Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Over het netwerk

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Aangezien Duitsland een federale structuur heeft, is er in iedere deelstaat (of in ieder federaal contactcentrum van het EJN) een specifiek contactcentrum. Die contactcentra zijn, afhankelijk van de organisatie van iedere deelstaat, gevestigd in een gerechtshof (Beieren, Bremen, Hamburg, Hessen, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Saksen) of in het ministerie van Justitie. In totaal zijn er in Duitsland zeventien contactcentra voor het EJN. Het federale contactcentrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van het nationale netwerk en organiseert onder andere de Europese dag van het recht en de bijeenkomsten van de Duitse leden van het EJN.

De verschillende taken zijn onderling verdeeld tussen de contactcentra van de deelstaten en het federale contactcentrum. Alle verzoeken om informatie met betrekking tot het Duitse burgerlijke of handelsrecht of de organisatie van het rechtsstelsel worden behandeld door het federale contactcentrum. Verzoeken om informatie met betrekking tot een concrete procedure worden daarentegen doorgaans behandeld door het contactcentrum van de deelstaat waar de gerechtelijke procedure loopt. Alle Duitse contactcentra staan echter op voet van gelijkheid: dat wil zeggen dat alle verzoeken aan alle zeventien Duitse contactcentra kunnen worden gericht en dat het federale contactcentrum eveneens kan worden geraadpleegd voor specifieke procedures. De bovenbedoelde taakverdeling zorgt ervoor dat het meest deskundige contactcentrum reageert.

Naast de contactcentra heeft Duitsland eveneens vijf verbindingsmagistraten die zijn gespecialiseerd in het vakgebied van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (verordening Brussel II) en waarvan de verantwoordelijkheden eveneens krachtens een interne overeenkomst zijn verdeeld over de deelstaten. Voor externe zaken kan eveneens contact worden opgenomen met elk van de vijf verbindingsmagistraten. De eventuele overdracht aan andere bevoegde personen gebeurt direct en houdt niet alleen rekening met de interne taakverdeling, maar ook met de taalkundige vaardigheden, specifieke vaardigheden en de kennis van een specifieke zaak.

Conform artikel 2, lid 1, onder e), van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europese justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking nr. 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft Duitsland de federale kamer van advocaten (Bundesrechtsanwaltskammer), de federale kamer van notarissen (Bundesnotarkammer), de kamer van agenten en octrooien (Patentanwaltskammer), de Duitse vereniging van advocaten (Deutscher Anwaltverein), de Duitse bond van gerechtsdeurwaarders (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) en (sinds 2014) de bond van Duitse justitiële ambtenaren (Bund Deutscher Rechtspfleger) benoemd als leden van het EJN.

De andere leden van het EJN van Duitsland zijn de centrale organen in het kader van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken (“verordening inzake de betekening of kennisgeving van stukken”) en in het kader van Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (“verordening inzake bewijsverkrijging”). Deze centrale organen en de gerechtelijke autoriteiten van de deelstaten maken het in het kader van rechtshulp in burgerlijke zaken mogelijk om constant informatie over te dragen aan de rechtbanken, aanvullende maatregelen te treffen en bijstand te verlenen aan de rechtbanken op het gebied van betekening of kennisgeving en bewijsverkrijging in het buitenland.

Meer informatie over het EJN in Duitsland en over de contactpersonen staat op de website van het rijksbureau voor justitie (Bundesamt für Justiz – http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Laatste update: 27/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website