About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN-civil

What is the EJN-civil?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN-civil was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN-civil.

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN-civil

Since its inception, the EJN-civil has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN-civil facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN-civil members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Over het netwerk - België

Contactpunten en Belgische leden van het netwerk

België heeft twee contactpunten aangewezen. Een daarvan is een rechter bij het Hof van Cassatie, die de betrekkingen van het netwerk met de leden van de rechterlijke macht coördineert; het andere contactpunt is een ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie, werkzaam bij de Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken.

Daarnaast bestaat het Belgische netwerk momenteel uit 15 rechters, leden op grond van artikel 2, lid 1, onder d), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad. Voor elk rechtsgebied van de hoven van beroep zijn er drie of vier rechters aangewezen; ieder van hen is gespecialiseerd in familierecht, handelsrecht of procesrecht. Deze rechters zijn afkomstig van rechtbanken van verschillende niveaus (hoven van beroep, rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en vredegerechten).

Ook een vertegenwoordiger van de nationale raad van hoofdgriffiers is op grond van artikel 2, lid 1, onder d), lid van het Belgische netwerk.

België heeft ook vier vertegenwoordigers van juridische beroepen aangewezen als leden van het netwerk conform artikel 2, lid 1, onder e): een vertegenwoordiger van het notarisambt, een vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders en twee vertegenwoordigers van de Orde van advocaten (een vertegenwoordiger van de Frans- en Duitstalige balies en een vertegenwoordiger van de Vlaamse balies).

Tevens vindt er coördinatie plaats met de verschillende centrale autoriteiten die in het kader van diverse verordeningen zijn aangewezen (Verordening (EG) nr. 2201/2003, Verordening (EG) nr. 4/2009, Verordening (EG) nr. 1393/2001 enzovoort).

Verder zijn er contacten gelegd met de Belgische afdeling van het Europees Consumentencentrum.

Werkwijzen van het netwerk

Communicatie verloopt over het algemeen via e-mail. De informatie afkomstig van de Europese Commissie en met name van het Secretariaat wordt hoofdzakelijk via een van de contactpunten onder de leden verspreid. De leden nemen deel aan de vergaderingen van het netwerk al naargelang het onderwerp dat wordt behandeld. Bovendien wordt er eenmaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de Belgische rechters die lid zijn van het netwerk.

De leden worden regelmatig uitgenodigd om informatie over nieuwe wetgeving zo breed mogelijk te delen of om vragenlijsten onder hun collega's te verspreiden. Over het algemeen worden zowel de documentatie die door de Europese Commissie wordt gepubliceerd als nuttige links uitgebreid verspreid bij de rechtbanken. Een aantal leden van het netwerk is bovendien betrokken bij de publicatie van een nieuwsbrief over de Europese wetgeving (Eur-alert!).

Er is ook een samenwerkingsverband opgezet met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, zodat contactpunten en leden als sprekers kunnen worden betrokken bij de opleidingen die het instituut organiseert over recente Europese wetgeving en met name over de Europese en internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken.

Voor de behandeling van specifieke vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van een buitenlandse wet of over het verloop van een procedure in een grensoverschrijdend geval, wordt er in principe contact gelegd via e-mail tussen aan de ene kant het Belgische contactpunt en de Belgische rechter die de vraag in het kader van een lopende procedure heeft gesteld en aan de andere kant de contactpunten van de betrokken lidstaten.

Laatste update: 10/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Tsjechië

Tsjechië heeft op dit moment zes contactpunten van het Europees justitieel netwerk, waarvan vijf in het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek en één in Brussel (Permanente Vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek bij de Europese Unie).

De contactpunten van het Europees justitieel netwerk van Tsjechië communiceren met de contactpunten in andere lidstaten van de Europese Unie, beantwoorden vragen van rechtbanken en notarissen met betrekking tot onder andere informatie over het buitenlands recht en verzoeken met betrekking tot rogatoire commissies met name volgens Verordening nr. 1206/2001 betreffende bewijsverkrijging en Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake betekening en kennisgeving.

Naar aanleiding van de Beschikking van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (2001/470/EG) is er in Tsjechië in 2004 een nationaal justitieel netwerk opgezet (hierna te noemen het “Netwerk”), dat is gericht op samenwerking in burgerlijke en handelszaken. Het Netwerk dient ervoor te zorgen dat Tsjechië op efficiënte wijze deelneemt aan het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De leden van het Netwerk zijn rechters, vertegenwoordigers van de Tsjechische balie, vertegenwoordigers van de Tsjechische Kamer van notarissen, vertegenwoordigers van de Kamer van gerechtsdeurwaarders van Tsjechië, vertegenwoordigers van het Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen, vertegenwoordigers van het Europees Consumenten Centrum, vertegenwoordigers van de rechtenfaculteit van de Karelsuniversiteit Praag en aangewezen werknemers van het ministerie van Justitie.

De leden van het Netwerk nemen voornamelijk deel aan de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en aan de uitvoering van de daarmee verband houdende taken, aan de activiteiten van de werkgroepen en de comités van de Raad en de Commissie van de EU in burgerlijke en handelszaken. Zij geven hun mening over de wetsvoorstellen van de Europese Unie en over de andere projecten betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Op dit moment heeft het Netwerk circa 130 leden, die eenmaal per jaar bijeenkomen tijdens bijeenkomsten die georganiseerd worden door het ministerie van Justitie. Op de agenda van deze bijeenkomsten staan onder andere actuele kwesties met betrekking tot het Europees justitieel netwerk, het functioneren van het Europees e-justitieportaal en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de leden van het Netwerk de unieke mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en hun praktijkervaring met betrekking tot het toepassen van de instrumenten van de Unie te delen.

De leden van het Netwerk ontvangen compendiums en andere publicaties die in het kader van het Europees justitieel netwerk zijn opgesteld.

De leden van het Netwerk kunnen per e-mail informeel communiceren. Het Netwerk heeft zijn eigen distributielijst met een e-mailadres; de leden kunnen vragen sturen en hun ervaring delen. Dankzij dit communicatiekanaal kan de minister van Justitie de leden van het Netwerk snel in kennis stellen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van justitiële samenwerking in de EU.

Laatste update: 12/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Over het netwerk - Duitsland

Aangezien Duitsland een federale structuur heeft, is er in iedere deelstaat (of in ieder federaal contactcentrum van het EJN) een specifiek contactcentrum. Die contactcentra zijn, afhankelijk van de organisatie van iedere deelstaat, gevestigd in een gerechtshof (Beieren, Bremen, Hamburg, Hessen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Saksen) of in het ministerie van Justitie. In totaal zijn er in Duitsland zeventien contactcentra voor het EJN. Het federale contactcentrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van het nationale netwerk en organiseert onder andere de Europese dag van het recht en de bijeenkomsten van de Duitse leden van het EJN.

De verschillende taken zijn onderling verdeeld tussen de contactcentra van de deelstaten en het federale contactcentrum. Alle verzoeken om informatie met betrekking tot het Duitse burgerlijke of handelsrecht of de organisatie van het rechtsstelsel worden behandeld door het federale contactcentrum. Verzoeken om informatie met betrekking tot een concrete procedure worden daarentegen doorgaans behandeld door het contactcentrum van de deelstaat waar de gerechtelijke procedure loopt. Alle Duitse contactcentra staan echter op voet van gelijkheid: dat wil zeggen dat alle verzoeken aan alle zeventien Duitse contactcentra kunnen worden gericht en dat het federale contactcentrum eveneens kan worden geraadpleegd voor specifieke procedures. De bovenbedoelde taakverdeling zorgt ervoor dat het meest deskundige contactcentrum reageert.

Naast de contactcentra heeft Duitsland eveneens vijf verbindingsmagistraten die zijn gespecialiseerd in het vakgebied van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (verordening Brussel II) en waarvan de verantwoordelijkheden eveneens krachtens een interne overeenkomst zijn verdeeld over de deelstaten. Voor externe zaken kan eveneens contact worden opgenomen met elk van de vijf verbindingsmagistraten. De eventuele overdracht aan andere bevoegde personen gebeurt direct en houdt niet alleen rekening met de interne taakverdeling, maar ook met de taalkundige vaardigheden, specifieke vaardigheden en de kennis van een specifieke zaak.

Conform artikel 2, lid 1, onder e), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europese justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking nr. 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft Duitsland de federale kamer van advocaten (Bundesrechtsanwaltskammer), de federale kamer van notarissen (Bundesnotarkammer), de kamer van agenten en octrooien (Patentanwaltskammer), de Duitse vereniging van advocaten (Deutscher Anwaltverein), de Duitse bond van gerechtsdeurwaarders (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) en (sinds 2014) de bond van Duitse justitiële ambtenaren (Bund Deutscher Rechtspfleger) benoemd als leden van het EJN.

De andere leden van het EJN van Duitsland zijn de centrale organen in het kader van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken (“verordening inzake de betekening of kennisgeving van stukken”) en in het kader van Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (“verordening inzake bewijsverkrijging”). Deze centrale organen en de gerechtelijke autoriteiten van de deelstaten maken het in het kader van rechtshulp in burgerlijke zaken mogelijk om constant informatie over te dragen aan de rechtbanken, aanvullende maatregelen te treffen en bijstand te verlenen aan de rechtbanken op het gebied van betekening of kennisgeving en bewijsverkrijging in het buitenland.

Meer informatie over het EJN in Duitsland en over de contactpersonen staat op de website van het rijksbureau voor justitie (Bundesamt für Justiz – De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Laatste update: 27/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Over het netwerk - Estland

In Estland is het contactpunt van het netwerk de adviseur voor internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie, die tevens de functie van vertegenwoordiger van de centrale autoriteit vervult. Het contactpunt heeft de volgende hoofdtaken:

 • zorgen dat de plaatselijke justitiële instellingen algemene informatie krijgen over de Europese en internationale wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken;
 • verstrekken van alle informatie aan de andere contactpunten, organisaties en justitiële autoriteiten van de lidstaat die nodig is voor een goede justitiële samenwerking tussen de lidstaten, teneinde hen te helpen bij het voorbereiden van rechtshulpverzoeken en het leggen van de juiste rechtstreekse contacten;
 • verstrekken van alle informatie die bevorderlijk is voor de tenuitvoerlegging van het Europese recht of van andere wetgeving die op grond van een internationaal rechtsinstrument van toepassing is;
 • zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen die zich voordoen in de context van een rechtshulpverzoek;
 • bevorderen van de verwerking van rechtshulpverzoeken in de betreffende lidstaat, met name wanneer de justitiële autoriteiten van die lidstaat meerdere verzoeken indienen die in een andere lidstaat moeten worden uitgevoerd;
 • bijdragen aan het informeren van het publiek, via de website van het netwerk, over de justitiële samenwerking in de Europese Unie op het gebied van burgerlijke en handelszaken, het Europese en internationale recht en het nationale recht van de lidstaten, met name wat betreft de toegang tot de rechter;
 • deelnemen aan de organisatie van bijeenkomsten binnen het netwerk en het bijwonen daarvan;
 • assisteren bij het opstellen en bijwerken van informatie voor het publiek;
 • zorgen dat de leden van het netwerk op nationaal niveau met elkaar overleggen;
 • opstellen van een tweejaarlijks activiteitenverslag, waarin eventueel de beste praktijken van het netwerk zijn opgenomen, en presenteren van het verslag tijdens de ledenvergadering van het netwerk, en daarbij met name focussen op het verbeteren van de werking van het netwerk.

De verbindingsmagistraat van het netwerk is een rechter van de rechtbank van eerste aanleg van Harju, die Estland eveneens vertegenwoordigt binnen het netwerk van rechters dat is opgericht in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. De verbindingsmagistraat heeft als taak de ambtenaren van rechtbanken te adviseren op het gebied van civiel recht en handelsrecht van de Europese Unie en ervaringen uit te wisselen over de tenuitvoerlegging van uiteenlopende wetgeving.

In 2011, na de inwerkingtreding van de tweede beschikking over het EJN in burgerlijke en handelszaken (EJN-civiel), waarmee de activiteiten van het netwerk werden uitgebreid naar beroepsorganisaties, zijn de volgende organisaties in Estland lid geworden van het EJN-civiel:

 • de Kamer van gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) als vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders;
 • de Unie van Estlandse juristen (Eesti Juristide Liit) als vertegenwoordiger van de advocaten en notarissen.

De Kamer van gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders wordt tijdens bijeenkomsten vertegenwoordigd door verschillende vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, afhankelijk van het onderwerp dat wordt behandeld, terwijl de Unie van Estlandse juristen traditioneel wordt vertegenwoordigd door haar directeur. De vertegenwoordigers van beroepsorganisaties hebben de volgende taken:

 • uitwisselen van ervaringen en informatie die verband houden met een doeltreffende en concrete toepassing van de Europese en internationale wetgeving;
 • meewerken aan het opstellen en bijwerken van informatiepagina's;
 • als beroepsorganisatie deelnemen aan de bijeenkomsten.

Het contactpunt nodigt, afhankelijk van het thema van de netwerkvergadering, eveneens andere nationale deskundigen uit om hun ervaringen te delen. Behalve de verbindingsmagistraat hebben eerder ook andere rechters deelgenomen aan de verschillende bijeenkomsten, evenals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van andere ministeries, de Kamer van notarissen, adviseurs van het Hooggerechtshof, een vertegenwoordiger van het instituut voor consumentenbescherming en docenten van de Universiteit van Tartu.

Laatste update: 26/02/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Ierland

Contactpunten

Er zijn twee contactpunten voor Ierland. Er is een contactpunt voor de District en Circuit Courts en een contactpunt voor de hogere gerechten (High Court, Court of Appeal en Supreme Court). De contactpunten werken nauw samen en plegen overleg over aangelegenheden die verband houden met het netwerk. De contactpunten voor Ierland zijn ondergebracht bij de Courts Service in Dublin. Hoewel zij een afzonderlijke jurisdictie hebben, overlappen de werkzaamheden van deze contactpunten, die elk als enige verantwoordelijk zijn voor het netwerk in hun directoraten. Vragen via het EJN moeten worden gericht aan het contactpunt dat bevoegd is voor de betrokken jurisdictie. De contactpunten werken in afzonderlijke kantoren, maar wel binnen de directoraten van de Courts Service of Ireland in Dublin. De werkzaamheden van het netwerk worden gecombineerd met andere taken. In het kader van de netwerkactiviteiten kan het contactpunt andere collega's echter om hulp en bijstand vragen. De contactpunten onderhouden regelmatig contact per e-mail, telefoon en via persoonlijke ontmoetingen met leden van het EJN-netwerk in Ierland, met inbegrip van de centrale autoriteiten, de directeur Operations bij het Supreme en High Court en de directeur Reform and Development bij de Courts Service [leden in de zin van artikel 2, lid 1, onder d)], en medewerkers van het Department of Justice and Law Reform [leden in de zin van artikel 2, lid 1, onder d)]. De contactpunten plegen ook regelmatig overleg met de betrokken vertegenwoordigers van de rechterlijke macht over de ontwikkelingen binnen het EJN.

De werking van het EJN in Ierland

Er is geen formeel nationaal netwerk in Ierland. Er is een netwerk van personen die deskundig zijn op bepaalde beleidsterreinen en tot wie het contactpunt zich kan wenden voor antwoorden op gestelde vragen.

Het contactpunt werkt nauw samen met andere personen die sensu lato lid zijn van het netwerk in Ierland, onder wie een aantal rechters die specialistische vaardigheden op specifieke rechtsgebieden hebben of die zijn belast met het leggen van internationale contacten. De contactpunten zijn bereikbaar per e-mail. Het contactpunt zorgt ervoor dat de relevante beleids-, administratieve of gerechtelijke deskundigen worden geraadpleegd voordat belangrijke vergaderingen van het netwerk plaatsvinden en dat notulen van vergaderingen en relevante actiepunten op passende wijze worden verspreid.

Het contactpunt heeft ook regelmatig contact met het ministerie van Justitie over beleidskwesties en met de centrale autoriteit over familiale onderhoudsverplichtingen en grensoverschrijdende aangelegenheden.

Verstrekking van informatie

Er is geen nationale website voor het EJN in Ierland. Informatie wordt verstrekt via de website van de Courts Service en andere bestaande websites van verschillende ministeries in Ierland. Het contactpunt werkt samen met andere contactpunten en andere ministeries bij het beschikbaar stellen van verschillende informatiebronnen voor de EJN-lidstaten en het EJN‑netwerk.

Laatste update: 06/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Griekenland

Structuur van het netwerk

Aantal contactpunten: er zijn tweeëntwintig contactpunten aangewezen. Negentien contactpunten zijn magistraten die deelnemen aan het nationale netwerk en tegelijkertijd de functie van rechter vervullen. De drie andere contactpunten maken deel uit van de centrale dienst van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten en werken met name op de afdeling Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, die optreedt als centrale autoriteit voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (“Brussel II bis”) betreffende beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (ter aanvulling op het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen), van Verordening (EG) nr. 4/2009 (betreffende onderhoudsverplichtingen) en van Richtlijn 2002/8/EG (betreffende rechtsbijstand), en als centraal orgaan voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1206/2001 (bewijsverkrijging) en van Verordening (EG) nr. 1393/2007 (betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken).

Nationaal netwerk: er is een informeel nationaal netwerk gevormd. Dit netwerk heeft een gecentraliseerde structuur die voornamelijk bestaat uit de centrale autoriteit, de magistraten die werkzaam zijn in de hoofdstad en drie vertegenwoordigers van juridische beroepen (verenigingen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen). De afdeling van het ministerie die verantwoordelijk is voor de internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, dient de werkzaamheden van het Europees justitieel netwerk te volgen en de activiteiten van de contactpunten op nationaal niveau te coördineren wat betreft de verplichtingen van Griekenland in het kader van het EJN en de informatie die op het Europees e-justitieportaal wordt gepost. Dankzij de bijdrage van de nationale contactpunten van het netwerk worden er informatiebladen gecreëerd en worden de officiële mededelingen van Griekenland over de wetgeving van de Europese Unie betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken bijgewerkt, worden er vragenlijsten van het EJN of de EU-instellingen ingevuld en wordt er antwoord gegeven op de vragen van andere contactpunten of de EU-autoriteiten, voornamelijk met betrekking tot de toepassing van de EU-wetgeving in Griekenland.

Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats onder coördinatie van de afdeling internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, meestal twee tot vier keer per jaar. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de uitwisseling van standpunten, ervaringen en informatie over kwesties aangaande justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken. De agenda bevat voornamelijk kwesties waarover is gesproken tijdens bijeenkomsten van het EJN op Europees niveau, eventuele problemen in verband met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving (verordeningen/richtlijnen) op nationaal niveau en de verplichtingen van Griekenland in het kader van het EJN en het e-justitieportaal (zoals hierboven reeds vermeld).

Verspreiding van informatie onder het publiek

De website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten verwijst specifiek naar het bestaan van het EJN. Deze website wordt op dit moment bijgewerkt om een volledige en duidelijke beschrijving te geven van de rol en het nut van het EJN wat betreft de EU-wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Op nationaal niveau wordt informatie over EU-wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken verspreid door brochures en folders over het EJN uit te delen en door in de hoofdstad en andere steden congressen en conferenties te organiseren over de ontwikkelingen in de Europees wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken en over de gevolgen op nationaal niveau (tijdens bepaalde van deze evenementen nemen leden van het nationale netwerk deel als hoofdsprekers). Deze evenementen worden georganiseerd door het ministerie, de balie van advocaten, de nationale school voor magistraten, de Raad van State, de verenigingen van juristen op burgerlijk en handelsgebied, etc.

De conferentie die wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Europese dag voor Justitie, die als doel heeft Europese juristen bewust te maken en een dialoog op gang te brengen over de ontwikkeling van wetgevingsinitiatieven van de Europese Unie, vindt de afgelopen jaren bijna ieder jaar plaats onder leiding van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Laatste update: 11/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Frankrijk

In Frankrijk maken rechters, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders onderdeel uit van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Het netwerk staat echter open voor alle beoefenaars van juridische beroepen die daarin geïnteresseerd zijn, met name wanneer zijn meewerken aan de tenuitvoerlegging van het Unierecht in burgerlijke en handelszaken (griffiers, hoofdgriffiers, rechters en griffiers van handelsrechtbanken).

Het nationaal contactpunt is een rechter die ervaring heeft in de rechtbank en die werkzaam is bij het directoraat burgerlijke zaken van het ministerie van Justitie. Hij is verbonden aan het bureau voor Unierecht, internationaal privaatrecht en wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, dat tevens de centrale autoriteit is voor de toepassing van talloze instrumenten op het gebied van internationale samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Bij elk gerechtshof en binnen het Hof van Cassatie is een rechter aangewezen als contactpersoon ("lokaal contactpunt"). Zijn taak bestaat erin op lokaal niveau te helpen bij het vinden van oplossingen voor samenwerkingsproblemen die via het netwerk zijn voorgelegd, en om rechters te informeren over de toepassing van de rechtshulpinstrumenten in burgerlijke zaken en, meer in het algemeen, over het recht van de Unie. De contactpersonen bij de gerechtshoven en het Hof van Cassatie kunnen problemen met de toepassing van de Europese wetgeving melden bij het nationaal contactpunt die de melding doorstuurt.

De gerechtsdeurwaarders worden vertegenwoordigd door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.

De advocaten worden vertegenwoordigd door de Delegatie van de Orde van Franse balies (delegatie van de nationale raad van de balies te Brussel).

De Notarissen worden vertegenwoordigd door de Nationale Kamer van notarissen.

Franse verbindingsmagistraten die werkzaam zijn in landen van de Europese Unie maken ook onderdeel uit van het netwerk, alsmede de centrale autoriteiten die zijn aangewezen voor de toepassing van de instrumenten voor samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Eenmaal per jaar, rondom de Europese dag van de rechtspraak, komen alle leden van het Franse netwerk bijeen in Parijs om de activiteiten van het netwerk te bespreken en om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen binnen het Unierecht en de tenuitvoerlegging daarvan op het gebied van burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 08/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Kroatië

De Republiek Kroatië beschikt over twee contactpunten in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De contactpunten zijn in dienst bij de dienst Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken binnen het directoraat Europese zaken en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

De contactpunten van het voornoemde directoraat kunnen een beroep doen op verscheidene ambtenaren. Hierdoor zijn de activiteiten in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (het EJN) echt teamwork, dat de ambtenaren van de dienst Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken uitvoeren naast de andere taken die onder de bevoegdheid van het directoraat vallen.

Hoewel de Republiek Kroatië geen formeel nationaal netwerk heeft, werken de contactpunten samen met rechters en andere deskundigen binnen het ministerie van Justitie en andere bevoegde instellingen, rechtsgeleerden, notarissen en andere deskundigen en juristen die hun beroep uitoefenen in verschillende rechtsgebieden. Het ministerie van Sociale zaken en jeugd is eveneens betrokken bij de activiteiten van het netwerk: in zijn hoedanigheid van centrale autoriteit voor bepaalde verordeningen neemt het ook actief deel aan de bijeenkomsten van het netwerk die worden georganiseerd door de Europese Commissie. Het netwerk staat open voor alle juristen die willen deelnemen aan de toepassing van de Europese wetgeving in de Republiek Kroatië.

De communicatie in de Republiek Kroatië gebeurt per e-mail en telefonisch, en indien nodig worden er bijeenkomsten gehouden.

De communicatie met de contactpunten van de andere lidstaten gebeurt per e-mail en de contactpunten en de andere leden van het netwerk nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het EJN die worden georganiseerd door de Europese Commissie.

Aangezien het ministerie van Justitie de centrale autoriteit is voor de bepaalde verordeningen, vervullen de contactpunten de taken van de centrale autoriteit, dragen zij verzoeken over aan de contactpunten van de andere lidstaten en beantwoorden zij hun verzoeken (in voorkomend geval in samenwerking met rechters en andere deskundigen of juristen), verstrekken zij de gevraagde gegevens aan de Commissie en voeren zij de activiteiten uit die nodig zijn met het oog op de publicatie van informatie op de desbetreffende portalen van de Europese Commissie. De contactpunten verspreiden de publicaties van de Europese Commissie aan de rechtbanken, particulieren en andere doelgroepen en zij trachten de zichtbaarheid van het netwerk te vergroten.

Contact: De link wordt in een nieuw venster geopend.EJNcontact@pravosudje.hr

Laatste update: 05/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Cyprus

In Cyprus worden nationale contactpunten (NCP's) voor het netwerk aangewezen. Er zijn op dit moment zes (6) NCP's: één rechter, twee advocaten van het bureau juridische zaken (Law Office) van de Republiek Cyprus, twee ambtenaren van het ministerie van Justitie en Openbare Orde (één juridisch en één administratief ambtenaar) en één lid van de Cypriotische orde van advocaten.

De NCP's van het ministerie van Justitie en Openbare Orde staan in voor de coördinatie van de zes NCP's. Wanneer een vraag of verzoek om inlichtingen van het netwerk of een verzoek van de nationale contactpunten van een andere lidstaat wordt ontvangen, zorgen de NCP's van het ministerie van Justitie en Openbare Orde ervoor dat het verzoek wordt doorgezonden en besproken met de andere NCP's om te bepalen welke Cypriotische autoriteit of instantie moet worden aangesteld om het verzoek te behandelen of de gevraagde informatie te verstrekken.

Laatste update: 13/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Letland

De contactpunten van het nationale netwerk zijn de directeur van de afdeling Internationale Samenwerking (Starptautiskās sadarbības departaments) van het ministerie van Justitie en de juridische medewerker van deze afdeling. Zij oefenen beiden de functie van vertegenwoordiger van de centrale instelling uit. De belangrijkste taken van de contactpunten:

- ervoor zorgen dat de plaatselijke justitiële autoriteiten algemene informatie ontvangen over Europese en internationale instrumenten betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken, en de informatie verstrekken die nodig is voor een doeltreffende justitiële samenwerking tussen de lidstaten, zodat deze verzoeken om justitiële samenwerking kunnen opstellen;

- oplossingen zoeken voor problemen die zich kunnen voordoen in verband met een verzoek om justitiële samenwerking;

- de website van het netwerk gebruiken om het publiek voor te lichten over de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken in de Europese Unie en over relevante Europese en internationale instrumenten;

- meewerken aan de organisatie van en deelnemen aan vergaderingen van het netwerk;

- meewerken aan de voorbereiding en actualisering van de voorlichting van het publiek;

- zorgen voor samenwerking tussen de leden van het netwerk op nationaal niveau.

Afhankelijk van het behandelde onderwerp nodigt het contactpunt ook deskundigen van andere instellingen uit om deel te nemen aan de vergaderingen van het netwerk en om hun ervaringen te delen. Zo zijn de vergaderingen van het contactpunt bijgewoond door verschillende rechters, vertegenwoordigers van verschillende diensten van het ministerie van Justitie, notarissen, erkende bemiddelaars, vertegenwoordigers van het Alimentatiewaarborgfonds (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), vertegenwoordigers van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders (Tiesu izpildītāju padome) en academisch personeel.

Laatste update: 12/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Hongarije

De afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungeert als contactpunt in Hongarije, met verschillende ambtenaren binnen de afdeling die, naast hun andere taken, de desbetreffende werkzaamheden uitvoeren.

Als centrale autoriteiten zijn het ministerie van Justitie (afdeling internationaal privaatrecht) en het ministerie Personele Middelen (Emberi Erőforrások Minisztériuma) leden van het netwerk. Andere leden van het netwerk zijn: het nationaal bureau voor de rechterlijke macht (Országos Bírósági Hivatal), als andere justitiële instantie, de Hongaarse kamer van notarissen (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), de Hongaarse balie (Magyar Ügyvédi Kamara) en de Hongaarse Kamer van gerechtsdeurwaarders (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), als beroepsorganisaties. De vertegenwoordigers van de leden nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het netwerk, uiteraard afhankelijk van de agenda van die bijeenkomsten.

Hongarije beschikt niet over een formeel netwerk van de Hongaarse leden van het netwerk. Samenwerking tussen leden vindt plaats op ad hoc basis.

Praktische informatie over justitiële samenwerking in burgerlijke zaken binnen de EU en met derde landen, verzameld door de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Laatste update: 12/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Malta

Er zijn momenteel drie (3) contactpunten van het EJN in Malta. De communicatie tussen deze contactpunten verloopt vlot omdat zij in hetzelfde kantoor werken en over alle kwesties in verband met het beheer van het netwerk in Malta voortdurend met elkaar overleggen. Deze contactpunten hebben een systeem van onderlinge samenwerking op poten gezet, zodat ze het netwerk effectiever kunnen beheren, met name als het gaat om het verstrekken van informatie op verzoek aan particuliere rechtspractici.

Over het nationale netwerk

 • Rechtsbijstand

De instantie die verzendt of ontvangt inzake rechtsbijstand is de advocaat-generaal die bevoegd is met betrekking tot rechtsbijstand, die werkt bij de griffie van de civiele rechtbank, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Betekening en kennisgeving van stukken

Het kantoor van de procureur-generaal (adres: The Palace, St. George’s Square, Valletta) fungeert als centrale instantie en tegelijkertijd als verzendende en ontvangende instantie inzake de betekening en kennisgeving van stukken. Het zorgt voor het verzenden van aanvraagformulieren en voor de ontvangst van de documenten voor de betekening en kennisgeving van stukken namens de verzendende instanties die in het buitenland gevestigd zijn, welke documenten vervolgens worden doorgegeven aan een aangestelde van de gerechtelijke instanties met het oog op de betekening of kennisgeving overeenkomstig het Maltese procedurele recht dat van toepassing is op de betekening en kennisgeving van stukken.

In het kader van de activiteiten inzake de betekening en kennisgeving van stukken werkt het kantoor van de procureur-generaal als verzendende en of ontvangende instantie ook samen met verzoekers en/of hun wettelijke vertegenwoordiger in de procedure van de betekening of kennisgeving.

 • Geringe vorderingen

Het bevoegde forum op dit gebied is de rechtbank voor geringe vorderingen, die ressorteert onder de gerechtelijke instanties in Valletta. De beroepen tegen de uitspraken van deze rechtbank worden behandeld door het hof van beroep in de uitoefening van haar lagere bevoegdheid, dat ook ressorteert onder de gerechtelijke instanties in Valletta.

Welke instantie er bevoegd is, is afhankelijk van de verblijfplaats van de persoon tegen wie de uitvoering wordt gevraagd. De Court of Magistrates van Malta en de Court of Magistrates van Gozo zijn bevoegd voor de uitvoering en ook in het kader van artikel 23, overeenkomstig artikel 10, lid 4, van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Small claims tribunal act (wet met betrekking tot de rechtbank voor geringe vorderingen; hoofdstuk 380 van de wetten van Malta).

 • Bewijsverkrijging

De centrale instantie is het kantoor van de procureur-generaal in Valletta.

De aangezochte gerechten zijn:

 1. de eerste kamer van de civiele rechtbank
 2. de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank
 3. de Court of Magistrates van Malta
 4. de Court of Magistrates van Gozo (hogere bevoegdheid) of (lagere bevoegdheid)

De rechtbanken zijn bevoegd met betrekking tot de verzoekschriften die zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 22/05/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Nederland

Contactpunten en deelnemers aan het Netwerk in Nederland.

In Nederland is een centraal contactpunt aangewezen bij het ministerie van Veiligheid en Rechtspraak. Daarnaast is ook een contactpunt aangewezen voor de Rechtspraak.

Naast de contactpunten zijn de beroepsorganisaties van de vrije juridische beroepen (de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders) deelnemers aan het Netwerk.

Ook zijn de Centrale Autoriteiten aangewezen op grond van verschillende Richtlijnen ( waaronder Richtlijn (EC) No 2201/2003, Richtlijn (EC) No 4/2009, Richtlijn (EC) No 1393/2001) deelnemers aan het Netwerk.

De communicatie van en met de Europese Commissie (i.c. het secretariaat van het EJN civiel) vindt veelal plaats via het centrale contactpunt. Dit draagt er zorg voor dat, voor zover relevant, de informatie en vragen terecht komen bij de betreffende instantie.

Veelal communiceren de contactpunten en deelnemers, met name de Centrale Autoriteiten, onderling rechtstreeks met elkaar en met de contactpunten en deelnemers in andere lidstaten.

Deelnemers worden afhankelijk van de agenda van bijeenkomsten van het Netwerk uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het Netwerk.

Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse contactpunten en deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst worden de activiteiten van het Netwerk besproken en wordt bezien waar de onderlinge communicatie versterkt kan worden.

Laatste update: 23/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Oostenrijk

Oostenrijk heeft in Afdeling I 9 van het federale ministerie van Justitie (Bundesministerium für Justiz) een centraal contactpunt opgericht dat de via het netwerk ingediende juridische vragen van buitenlandse contactpunten behandelt. Daarnaast voert het diverse coördinatie- en organisatietaken uit en houdt het zich bezig met het opstellen en bewerken van de Oostenrijkse informatiebladen voor het netwerk die worden gepubliceerd op het Europees e-justitieportaal.

Daarenboven werden voor elk van de vier rechtsgebieden van de hogere regionale rechtbanken (Oberlandesgericht) twee rechters aangesteld die als contactpunt optreden (drie voor het rechtsgebied Wenen). Ze verlenen bijstand en ondersteuning aan buitenlandse contactpunten en aan de Oostenrijkse rechtbanken bij individuele dossiers met grensoverschrijdende justitiële samenwerking (wanneer er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn bij de grensoverschrijdende bewijsverkrijging of betekening of kennisgeving van stukken). In dergelijke gevallen moeten buitenlandse contactpunten contact opnemen met het desbetreffende justitiële contactpunt en niet met het centrale contactpunt van het federale ministerie van Justitie. Het rechtsgebied van de hogere regionale rechtbank van Wenen beslaat de deelstaten Wenen, Neder-Oostenrijk en Burgenland, dat van de hogere regionale rechtbank van Linz beslaat de deelstaten Opper-Oostenrijk en Salzburg, dat van de hogere regionale rechtbank van Innsbruck beslaat de deelstaten Tirol en Vorarlberg, en de hogere regionale rechtbank van Graz is verantwoordelijk voor de deelstaten Stiermarken en Karinthië.

De namen en contactgegevens van de Oostenrijkse EJN-contactpunten in de respectieve rechtsgebieden van de hogere regionale rechtbanken kunnen geraadpleegd worden via de volgende link: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Particulieren/partijen in een procedure of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de contactpunten van het netwerk. Ze kunnen de rechter die de procedure leidt, wel verzoeken om hen door te verwijzen naar een contactpunt.

De Oostenrijkse orde van advocaten (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) en de Oostenrijkse kamer van notarissen (Österreichische Notariatskammer) maken sinds 1 januari 2011 deel uit van het EJN. Desondanks zijn ze, ingevolge Beschikking nr. 568/2009/EG van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van 28 mei 2001 betreffende het EJN, niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Telefoonnummer: +43/1/535-1275, Faxnummer: +43/1/535-1275-13
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsanwaelte@oerak.at
Talen: Duits en Engels

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefoonnummer: +43/1/4024-5090, Faxnummer: +43/1/406-3475
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.kammer@notar.or.at
Talen: Duits, Frans en Engels

Laatste update: 18/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Polen

In Polen ressorteert het enige nationale contactpunt van het Europees justitieel netwerk onder het ministerie van Justitie.

Laatste update: 11/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Over het netwerk - Portugal

Het contactpunt

Portugal heeft een contactpunt aangewezen voor het EJN-civiel (Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken). Het contactpunt is een rechter die na een selectieprocedure is benoemd door de Hoge raad voor de rechtspraak.

Het nationale netwerk

Het nationale netwerk bestaat uit: centrale autoriteiten in overeenstemming met de rechtsinstrumenten van de EU, andere internationale rechtsinstrumenten waarbij Portugal partij is en de nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; administratieve autoriteiten die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken; en beroepsorganisaties die, op nationaal niveau, de beoefenaars van een juridisch beroep vertegenwoordigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de toepassing van de internationale en Europese rechtsinstrumenten betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken.

Verbindingsmagistraten en deskundigen maken geen deel uit van het nationale netwerk.

Nationale leden van het netwerk

Het nationale netwerk bestaat, naast het contactpunt, uit elf leden:

 • het directoraat-generaal Justitiebeleid
 • het directoraat-generaal Rechtsbedeling
 • het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen
 • het Instituut van de Registers en het Notariaat
 • het Instituut voor Financieel Management en Voorzieningen van justitie
 • de Raad van Vrederechters
 • het Instituut voor Sociale Zekerheid
 • de Commissie voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven
 • de Orde van Advocaten
 • de Orde van Procureurs en Gerechtsdeurwaarders
 • de Orde van Notarissen

De centrale autoriteiten

Van de bovengenoemde leden zijn de volgende centrale autoriteiten:

het directoraat-generaal Rechtsbedeling - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008
 • Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2000
 • Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001
 • Verdrag van Den Haag van 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken
 • Verdrag van Den Haag van 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
 • Verdrag van New York van 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud

het directoraat-generaal Reclassering en het Gevangeniswezen - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003
 • Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
 • Verdrag van Den Haag van 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

het Instituut van de Registers en het Notariaat - ministerie van Justitie

 • Verordening (EG) nr. 650/2012 van 4 juli 2012

het Instituut voor Sociale Zekerheid - ministerie van Solidariteit en Sociale Zekerheid

 • Richtlijn 2002/8/EG van 27 januari 2003

de Commissie voor Bescherming van Slachtoffers van Misdrijven - ministerie van Justitie

 • Richtlijn 2004/80/EG van 29 april 2004

Coördinatie van het nationale netwerk in een gedecentraliseerde structuur

In Portugal heeft het nationale netwerk een gedecentraliseerde structuur. De coördinatie, die wordt verzorgd door het contactpunt, is gebaseerd op vrijwillige samenwerking tussen de nationale leden. De nationale leden nemen regelmatig deel aan de kwartaalbijeenkomsten die door het contactpunt worden georganiseerd. Indien er met betrekking tot een concrete kwestie opheldering of een oplossing nodig is, worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij alleen de nationale leden aanwezig zijn die bij het onderwerp betrokken zijn.

Onder de leden van het netwerk bevinden zich geen deskundigen. Indien bij een bepaalde kwestie het oordeel van een deskundige nodig is, roept het nationaal contactpunt op vrijwillige en informele basis de hulp in van de meest geschikte nationale autoriteit. Alle nationale leden worden regelmatig door het contactpunt gestimuleerd om samen te werken op de specifieke terreinen die binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid vallen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 31/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Roemenië

In 2001 is in opdracht van de minister van Justitie het netwerk van lokale correspondenten voor internationale wederzijdse rechtshulp opgericht naar het model van het Europees justitieel netwerk. In maart 2004 is het netwerk in navolging van twee besluiten van de minister van Justitie opgesplitst in twee gespecialiseerde netwerken: het Roemeens justitieel netwerk in strafzaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk - en het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Daarna zijn deze twee netwerken achtereenvolgens in 2005, 2007, 2010 en 2014 opnieuw gereorganiseerd als gevolg van wijzigingen in de wetgeving van de Europese Unie op dit gebied en van wijzigingen inzake personeel dat werkzaam is bij de nationale rechterlijke organisatie.

De laatste update is uitgevoerd bij besluit van de minister van Justitie nr. 1929/C/29/05/2014 overeenkomstig Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001. Het besluit is opgesteld in overeenstemming met regeringsbesluit nr. 123/2007 betreffende bepaalde maatregelen tot versterking van de justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie, dat na doorvoering van een aantal wijzigingen is goedgekeurd bij wet nr. 85/2008.

Het Roemeense justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken is de nationale tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Roemenië heeft twee contactpunten aangewezen voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. De contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bevinden zich bij het ministerie van Justitie. Zij zien erop toe dat de taken van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden uitgevoerd.

Het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bestaat overeenkomstig artikel 6 uit een rechter van de eerste civiele kamer en een rechter van de tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van het Hoge Hof van cassatie en justitie; een rechter van elke eerste civiele kamer en tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van de hoven van beroep; een rechter van de gespecialiseerde rechtbank/kamer in jeugd- en familiezaken, gespecialiseerd in de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers van misdrijven; ambtenaren van het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking die tevens de taken uitvoeren van het ministerie van Justitie als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken; en een vertegenwoordiger van elk van de beroepsorganisaties van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië. De nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken zijn van rechtswege lid van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De rechters die lid zijn van het Roemeens justitieel netwerk zijn benoemd bij een besluit van de Hoge Raad voor de Magistratuur.

Het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking van het ministerie van Justitie heeft sinds 2001 een groot aantal seminars en werkbijeenkomsten georganiseerd voor de leden van het netwerk en heeft daarvoor eigen middelen gebruikt (uit de begroting van het ministerie van Justitie), en meer in het bijzonder sinds 2007 in het kader van meer dan 15 door de Europese Commissie gefinancierde Europese programma's. Bovendien nemen vertegenwoordigers van het Roemeens justitieel netwerk regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de Europese justitiële netwerken.

De leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden genoemd in een lijst die als bijlage bij het besluit van de minister van Justitie nr. 1929/C/29.05.2014 is gevoegd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – rechters

Hoge Hof van cassatie en justitie

Iulia Cristina TARCEA, vicepresident

Romanița VRÂNCEANU, eerste civiele kamer

Roxana POPA, plaatsvervangend president tweede civiele kamer

Gerechtshof van Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, eerste civiele kamer (vicepresident van het gerechtshof)

Olimpia Maria STÂNGĂ, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Bacău

Liliana CIOBANU, eerste civiele kamer

Loredana ALBESCU, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Brașov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, civiele kamer

Anca PÎRVULESCU, civiele kamer

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, civiele kamer

Rechtbank voor jeugd-en familiezaken van Brașov

Andrei IACUBA

Gerechtshof van Boekarest

Antonela BRĂTUIANU, vierde civiele kamer

Ștefan CMECIU, vijfde civiele kamer

Dumitru VĂDUVA, zesde civiele kamer

Maria CEAUȘESCU, zevende kamer voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

Bogdan CRISTEA, achtste kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Rechtbank van Boekarest

Andreea Florina MATEESCU, vijfde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationaal netwerk op grond van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Anca Magda VOICULESCU, vierde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationale netwerk op grond van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Constantin-Marino MARIN, president, eerste strafkamer, commissie voor de toekenning van schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven — Rechtbank van Boekarest

Gerechtshof van Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, vicepresident

Liviu UNGUR, vicepresident van de tweede civiele kamer

Gerechtshof van Constanța

Daniela PETROVICI, eerste civiele kamer

Iuliana Mihaela ȘERBAN, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Craiova

Mihaela COTORA, president

Lotus Gherghină, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Galați

Simona Claudia BACŞIN, eerste civiele kamer

Valentina VRABIE, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Iași

Claudia Antoanela SUSANU, eerste civiele kamer

Gerechtshof van Oradea

Marcela FILIMON, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Pitești

Corina PINCU IFRIM, eerste civiele kamer

Raluca TRANDAFIR, eerste civiele kamer

Corina Georgeta NUȚĂ, tweede civiele kamer voor bestuurlijk en fiscale geschillen

Rechtbank van Argeș

Andreea Monica PRUNARU, kamer civiele zaken, vicepresident

Rechtbank Vâlcea

Petre DINESCU, eerste civiele kamer

Gerechtshof van Ploiești

Adriana Maria RADU, eerste civiele kamer

Elisabeta GHERASIM, president van de tweede civiele kamer

Florentina DINU, tweede civiele kamer

Valentina GHEORGHE, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Suceava

Ștefania Fulga ANTON, eerste civiele kamer

Daniela MITREA MUNTEA, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Târgu Mureș

Andreea CIUCĂ, tweede civiele kamer

Gerechtshof van Timișoara

Cristian PUP, eerste civiele kamer

Florin MOȚIU, tweede civiele kamer

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Ministerie van Justitie

Viviana ONACA, directeur, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Ioana BURDUF, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bij het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking verbonden aan het ministerie van Justitie - centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking

Dorina DOMINTEANU, hoofd van dienst

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – een vertegenwoordiger aangewezen door elk van de voorzitters van de nationale unies van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië

Octavian ROGOJANU, notaris, secretaris, raad van de nationale unie van notarissen van Roemenië

Bogdan DUMITRACHE, gerechtsdeurwaarder

Costea-Corin C. DĂNESCU, advocaat

Laatste update: 01/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Slovenië

In de Republiek Slovenië bestaat het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen het “EJN”) uit drie (3) contactpunten en zestien (16) leden.

De contactpunten zijn ambtenaren van het ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië. Op deze manier worden de activiteiten van de contactpunten dagelijks geharmoniseerd en gecoördineerd.

In de Republiek Slovenië zijn de elf regionale rechtbanken (okrožna sodišča) bevoegd om internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken te verlenen. In het kader hiervan heeft Slovenië in overeenstemming met artikel 2, lid 1, onder d), van de beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken voor iedere regionale rechtbank een vertegenwoordiger benoemd als lid van het EJN. Bovendien heeft Slovenië twee gespecialiseerde leden van het netwerk (twee magistraten) die bevoegd zijn op het gebied van justitiële samenwerking in familiezaken. Een van de twee magistraten is in dienst bij een regionale rechtbank en de ander bij het ministerie van Justitie.

Conform de wijziging van de beschikking betreffende de oprichting van een EJN die in 2009 is aangenomen, kunnen vertegenwoordigers van andere juridische beroepen eveneens deelnemen aan het EJN. Sinds 2011 zijn de Kamer van notarissen van de Republiek Slovenië, de Orde van advocaten van de Republiek Slovenië en de Kamer van gerechtsdeurwaarders van Slovenië eveneens lid van het netwerk.

De deelname van rechters en andere juridische beroepen aan het EJN is belangrijk om de doelen van het netwerk te verwezenlijken, daar het hierdoor mogelijk is dat rechters en andere juridische beroepen direct samenwerken. Dit speelt een grote rol bij de behandeling van bij de rechtbanken aanhangige zaken.

De contactpunten en leden van het EJN communiceren veel met elkaar en doen dit afhankelijk van de behoeften per e-mail, telefonisch en persoonlijk. Zij komen ieder jaar bij elkaar tijdens nationale bijeenkomsten.

Laatste update: 01/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Slowakije

Het netwerk bestaat uit:

 1. de centrale contactpunten, te weten de twee vertegenwoordigers van de dienst internationaal privaatrecht van de afdeling internationaal recht van het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije. Alle verzoeken die worden ingediend in het kader van het EJN, worden via de centrale contactpunten verstuurd;
 2. de contactpunten van de rechtbanken: een rechter of hoofdgriffier voor elke districtsrechtbank, elke regionale rechtbank en het Hooggerechtshof;
 3. de contactpunten van beroepsorganisaties;
 4. twee contactpunten van het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren;
 5. de verbindingsmagistraat op het gebied van familierecht.
Laatste update: 14/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Finland

Leden van het EJN in Finland

Het contactpunt voor Finland is een ambtenaar van de afdeling “Internationale rechtspraakadministratie” van het ministerie van Justitie. Dit contactpunt ressorteert onder de afdeling die de centrale autoriteit vormt waarin is voorzien bij meerdere verordeningen van de Europese Unie en internationale overeenkomsten op het gebied van burgerlijk en strafrecht. Naast de taken in verband met het netwerk voert het contactpunt eveneens taken uit die betrekking hebben op de centrale autoriteit en andere taken op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Twee rechters en de Orde van advocaten van Finland zijn eveneens lid van het netwerk. De nationale activiteiten van het netwerk zijn nog in volle ontwikkeling.

De activiteiten van het EJN in Finland

De contactpersoon werkt actief samen met de nationale gerechtelijke autoriteiten, advocaten en andere juristen. Het contactpunt verspreidt informatie over de regelgeving van de Europese Unie in burgerlijke en handelszaken en de praktische toepassing hiervan, verschaft adviezen en organiseert opleidingen over de bijbehorende onderwerpen. Het contactpunt helpt eveneens nationale gerechtelijke autoriteiten indien deze op problemen stuiten bij het verwerken van grensoverschrijdende verzoeken om wederzijdse rechtshulp. Bovendien neemt het contactpunt actief deel aan de betrokken netwerken en werkgroepen.

Het contactpunt beschikt over een speciaal e-mailadres waarop rechtbanken en verschillende gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken contact met hem kunnen opnemen als zij praktische hulp nodig hebben om problemen in verband met grensoverschrijdende kwesties op te lossen.

Verspreiding van informatie met betrekking tot het EJN

Alle rechtbanken, rechtsbijstandsbureaus, openbare aanklagers, autoriteiten belast met gedwongen tenuitvoerlegging en ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben toegang tot een intranetdienst waarop de volledige informatie over internationale rechtshulp in burgerlijke en strafzaken wordt verschaft. De website bevat tevens informatie over het netwerk, de leden in Finland en links naar de pagina's van het Europees e-justitieportaal. Informatie over het netwerk en publicaties hiervan worden per e-mail en per post verspreid onder de nationale gerechtelijke autoriteiten en andere juristen.

Op de openbare website van het ministerie van Justitie staat er een rubriek die betrekking heeft op de verschillende vormen van internationale rechtshulp, wetgeving en overeenkomsten en waarop contactpersonen en adviezen staan. De website bevat eveneens informatie over de gerechtelijke netwerken en links naar de pagina's van het Europees e‑justitieportaal.

Laatste update: 13/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Over het netwerk - Zweden

Zweden heeft een persoon die werkzaam is in de eenheid procesrecht en justitiële zaken van het ministerie van Justitie aangesteld als contactpunt voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Zweden heeft ook een persoon die werkzaam is in de eenheid strafrechtelijk beleid van het ministerie van Justitie aangesteld als contactpunt voor het e‑justitieportaal.

De Zweedse leden van dit netwerk zijn: het nationaal bestuur van de rechterlijke instanties, de orde van advocaten in Zweden, het nationale agentschap voor gedwongen invordering, het Zweedse agentschap voor de sociale zekerheid, de overheidsinstantie bevoegd voor het familierecht en de steun voor ouderschap, het nationale agentschap voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en bepaalde andere centrale autoriteiten (de eenheid strafzaken en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie en de eenheid consulaire zaken en civielrecht van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Laatste update: 12/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.