About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dwar in-Netwerks - Belġju

Punti ta’ kuntatt u membri Belġjani tan-netwerk

Il-Belġju nnomina żewġ punti ta’ kuntatt. Wieħed minn dawn huwa maġistrat tal-Qorti tal-Kassazzjoni li jikkoordina r-relazzjonijiet tan-netwerk mal-membri maġistrati; l-ieħor huwa uffiċjal fis-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja u jaħdem speċifikament fis-servizz għall-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili.

Barra minn hekk, in-netwerk Belġjan bħalissa huwa ffurmat minn 15-il maġistrat, li huma membri skont l-Artikolu 2.1(d) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE. Għal kull sentenza mill-qorti tal-appell jinħatru tlieta jew erba’ maġistrati; kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat fil-liġi tal-familja, fil-liġi kummerċjali u fil-liġi tal-proċedura. Dawn il-maġistrati ġejjin minn qrati ta’ diversi livelli (Qorti tal-Appell, Tribunali tal-Prim’Istanza, Tribunali tal-Kummerċ u Kummissarji tal-Ġustizzja).

Rappreżentant tal-Kunsill nazzjonali tar-reġistraturi superjuri huwa wkoll membru tan-netwerk Belġjan skont l-Artikolu 2.19d) tad-Deċiżjoni msemmija hawn qabel.

Erba’ rappreżentanti ta’ professjonijiet legali ġew innominati wkoll mill-Belġju bħala membri tan-Netwerk skont l-Artikolu 2.1(e): rappreżentant għan-nutara, rappreżentant għall-marixxalli tal-qorti u żewġ rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-avukati (rappreżentant tal-assoċjazzjonijiet li jitkellmu bil-Franċiż u l-Ġermaniż u rappreżentant tal-assoċjazzjonijiet li jitkellmu bil-Fjamming).

Il-koordinazzjoni hija assigurata wkoll flimkien mad-diversi awtoritajiet ċentrali deżinjati fil-kuntest ta’ diversi regolamenti (ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003, ir-Regolament (KE) Nru 4/2009, ir-Regolament (KE) Nru 1393/2001,...).

Ġew stabbiliti wkoll kuntatti mat-taqsima Belġjana taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur.

Il-mod tal-operat tan-netwerk

Il-biċċa l-kbira tal-komunikazzjonijiet issir bil-posta elettronika. L-informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u b’mod partikolari mis-Segretarjat tintbagħat prinċipalment minn wieħed mill-punti ta’ kuntatt mill-membri. Il-membri jieħdu sehem fil-laqgħat tan-Netwerk skont it-temi tagħha. Barra minn hekk, issir laqgħa darba fis-sena tal-membri Belġjani maġistrati.

Il-membri huma regolarment mistiedna jagħtu bl-aktar mod wiesgħa possibbli informazzjoni dwar il-liġijiet ġodda jew iqassmu kwestjonarji mal-kollegi tagħhom. B’mod iktar ġenerali, id-dokumentazzjoni ppubblikata mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-ħoloq utli tal-internet huma disponibbli fil-qrati. Ċerti membri tan-netwerk huma wkoll involuti fil-pubblikazzjoni ta’ bulettin iddedikat lil-leġiżlazzjoni Ewropea (Eur-alert!).

Ġiet stabbilita wkoll kollaborazzjoni mal-Istitut tat-Taħriġ Ġudizzjarju li tippermeti li l-punti ta’ kuntatt u l-membri jkunu involuti, bħala kelliema waqt it-taħriġ li jorganizzaw dwar il-leġiżlazzjoni Ewropea reċenti u b’mod partikolari fuq il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea u internazzjonali fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

Fil-kuntest tat-trattament ta’ kwistjonijiet partikolari rigward pereżempju l-kontenut ta’ liġi barranija jew dwar il-proċess ta’ proċedura li jkollha inċidenza transfruntiera, il-kuntatti jsiru permezz tal-posta elettronika minn naħa bejn il-punt ta’ kuntatt tal-Belġju u l-maġistrat Belġjan li jkun għamillu d-domandi fil-kuntest ta’ proċedura pendenti u min-naħa l-oħra bejn il-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri kkonċernati.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Repubblika Ċeka

Attwalment ir-Repubblika Ċeka għandha sitt punti ta' kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew: ħamsa fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja fir-Repubblika Ċeka u wieħed fi Brussell (ir-Rappreżentanza Permanenti tar-Repubblika Ċeka fl-UE).

Il-punti ta' kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fir-Repubblika Ċeka jikkomunikaw mal-punti ta' kuntatt fl-Istati Membri l-oħra, jittrattaw mistoqsijiet mill-qrati u nutara li jridu informazzoni dwar il-liġijiet tal-pajjiżi l-oħra u tfakkiriet dwar l-ipproċessar tat-talbiet, b'mod partikolari skont ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 dwar il-kumpilazzjoni ta' xhieda u r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz ta' dokumenti u kwistjonijiet oħra.

Wara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali, fl-2004 ir-Repubblika Ċeka stabbiliet in-Netwerk Ġudizzjarju Intern ("in-Netwerk") għal kooperazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali, li għandu r-responsabbiltà li jiżgura illi r-Repubblika Ċeka tkun involuta b'mod effettiv fin-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali.

Il-membri tan-Netwerk jinkludu mħallfin, rappreżentanti tal-Kamra tal-Avukati tar-Repubblika Ċeka, rappreżentanti tal-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Ċeka, rappreżentanti tal-Kamra tal-Eżekuturi tar-Repubblika Ċeka, rappreżentanti tal-Uffiċċju għall-Protezzjoni Internazzjonali Legali tat-Tfal, rappreżentanti taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumaturi, rappreżentanti mill-Fakultà tal-Liġi tal-Università Charles u persunal nominat mill-Ministeru għall-Ġustizzja.

Il-membri tan-Netwerk jieħdu sehem b'mod partikolari fl-attivitajiet tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali u fit-twettiq tal-kompiti ġejjin minnu, u fl-attivitajiet tal-gruppi ta' ħidma u l-kumitati tal-Kunsill tal-UE u tal-Kummissjoni dwar materji ċivili u kummerċjali. Il-membri tan-Netwerk jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq abbozzi ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u proposti oħra marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kummerċjali.

In-Netwerk illum għandu madwar 130 membru. Il-laqgħat tal-membri kollha tan-Netwerk jiġu organizzati mill-Ministeru għall-Ġustizzja darba fis-sena. L-aġenda tal-laqgħat tinkludi temi attwali li jikkonċernaw b'mod partikolari in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, il-ħidma tal-portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. F'dawn il-laqgħat il-membri tan-Netwerk għandhom opportunità unika biex jiltaqgħu personalment u jaqsmu l-esperjenza prattika tagħhom fl-applikazzjoni tal-istrumenti tal-UE.

Il-kompendja u pubblikazzjonijiet oħra ippreparati min-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jitqassmu lill-membri tan-Netwerk.

Il-membri jistgħu jikkomunikaw b'mod informali permezz tal-posta elettronika. In-Netwerk għandu lista ta' distribuzzjoni bil-posta elettronika tiegħu stess fejn u li permezz tagħha l-membri tan-Netwerk jistgħu jibagħtu l-mistoqsijiet u jaqsmu l-esperjenza tagħhom. Permezz ta' dan il-mezz ta' komunikazzjoni l-Ministeru tal-Ġustizzja jista' javża malajr lill-membri tan-Netwerk b'aħbarijiet marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-UE.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Dwar in-Netwerks - Ġermanja

Bħala riżultat tal-istruttura federali tal-Ġermanja, hemm ċentri ta' kuntatt f'kull stat minbarra ċ-ċentru ta' kuntatt federali tal-EJN (in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew). Iċ-ċentri ta' kuntatt statali jinsabu, skont l-istruttura organizzattiva tal-istat individwali, jew fil-Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht) (il-Bavarja, Bremen, Hamburg, Hessen, is-Sassonja t'Isfel, in-North Rhine-Westphalia u s-Sassonja) jew fil-Ministeru għall-Ġustizzja tal-istat (Landesjustizministerium). B'kollox hemm 17-il ċentru ta' kuntatt tal-EJTN fil-Ġermanja. Iċ-ċentru ta' kuntatt federali huwa responsabbli għall-koordinament tan-netwerk nazzjonali u l-avvenimenti, bħall-Jum Ewropew tal-Ġustizzja u l-laqgħat tal-membri Ġermaniżi tal-EJTN.

Id-dmirijiet jiġu allokati internament bejn iċ-ċentri ta' kuntatt tal-istat u ċ-ċentru ta' kuntatt federali. Iċ-ċentru federali ta' kuntatt iwieġeb il-mistoqsijiet kollha marbuta mal-liġi ċivili jew kummerċjali Ġermaniża, u l-organizzazzjoni tal-qrati. Madankollu, mistoqsijiet dwar każ speċifiku jiġu ttrattati miċ-ċentru ta' kuntatt fl-istat fejn il-każ ikun pendenti. Madankollu, iċ-ċentri kollha ta' kuntatt Ġermaniżi għandhom l-istess status, li jfisser illi kull wieħed minnhom jista' jiġi kkuntattjat għal kull tip ta' mistoqsija u, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, iċ-ċentru ta' kuntatt federali jista' jipprovdi assistenza għal każijiet speċifiċi. Din l-allokazzjoni interna tad-dmirijiet tiżgura illi l-mistoqsija tiġi ttrattata mill-aktar ċentru ta' kuntatt adattat.

Minbarra ċ-ċentri ta' kuntatt, hemm ħames maġistrati ta' kuntatt (Verbindungsrichter) fil-Ġermanja li jaħdmu fil-qasam kopert mir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 (ir-Regolament Brussell IIa). Id-dmirijiet tagħhom jiġu allokati internament fost l-istati. Il-mistoqsijiet esterni jistgħu jsiru lil kull wieħed mill-ħames maġistrati ta' kuntatt. Jekk ikun hemm bżonn, il-persuna li tkun qed tagħmel il-mistoqsija tiġi referuta immedjatament lill-aktar maġistrat adattat skont l-allokazzjoni interna tad-dmirijiet, kif ukoll abbażi tal-ħiliet fil-lingwa, kompetenzi speċifiċi u esperjenza marbuta mal-każ speċifiku.

Skont l-Artikolu 2(1)(e) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali, kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni Nru 568/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali, il-Ġermanja ħatret lill-Kamra tal-Avukati Federali (Bundesrechtsanwaltskammer), il-Kamra tan-Nutara Federali (Bundesnotarkammer), il-Kamra tal-Avukati tal-Privattivi (Patentanwaltskammer), il-Kamra tal-Avukati Ġermaniżi (Deutscher Anwaltverein), il-Federazzjoni tal-Bailiffs Ġermaniżi (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) u fl-2014, il-Federazzjoni tal-Uffiċjali Ġudizzjarji Ġermaniżi (Bund Deutscher Rechtspfleger), bħala membri tal-EJN.

Membri oħra tal-EJN fil-Ġermanja jinkludu l-korpi ċentrali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (Regolament dwar is-servizz ta’ dokumenti) u r-Regolament (KE) Nru 1206/2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati ta' l-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (Regolament dwar il-kumpilazzjoni tax-xhieda). Dawn il-korpi ċentrali u l-mekkaniżmi ġudizzjarji tal-istat jipprovdu lill-qorti b'informazzjoni aġġornata dwar l-għajnuna legali ċivili. Jintroduċu wkoll miżuri addizzjonali u jappoġġaw lill-qrati bin-notifika tad-dokumenti u l-kumpilazzjoni tax-xhieda f'każijiet b'element barrani.

Aktar informazzjoni dwar l-EJN fil-Ġermanja u lista ta' kuntatti tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (Bundesamt für Justiz) (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

L-aħħar aġġornament: 27/01/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Dwar in-Netwerks - Estonja

Il-punt ta' kuntatt nazzjonali tan-netwerk huwa l-Konsulent fid-Diviżjoni tal-Kooperazzjoni Internazzjonali Ġudizzjarja fil-Ministeru tal-Ġustizzja, li jservi wkoll ta' rappreżentant tal-korp ċentrali. Id-dmirijiet ewlenin tal-punt ta' kuntatt huma kif ġej:

 • jiżgura illi l-awtoritajiet ġudizzjarji lokali jirċievu informazzjoni ġenerali dwar l-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kummerċjali;
 • jagħti lill-punti ta' kuntatt u l-awtoritajiet l-oħra kif ukoll lill-awtoritajiet ġudizzjarji lokali fl-Istat Membru tagħhom stess l-informazzjoni meħtieġa għal kooperazzjoni ġudizzjarja b'saħħitha bejn l-Istati Membri, sabiex jgħinhom fit-tħejjija ta' talbiet prattiċi għal kooperazzjoni ġudizzjarja u fl-istabbiliment tal-aktar kuntatti diretti xierqa;
 • jagħti kull informazzjoni biex jiffaċilita l-applikazzjoni tal-liġi ta' Stat Membru ieħor li hija applikabbli skont strument internazzjonali jew tal-UE;
 • ifittex soluzzjonijiet għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu b'rabta ma' talba għal kooperazzjoni ġudizzjarja;
 • jiffaċilita l-koordinament tal-ipproċessar ta' talbiet għal kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Istat Membru konċernat, b'mod partikolari fejn diversi talbiet mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'dak l-Istat Membru se jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;
 • jagħti sehem fl-għoti ta' informazzjoni lill-pubbliku, permezz tas-sit elettroniku tan-netwerk, dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u kummerċjali fl-Unjoni Ewropea, dwar l-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni rilevanti u dwar il-liġi domestika tal-Istati Membri, b'referenza partikolari għall-aċċess għall-ġustizzja;
 • jikkollabora fl-organizzazzjoni tal-laqgħat tan-netwerk u jieħu sehem fihom;
 • jgħin bit-tħejjija u aġġornament tal-informazzjoni għall-pubbliku;
 • jiżgura koordinazzjoni bejn il-membri tan-netwerk fuq livell nazzjonali;
 • ifassal rapport biennali dwar l-attivitajiet tagħhom, inkluż, fejn xieraq, l-aħjar prattika fin-netwerk, jippreżentah waqt il-laqgħa tal-membri tan-netwerk, u jiġbed l-attenzjoni lejn titjib potenzjali fin-netwerk.

Il-maġistrat ta' kuntatt tan-netwerk huwa ġudikant tal-Qorti tal-Kontea ta' Harju li jirrappreżenta wkoll lill-Estonja fin-netwerk ta' mħallfin stabbilit mill-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat. Il-kompitu tal-maġistrat ta' kuntatt huwa li jagħti pariri lill-uffiċjali tal-qorti dwar il-liġi ċivili u kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u jaqsam l-esperjenza tiegħu man-netwerk dwar l-applikazzjoni ta' diversi liġijiet.

Fl-2011, bid-dħul fis-seħħ tat-tieni Deċiżjoni dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali (EJN-civil), li espanda l-attivitajiet tan-netwerk għall-assoċjazzjonijiet professjonali, il-korpi li ġejjin saru membri tal-EJN-civil fl-Estonja:

 • il-Kamra tal-Bailiffs u t-Trustees tal-Estonja fi proċedimenti ta' Falliment li tirrapreżenta lill-bailiffs u trustees fi proċedimenti ta' falliment;
 • il-Kamra tal-Avukati tal-Estonja li tirrapreżenta lill-avukati u lin-nutara.

Waqt il-laqgħat, il-Kamra tal-Bailiffs u t-Trustees fi proċedimenti ta' Falliment tkun irrappreżentata minn diversi rappreżentanti ta' korpi professjonali u okkupazzjonali, filwaqt li l-Kamra tal-Avukati tal-Estonja normalment jirrapreżentaha d-direttur tagħha. L-assoċjazzjonijiet professjonali huma responsabbli għal dan li ġej:

 • l-iskambju ta' esperjenza u informazzjoni fir-rigward tal-applikazzjoni effettiva u prattika tal-istrumenti internazzjonali u tal-Unjoni;
 • kollaborazzjoni fil-preparazzjoni u l-aġġornament tal-iskedi informattivi;
 • parteċipazzjoni fil-laqgħat rilevanti.

Skont is-suġġett ta' diskussjoni, il-punt ta' kuntatt jistieden ukoll esperti nazzjonali oħra biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom waqt il-laqgħat tan-netwerk. Pereżempju għal-laqgħat attendew diversi mħallfin minbarra l-maġistrat ta' kuntatt, ir-rappreżentanti tal-ministeri l-oħra u l-Kamra tan-Nutara, konsulenti tal-Qorti Suprema, rappreżentanti mill-Bord tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi, membri mill-fakultà tal-Università ta' Tartu, eċċ.

L-aħħar aġġornament: 26/02/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Irlanda

Il-Punti ta’ Kuntatt

Hemm żewġ punti ta’ kuntatt għall-Irlanda. Hemm punt ta’ kuntatt wieħed għall-Qrati Distrettwali u taċ-Ċirkwit u punt ta’ kuntatt wieħed għall-Qrati Superjuri, jiġifieri l-Qorti Superjuri, il-Qorti tal-Appell u l-Qorti Suprema. Il-punti ta’ kuntatt jikkooperaw mill-qrib u jaħdmu flimkien fuq materji relatati man-Netwerk. Il-punti ta’ kuntatt għall-Irlanda huma bbażati fis-Servizz tal-Qrati f’Dublin. Minkejja li kull ġuriżdizzjoni hija separata, hemm koinċidenza fix-xogħol ta’ dawn il-punti ta’ kuntatt, li kull wieħed minnhom għandu responsabbiltà unika għan-Netwerk fid-Direttorati tagħhom. Il-mistoqsijiet li jsiru permezz tan-NĠE għandhom jintbagħtu lill-punt ta’ kuntatt rilevanti għall-ġuriżdizzjoni kkonċernata. Il-punti ta’ kuntatt jaħdmu f’uffiċċji separati, iżda fi ħdan id-Direttorati tas-Servizz tal-Qrati tal-Irlanda f’Dublin. Ix-xogħol tan-Netwerk jiġi kkombinat ma’ kompiti oħrajn. Madankollu, il-punt ta’ kuntatt jista’ jitlob l-għajnuna u l-assistenza ta’ kollegi oħrajn meta jittratta l-operat tan-Netwerk. Il-punti ta’ kuntatt iżommu kuntatt regolari permezz tal-posta elettronika, bit-telefon u b’laqgħat wiċċ imb wiċċ ma’ membri tan-netwerk tan-NĠE fl-Irlanda, inklużi l-Awtoritajiet Ċentrali; id-Direttur tal-Operazzjonijiet tal-Qorti Suprema u Superjuri u d-Direttur tar-Riforma u l-Iżvilupp fis-Servizz tal-Qrati [membri tal-Artikolu 2(1)(d)]; u l-uffiċjali fid-Dipartiment tal-Ġustizzja u r-Riforma tal-Liġi [membri tal-Artikolu 2(1)(d)]. Il-punti ta’ kuntatt huma wkoll f’komunikazzjoni regolari ma’ membru nnominat tal-ġudikatura b’rabta mal-iżviluppi fin-NĠE.

Il-funzjonament tan-NĠE fl-Irlanda

Ma jeżisti ebda netwerk nazzjonali formali fl-Irlanda.  Hemm netwerk ta’ persuni li huma esperti f’oqsma ta’ politika partikolari li għalihom jista’ jirrikorri l-punt ta’ kuntatt għal tweġibiet għall-mistoqsijiet li jitqajmu.

Il-punt ta’ kuntatt jaħdem mill-qrib ma’ oħrajn li huma membri estiżi tan-Netwerk għall-Irlanda, inklużi għadd ta’ mħallfin b’ħiliet speċjalizzati f’oqsma speċifiċi tal-liġi jew b’responsabbiltà għal xogħol ta’ kollegament internazzjonali. Il-Punti ta’ Kuntatt jistgħu jiġu kkuntattjati permezz tal-posta elettronika. Il-punt ta’ kuntatt jiżgura li l-esperti tal-politika, amministrattivi jew ġudizzjarji rilevanti jiġu kkonsultati qabel il-laqgħat rilevanti tan-Netwerk u li n-noti tal-laqgħat u l-punti ta’ azzjoni rilevanti jiġu mxerrdin kif xieraq.

Il-punt ta’ kuntatt għandu wkoll kuntatt regolari mad-Dipartiment tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ politika u mal-Awtorità Ċentrali dwar il-Manteniment tal-Familja u kwistjonijiet Transkonfinali

L-għoti ta’ informazzjoni

Ma jeżisti ebda sit web nazzjonali għan-NĠE fl-Irlanda. L-informazzjoni tiġi pprovduta permezz tas-sit web tas-Servizz tal-Qrati u permezz ta’ siti eżistenti oħrajn għal Dipartimenti differenti fl-Irlanda. Il-punt ta’ kuntatt jaħdem kemm ma’ punti ta’ kuntatt oħrajn kif ukoll ma’ Dipartimenti oħrajn meta jiġu pprovduti sorsi differenti ta’ informazzjoni għall-Istati Membri tan-NĠE u għan-NĠE nnifsu.

L-aħħar aġġornament: 18/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Greċja

L-istruttura tan-netwerk

Għadd ta’ punti ta’ kuntatt: Ġew iddeżinjati 22 punt ta’ kuntatt. Dsatax minnhom huma mħallfin li jiffurmaw parti min-netwerk nazzjonali filwaqt li jeżerċitaw id-doveri ġudizzjarji tagħhom b’mod parallel. Tlieta huma uffiċjali fil-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem, u b’mod aktar speċifiku fid-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Materji Ċivili u Kriminali, li jopera bħala l-awtorità ċentrali għall-finijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri (Brussell IIa) (li jikkomplementa l-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-aspetti ċivili tal-ħtif internazzjonali ta’ minuri), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 (obbligi ta’ manteniment) u d-Direttiva 2002/8/KE (għajnuna legali), u wkoll bħala l-korp ċentrali għall-finijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 (kumpilazzjoni ta’ xhieda) u (KE) Nru 1393/2007 (notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji).

Netwerk nazzjonali: Ġie stabbilit netwerk nazzjonali informali bi struttura ċentralizzata, u li l-komponenti prinċipali fih huma l-awtorità ċentrali, imħallfin minn Ateni, u tliet rappreżentanti tal-professjonijiet legali (assoċjazzjonijiet ta’ avukati, marixxalli tal-qorti u nutara). Id-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Materji Ċivili u Kriminali huwa inkarigat mill-monitoraġġ tal-ħidma tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew u mill-koordinazzjoni tal-ħidma tal-punti ta’ kuntatt f’livell nazzjonali fir-rigward tal-obbligi tal-Greċja fl-ambitu tan-NĠE u tal-kontenut li jittella’ fuq il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika tal-UE. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali tan-netwerk jikkontribwixxu sabiex jimtlew l-iskedi informattivi, ikunu aġġornati n-notifiki formali tal-Greċja dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali, jimtlew il-kwestjonarji li joriġinaw min-NĠE jew minn korpi oħra tal-UE, u għall-proċess biex jitwieġbu l-mistoqsijiet minn awtoritajiet tal-UE jew punti ta’ kuntatt oħra li jirrigwardaw prinċipalment l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-Greċja.

Isiru laqgħat regolari li jiġu kkoordinati mid-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Materji Ċivili u Kriminali, normalment bejn darbtejn u erba’ darbiet fis-sena. L-iskop tal-laqgħat huwa l-iskambju ta’ fehmiet, esperjenza u informazzjoni. L-aġenda tiffoka l-aktar fuq suġġetti diskussi fil-laqgħat tan-NĠE fil-livell Ewropew, kwistjonijiet li jistgħu jfeġġu mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE (regolamenti u direttivi) fil-livell nazzjonali, u l-obbligi tal-Greċja fl-ambitu tan-NĠE u l-Portal tal-Ġustizzja Elettronika, kif jissemma aktar ’il fuq.

Komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-pubbliku

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem jagħmel referenza speċjali għan-NĠE. Tinsab għaddejja ħidma bl-għan li s-sit web jiġi aġġornat sabiex tingħata deskrizzjoni ċara u kompluta tar-rwol u s-siwi tan-NĠE f’rabta mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali.

Fil-livell nazzjonali, l-informazzjoni li tirrigwarda l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar materji ċivili u kummerċjali tiġi kkomunikata billi jitqassam materjal stampat tan-NĠE u billi jiġu organizzati seminars u avvenimenti ta’ ġurnata, f’Ateni u bliet oħra fil-Greċja, li jirrigwardaw l-iżviluppi leġiżlattivi Ewropej fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali u l-impatt tagħhom fil-livell lokali (xi drabi, il-membri tan-netwerk nazzjonali jieħdu sehem bħala kelliema prinċipali). Dawn l-avvenimenti jseħħu taħt il-patroċinju tal-Ministeru tal-Ġustizzja kif wkoll tal-Kamra tal-Avukati fil-pajjiż kollu, l-Iskola Nazzjonali tal-Imħallfin, il-Kunsill Legali tal-Istat, assoċjazzjonijiet tad-dritt ċivili u d-dritt kummerċjali, eċċ.

Barra minn hekk, il-Jum Ewropew tal-Ġustizzja, avveniment li jdum ġurnata, għandu l-għan li jservi sabiex il-professjonisti legali Ewropej “jistenbħu” u jniedu djalogu dwar il-progress tal-inizjattivi leġiżlattivi tal-UE; f’dawn l-aħħar snin, ġie organizzat kważi kull sena, taħt il-patroċinju tal-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

L-aħħar aġġornament: 11/12/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Franza

Fi Franza, imħallfin, avukati (avocats), nutara u marixxalli tal-qorti (huissiers de justice) huma parti min-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali. In-netwerk huwa madanakollu miftuħ għall-professjonijiet ġuridiċi kollha li jkollhom interess fiha, b’mod partikolari meta huma jipparteċipaw fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ materji ċivili u kummerċjali (skrivani tal-qorti (greffiers), kapijiet skrivani, imħallfin u skrivani tal-qrati kummerċjali).

Il-punt nazzjonali ta’ kuntatt huwa imħallef, li għandu esperjenza fil-qorti u li jaħdem fid-Dipartiment tal-Affarijiet Ċivili tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Huwa/hija parti mill-Uffiċċju tal-liġi Ewropea, id-dritt internazzjonali privat u assistenza legali ċivili, li hija wkoll l-awtorità ċentrali għall-applikazzjoni ta’ diversi ftehimiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward ta’ kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

F’kull Qorti tal-Appell u fi ħdan il-Qorti tal-Kassazzjoni, ‘Imħallef ta’ rappurtar” (jew “punt ta’ kuntatt lokali”) jiġi maħtur. Ir-rwol tiegħu/tagħha huwa li jiffaċilita, f'livell lokali, ir-riżoluzzjoni ta’ diffikultajiet ta' kooperazzjoni li jqumu permezz tan-netwerk u li jipprovdi informazzjoni lill-ġudikatura rigward it-tħaddim ta’ strumenti dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili u b’mod ġenerali dwar il-liġi tal-UE. L-imħallfin rapporteurs fil-Qrati tal-Appell u l-Qorti tal-Kassazzjoni jistgħu wkoll jinformaw il-punt ta’ kuntatt nazzjonali dwar id-diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali, imbagħad jgħaddi l-informazzjoni lil ħaddieħor.

Il-Marixxalli tal-Qorti (huissiers de justice) huma rappreżentati mill-Kamra Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji.

Avukati (avocats) huma rappreżentati mid-Delegazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati Franċiżi (Delegazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati ta' Brussell).

Nutara (notaires) huma rappreżentati mill-Kamra nazzjonali tan-nutara.

Imħallfin ta' kollegament Franċiżi li jaħdmu f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma wkoll parti min-netwerk, bħalma huma l-awtoritajiet ċentrali maħtura għall-applikazzjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni ċivili u kummerċjali.

Darba fis-sena, f’data qrib il-Jum Ewropew tal-Ġustizzja, il-membri kollha tan-netwerk Franċiż jiltaqgħu f’Pariġi sabiex jirrevedu l-attivitajiet tan-netwerk u biex jiddiskutu l-iżviluppi fil-liġi tal-UE u l-implimentazzjoni tagħha fir-rigward ta’ materji ċivili u kummerċjali.

L-aħħar aġġornament: 08/08/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - il-Kroazja

Fir-Repubblika tal-Kroazja, żewġ punti ta’ kuntatt joperaw fil-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali.

Il-punti ta’ kuntatt huma impjegati fid-Direttorat għall-Affarijiet Ewropej, il-Kooperazzjoni Internazzjonali u Ġudizzjarja u fid-Dipartiment għall-Assistenza Legali Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Ċivili tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Kroazja.

Fid-Dipartiment imsemmi l-aħħar, il-punti ta’ kuntatt għandhom diversi uffiċjali li jassistuhom sabiex il-ħidma fil-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji Ċivili u Kummerċjali (NĠE) titwettaq effettivament bis-saħħa tal-ħidma f’tim tal-uffiċjali fid-Dipartiment għall-Assistenza Legali Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Ċivili, li dawn iwettqu flimkien ma’ ħidma oħra fl-ambitu tal-attivitajiet tad-Dipartiment.

Minkejja li ma hemm l-ebda netwerk nazzjonali formali fir-Repubblika tal-Kroazja, il-punti ta’ kuntatt jikkooperaw mal-imħallfin u ma’ esperti oħra fil-qafas tal-Ministeru tal-Ġustizzja u ma’ awtoritajiet kompetenti oħra, professuri tal-liġi, nutara u esperti oħra u ġuristi f’oqsma ġuridiċi differenti. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u ż-Żgħażagħ huwa involut ukoll fit-tħaddim tan-netwerk u bħala awtorità ċentrali għal xi regolamenti, jipparteċipa b’mod attiv fil-laqgħat tan-netwerk organizzati mill-Kummissjoni Ewropea. In-netwerk huwa miftuħ għall-ġuristi kollha li jixtiequ u li jkunu interessati li jieħdu sehem fl-applikazzjoni tal-istrumenti ġuridiċi Ewropej fir-Repubblika tal-Kroazja.

Il-komunikazzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja sseħħ permezz tal-posta elettronika u tat-telefown, u jsiru laqgħat skont il-bżonn.

Il-komunikazzjoni mal-punti ta’ kuntatt fi Stati Membri oħra sseħħ permezz tal-posta elettronika, u l-punti ta’ kuntatt u l-membri l-oħra tan-netwerk jipparteċipaw regolarment fil-laqgħat tan-NĠE organizzati mill-Kummissjoni Ewropea.

Billi l-Ministeru tal-Ġustizzja huwa l-awtorità ċentrali għar-regolamenti individwali, il-punti ta’ kuntatt jaqdu l-funzjonijiet tal-awtorità ċentrali, jittrażmettu u jwieġbu d-domandi tal-punti ta’ kuntatt minn Stati Membri oħra (f’kooperazzjoni mal-imħallfin u ġuristi u esperti oħra, f’każ ta’ bżonn), jikkomunikaw id-data mitluba lill-Kummissjoni u jwettqu l-ħidma meħtieġa għall-pubblikazzjoni tal-informazzjoni fil-portals rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea. Il-punti ta’ kuntatt iqassmu l-pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea lill-qrati, liċ-ċittadini u lill-gruppi oħra fil-mira u jirsistu sabiex in-netwerk jingħata viżibbiltà akbar.

Kuntatti: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEJNcontact@pravosudje.hr

L-aħħar aġġornament: 05/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Ċipru

F’Ċipru, in-netwerk huwa organizzat minn punti ta’ kuntatt nazzjonali (NCPs) li jinnominaw. Bħalissa hemm sitt (6) NCPs: imħallef wieħed, żewġ avukati fl-Uffiċċju Legali tar-Repubblika ta’ Ċipru, żewġ uffiċjali fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku (uffiċjal legali wieħed u uffiċjal amministrattiv wieħed) u membru wieħed tal-Kamra tal-Avukati ta’ Ċipru.

L-NCPs tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku huma responsabbli sabiex jikkoordinaw is-sitt NCPs. Meta tasal mistoqsija jew talba għal informazzjoni min-netwerk jew inkella talba mill-punti ta’ kuntatt nazzjonali ta’ Stat Membru ieħor, l-NCPs tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku jiżguraw li t-talba tintbagħat u li tiġi diskussa mal-NCPs l-oħrajn, sabiex jiġi deċiż liema Awtorità jew Aġenzija Ċiprijotta għandha tiġi nnominata sabiex tittratta t-talba jew tipprovdi l-informazzjoni mitluba.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Latvja

Il-punti ta’ kuntatt tan-Netwerk Nazzjonali huma d-direttur tad-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-avukat tad-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jissodisfaw ukoll il-funzjonijiet ta’ rappreżentant tal-korp ċentrali. Il-funzjonijiet ewlenin tal-punti ta’ kuntatt huma:

- li jiġi żgurat li l-awtoritajiet ġudizzjarji lokali jirċievu informazzjoni ġenerali dwar l-istrumenti Komunitarji u internazzjonali relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u li tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa għall-kooperazzjoni b’suċċess tal-awtoritajiet ġudizzjarji bejn l-Istati Membri biex jgħinuhom fil-preparazzjoni ta’ talbiet ta’ awtorità legali fattibbli għal assistenza ġudizzjarja;

- li jinstabu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu b’rabta mat-talbiet għal kooperazzjoni ġudizzjarja;

- li jintuża s-sit web tan-netwerk biex jiġi infurmat il-pubbliku ġenerali dwar il-kooperazzjoni ta’ awtorità ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali fl-Unjoni Ewropea, u strumenti Komunitarji u internazzjonali rilevanti;

- li jkun hemm kooperazzjoni fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat tan-netwerk u li jkun hemm parteċipazzjoni fihom;

- li jkun hemm għajnuna fit-tħejjija u l-aġġornament tal-informazzjoni maħsuba għall-pubbliku ġenerali;

- li tiġi żgurata l-kooperazzjoni fost il-membri tan-netwerk fil-livell nazzjonali.

Skont is-suġġett diskuss, il-punt ta’ kuntatt jistieden ukoll esperti minn istituzzjonijiet oħra biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom f’laqgħat tan-netwerk. Pereżempju, saru żjarat bħal dawn u mal-punt ta’ kuntatt minn diversi mħallfin, rappreżentanti tal-Ministeru tal-Ġustizzja li jaħdmu f’diversi oqsma ta’ kompetenza, nutara, medjaturi ċċertifikati, rappreżentanti tal-Fond ta’ Garanzija tal-Manutenzjoni, rappreżentanti tal-Kamra tal-Bailiffs u persunal akkademiku.

L-aħħar aġġornament: 12/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Ungerija

Id-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt fl-Ungerija, b’diversi uffiċjali fid-dipartiment li jaqdu l-funzjonijiet korrispondenti fost id-doveri l-oħra tagħhom.

Bħala awtoritajiet ċentrali, il-Ministeru tal-Ġustizzja (id-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat) u l-Ministeru tar-Riżorsi Umani (Emberi Erőforrások Minisztériuma) huma membri tan-Netwerk. L-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali (Országos Bírósági Hivatal) bħala korp ġudizzjarju ieħor, il-Kamra Nazzjonali tan-Nutara tal-Ungerija (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), il-Kamra tal-Avukati Ungeriża (Magyar Ügyvédi Kamara) u l-Kamra tal-Marixxalli tal-Qorti tal-Ungerija (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), bħala assoċjazzjonijiet professjonali, huma wkoll membri tan-Netwerk. Ir-rappreżentanti tal-membri ta’ sikwit jattendu l-laqgħat tan-Netwerk, ovvjament skont xi tkun l-aġenda tal-laqgħat.

L-Ungerija ma għandhiex netwerk nazzjonali formali tal-membri Ungeriżi tan-Netwerk. Il-kooperazzjoni fost il-membri sseħħ fuq bażi ad hoc skont u meta jinħass il-bżonn.

Ir-riżorsi li fihom informazzjoni prattika dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili fl-UE u ma’ Stati terzi, elaborati mid-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat tal-Ministeru tal-Ġustizzja, huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida hawnhekk.

L-aħħar aġġornament: 12/12/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Malta

Bħalissa hemm tliet (3) punti ta' kuntatt tal-EJN f'Malta. Il-koordinament bejn dawn il-punti ta' kuntatt huwa żgurat mill-fatt li dawn il-punti ta' kuntatt jaħdmu fl-istess uffiċċju u jikkooperaw ma' xulxin il-ħin kollu rigward kull suġġett li jinqala' mill-operazzjoni tan-netwerk f'Malta. Dawn il-punti ta' kuntatt stabbilew sistemi ta' kooperazzjoni bejniethom, li jfissru iktar effiċenza fit-tħaddim tan-netwerk, speċjalment meta jipprovdu informazzjoni lil prattikanti privati li jitolbuhom l-informazzjoni.

Dwar in-netwerk nazzjonali

 • Għajnuna Legali

L-Awtorità ta' Trażmissjoni u li Tirċievi fil-qasam tal-Għajnuna Legali hija l-Avukat tal-Għajnuna Legali, li jopera mir-reġistru tal-Qrati Ċivili, il-Qorti, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta, Malta.

 • In-notifika tad-Dokumenti

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, li jinsab Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta jaġixxi bħala l-Awtorità Ċentrali kemm bħala Aġenzija ta' Trażmizzjoni kif ukoll bħala Aġenzija li Tirċievi fil-qasam tan-notifika tad-dokumenti. Huwa jieħu ħsieb li jibgħat formoli ta' talbiet u jirċievi dokumenti għan-notifika lil aġenziji ta' trażmissjoni barranin u dawn id-dokumenti mbagħad jingħaddew lil persuna inkarigata fil-Qorti għan-notifika skont il-liġijiet proċedurali ta' Malta applikabbli għan-notifika tad-dokumenti.

Bħala parti mill-attivitajiet tagħha waqt in-notifika tad-dokumenti, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-kapaċità tiegħu ta' Aġenzija ta' Trażmizzjoni u/jew li Tirċievi, jikkoopera wkoll mar-rikorrenti u/jew ir-rappreżentant legali tagħhom sakemm issir in-notifika.

 • Talbiet Żgħar

Il-forum kompetenti għal din it-taqsima huwa t-Tribunal għal Talbiet Żgħar, li jopera mill-Qorti, il-Belt Valletta. L-appelli għad-deċiżjonijiet ta' dan it-Tribunal, imbagħad, jinstemgħu mill-Qorti tal-Appell fil-Ġuriżdizzjoni Inferjuri tagħha, li wkoll topera mill-Qorti, il-Belt Valletta.

L-awtorità kompetenti f'kull każ tiddependi mir-residenza tal-persuna li l-eżekuzzjoni qed tintalab kontriha. Il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u l-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) għandhom kompetenza fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni u anke għall-finijiet tal-Artikolu 23, skont l-Artikolu 10(4) tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar Tribunal għal Talbiet Żgħar (il-Kapitolu 380 tal-Liġijiet ta' Malta).

 • Il-Ġbir tal-Provi

Il-Korp Ċentrali huwa l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Belt Valletta.

Il-Qrati Mitluba huma:

 1. Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili
 2. Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)
 3. Il-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
 4. Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Ġuriżdizzjoni Superjuri) jew (Ġuriżdizzjoni Inferjuri)

Il-Qrati għandhom il-ġuriżdizzjoni li jeżegwixxu ittri ta' talba li jsiru skont it-termini tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali.

L-aħħar aġġornament: 22/05/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Olanda

Punti ta’ kuntatt u membri tan-Netwerk fin-Netherlands

Fin-Netherlands ġie stabbilit punt ta’ kuntatt ċentrali fil-Ministeru tas-Sigurtà u l-Ġustizzja. Ġie appuntat ukoll punt ta’ kuntatt għall-materji ta’ ġuriżdizzjoni.

Flimkien mal-punti ta’ kuntatt, l-assoċjazzjonijiet professjonali għall-professjonijiet ġuridiċi liberi (avukati, servizzi notarili u marixxalli tal-qorti) huma wkoll membri tan-Netwerk.

Abbażi ta’ diversi regolamenti (inkluż ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003, ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1393/2001), l-awtoritajiet ċentrali huma wkoll membri tan-Netwerk.

Il-komunikazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea (f’dan il-każ, is-segretarjat tan-NĠE-ċivil) normalment isseħħ permezz tal-punt ta’ kuntatt ċentrali. Dan jiggarantixxi li, fejn ikun ta’ rilevanza, l-informazzjoni u l-mistoqsijiet jaslu għand l-awtorità t-tajba.

Il-punti ta’ kuntatt u l-membri, b’mod partikolari l-awtoritajiet ċentrali, ta’ sikwit jikkomunikaw direttament bejniethom u mal-punti ta’ kuntatt u l-membri fi Stati Membri oħra.

Il-membri jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-laqgħat tan-Netwerk, skont il-punti li jkun hemm fuq l-aġenda.

Il-punti ta’ kuntatt u l-membri Netherlandiżi jorganizzaw ukoll laqgħa annwali. Din il-laqgħa sservi ta’ opportunità għad-diskussjoni tal-attivitajiet tan-Netwerk u għall-eżaminar ta’ oqsma li fihom jista’ jsir titjib fil-komunikazzjoni reċiproka.

L-aħħar aġġornament: 04/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Dwar in-Netwerks - Awstrija

L-Awstrija stabbiliet fid-Dipartiment I 9 tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (Bundesministerium für Justiz) punt ta’ kuntatt ċentrali li jindirizza mistoqsijiet legali minn punti ta’ kuntatt barranin magħmula permezz tan-netwerk, iwettaq diversi kompiti relatati mal-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni u jorganizza u jeditja l-entrati Awstrijaċi għall-iskedi informattivi tan-netwerk li jiġu ppubblikati fuq il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja.

Barra minn hekk, ġew innominati żewġ imħallfin bħala punti ta’ kuntatt għal kull waħda mill-erba’ ġuriżdizzjonijiet (tlieta għall-ġuriżdizzjoni ta’ Vjenna) tal-Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht). Huma jipprovdu assistenza u appoġġ lill-punti ta’ kuntatt barranin u lill-qrati Awstrijaċi f’kawżi individwali li jinvolvu kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera (bħal meta jkun hemm diffikultajiet fil-kumpilazzjoni tax-xhieda transfruntiera jew fin-notifika tad-dokumenti). Għalhekk, f’każijiet bħal dawn, il-punti ta’ kuntatt barranin għandhom jikkuntattjaw lill-punt ta’ kuntatt ġudizzjarju lokali rilevanti u mhux lill-punt ta’ kuntatt ċentrali fil-Ministeru Federali tal-Ġustizzja. Il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti Reġjonali Superjuri ta’ Vjenna tinkludi l-provinċji ta’ Vjenna, l-Awstrija t’Isfel u Burgenland, dik tal-Qorti Reġjonali Superjuri ta’ Linz tinkludi l-provinċji tal-Awstrija ta’ Fuq u Salzburg, dik tal-Qorti Reġjonali Superjuri ta’ Innsbruck tinkludi l-provinċji ta’ Tirol u Vorarlberg u l-Qorti Reġjonali Superjuri ta’ Graz hija responsabbli għall-provinċji ta’ Steiermark u Kärnten.

L-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punti ta’ kuntatt Awstrijaċi tan-NĠE fil-ġuriżdizzjonijiet rispettivi tal-Qorti Reġjonali Superjuri jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-link li ġejja: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Individwi privati/partijiet fil-proċedimenti jew ir-rappreżentanti legali tagħhom ma jistgħux jikkuntattjaw lill-punti ta’ kuntatt tan-netwerk direttament. Madankollu, huma jistgħu jitolbu lill-imħallef li jmexxi l-proċedimenti sabiex jirreferihom għal punt ta’ kuntatt.

Il-Kamra tal-Avukati tal-Awstrija (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) u l-Kamra tan-Nutara tal-Awstrija (Österreichische Notariatskammer) ilhom parti min-NĠE mill-1 ta’ Jannar 2011, madankollu, skont id-Deċiżjoni tan-NĠE tat-28 ta’ Mejju 2001 (2001/470/KE), kif emendata mid-Deċiżjoni 568/2009/KE tat-18 ta’ Ġunju 2009, huma ma għandhomx il-kompetenza sabiex jittrattaw kawżi individwali.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidarechtsanwaelte@oerak.at
Lingwi: Il-Ġermaniż u l-Ingliż

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakammer@notar.or.at
Lingwi: Il-Ġermaniż, il-Franċiż u l-Ingliż

L-aħħar aġġornament: 18/04/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Polonja

Fil-Polonja, l-uniku punt ta' kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jinsab fil-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-aħħar aġġornament: 11/04/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Dwar in-Netwerks - Portugall

Il-punt ta' kuntatt

Il-Portugall ħatar punt ta' kuntatt għall-NĠE-civil (in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropea fl-oqsma ċivili u kummerċjali). Il-punt ta' kuntatt huma mħallef maħtur mill-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura (Conselho Superior da Magistratura) permezz ta' kompetizzjoni.

In-netwerk nazzjonali

In-netwerk nazzjonali huwa ffurmat minn: awtoritajiet ċentrali skont l-istrumenti legali tal-UE, strumenti legali internazzjonali oħra li tagħhom huwa parti l-Portugall jew f'dispożizzjonijiet legali nazzjonali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali; awtoritajiet amministrattivi b'responsabbiltajiet fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali; u l-assoċjazzjonijiet professjonali li jirrappreżentaw lill-professjonisti legali involuti direttament fl-eżekuzzjoni tal-istrumenti internazzjonali u tal-UE marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili u kummerċjali.

In-netwerk nazzjonali ma jinkludix imħallfin ta' kuntatt jew esperti.

Membri nazzjonali tan-netwerk

Minbarra l-punt ta' kuntatt, l-istruttura nazzjonali tan-netwerk tinkludi 11-il membru:

 • Id-Direttorat-Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Id-Direttorat-Ġenerali għas-Servizzi tal-Ħabs u r-Riintegrazzjoni (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • L-Istitut tar-Reġistrazzjoni u l-Affarijiet Nutarili (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • L-Istitut tal-Ġestjoni Finanzjarja u l-Infrastruttura tal-Ġustizzja (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Il-Kunsill tal-Medjaturi (Conselho dos Julgados de Paz)
 • L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Il-Kamra tal-Avukati (Ordem dos Advogados)
 • L-Assoċjazzjoni tas-Solicitors u l-Aġenti ta' Eżekuzzjoni (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • L-Assoċjazzjoni tan-Nutara (Ordem dos Notários)

L-awtoritajiet ċentrali

Mill-membri msemmija hawn fuq, li ġejjin huma awtoritajiet ċentrali:

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja - Ministeru tal-Ġustizzja (Ministério da Justiça)

 • Ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18/12/2008
 • Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tat-13/11/2000
 • Ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 tat-28/5/2001
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1965 dwar in-Notifika barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1970 dwar it-Teħid ta’ Evidenza Barra mill-Pajjiż f’Materji Ċivili jew Kummerċjali
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 dwar l-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħra ta’ Manteniment tal-Familja
 • Il-Konvenzjoni ta' New York tal-1956 dwar l-Irkupru Barra mill-Pajjiż tal-Manteniment

Id-Direttorat-Ġenerali għas-Servizzi tal-Ħabs u r-Riintegrazzjoni - Ministeru tal-Ġustizzja

 • Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27/11/2003
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar il-Ġuriżdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Eżekuzzjoni u l-Kooperazzjoni fir-Rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal

L-Istitut tar-Reġistrazzjoni u l-Affarijiet Nutarili – Ministeru tal-Ġustizzja

 • Ir-Regolament (KE) Nru 650/2012 tal-4/7/2012

L-Istitut tas-Sigurtà Soċjali – Ministeru għas-Solidarjetà u s-Sigurtà Soċjali (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Id-Direttiva 2003/8/KE tas-27/1/2003

Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi - Ministeru tal-Ġustizzja

 • Id-Direttiva 2004/80/KE tas-29/04/2004

Il-koordinazzjoni tan-netwerk nazzjonali fi struttura deċentralizzata

Fil-Portugall, in-netwerk nazzjonali għandu struttura deċentralizzata Il-koordinament, li huwa assigurat mill-punt ta' kuntatt, huwa bbażat fuq il-kooperazzjoni volontarja bejn il-membri nazzjonali. Il-membri nazzjonali jipparteċipaw regolarment f'laqgħat trimestrali organizzati mill-punt ta' kuntatt. Kull meta jkun hemm bżonn ta' kjarifika jew soluzzjoni għal kwistjoni partikolari, jiġu organizzati laqgħat mal-membri nazzjonali konċernati.

In-netwerk ma jinkludix l-esperti. Jekk għal kwistjoni partikolari jkun hemm bżonn l-opinjoni ta' espert, il-punt ta' kuntatt jitlob il-kooperazzjoni tal-aktar awtorità nazzjonali xierqa fuq bażi informali u volontarja. Il-membri nazzjonali kollha jiġu mħeġġa regolarment mill-punt ta' kuntatt biex jikkooperaw fl-oqsma speċifiċi fil-kompetenza u responsabbiltà tagħhom rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'oqsma ċivili u kummerċjali.

L-aħħar aġġornament: 12/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Rumanija

In-Netwerk tal-Korrispondenti Lokali għall-Assistenza Ġudizzjarja Internazzjonali (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) twaqqaf fl-2001 wara Ordni tal-Ministeru tal-Ġustizzja, ibbażata fuq il-mudell tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew. F'Marzu 2004, wara żewġ ordnijiet tal-Ministeru tal-Ġustizzja, in-Netwerk ġie riorganizzat f'żewġ netwerks speċjalizzati: in-Netwerk Ġudizzjarju Rumen f'materji kriminali (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) - li jikkorrispondi għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, u n-Netwerk Ġudizzjarju Rumen f'materji ċivili u kummerċjali (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) - li jikkorrispondi għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali. Sussegwentement, iż-żewġ netwerks ġew riorganizzati b'mod suċċessiv fl-2005, fl-2007, fl-2010 u fl-2014, wara emendi għal-liġi tal-UE rilevanti u bidliet fil-persunal li jaħdem fis-sistema ġudizzjarja nazzjonali.

L-aħħar aġġornament sar bl-Ordni Nru 1929/C tal-Ministeru tal-Ġustizzja tad-29 ta' Mejju 2014 b'konformità mad-Deċiżjoni Nru 568/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001. L-Ordni tħejjiet b'konformità mal-Ordni tal-Gvern Nru 123/2007 dwar ċerti miżuri għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, approvata b'emendi skont il-Liġi Nru 85/2008.

In-Netwerk Ġudizzjarju Rumen f'materji ċivili u kummerċjali jikkorrispondi għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali fil-livell nazzjonali.

Ir-Rumanija nnominat żewġ punti ta' kuntatt għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali. Il-punti ta' kuntatt għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali jinsabu fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Dan jiżgura li d-dmirijiet tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali jkunu ssodisfati.

Skont l-Artikolu 6, in-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali jinkludi mħallef mit-Taqsima I – Materji Ċivili u mħallef mit-Taqsima II – Materji Ċivili (li qabel kienet Materji Kummerċjali) fi ħdan il-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), u mħallef mit-Taqsima I – Materji Ċivili u mħallef mit-Taqsima II – Materji Ċivili (li qabel kienet Materji Kummerċjali) fi ħdan il-qrati tal-appell, imħallef minn kull qorti speċjalizzata/taqsima għall-minuri u l-materji familjari li jispeċjalizza f'materji ċivili relatati mal-ħtif internazzjonali ta’ minuri u l-konċessjoni ta' kumpensi għall-vittmi tal-kriminalità, uffiċjali mid-Direttorat tad-Dritt Internazzjonali u tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja li wkoll jissodisfaw id-dmirijiet tal-Ministeru tal-Ġustizzja bħala l-awtorità ċentrali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-materji ċivili u kummerċjali, u rappreżentant maħtur minn kull waħda mill-assoċjazzjonijiet professjonali tan-nutara, tal-bailiffs u tal-avukati fir-Rumanija. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali huma membri sħaħ tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali.

L-imħallfin li huma membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen inħatru b'deċiżjoni tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura (Consiliul Superior al Magistraturii).

Mill-2001 'l hawn, id-Direttorat għad-Dritt Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja organizza għadd kbir ta' seminars u laqgħat ta' ħidma għall-membri tan-Netwerks bl-użu ta' riżorsi proprji (il-baġit tal-Ministeru tal-Ġustizzja). Mill-2007 'l hawn, b'mod partikolari, avvenimenti bħal dawn ġew organizzati taħt iktar minn 15-il programm Ewropew iffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, ir-rappreżentanti tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen attendew il-laqgħat tan-Netwerks Ġudizzjarji Ewropej fuq bażi regolari.

Il-membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali huma elenkati fl-Anness mal-Ordni Nru 1929/C tad-29 ta' Mejju 2014. L-Anness huwa parti integrali tal-Ordni.

Il-Membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali - Imħallfin

Il-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja

Iulia Cristina TARCEA, Viċi President

Romanița VRÂNCEANU, Taqsima I - Materji Ċivili

Roxana POPA, President Delegat, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Taqsima I - Materji Ċivili (Viċi President tal-Qorti tal-Appell)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Bacău

Liliana CIOBANU, Taqsima I - Materji Ċivili

Loredana ALBESCU, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Braşov

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Taqsima tal-Materji Ċivili

Anca PÎRVULESCU, Taqsima tal-Materji Ċivili

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Taqsima tal-Materji Ċivili

It-Tribunal tal-Minuri tal-Materji tal-Familja ta' Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Il-Qorti tal-Appell ta' Bucharest

Antonela BRĂTUIANU, Taqsima IV - Materji Ċivili

Ştefan CMECIU, Taqsima V - Materji Ċivili

Dumitru VĂDUVA, Taqsima VI - Materji Ċivili

Maria CEAUŞESCU, Taqsima VII - Materji li jinvolvu l-Post tax-Xogħol u Tilwim dwar is-Sigurtà Soċjali

Bogdan CRISTEA, Taqsima VIII - Litiġji Amministrattivi u Fiskali

It-Tribunal ta' Bucharest

Andreea Florina MATEESCU, Taqsima V - Materji Ċivili (imħallef ta' koordinament fin-Netwerk Internazzjonali tal-Aja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri)

Anca Magda VOICULESCU, Taqsima IV - Materji Ċivili (imħallef ta' koordinament fin-Netwerk Internazzjonali tal-Aja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri)

Constantin-Marino MARIN, President, Taqsima I - Materji Kriminali, il-Kummissjoni għall-Konċessjoni ta' Kumpensi għall-Vittmi tal-Kriminalità – It-Tribunal ta' Bucharest

Il-Qorti tal-Appell ta' Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, Viċi President

Liviu UNGUR, Viċi President, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Constanţa

Daniela PETROVICI, Taqsima I - Materji Ċivili

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Craiova

Mihaela COTORA, President

Lotus Gherghină, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, Taqsima I - Materji Ċivili

Valentina VRABIE, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU, Taqsima I - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Oradea

Marcela FILIMON, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Piteşti

Corina PINCU IFRIM, Taqsima I - Materji Ċivili

Raluca TRANDAFIR, Taqsima I - Materji Ċivili

Corina Georgeta NUŢĂ, Taqsima II - Materji Ċivili li jinvolvu Litiġji Amministrattivi u Fiskali

It-Tribunal ta' Argeş

Andreea Monica PRUNARU, Taqsima tal-Materji Ċivili, Viċi President

It-Tribunal ta' Vâlcea

Petre DINESCU, Taqsima I - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Ploieşti

Adriana Maria RADU, Taqsima I - Materji Ċivili

Elisabeta GHERASIM, President tat-Taqsima II - Materji Ċivili

Florentina DINU, Taqsima II - Materji Ċivili

Valentina GHEORGHE, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Suceava

Ştefania Fulga ANTON, Taqsima I - Materji Ċivili

Daniela MITREA MUNTEA, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Qorti tal-Appell ta' Timişoara

Cristian PUP, Taqsima I - Materji Ċivili

Florin MOŢIU, Taqsima II - Materji Ċivili

Il-Membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali – punti ta' kuntatt nazzjonali għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Viviana ONACA, Direttriċi, Id-Direttorat għad-Dritt Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Ioana BURDUF, Id-Direttorat għad-Dritt Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Il-Membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali mid-Direttorat għad-Dritt Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Ministeru tal-Ġustizzja - l-awtorità ċentrali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali

Dorina DOMINTEANU, Kap tal-Unità

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Il-Membri tan-Netwerk Ġudizzjarju Rumen fil-materji ċivili u kummerċjali - rappreżentant maħtur minn kull wieħed mill-Presidenti tal-Unjonijiet Nazzjonali tan-Nutara, tal-Bailiffs u tal-Kmamar tal-Avukati fir-Rumanija

Octavian ROGOJANU, Nutar Pubbliku, Segretarju tal-Kunsill tal-Unjoni Nazzjonali Rumena tan-Nutara

Bogdan DUMITRACHE, Bailiff

Costea-Corin C. DĂNESCU, Avukat

L-aħħar aġġornament: 01/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Slovenja

In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-Materji Ċivili u Kummerċjali (NĠE) jopera fis-Slovenja permezz ta' 3 punti ta' kuntatt u 16-il membru tan-netwerk.

Il-punti ta' kuntatt huma impjegati tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tas-Slovenja. B'dan il-mod, ħidmet il-punti ta' kuntatt tista' tiġi armonizzata u kkoordinata kuljum.

Il-Qrati distrettwali, li hemm 11 minnhom fir-Repubblika tas-Slovenja, huma awtorizzati jipprovdu għajnuna legali internazzjonali f'materji ċivili u kummerċjali. Fid-dawl ta' dan, is-Slovenja, b'konformità mal-Artikolu 2(1)(d) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali, ħatret rappreżentant minn kull qorti distrettwali bħala membru tan-NĠE. Barra minn hekk, is-Slovenja ħatret żewġ membri tan-netwerk speċjalizzati (imħallfin) li huma kompetenti fi kwistjonijiet ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji familjari, b'imħallef minnhom ikun impjegat fil-qorti distrettwali u l-ieħor fil-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-emenda tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi NĠE fl-2009 għamlet possibbli l-kooperazzjoni ma' professjonijiet ġudizzjarji oħrajn fi ħdan in-NĠE. Mill-2011 'il quddiem, il-Kamra tan-Nutara tas-Slovenja (Notarska zbornica Republike Slovenije), il-Kamra tal-Avukati tas-Slovenja (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) u l-Kamra tal-Uffiċċjali Eżekuttivi tas-Slovenja (Zbornica izvršiteljev Slovenije) ukoll kienu membri tan-netwerk.

L-involviment ta' mħallfin u professjonisti legali oħrajn fin-NĠE huwa importanti għall-ksib tal-għanijiet tan-NĠE, peress li jiżgura kooperazzjoni diretta bejn l-imħallfin u l-professjonijiet legali l-oħrajn, li hija importanti għar-riżoluzzjoni b'inqas intoppi ta' kawżi speċifiċi quddiem il-qrati.

Il-punti ta' kuntatt tal-membri tan-NĠE jikkomunikaw ma' xulxin spiss u meta jkun hemm bżonn, inkluż permezz tal-posta elettronika, bit-telefown u wiċċ imb wiċċ, u jiltaqgħu f'laqgħat annwali fil-livell nazzjonali.

L-aħħar aġġornament: 01/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Slovakkja

In-netwerk jinkludi:

 1. Il-punti ta' kuntatt ewlenin, li huma żewġ rappreżentanti mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) mid-Dipartiment tad-Dritt Internazzjonali Privat (Odbor medzinárodného práva súkromného) tat-Taqsima tad-Dritt Internazzjonali (Sekcia medzinárodného práva). It-talbiet kollha lill-EJN jintbagħtu permezz tal-punti ewlenin ta' kuntatt.
 2. Il-punti ta' kuntatt tal-qorti: imħallef jew uffiċjal ġudizzjarju anzjan għal kull qorti distrettwali (okresný súd) qorti reġjonali (krajský súd) u għall-Qorti Suprema (Najvyšší súd).
 3. Punti ta' kuntatt mill-organizzazzjonijiet professjonali.
 4. Żewġ punti ta' kuntatt miċ-Ċentru għall-Protezzjoni Internazzjonali Legali tat-Tfal u ż-Żagħżagħ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Maġistrat ta' kuntatt fil-liġi tal-familja.
L-aħħar aġġornament: 14/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Dwar in-Netwerks - Finlandja

Il-Membrii tan-NĠE fil-Finlandja

Il-punt ta' kuntatt għall-Finlandja huwa uffiċjal maħtur li jaħdem fl-Unità għall-Amministrazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-punt ta' kuntatt għal unità taġixxi bħala l-awtorità ċentrali għal bosta regolamenti tal-UE u ftehimiet internazzjonali fil-qasam tad-dritt ċivili u kriminali. Minbarra x-xogħol tan-Netwerk, id-dmirijiet tal-punt ta' kuntatt jinkludu kompiti ta' awtorità ċentrali u kooperazzjoni oħra fid-dritt ċivili. Żewġ imħallfin tal-qorti distrettwali u l-Kamra tal-Avukati Finlandiża nħatru wkoll bħala membri tan-Netwerk. L-iżvilupp tal-operazzjonijiet tan-Netwerk nazzjonali għadu għaddej.

Il-funzjonament tan-NĠE fil-Finlandja

Il-punt ta' kuntatt jaħdem attivament mal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, mal-avukati u mal-professjonisti legali l-oħrajn. Il-kompiti tal-punt ta' kuntatt jinkludu t-tixrid tal-informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet legali li jirrigwardaw id-dritt ċivili u kummerċjali tal-UE u l-applikazzjoni prattika tagħhom kif ukoll jipprovdu pariri u taħriġ fi kwistjonijiet relatati. Il-punt ta' kuntatt jgħin ukoll lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali bi problemi relatati ma' talbiet transfruntieri għall-għajnuna u huwa involut attivament f'netwerks rilevanti u gruppi ta' ħidma.

Il-punt ta' kuntatt għandu indirizz tal-posta elettronika separat għall-qrati u għall-awtoritajiet legali u amministrattivi l-oħrajn involuti fil-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji tad-dritt ċivili u kummerċjali li jkunu jeħtieġu assistenza prattika bi problemi relatati ma' kawżi transfruntieri.

Il-forniment ta' informazzjoni dwar in-NĠE

Il-qrati, l-uffiċċji tal-għajnuna legali, il-prosekuturi, l-awtoritajiet eżekuttivi u l-uffiċjali tal-Ministeru tal-Ġustizzja kollha għandhom aċċess għal intranet b'informazzjoni komprensiva dwar assistenza internazzjonali f'materji ċivili u kriminali. Is-sit fih informazzjoni wkoll dwar in-NĠE u l-membri tiegħu fil-Finlandja u fih ħoloq għall-paġni tan-NĠE tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika. Informazzjoni dwar in-NĠE u materjali li jippubblika jiġu pprovduti wkoll lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali u ġuristi oħrajn permezz tal-posta elettronika u l-posta tradizzjonali.

Is-sit pubbliku tal-Ministeru tal-Ġustizzja fih taqsima b'informazzjoni dwar id-diversi forom ta' għajnuna legali internazzjonali, leġiżlazzjoni relatata u ftehimiet, dettalji ta' kuntatt u struzzjonijiet. Is-sit fih ukoll informazzjoni dwar in-netwerks ġudizzjarji u ħolqa għall-paġni tan-NĠE tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

L-aħħar aġġornament: 13/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Dwar in-Netwerks - Svezja

L-Iżvezja appuntat persuna li taħdem fit-Taqsima għad-Dritt Proċedurali u l-Kwistjonijiet tal-Qrati fil-Ministeru tal-Ġustizzja bħala l-punt ta’ kuntatt għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali, u persuna li taħdem fit-Taqsima għall-Politika dwar il-Kriminalità fil-Ministeru tal-Ġustizzja bħala l-punt ta’ kuntatt għall-Portal tal-Ġustizzja Elettronika.

Il-membri Żvediżi tan-netwerk huma l-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Qrati tal-Iżvezja, il-Kamra tal-Avukati tal-Iżvezja, l-Awtorità Żvediża tal-Eżekuzzjoni, l-Aġenzija Żvediża tal-Assigurazzjoni Soċjali, l-Awtorità tal-Liġi tal-Familja u l-Appoġġ tal-Ġenituri u l-Awtorità Żvediża għall-Kumpens u l-Appoġġ tal-Vittmi, kif ukoll żewġ awtoritajiet ċentrali (it-Taqsima għall-Kawżi Penali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali fil-Ministeru tal-Ġustizzja u fid-Dipartiment għall-Affarijiet Konsulari u l-Liġi Ċivili fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin).

L-aħħar aġġornament: 12/12/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.