Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

O sieci

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Sieć Lokalnych Korespondentów ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) powołano w 2001 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w oparciu o model europejskiej sieci sądowej. W marcu 2004 r., na mocy dwóch zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, zreorganizowano sieć, tworząc dwie sieci specjalistyczne: rumuńską sieć sądową w sprawach karnych (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej, oraz rumuńską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Następnie przeprowadzono reorganizację obu sieci w latach 2005, 2007, 2010 i 2014, w następstwie zmian w odpowiednich przepisach UE i zmian personalnych w krajowym systemie sądowym.

Ostatnią aktualizację przeprowadzono na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 1929/C z dnia 29 maja 2014 r. zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. Zarządzenie opracowano zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 123/2007 w sprawie niektórych środków zacieśniania współpracy sądowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 85/2008.

Rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych odpowiada europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na poziomie krajowym.

Rumunia wyznaczyła dwa krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wchodzą w skład struktury Ministerstwa Sprawiedliwości, co gwarantuje realizację obowiązków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Zgodnie z art. 6 rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych obejmuje jednego sędziego z Izby Cywilnej I i jednego sędziego z Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) oraz jednego sędziego zarówno z Izby Cywilnej I, jak i Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) sądów apelacyjnych, jednego sędziego z każdego z sądów szczególnych / Izby Rodzinnej i Nieletnich specjalizującego się w sprawach cywilnych związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę i przyznawaniem odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw, urzędników Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, którzy wypełniają również obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz jednego wyznaczonego przedstawiciela każdego stowarzyszenia zawodowego notariuszy, komorników i adwokatów w Rumunii. Krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są członkami rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Sędziów będących członkami rumuńskiej sieci sądowej wyznaczono decyzją Najwyższej Rady Sądownictwa (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od 2001 r. Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowała dużą liczbę seminariów i spotkań roboczych członków sieci, wykorzystując własne zasoby (budżet Ministerstwa Sprawiedliwości). W szczególności od 2007 r. takie wydarzenia zorganizowano w ramach ponad 15 programów europejskich sfinansowanych przez Komisję Europejską. Ponadto przedstawiciele rumuńskiej sieci sądowej regularnie uczestniczą w spotkaniach europejskiej sieci sądowej.

Wykaz członków rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 1929/C z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – sędziowie

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Iulia Cristina TARCEA, wiceprezes

Romanița VRÂNCEANU, Izba Cywilna I

Roxana POPA, przewodnicząca delegowana, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Izba Cywilna I (wiceprezes sądu apelacyjnego)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Bacău

Liliana CIOBANU, Izba Cywilna I

Loredana ALBESCU, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Braszowie

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Izba Cywilna

Anca PÎRVULESCU, Izba Cywilna

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Izba Cywilna

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Antonela BRĂTUIANU, Izba Cywilna IV

Ştefan CMECIU, Izba Cywilna V

Dumitru VĂDUVA, Izba Cywilna VI

Maria CEAUŞESCU, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VII

Bogdan CRISTEA, Izba Administracyjna i Podatkowa VIII

Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Andreea Florina MATEESCU, Izba Cywilna V (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Anca Magda VOICULESCU, Izba Cywilna IV (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Constantin-Marino MARIN, przewodniczący, Izba Karna I, Komisja ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw – Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Sąd Apelacyjny w Klużu

Denisa-Livia BĂLDEAN, wiceprezes

Liviu UNGUR, wiceprezes, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Konstancy

Daniela PETROVICI, Izba Cywilna I

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Krajowej

Mihaela COTORA, prezes

Lotus Gherghină, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Gałaczu

Simona Claudia BACŞIN, Izba Cywilna I

Valentina VRABIE, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Jassach

Claudia Antoanela SUSANU, Izba Cywilna I

Sąd Apelacyjny w Oradei

Marcela FILIMON, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Piteşti

Corina PINCU IFRIM, Izba Cywilna I

Raluca TRANDAFIR, Izba Cywilna I

Corina Georgeta NUŢĂ, Izba Cywilna II właściwa w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Okręgowy w Argeşu

Andreea Monica PRUNARU, Izba Cywilna, wiceprezes

Sąd Okręgowy w Vâlcei

Petre DINESCU, Izba Cywilna I

Sąd Apelacyjny w Ploeszti

Adriana Maria RADU, Izba Cywilna I

Elisabeta GHERASIM, przewodnicząca Izby Cywilnej II

Florentina DINU, Izba Cywilna II

Valentina GHEORGHE, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Suczawie

Ştefania Fulga ANTON, Izba Cywilna I

Daniela MITREA MUNTEA, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Timişoarze

Cristian PUP, Izba Cywilna I

Florin MOŢIU, Izba Cywilna II

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Viviana ONACA, dyrektor, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Ioana BURDUF, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych z Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości – organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej

Dorina DOMINTEANU, kierownik działu

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – jeden przedstawiciel wyznaczony przez każdego z przewodniczących Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu, Rumuńskiej Krajowej Rady Komorniczej i Krajowej Unii Palestry Rumuńskiej.

Octavian ROGOJANU, notariusz, sekretariat Rady Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu

Bogdan DUMITRACHE, komornik sądowy

Costea-Corin C. DĂNESCU, adwokat

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony