach

Claudia Antoanela SUSANU, Izba Cywilna I

Sąd Apelacyjny w Oradei

Marcela FILIMON, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Piteşti

Corina PINCU IFRIM, Izba Cywilna I

Raluca TRANDAFIR, Izba Cywilna I

Corina Georgeta NUŢĂ, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Okręgowy w Argeşu

Andreea Monica PRUNARU, Izba Cywilna, wiceprezes

Sąd Okręgowy w Vâlcei

Petre DINESCU, Izba Cywilna I

Sąd Apelacyjny w Ploeszti

Adriana Maria RADU, Izba Cywilna I

Elisabeta GHERASIM, przewodnicząca Izby Cywilnej II

Florentina DINU, Izba Cywilna II

Valentina GHEORGHE, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Suczawie

Ştefania Fulga ANTON, Izba Cywilna I

Daniela MITREA MUNTEA, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Timişoarze

Cristian PUP, Izba Cywilna I

Florin MOŢIU, Izba Cywilna II

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Viviana ONACA, dyrektor, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Ioana BURDUF, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych z Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości – organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej

Dorina DOMINTEANU, kierownik działu

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – jeden przedstawiciel wyznaczony przez każdego z przewodniczących Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu, Rumuńskiej Krajowej Rady Komorniczej i Krajowej Unii Palestry Rumuńskiej.

Octavian ROGOJANU, notariusz, sekretariat Rady Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu

Bogdan DUMITRACHE, komornik sądowy

Costea-Corin C. DĂNESCU, adwokat

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Słowenia

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych działa w Słowenii za pośrednictwem 3 punktów kontaktowych i 16 członków sieci.

Punktami kontaktowymi są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowenii. W ten sposób można na bieżąco ujednolicać i koordynować pracę punktów kontaktowych.

Sądy okręgowe, których w Republice Słowenii jest 11, są uprawnione do świadczenia międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych. W związku z tym Słowenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych, wyznaczyła po jednym przedstawicielu z każdego sądu okręgowego na członków europejskiej sieci sądowej. Ponadto Słowenia wyznaczyła dwóch wyspecjalizowanych członków sieci (sędziów) właściwych w zakresie współpracy sądowej w sprawach rodzinnych, przy czym jeden sędzia jest zatrudniony w sądzie okręgowym, a drugi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dokonana w 2009 r. zmiana decyzji Rady ustanawiającej europejską sieć sądową umożliwiła współpracę w jej ramach z przedstawicielami innych zawodów prawniczych. Od 2011 r. Izba Notarialna Słowenii (Notarska zbornica Republike Slovenije), Izba Adwokacka Słowenii (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) i Izba Komornicza Słowenii (Zbornica izvršiteljev Slovenije) również są członkami sieci.

Zaangażowanie sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych w europejską sieć sądową jest istotne dla osiągnięcia celów tej sieci, ponieważ zapewnia bezpośrednią współpracę sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, która odgrywa ważną rolę w sprawniejszym rozstrzyganiu konkretnych spraw przed sądami.

Punkty kontaktowe i członkowie europejskiej sieci sądowej komunikują się ze sobą często i w razie potrzeby za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie i osobiście oraz spotykają się podczas corocznych spotkań na poziomie krajowym.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Słowacja

Sieć obejmuje:

 1. główne punkty kontaktowe, którymi są dwaj przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) z Departamentu Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sekcji Prawa Międzynarodowego (Sekcia medzinárodného práva); wszystkie zapytania w ramach europejskiej sieci sądowej przesyła się za pośrednictwem głównych punktów kontaktowych;
 2. sądowe punkty kontaktowe: jeden sędzia lub starszy urzędnik sądowy w każdym sądzie rejonowym (okresný súd) i sądzie okręgowym (krajský súd) oraz w Sądzie Najwyższym (Najvyšší súd);
 3. punkty kontaktowe organizacji zawodowych;
 4. dwa punkty kontaktowe w Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
 5. sędzia łącznikowy w zakresie prawa rodzinnego.
Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Finlandia

Punkty kontaktowe w Finlandii

Funkcję punktu kontaktowego pełnią dwaj urzędnicy wyznaczeni do kontaktu, pracujący w Dziale Międzynarodowej Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Są oni częścią jednostki stanowiącej organ centralny do celów kilku rozporządzeń UE i umów międzynarodowych w zakresie prawa cywilnego i karnego. Oprócz zadań związanych z funkcjonowaniem sieci zadania urzędników wyznaczonych do kontaktu obejmują zadania organu centralnego i inne zadania związane ze współpracą w dziedzinie prawa cywilnego.

Punkt kontaktowy ma osobny adres e-mail dla sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracyjnych zaangażowanych we współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych, które potrzebują praktycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami transgranicznymi.

Urzędnicy wyznaczeni do kontaktu aktywnie współpracują z krajowymi organami sądowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych. Ich zadania obejmują rozpowszechnianie informacji na temat przepisów unijnego prawa cywilnego i handlowego oraz ich praktycznego stosowania, jak również udzielanie porad i prowadzenie szkoleń na temat powiązanych zagadnień. Pomagają również krajowym organom sądowym w rozwiązywaniu problemów związanych z transgranicznymi wnioskami o pomoc i aktywnie uczestniczą w działaniach odpowiednich sieci i grup roboczych.

Fińska Izba Adwokacka została wyznaczona na członka sieci na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji ustanawiającej tę izbę.

Oprócz urzędników wyznaczonych do kontaktu i Fińskiej Izby Adwokackiej w działaniach w ramach sieci uczestniczą również członkowie fińskiej sieci do spraw prawa cywilnego (szczegóły poniżej).

Fińska krajowa sieć ds. transgranicznych spraw cywilnych

Krajową sieć ds. transgranicznych spraw cywilnych utworzono w Finlandii w 2016 r.

Jej działalność obejmuje wymianę wiedzy i zapewnianie przepływu informacji na temat unijnych przepisów prawa cywilnego i powiązanych źródeł informacji między europejską siecią sądową w sprawach cywilnych a fińskimi organami sądowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych.

Do uczestnictwa w sieci krajowej wyznaczono przedstawicieli sądów rejonowych, sądów apelacyjnych, organów egzekucyjnych, Urzędu ds. Pomocy Prawnej, Fińskiej Izby Adwokackiej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Urzędnicy wyznaczeni do kontaktu w ramach europejskiej sieci sądowej w Finlandii koordynują działalność sieci krajowej.

Członkowie sieci krajowej spotykają się dwa razy do roku. Przedstawiciele sieci krajowej uczestniczą również w spotkaniach i działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych.

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

O sieci - Szwecja

Szwecja wyznaczyła pracownika Działu ds. Prawa Procesowego i Spraw Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na punkt kontaktowy europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz pracownika Działu ds. Polityki Karnej Ministerstwa Sprawiedliwości na punkt kontaktowy europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Szwedzkimi członkami sieci są: szwedzki Krajowy Urząd Sądownictwa, Szwedzka Izba Adwokacka, Szwedzka Służba Komornicza, Szwedzki Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd ds. Prawa Rodzinnego i Wsparcia Rodziców oraz Szwedzki Urząd ds. Kompensacji i Wsparcia dla Ofiar Przestępstw, a także niektóre organy centralne (Dział do Spraw Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Departament do Spraw Konsularnych i Prawa Cywilnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.