Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

O sieci

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkt kontaktowy

Portugalia wyznaczyła punkt kontaktowy europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punktem kontaktowym jest sędzia wyłoniony w konkursie przez Wysoką Radę Sądownictwa (Conselho Superior da Magistratura).

Sieć krajowa

Sieć krajowa składa się z: organów centralnych zgodnie z instrumentami prawnymi UE, innymi międzynarodowymi instrumentami prawnymi, których Portugalia jest stroną, lub z krajowymi przepisami prawa w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych; organów administracji odpowiedzialnych za współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych oraz stowarzyszeń zawodowych reprezentujących przedstawicieli zawodów prawniczych bezpośrednio zaangażowanych w stosowanie unijnych i międzynarodowych instrumentów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Sieć krajowa nie obejmuje sędziów łącznikowych ani ekspertów.

Krajowi członkowie sieci

Poza punktem kontaktowym krajowa struktura sieci obejmuje jedenastu członków:

 • Dyrekcję Generalną ds. Polityki w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Dyrekcję Generalną ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Dyrekcję Generalną ds. Służby Więziennej i Reintegracji (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Instytut Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Radę Sądów Pokoju (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komisję Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Izbę Adwokacką (Ordem dos Advogados)
 • Stowarzyszenie Solicitadores i Komorników (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Izbę Notarialną (Ordem dos Notários)

Organy centralne

Wśród wyżej wymienionych organów następujące organy są organami centralnymi.

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministério da Justiça):

 • rozporządzenie (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.
 • rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2000 r.
 • rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze w 1965 r.
 • Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze w 1970 r.
 • Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona w Hadze w 2007 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku w 1956 r.

Dyrekcja Generalna ds. Służby Więziennej i Reintegracji – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
 • Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze w 1980 r.
 • Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze w 1996 r.

Instytut Rejestrów i Notariatu – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Ministerstwo Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • dyrektywa 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r.

Komisja Ochrony Ofiar Przestępstw – Ministerstwo Sprawiedliwości

 • dyrektywa 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Koordynacja sieci krajowej w ramach zdecentralizowanej struktury

W Portugalii sieć krajowa charakteryzuje się zdecentralizowaną strukturą. Koordynacja, zapewniona dzięki punktowi kontaktowemu, opiera się na dobrowolnej współpracy między członkami krajowymi. Członkowie krajowi regularnie uczestniczą w cokwartalnych spotkaniach organizowanych przez punkt kontaktowy. Ilekroć zachodzi potrzeba wyjaśnienia lub rozwiązania konkretnego zagadnienia, organizuje się spotkania z zainteresowanymi członkami krajowymi.

Sieć nie obejmuje ekspertów. Jeżeli dana kwestia wymaga sporządzenia opinii przez eksperta, punkt kontaktowy wnosi o współpracę najodpowiedniejszego organu krajowego na zasadzie dobrowolnej i nieformalnej. Punkt kontaktowy regularnie zachęca wszystkich członków krajowych do współpracy w poszczególnych obszarach ich kompetencji i przyjmowania odpowiedzialności w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony