Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

O sieci

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W związku z federalną strukturą Niemiec oprócz federalnego punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej każdy kraj związkowy posiada swoje punkty kontaktowe. W zależności od struktury organizacyjnej konkretnego kraju związkowego punkty kontaktowe w krajach związkowych znajdują się albo przy wyższym sądzie krajowym (Oberlandesgericht) (Bawaria, Brema, Hamburg, Hesja, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia i Saksonia), albo przy Ministerstwie Sprawiedliwości danego kraju związkowego (Landesjustizministerium). W całych Niemczech istnieje łącznie 17 punktów kontaktowych europejskiej sieci sądowej. Federalny punkt kontaktowy odpowiada za koordynację sieci krajowej i organizowanie wydarzeń, takich jak Europejski Dzień Sprawiedliwości i spotkania niemieckich uczestników europejskiej sieci sądowej.

Zadania są rozdzielane wewnętrznie między punkty kontaktowe znajdujące się w krajach związkowych oraz federalny punkt kontaktowy. Federalny punkt kontaktowy odpowiada na wszystkie zapytania dotyczące niemieckiego prawa cywilnego lub handlowego oraz organizacji systemu sądowego. Na zapytania dotyczące konkretnej sprawy odpowiada jednak punkt kontaktowy znajdujący się w tym kraju związkowym, w którym toczy się sprawa. Wszystkie punkty kontaktowe w Niemczech mają równy status, co oznacza, że można się skontaktować z każdym spośród 17 punktów w przypadku wszystkich rodzajów zapytań, a w wyjątkowych okolicznościach federalny punkt kontaktowy również może zapewnić pomoc w konkretnych sprawach. Ten wewnętrzny przydział zadań gwarantuje, że najbardziej odpowiedni punkt kontaktowy odpowie na dane zapytanie.

Oprócz punktów kontaktowych w Niemczech istnieje pięciu sędziów łącznikowych (Verbindungsrichter) pracujących w obszarze objętym rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenie Bruksela II bis). Ich obowiązki również są rozdzielane wewnętrznie pomiędzy krajami związkowymi. Zapytania zewnętrzne można kierować do dowolnego z pięciu sędziów łącznikowych. W stosownych przypadkach osoba zadająca pytanie zostanie następnie bezzwłocznie skierowana do najbardziej odpowiedniego sędziego łącznikowego na podstawie wewnętrznego przydziału zadań, jak również umiejętności językowych, szczególnych kompetencji i wiedzy fachowej w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji Rady nr 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych zmienioną ostatnio decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady nr 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Niemcy wyznaczyły Federalną Izbę Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer), Federalną Izbę Notarialną (Bundesnotarkammer), Izbę Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer), Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), Niemieckie Stowarzyszenie Komorników Sądowych (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) i w 2014 r. Niemieckie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (Bund Deutscher Rechtspfleger) na członków europejskiej sieci sądowej.

Członkami europejskiej sieci sądowej w Niemczech są również organy centralne wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1393/2007 dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (rozporządzenie o przeprowadzaniu dowodów). Wspomniane organy centralne wraz z organami wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych dostarczają sądom aktualnych informacji dotyczących pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Wprowadzają one również dodatkowe środki i zapewniają sądom wsparcie w zakresie doręczania pism sądowych i przeprowadzania dowodu w sprawach z elementem zagranicznym.

Bardziej szczegółowe informacje na temat europejskiej sieci sądowej w Niemczech oraz wykaz kontaktów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ostatnia aktualizacja: 27/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.