About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN-civil

What is the EJN-civil?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN-civil was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN-civil.

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN-civil

Since its inception, the EJN-civil has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN-civil facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN-civil members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Informācija par tīklu - Beļģija

Kontaktpunkti un tīkla Beļģijas dalībnieki

Beļģija ir norīkojusi divus kontaktpunktus. Viens no tiem ir Kasācijas tiesas (Cour de cassation) tiesnesis, kurš koordinē tīkla attiecības ar dalībniekiem no tiesnešu vidus, bet otrs ir Federālā valsts tieslietu dienesta (Service public fédéral Justice), konkrētāk — Starptautiskās tiesiskās sadarbības dienesta civillietās — ierēdnis.

Pašlaik Beļģijas tīklā ietilpst arī 15 tiesneši, kuri ir tīkla dalībnieki saskaņā ar Padomes Lēmuma 2001/470/EK 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Katrai Apelācijas tiesas (cour d’appel) jurisdikcijai ir norīkoti trīs vai četri tiesneši, no kuriem katrs ir specializējies ģimenes tiesībās, komerctiesībās vai procesuālajās tiesībās. Šie tiesneši pārstāv dažādu līmeņu tiesas (Apelācijas tiesa, pirmās instances tiesas (tribunaux de première instance), komerctiesas (tribunaux de commerce) un miertiesas (justices de paix)).

Valsts Galveno tiesas sekretāru padomes (Conseil national des greffiers en chef) pārstāvis ir arī Beļģijas tīkla dalībnieks saskaņā ar iepriekš minētā lēmuma 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Beļģija saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu par tīkla dalībniekiem ir izraudzījusies arī četrus juridisko profesiju pārstāvjus: notāru pārstāvi, tiesu izpildītāju pārstāvi un divus advokātu asociāciju pārstāvjus (viens no tiem pārstāv franču un vācu valodā runājošās asociācijas, un viens pārstāv flāmu asociācijas).

Tiek nodrošināta arī koordinācija ar dažādām centrālajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar vairākām regulām (Regulu (EK) Nr. 2201/2003, Regulu (EK) Nr. 4/2009, Regulu (EK) Nr. 1393/2001 u. c.).

Ir nodibināta saziņa arī ar Eiropas Patērētāju centra Beļģijas nodaļu.

Kā tīkls darbojas

Komunikācija pārsvarā notiek, izmantojot e-pastu. Informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas, precīzāk, no Sekretariāta, tīkla dalībniekiem izplata kāds no kontaktpunktiem. Dalībnieki piedalās tīkla sanāksmēs atkarībā no aplūkojamā temata. Papildus reizi gadā tiek organizēta to Beļģijas tiesnešu tikšanās, kuri ir tīkla dalībnieki.

Dalībnieki tiek regulāri aicināti pēc iespējas plašāk izplatīt informāciju par jauniem tiesību aktiem vai izplatīt saviem kolēģiem aptaujas anketas. Eiropas Komisijas publicētie dokumenti un noderīgas interneta saites parasti tiek plaši izplatītas tiesām. Daži tīkla dalībnieki turklāt piedalās Eiropas tiesību aktiem veltītā informatīvā biļetena (Eur-alert!) publicēšanā.

Ir izveidota sadarbība arī ar Tiesnešu apmācības institūtu, kas tīkla kontaktpunktiem un dalībniekiem dod iespēju uzstāties institūta rīkotajos apmācības kursos, kuri ir veltīti jaunākajiem Eiropas tiesību aktiem un jo īpaši Eiropas un starptautiskās tiesiskās sadarbības mehānismiem civillietās un komerclietās.

Attiecībā uz to, kā būtu izskatāmi, piemēram, ar ārvalstu tiesību aktu saturu vai norisēm pārrobežu tiesvedībā saistīti konkrētie jautājumi, saziņa starp Beļģijas kontaktpunktu un Beļģijas tiesnesi, kas notiekošā tiesvedībā ir izmeklējis attiecīgo jautājumu, no vienas puses, un starp iesaistīto dalībvalstu kontaktpunktiem, no otras puses, pārsvarā notiek, izmantojot e-pastu.

Lapa atjaunināta: 10/04/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Čehija

Čehijas Republikā pašlaik ir seši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti — pieci Čehijas Republikas Tieslietu ministrijā un viens Briselē (Pastāvīgā Čehijas Republikas pārstāvniecība ES).

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti Čehijas Republikā sazinās ar kontaktpunktiem citās ES dalībvalstīs, un tie apstrādā pieprasījumus no tiesām un notāriem, kas meklē informāciju par citu valstu likumiem, kā arī atgādina par pieprasījumu apstrādi, it īpaši atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1206/2001 par pierādījumu iegūšanu un Regulai (EK) Nr. 1393/2007 par dokumenta izsniegšanu un citiem jautājumiem.

Pēc Padomes 2001. gada 28. maija Lēmuma Nr. 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Čehijas Republika 2004. gadā izveidoja Iekšējo tiesiskās sadarbības tīklu (turpmāk — „Tīkls”) sadarbībai civillietās un komerclietās, kurš ir atbildīgs par to, ka tiek nodrošināts Čehijas Republikas efektīvi iesaiste Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās.

Tīkla dalībnieki ir tiesneši, Čehijas Advokātu asociācijas pārstāvji, Čehijas Notāru kameras pārstāvji, Čehijas Tiesu izpildītāju kameras pārstāvji, Starptautiskās bērnu tiesiskās aizsardzības biroja pārstāvji, Eiropas Patērētāju centra pārstāvji, Kārļa Universitātes Juridiskās fakultātes pārstāvji un norīkotais Tieslietu ministrijas personāls.

Tīkla dalībnieki piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pasākumos civillietās un komerclietās un pilda no tiem izrietošos uzdevumus, kā arī piedalās ES Padomes un Komisijas darba grupu un komiteju civillietās un komerclietās darbībā. Tīkla dalībnieki izsaka viedokļus par Eiropas Kopienu tiesību aktu projektiem un izsaka citus ieteikumus saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Šobrīd Tīklam ir aptuveni 130 dalībnieki. Tieslietu ministrija reizi gadā organizē visu Tīkla dalībnieku sanāksmes. Sanāksmes dienas kārtībā ietverti aktuālie temati, it īpaši saistībā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, Eiropas e-tiesiskuma portāla darbību un ES Tiesas judikatūru. Šādās sanāksmēs Tīkla dalībniekiem ir unikāla iespēja satikties klātienē un dalīties praktiskajā pieredzē par ES instrumentu piemērošanu.

Tīkla dalībniekiem tiek izsniegti apkopojumi un citas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros sagatavotās publikācijas.

Tīkla dalībnieki var neformāli sazināties ar e-pasta starpniecību. Tīklam ir pašam savs e-pasta adresātu (e-pasta adrešu) saraksts, kuru izmantojot, Tīkla dalībnieki var sūtīt jautājumus un dalīties pieredzē. Izmantojot šo saziņas kanālu, Tieslietu ministrija var ātri informēt Tīkla dalībniekus par jaunumiem ES tiesu iestāžu sadarbības jomā.

Lapa atjaunināta: 12/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Informācija par tīklu - Vācija

Tā kā Vācijai ir federatīva struktūra, papildus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) federālajam kontaktcentram arī katrā pavalstī ir savs kontaktcentrs. Pavalstu kontaktcentri atkarībā no konkrētās pavalsts organizatoriskās struktūras atrodas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht) (Bavārijā, Brēmenē, Hamburgā, Hesenē, Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē un Saksijā) vai pavalsts Tieslietu ministrijā (Landesjustizministerium). Vācijā kopumā ir 17 ETST kontaktcentri. Federālais kontaktcentrs atbild par valsts tīkla koordinēšanu un pasākumu, piemēram, Eiropas Tiesiskuma dienas un Vācijas ETST sanāksmju, organizēšanu.

Uzdevumus pavalstu kontaktcentri un federālais kontaktcentrs sadala savā starpā. Federālais kontaktcentrs atbild uz visiem jautājumiem par Vācijas civiltiesībām, komerctiesībām un tiesu organizāciju. Savukārt pieprasījumus par konkrētu lietu apstrādā tās pavalsts kontaktcentrs, kurā lieta tiek izskatīta. Tomēr visiem Vācijas kontaktcentriem ir vienlīdzīgs statuss, kas nozīmē, ka ar jebkuru no 17 centriem var sazināties par visa veida pieprasījumiem, un atsevišķos gadījumos federālais kontaktcentrs var arī sniegt palīdzību saistībā ar konkrētām lietām. Šī iekšējā uzdevumu sadale garantē, ka pieprasījumu izskata piemērotākais kontaktcentrs.

Papildus kontaktcentriem Vācijā ir arī pieci tiesneši koordinatori (Verbindungsrichter), kas darbojas jomās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles IIa Regula). Tiesnešu pienākumi arī tiek iekšēji sadalīti pavalstu starpā. Ārējus pieprasījumus var adresēt jebkuram no pieciem tiesnešiem koordinatoriem. Ja nepieciešams, pieprasījumu iesniegusī persona nekavējoties tiek nosūtīta pie piemērotākā tiesneša, pamatojoties uz iekšējo uzdevumu sadali, kā arī valodas prasmēm, konkrētajām kompetencēm un profesionālajām zināšanām saistībā ar konkrēto lietu.

Saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurš pēdējo reizi grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar kuru groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu Nr. 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Vācija par ETST dalībniekiem iecēla Federālo advokātu asociāciju (Bundesrechtsanwaltskammer), Federālo notāru asociāciju (Bundesnotarkammer), Patentu pilnvaroto asociāciju (Patentanwaltskammer), Vācijas Juristu asociāciju (Deutscher Anwaltverein), Vācijas Tiesu izpildītāju federāciju (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) un 2014. gadā — Vācijas Tiesu varas amatpersonu federāciju (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Citi ETST dalībnieki Vācijā ir centrālās struktūras, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs civillietās vai komerclietās (Regula par dokumentu izsniegšanu) un Regulā (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Regula par pierādījumu iegūšanu). Šīs centrālās struktūras un valsts tiesu sistēma nodrošina tiesām aktuālo informāciju par civiltiesisko juridisko palīdzību. Tās ievieš arī papildu pasākumus un palīdz tiesām iesniegt dokumentus un gūt pierādījumus lietās ar ārvalstu elementu.

Papildinformācija par ETST Vācijā un kontaktpersonu saraksts atrodams Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (Bundesamt für Justiz) (Saite atveras jaunā logāhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Lapa atjaunināta: 27/01/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Informācija par tīklu - Igaunija

Valsts tīkla kontaktpunkts ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās Tiesiskās sadarbības nodaļas padomnieks, kas pilda arī centrālās institūcijas pārstāvja funkcijas. Galvenās kontaktpunkta funkcijas:

 • nodrošināt, lai vietējās tiesu iestādes saņemtu vispārīgu informāciju par Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās;
 • nodrošināt citiem kontaktpunktiem un iestādēm, kā arī vietējām tiesu iestādēm savā dalībvalstī visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai tiesu iestāžu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumus un izveidot piemērotākos tiešos kontaktus;
 • nodrošināt jebkādu informāciju, lai atvieglotu to citas dalībvalsts tiesību piemērošanu, kas piemērojamas saskaņā ar Kopienas vai starptautisko instrumentu;
 • meklēt risinājumus problēmām, kas var rasties saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu;
 • veicināt sadarbību tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu apstrādē attiecīgajā dalībvalstī, īpaši, ja vairāki šīs dalībvalsts tiesu iestāžu pieprasījumi jāizpilda citā dalībvalstī;
 • izmantojot tīkla tīmekļa vietni, palīdzēt informēt sabiedrību par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kā arī dalībvalstu valsts tiesību aktiem ar īpašu norādi uz tiesu iestāžu pieejamību;
 • sadarboties tīkla sanāksmju organizēšanā un piedalīties tajās;
 • palīdzēt sagatavot un atjaunot sabiedrībai paredzēto informāciju;
 • nodrošināt sadarbību tīkla dalībnieku starpā valsts līmenī;
 • reizi divos gados sagatavot ziņojumu par dalībnieku darbībām, tostarp attiecīgos gadījumos labāko praksi tīklā, iesniedzot to tīkla dalībnieku sanāksmē, un pievērst īpašu uzmanību iespējamiem tīkla uzlabojumiem.

Tīkla tiesnesis koordinators ir Harju apgabaltiesas tiesnesis, kas arī pārstāv Igauniju Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē izveidotajā tiesnešu tīklā. Tiesneša koordinatora uzdevums ir konsultēt tiesas amatpersonas Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās un dalīties ar tīkla dalībniekiem savā pieredzē attiecībā uz dažādu tiesību aktu piemērošanu.

2011. gadā, stājoties spēkā otrajam Lēmumam par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (turpmāk — „ETST-civil”), kas paplašināja tīkla darbību profesionālās asociācijās, tālāk minētās iestādes kļuva par Igaunijas ETST-civil dalībniecēm:

 • Igaunijas Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kamera, kas pārstāv bankrota lietu tiesu izpildītājus un pilnvarotos;
 • Igaunijas Juristu asociācija, kas pārstāv juristus un notārus.

Sanāksmēs Bankrota lietu tiesu izpildītāju un pilnvaroto kameru pārstāv dažādas arodinstitūcijas un profesionālās institūcijas, savukārt Igaunijas Juristu asociāciju parasti pārstāv tās direktors. Profesionālās asociācijas atbild par:

 • pieredzes un informācijas apmaiņu attiecībā uz efektīvu un praktisku Kopienas un starptautisko instrumentu piemērošanu;
 • sadarbību informācijas lapu sagatavošanā un atjaunošanā;
 • to dalību svarīgās sanāksmēs.

Atkarībā no apspriestās tēmas kontaktpunkts uz tīkla sanāksmēm pieaicina arī citu valstu speciālistus dalīties pieredzē. Piemēram, sanāksmes līdz ar tiesnesi koordinatoru ir apmeklējuši vairāki citi tiesneši, citu ministriju un Notāru asociācijas pārstāvji, Augstākās tiesas padomnieki, Patērētāju aizsardzības padomes pārstāvji, Tartu Universitātes mācībspēki u. c.

Lapa atjaunināta: 26/02/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Īrija

Kontaktpunkti

Ir divi Īrijas kontaktpunkti. Viens ir rajona tiesu un apgabaltiesu kontaktpunkts, un viens ir augstāko tiesu, t. i., Augstās tiesas, Apelācijas tiesas un Augstākās tiesas, kontaktpunkts. Kontaktpunkti cieši sadarbojas un kopīgi strādā ar tīklu saistītajos jautājumos. Īrijas kontaktpunktu mītne atrodas Tiesu dienesta (The Courts Service) ēkā Dublinā. Lai gan jurisdikcija katram kontaktpunktam ir atsevišķa, to darbs pārklājas, un katram no tiem ir sava atbildība par tīklu to direktorātos. Jautājumi, kas tiek saņemti ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību, būtu jāpārsūta attiecīgajam kontaktpunktam, kas atbild par konkrēto jurisdikciju. Kontaktpunkti darbojas atsevišķos birojos, bet tie visi darbojas Īrijas Tiesu dienesta direktorātos Dublinā. Tīkla darbs ir apvienots ar citiem uzdevumiem. Tomēr kontaktpunkts var lūgt citu kolēģu palīdzību, kad runa ir par tīkla darbību. Kontaktpunkti pa e-pastu, telefonu un klātienes sanāksmēs Īrijā regulāri sazinās ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļiem, tostarp centrālajām iestādēm, Augstākās un Augstās tiesas darbības direktoru un Tiesu dienesta reformu un attīstības direktoru [2. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētie locekļi], kā arī Tieslietu un tiesu reformu ministrijas amatpersonām [2. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētie locekļi]. Kontaktpunkti arī regulāri sazinās ar ieceltu tiesnesi par norisēm Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbība Īrijā

Īrijā nav oficiāla valsts tīkla. Ir tādu cilvēku tīkls, kuri ir eksperti īpašās politikas jomās un pie kuriem kontaktpunkti var vērsties, lai saņemtu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Kontaktpunkti cieši sadarbojas ar citām personām, kuras ir tīkla ilggadējie locekļi Īrijā, tostarp ar vairākiem tiesnešiem, kuriem ir speciālas prasmes īpašās tiesību jomās vai kuri atbild par starptautisko sadarbību. Ar kontaktpunktiem var sazināties pa e-pastu. Kontaktpunkts nodrošina, ka pirms attiecīgajām tīkla sanāksmēm notiek apspriešanās ar attiecīgiem politikas, administratīviem vai tiesu ekspertiem un ka sanāksmju piezīmes un attiecīgi rīcības punkti tiek pienācīgi izplatīti.

Kontaktpunkts arī regulāri sazinās ar Tieslietu ministriju par politikas jautājumiem un centrālo iestādi par ģimenes uzturēšanas un pārrobežu jautājumiem.

Informācijas sniegšana

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam Īrijā nav valsts tīmekļa vietnes. Informācija tiek sniegta ar Tiesu dienesta tīmekļa vietnes un citu dažādu Īrijas ministriju vietņu starpniecību. Kontaktpunkts sadarbojas ar citiem kontaktpunktiem un citām ministrijām, nodrošinot dažādus informācijas avotus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībvalstīm un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam.

Lapa atjaunināta: 06/11/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Grieķija

Tīkla struktūra

Kontaktpunktu skaits. Ir izveidoti divdesmit divi kontaktpunkti. Deviņpadsmit no tiem ir tiesneši, kuri ir daļa no valsts tīkla, paralēli veicot savus pienākumus tiesā. Trīs ir amatpersonas no Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas un precīzāk — no Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departamenta — kurš darbojas kā centrālā iestāde saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (Brisele IIa) (kas papildina 1980. gada Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem), Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (uzturēšanas saistības) un Direktīvu Nr. 2002/8/EK (juridiskā palīdzība) un arī kā centrālā institūcija saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 (pierādījumu iegūšana) un Regulu (EK) Nr. 1393/2007 (tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs).

Valsts tīkls. Ir izveidots neformāls valsts tīkls ar centralizētu struktūru, kura galvenās sastāvdaļas ir centrālā iestāde, tiesneši no Atēnām un trīs juridisko profesiju pārstāvji (no juristu, tiesu izpildītāju un notāru asociācijām). Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments ir atbildīgs par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) darba uzraudzību un valsts līmeņa kontaktpunktu darba koordinēšanu attiecībā uz Grieķijas pienākumiem EJN ietvaros un saturu, kas publicēts ES e-tiesiskuma portālā. Valsts tīkla kontaktpunkti dod ieguldījumu faktu lapu aizpildīšanā, Grieķijas oficiālo paziņojumu par ES tiesību aktu par tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās atjaunināšanā, EJN vai citu ES institūciju izdoto aptaujas lapu aizpildīšanā un procesā, un atbilžu sniegšanas procesā uz citu kontaktpunktu vai ES iestāžu iesniegtiem jautājumiem galvenokārt par ES tiesību aktu īstenošanu Grieķijā.

Regulāri — parasti divas līdz četras reizes gadā — notiek sanāksmes, kuras koordinē Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments. Sanāksmju mērķis ir viedokļu, pieredzes un informācijas apmaiņa. Darba grafiks galvenokārt ir koncentrēts uz tematiem, kas tiek apspriesti EJN sanāksmēs Eiropas līmenī, jautājumiem, kas var rasties, īstenojot ES tiesību aktus (regulas un direktīvas) valsts līmenī, un iepriekšminētajiem Grieķijas pienākumiem EJN un e-tiesiskuma portāla ietvaros.

Informācijas izplatīšana sabiedrībā

Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē ir norādīta īpaša atsauce uz EJN. Notiek darbs pie tīmekļa vietnes atjaunināšanas, lai varētu sniegt pilnīgu un skaidru aprakstu par EJN lomu un lietderību saistībā ar ES tiesību aktiem par tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās.

Valsts līmenī informācija par ES tiesību aktiem civillietās un komerclietās tiek izplatīta, izdalot EJN drukātos materiālus un Atēnās un citās Grieķijas pilsētās organizējot seminārus un vienas dienas pasākumus par attīstības tendencēm Eiropas tiesību aktu tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās jomā un to ietekmi valsts līmenī (valsts tīkla dalībnieki dažkārt piedalās kā galvenie runātāji). Šie pasākumi notiek Tieslietu ministrijas, kā arī advokātu asociāciju aizgādnībā visā valstī, Valsts Tiesnešu skolā, Valsts Juridiskajā padomē, civiltiesību un komerctiesību asociācijās u. c.

Turklāt Eiropas Taisnīguma dienas vienas dienas pasākuma mērķis ir pievērst Eiropas praktizējošo juristu uzmanību un sākt dialogu par ES likumdošanas iniciatīvu progresu; pēdējos gadus šis pasākums ir noticis gandrīz katru gadu Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas aizgādnībā.

Lapa atjaunināta: 11/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Francija

Francijā tiesneši, juristi (avocats), notāri un tiesu izpildītāji (huissiers de justice) ir daļa no Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās. Tomēr tīkls ir atvērts visu juridisko profesiju pārstāvjiem, kam par to ir interese, it īpaši, ja tie piedalās Eiropas Savienības tiesību īstenošanā civillietās un komerclietās (tiesas ierēdņi (greffiers), galvenie ierēdņi, tiesneši un ierēdņi komerctiesās).

Valsts kontaktpunkts ir tiesnesis, kam ir pieredze tiesā un darbā Tieslietu ministrijas Civillietu nodaļā. Viņš/viņa ir daļa no Eiropas tieslietu, starptautisko privāttiesību un civiltiesību biroja — tā ir arī centrālā iestāde daudzu starptautisku sadarbības līgumu civillietās un komerclietās piemērošanas jautājumos.

Katrā apelācijas tiesā un kasācijas tiesā tiek izraudzīts ziņojošais tiesnesis (jeb vietējais kontaktpunkts). Viņa/viņas loma ir atvieglot tīkla norādīto sadarbības grūtību risināšanu vietējā mērogā un nodrošināt tiesu iestādēm informāciju par civiltiesiskās sadarbības instrumentu darbību un par ES tieslietām kopumā. Ziņojošie tiesneši apelācijas tiesās un kasācijas tiesā var arī informēt valsts kontaktpunktu par grūtībām, piemērojot Eiropas tiesību aktus. Pēc tam valsts kontaktpunkts šo informāciju nodod tālāk.

Tiesu izpildītājus (huissiers de justice) pārstāv Valsts tiesu varas amatpersonu kamera.

Juristus (avocats) pārstāv Francijas Advokātu asociācijas delegācija (Valsts advokātu asociācijas padomes delegācija Briselē).

Notārus (notaires) pārstāv Valsts Notāru kamera.

Francijas koordinācijas tiesneši, kas strādā Eiropas Savienības valstīs, arī ir daļa no tīkla, tāpat kā centrālās iestādes, kas ir norīkotas līgumu piemērošanai attiecībā uz sadarbību civillietās un komerclietās.

Reizi gadā, datumā tuvu Eiropas Tiesiskuma dienai, visi Francijas tīkla dalībnieki sapulcējas Parīzē, lai pārskatītu tīkla darbību un apspriestu notikumus ES tiesībās un to īstenošanu civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 08/08/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Horvātija

Horvātijas Republikā atrodas divi kontaktpunkti, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

Kontaktpunkti ir izveidoti Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorātā un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesiskās sadarbības civillietās departamentā.

Minētajā departamentā kontaktpunktu darbībā palīdz vairāki ierēdņi, tādējādi darbu saskaņā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (EJN) faktiski veic Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesiskās sadarbības civillietās departamenta ierēdņu darba grupa, līdztekus pildot citus darba pienākumus departamentā.

Lai arī Horvātijas Republikā nav oficiāla valsts mēroga sadarbības tīkla, kontaktpunkti sadarbojas ar tiesnešiem un citiem Tieslietu ministrijas ekspertiem, un citām kompetentām iestādēm, jurisprudences profesoriem, notāriem un citiem ekspertiem un praktizējošiem juristiem dažādās jurisprudences jomās. Sociālās politikas un jauniešu lietu ministrija arī ir iesaistīta tīkla darbībā un aktīvi piedalās Eiropas Komisijas organizētajās tīkla sanāksmēs kā centrālā iestāde dažās regulējuma jomās. Tīkls ir atvērts visiem praktizējošajiem juristiem, kuri vēlas un ir ieinteresēti piedalīties Eiropas tiesību aktu ieviešanā Horvātijas Republikā.

Saziņa Horvātijas Republikā notiek pa e-pastu un tālruni, un sanāksmes notiek pēc nepieciešamības.

Saziņa ar kontaktpunktiem citās dalībvalstīs notiek pa e-pastu, un kontaktpunkti un citi tīkla dalībnieki regulāri piedalās EJN sanāksmēs, kuras organizē Eiropas Komisija.

Tā kā Tieslietu ministrija atsevišķās regulējuma jomās ir centrālā iestāde, kontaktpunkti veic centrālās iestādes darbības, ievāc ziņas un atbild uz citu dalībvalstu kontaktpunktu pieprasījumiem (sadarbojoties ar tiesnešiem, citiem praktizējošiem juristiem un ekspertiem pēc nepieciešamības), nosūta pieprasītos datus Komisijai un veic darbības, kas ir nepieciešamas, lai publicētu informāciju Eiropas Komisijas attiecīgajos portālos. Kontaktpunkti izplata Eiropas Komisijas publikācijas tiesām, pilsoņiem un citām mērķgrupām un darbojas tā, lai palielinātu tīkla redzamību.

Kontakti: EJNcontact@pravosudje.hr

Lapa atjaunināta: 05/11/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Kipra

Kiprā tīkla darbība tiek organizēta, norīkojot valsts kontaktpunktus (VKP). Pašlaik ir seši (6) VKP — viens tiesnesis, divi Kipras Republikas Juristu biroja juristi, divi Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas ierēdņi (viens jurists un viens administratīvais darbinieks) un viens Kipras Advokātu asociācijas loceklis.

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas VKP atbild par visu sešu VKP koordinēšanu. Kad tiek saņemts jautājums vai informācijas pieprasījums no tīkla vai pieprasījums no citas dalībvalsts valsts kontaktpunktiem, Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas VKP nodrošina, ka pieprasījums tiek pārsūtīts pārējiem VKP un apspriests ar tiem, lai izlemtu, kuru Kipras iestādi vai aģentūru iecelt prasības izskatīšanai vai prasītās informācijas sniegšanai.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Latvija

Valsts tīkla kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās Starptautiskās sadarbības departamenta direktors un Starptautiskās sadarbības departamenta jurists, kuri pilda arī centrālās institūcijas pārstāvja funkcijas. Galvenās kontaktpunktu funkcijas:

- nodrošināt, lai vietējās tiesu iestādes saņemtu vispārīgu informāciju par Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, kā arī nodrošināt informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai tiesu iestāžu sadarbībai starp dalībvalstīm, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumus;

- meklēt risinājumus problēmām, kas var rasties saistībā ar tiesu iestāžu sadarbības pieprasījumu;

- izmantojot tīkla tīmekļa vietni, palīdzēt informēt sabiedrību par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem;

- sadarboties tīkla sanāksmju organizēšanā un piedalīties tajās;

- palīdzēt sagatavot un atjaunot sabiedrībai paredzēto informāciju;

- nodrošināt sadarbību tīkla dalībnieku starpā valsts līmenī.

Atkarībā no apspriestās tēmas kontaktpunkts uz tīkla sanāksmēm pieaicina arī citu iestāžu speciālistus dalīties pieredzē. Piemēram, sanāksmes līdz ar kontaktpunktu ir apmeklējuši vairāki tiesneši, Tieslietu ministrijas dažādu nozaru pārstāvji, notāri, sertificēti mediatori, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas pārstāvji, Tiesu izpildītāju padomes pārstāvji, kā arī mācībspēki.

Lapa atjaunināta: 05/06/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Ungārija

Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) darbojas kā kontaktpunkts Ungārijā, vairākiem departamenta ierēdņiem veicot nepieciešamos uzdevumus papildus citiem pienākumiem.

Kā centrālās iestādes Tieslietu ministrija (Starptautisko privāttiesību departaments) un Cilvēkresursu ministrija (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ir tīkla dalībnieki. Nacionālais tieslietu birojs (Országos Bírósági Hivatal) kā vēl viena tiesu varas iestāde, Ungārijas Valsts notāru palāta (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungārijas Advokātu asociācija (Magyar Ügyvédi Kamara) un Ungārijas Tiesu izpildītāju palāta (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) kā profesionālas asociācijas arī ir tīkla dalībnieki. Dalībnieku pārstāvji regulāri apmeklē tīkla sanāksmes atbilstoši sanāksmju dienas kārtībai.

Ungārijai nav oficiāla valsts līmeņa tīkla, kurā sadarbotos tīkla Ungārijas dalībnieki. Dalībnieku sadarbība notiek īpašos gadījumos un pēc nepieciešamības.

Resursi, kuros atrodama praktiska informācija par tiesu iestāžu sadarbību civillietās ES un ar trešajām valstīm un kurus ir apkopojis Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments, ir pieejami  Saite atveras jaunā logāšeit.

Lapa atjaunināta: 12/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Malta

Pašlaik Maltā ir 3 (trīs) ETST kontaktpunkti. Šo kontaktpunktu koordinācija tiek nodrošināta, pateicoties faktam, ka minētie kontaktpunkti darbojas vienā birojā un pastāvīgi sadarbojas visos jautājumos saistībā ar tīkla darbību Maltā. Šie kontaktpunkti izveidojuši savstarpējas sadarbības sistēmu, kas, savukārt, veicina efektīvāku tīkla darbību, it īpaši nodrošinot informāciju tiem privātuzņēmējiem, kam tā nepieciešama.

Par valsts tīklu

 • Juridiskā palīdzība

Pārsūtītāja un saņēmēja iestāde juridiskās palīdzības sfērā ir padomdevēja juridiskās palīdzības jautājumos, kas veic darbību Civiltiesu kancelejā, kas atrodas Tiesu namā Republikas ielā, Valletā, Maltā.

 • Dokumentu izsniegšana

Ģenerālprokurora birojs, kas atrodas Pils / Sv. Džordža laukumā, Valletā, darbojas kā centrālā iestāde un ir gan pārsūtītāja aģentūra, gan saņēmēja aģentūra dokumentu izsniegšanas sfērā. Tā sūta pieprasījuma veidlapas un saņem dokumentus izsniegšanai no ārvalstu pārsūtītāja struktūrām, un šie dokumenti pēc tam tiek nodoti izsniegšanai amatpersonām tiesās saskaņā ar Maltas procesuālajiem tiesību aktiem, kas piemērojami dokumentu izsniegšanai.

Dokumentu izsniegšanas darbību ietvaros Ģenerālprokurora birojs kā pārsūtītāja un/vai saņēmēja aģentūra sadarbojas arī ar prasītājiem un/vai to juridiskajiem pārstāvjiem, kuriem izsniedzami dokumenti.

 • Maza apmēra prasības

Kompetentais forums šajā sadaļā ir Maza apmēra prasību tiesa, kas darbojas Tiesu namā Valletā. Šīs tiesas lēmumu pārsūdzības izskata apelācijas tiesa tās zemākajā jurisdikcijā, kas arī darbojas Tiesu namā Valletā.

Kompetentā iestāde katrā gadījumā ir atkarīga no tās personas uzturēšanās vietas, attiecībā uz kuru prasa izpildi. Maģistrātu tiesai Maltā un maģistrātu tiesai Gozo ir kompetence attiecībā uz izpildes jautājumiem un arī 23. panta nolūkos saskaņā ar Saite atveras jaunā logāMaza apmēra prasību tiesas akta 10. panta 4. punktu (Maltas likumu 380. nodaļa).

 • Pierādījumu iegūšana

Galvenā iestāde ir Ģenerālprokurora birojs Valletā.

Atbildētājas tiesas:

 1. civiltiesas, pirmais departaments;
 2. civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa);
 3. maģistrātu tiesa (Maltā);
 4. maģistrātu tiesa (Gozo) (augstākā jurisdikcija) vai (zemākā jurisdikcija)

Tiesām ir jurisdikcija pieprasījuma vēstuļu izpildei atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 22/05/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Nīderlande

Kontaktpunkti un tīkla dalībnieki Nīderlandē

Nīderlandē centrālo kontaktpunktu norīko Drošības un tieslietu ministrija. Kontaktpunkts ir norīkots arī ar jurisdikciju saistītos jautājumos.

Tīkla dalībnieki ir ne tikai kontaktpunkti, bet arī brīvo juridisko profesiju (juristu, notāru un tiesu izpildītāju) profesionālās apvienības.

Pamatojoties uz dažādām regulām (tostarp Regulu (EK) Nr. 2201/2003, Regulu (EK) Nr. 4/2009 un Regulu (EK) Nr. 1393/2001), tīkla dalībnieki ir arī centrālās iestādes.

Saziņa ar Eiropas Komisiju (šajā gadījumā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sekretariātu) parasti notiek, izmantojot centrālo kontaktpunktu. Tas nodrošina, ka vajadzības gadījumā attiecīgā informācija un jautājumi sasniedz pareizo iestādi.

Kontaktpunkti un dalībnieki, īpaši centrālās iestādes, bieži sazinās tieši gan savā starpā, gan ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem un dalībniekiem.

Atkarībā no darba kārtības jautājumiem dalībnieki tiek aicināti piedalīties tīkla sanāksmēs.

Nīderlandē kontaktpunktiem un dalībniekiem notiek gada sanāksme. Tā ir iespēja apspriest tīkla darbības un pētīt jomas, kurās uzlabot savstarpējo saziņu.

Lapa atjaunināta: 23/10/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Austrija

Austrija ir Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) I.9. departamentā izveidojusi centrālo kontaktpunktu, kas izskata juridiskos jautājumus, kuri ar tīkla starpniecību tiek saņemti no ārvalstu kontaktpunktiem, veic dažādus ar koordināciju un organizāciju saistītus uzdevumus un organizē un rediģē ierakstus par Austriju tīkla faktu lapās, ko publicē Eiropas tiesiskuma portālā.

Turklāt divi tiesneši ir iecelti par kontaktpunktiem katrai no četrām augstāko reģionālo tiesu (Oberlandesgericht) jurisdikcijām (trīs — Vīnes jurisdikcijai). Ieceltie tiesneši sniedz palīdzību un atbalstu ārvalstu kontaktpunktiem un Austrijas tiesām individuālās lietās, kas ietver tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību (piemēram, kad ir problēmas ar pierādījumu vākšanu vai dokumentu izsniegšanu pārrobežu kontekstā). Šādos gadījumos ārvalstu kontaktpunktiem jāsazinās ar attiecīgo vietējo tiesu iestāžu kontaktpunktu, nevis ar galveno kontaktpunktu Federālajā Tieslietu ministrijā. Vīnes Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Vīnes, Lejasaustrijas un Burgenlandes provinces, Lincas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Augšaustrijas un Zalcburgas provinces, Insbrukas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Tiroles un Forarlbergas provinces, un Grācas Augstākā reģionālā tiesa atbild par Štīrijas un Karintijas provincēm.

Kontaktinformācija par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Austrijas kontaktpunktiem attiecīgajās augstāko reģionālo tiesu jurisdikcijās un to nosaukumi ir atrodami šādā saitē: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Privātpersonas/puses tiesas procesos vai to likumīgie pārstāvji nevar tieši sazināties ar tīkla kontaktpunktiem. Tomēr tās var prasīt, lai tiesnesis, kurš vada tiesas procesu, ļauj tām sazināties ar kontaktpunktu.

Austrijas Advokātu asociācija (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) un Austrijas Notāru palāta (Österreichische Notariatskammer) ir Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla locekles kopš 2011. gada 1. janvāra, tomēr saskaņā ar 2001. gada 28. maija Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (2001/470/EK), kas grozīts ar 2009. gada 18. jūnija Lēmumu 568/2009/EK, tās nav kompetentas izskatīt individuālus gadījumus.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tālr.: +43/1/535-1275, fakss: +43/1/535-1275-13
E-pasts: Saite atveras jaunā logārechtsanwaelte@oerak.at
Valodas: vācu un angļu

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tālr.: +43/1/4024-5090, fakss: +43/1/406-3475
E-pasts: Saite atveras jaunā logākammer@notar.or.at
Valodas: vācu, franču un angļu

Lapa atjaunināta: 18/04/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Polija

Polijā vienīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts atrodas Tieslietu ministrijā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Informācija par tīklu - Portugāle

Kontaktpunkts

Portugāle ir izveidojusi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktu. Šo kontaktpunktu pārstāv tiesnesis, ko konkursa rezultātā ir norīkojusi Tiesu iestāžu augstākā padome (Conselho Superior da Magistratura).

Valsts tīkls

Valsts tīklu veido: centrālās iestādes saskaņā ar ES juridiskajiem instrumentiem, citi starptautiskie juridiskie instrumenti, kuriem Portugāle ir viena no pusēm vai kuri ir paredzēti valsts tiesību normās, kas regulē tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās; administratīvās iestādes ar pienākumiem tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās jomā; un profesionālās asociācijas, kas pārstāv juridisko profesiju speciālistus, kas ir tieši iesaistīti, īstenojot starptautiskos un ES instrumentus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Valsts tīkls neietver koordinējošos tiesnešus un ekspertus.

Tīkla valsts locekļi

Papildus kontaktpunktam tīkla valsts struktūras sastāvā ir vienpadsmit locekļi:

 • Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Reģistrācijas un notariālo lietu institūts (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Finanšu pārvaldības un tieslietu infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Miertiesnešu padome (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Cietušo aizsardzības komisija (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokātu asociācija (Ordem dos Advogados)
 • Juriskonsultu un tiesu izpildītāju asociācija (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notāru asociācija (Ordem dos Notários)

Centrālās iestādes

No iepriekš minētajiem locekļiem centrālās iestādes ir šīs:

Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts – Tieslietu ministrija (Ministério da Justiça)

 • 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009
 • 2000. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007
 • 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001
 • Hāgas 1965. gada Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 1970. gada Konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 2007. gada Konvencija par starptautisku bērna pabalstu prasību izpildi un citiem ģimenes uzturēšanas veidiem
 • Ņujorkas 1956. gada Konvencija par uzturlīdzekļu starptautisko piedziņu

Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts – Tieslietu ministrija

 • 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003
 • Hāgas 1980. gada konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
 • Hāgas 1996. gada Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem

Reģistrācijas un notariālo lietu institūts – Tieslietu ministrija

 • 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 650/2012

Sociālā nodrošinājuma institūts – Solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrija (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK

Cietušo aizsardzības komisija – Tieslietu ministrija

 • 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK

Valsts tīkla koordinācija decentralizētā struktūrā

Portugālē valsts tīklam ir decentralizēta struktūra. Koordinācija, ko nodrošina kontaktpunkts, pamatojas uz brīvprātīgu sadarbību starp valsts locekļiem. Valsts locekļi regulāri piedalās ceturkšņa sanāksmēs, ko organizē kontaktpunkts. Ja ir nepieciešams precizēt vai atrisināt konkrētu problēmu, tiek organizētas sanāksmes ar iesaistītajiem valsts locekļiem.

Tīkls neietver ekspertus. Ja problēmas risināšanai nepieciešams eksperta viedoklis, kontaktpunkts pieprasa atbilstīgākās valsts iestādes sadarbību uz brīvprātīga un neformāla pamata. Kontaktpunkts regulāri mudina visus valsts locekļus sadarboties konkrētajās to kompetences un atbildības jomās tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 31/01/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Rumānija

Starptautiskās tiesiskās palīdzības vietējo korespondentu tīkls (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) tika izveidots 2001. gadā saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla modeli. 2004. gada martā, izpildot divus Tieslietu ministrijas rīkojumus, tīkls tika reorganizēts divos specializētos tīklos: Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, un Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās. Vēlāk abi tīkli tika reorganizēti, attiecīgi, 2005., 2007., 2010. un 2014. gadā, ņemot vērā atbilstīgo ES tiesību aktu grozījumus un valsts tieslietu sistēmas personāla izmaiņas.

Pēdējais atjauninājums tika veikts ar Tieslietu ministrijas 2014. gada 29. maija Rīkojumu Nr. 1929/C saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK. Rīkojums tika sagatavots saskaņā ar Valdības rīkojumu Nr. 123/2007 par konkrētiem pasākumiem tiesiskās sadarbības stiprināšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko apstiprināja ar Likuma Nr. 85/2008 grozījumiem.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās.

Rumānija ir izveidojusi divus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktus. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijas jurisdikcijā. Tas nodrošina to, ka tiek izpildīti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās pienākumi.

Saskaņā ar 6. pantu Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sastāvā ir viens tiesnesis no Augstākās kasācijas tiesas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I nodaļas – Civillietas, un viens tiesnesis no II nodaļas – Civillietas (iepriekš Komerclietas), viens tiesnesis no apelācijas tiesu I nodaļas – Civillietas un viens tiesnesis no II nodaļas – Civillietas (iepriekš Komerclietas), viens tiesnesis no katras specializētās tiesas/nodaļas nepilngadīgo un ģimenes lietās, kurš specializējas civillietās, kas saistītas ar bērnu starptautisko nolaupīšanu un kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, amatpersonas no Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta, kas izpilda arī Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskajā tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās, un pa vienam ieceltam pārstāvim no Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu profesionālajām asociācijām. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valstu kontaktpunkti ir pilntiesīgi Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi.

Tiesneši, kas ir Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļi, ir norīkoti ar Tiesnešu augstākās padomes (Consiliul Superior al Magistraturii) lēmumu.

Kopš 2001. gada Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts ir organizējis daudzus seminārus un darba sanāksmes tīklu locekļiem, izmantojot pašu resursus (Tieslietu ministrijas budžetu). Jo īpaši kopš 2007. gada šādi pasākumi ir organizēti vairāk nekā 15 Eiropas programmu ietvaros, ko finansē Eiropas Komisija. Turklāt Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla pārstāvji regulāri piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi ir uzskaitīti 2014. gada 29. maija Rīkojuma Nr. 1929/C pielikumā. Pielikums ir Rīkojuma neatņemama sastāvdaļa.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – tiesneši

Augstākā kasācijas tiesa

Iulia Cristina TARCEA, priekšsēdētāja vietniece

Romanița VRÂNCEANU, I nodaļa – Civillietas

Roxana POPA, deleģētā priekšsēdētāja, II nodaļa - Civillietas

Albajulijas Apelācijas tiesa

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I nodaļa – Civillietas (Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietniece)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II nodaļa – Civillietas

Bakau Apelācijas tiesa

Liliana CIOBANU, I nodaļa – Civillietas

Loredana ALBESCU, II nodaļa – Civillietas

Brašovas Apelācijas tiesa

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Civillietu nodaļa

Anca PÎRVULESCU, Civillietu nodaļa

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Civillietu nodaļa

Brašovas Nepilngadīgo un ģimenes lietu tribunāls (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarestes Apelācijas tiesa

Antonela BRĂTUIANU, IV nodaļa – Civillietas

Ştefan CMECIU, V nodaļa – Civillietas

Dumitru VĂDUVA, VI nodaļa – Civillietas

Maria CEAUŞESCU, VII nodaļa – Lietas, kas ietver strīdus darbavietas un sociālā nodrošinājuma jomā

Bogdan CRISTEA, VIII nodaļa – Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Bukarestes tribunāls

Andreea Florina MATEESCU, V nodaļa – Civillietas (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Anca Magda VOICULESCU, IV nodaļa – Civillietas (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Constantin-Marino MARIN, priekšsēdētājs, I nodaļa – Krimināllietas, Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija, Bukarestes tribunāls

Klužas Apelācijas tiesa

Denisa-Livia BĂLDEAN, priekšsēdētāja vietniece

Liviu UNGUR, priekšsēdētāja vietniece, II nodaļa – Civillietas

Konstancas Apelācijas tiesa

Daniela PETROVICI, I nodaļa – Civillietas

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II nodaļa – Civillietas

Krajovas Apelācijas tiesa

Mihaela COTORA, priekšsēdētāja

Lotus Gherghină, II nodaļa – Civillietas

Galacas Apelācijas tiesa

Simona Claudia BACŞIN, I nodaļa – Civillietas

Valentina VRABIE, II nodaļa – Civillietas

Jasi Apelācijas tiesa

Claudia Antoanela SUSANU, I nodaļa – Civillietas

Oradjas Apelācijas tiesa

Marcela FILIMON, II nodaļa – Civillietas

Pitešti Apelācijas tiesa

Corina PINCU IFRIM, I nodaļa – Civillietas

Raluca TRANDAFIR, I nodaļa – Civillietas

Corina Georgeta NUŢĂ, II nodaļa – Civillietas, kas ietver administratīvo un fiskālo tiesvedību

Ardžešas tribunāls

Andreea Monica PRUNARU, Civillietu nodaļa, priekšsēdētāja vietniece

Vilčas tribunāls

Petre DINESCU, I nodaļa – Civillietas

Ploješti Apelācijas tiesa

Adriana Maria RADU, I nodaļa – Civillietas

Elisabeta GHERASIM, II nodaļas – Civillietas – priekšsēdētāja

Florentina DINU, II nodaļa – Civillietas

Valentina GHEORGHE, II nodaļa – Civillietas

Sučavas Apelācijas tiesa

Ştefania Fulga ANTON, I nodaļa – Civillietas

Daniela MITREA MUNTEA, II nodaļa – Civillietas

Tirgumurešas Apelācijas tiesa

Andreea CIUCĂ, II nodaļa – Civillietas

Timišoaras Apelācijas tiesa

Cristian PUP, I nodaļa – Civillietas

Florin MOŢIU, II nodaļa – Civillietas

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valsts kontaktpunkti

Tieslietu ministrija

Viviana ONACA, direktore, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Ioana BURDUF, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi no Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta – centrālās iestādes starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā

Dorina DOMINTEANU, struktūras vadītāja

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – viens pārstāvis, ko ieceļ katras Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu asociācijas priekšsēdētājs

Octavian ROGOJANU, valsts notārs, Rumānijas Notāru savienības padomes sekretārs

Bogdan DUMITRACHE, tiesu izpildītājs

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokāts

Lapa atjaunināta: 01/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Slovēnija

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās (ETST) Slovēnijā darbojas ar 3 kontaktpunktu un 16 tīkla locekļu starpniecību.

Kontaktpunkti ir Slovēnijas Republikas Tieslietu ministrijas darbinieki. Tādējādi ir iespējams ikdienā saskaņot un koordinēt kontaktpunktu darbu.

Starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās ir pilnvarotas sniegt apgabaltiesas, kuru Slovēnijas Republikā ir 11. Tādējādi Slovēnija saskaņā ar 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā, ar ko izveido Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, par ETST locekļiem iecēla vienu pārstāvi no katras apgabaltiesas. Papildus Slovēnija iecēla divus specializētus tīkla locekļus (tiesnešus), kas ir kompetenti tiesiskajā sadarbībā ģimenes lietās, no kuriem viens tiesnesis ir nodarbināts apgabaltiesā, bet otrs — Tieslietu ministrijā.

Pateicoties 2009. gadā veiktajiem grozījumiem Padomes Lēmumā par ETST izveidi grozījumam, kļuva iespējama ETST sadarbība ar citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Kopš 2011. gada tīkla locekles ir arī Slovēnijas Notāru kamera (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovēnijas Advokātu asociācija (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) un Slovēnijas Izpildorgānu amatpersonu kamera (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Tiesnešu un citu juridisko profesiju pārstāvju iesaistīšana ETST ir svarīga ETST mērķu sasniegšanai, jo tā nodrošina tiešu sadarbību starp tiesnešiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem, kas ir būtiski konkrētu lietu raitākai izskatīšanai tiesās.

Kontaktpunkti un ETST locekļi savā starpā sazinās bieži, tiklīdz rodas vajadzība, tostarp ar e-pasta starpniecību, pa tālruni, tiekoties personīgi un tiekoties gada sanāksmēs valsts līmenī.

Lapa atjaunināta: 01/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Slovākija

Tīkls ietver:

 1. galvenos kontaktpunktus, kas ir divi Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pārstāvji no Starptautisko tiesību nodaļas (Sekcia medzinárodného práva) Starptautisko privāttiesību departamenta (Odbor medzinárodného práva súkromného). Visi ETST pieprasījumi tiek nosūtīti ar galveno kontaktpunktu starpniecību.
 2. Tiesu kontaktpunkti: viens tiesnesis vai tiesas iestāžu augstākā līmeņa amatpersona katrai apgabala tiesai (okresný súd) un reģionālajai tiesai (krajský súd), un Augstākajai tiesai (Najvyšší súd).
 3. Profesionālo organizāciju kontaktpunkti.
 4. Divi kontaktpunkti no Bērnu un jauniešu starptautiskās juridiskās aizsardzības centra (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Ģimenes tiesību tiesnesis - koordinators.
Lapa atjaunināta: 14/01/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Somija

ETST locekļi Somijā

Somijas kontaktpunktu pārstāv norīkota amatpersona, kas strādā Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesu administrācijas nodaļā. Kontaktpunkts darbojas nodaļā, kas darbojas kā centrālā iestāde vairākām ES regulām un starptautiskiem līgumiem civiltiesību un krimināltiesību jomā. Papildus tīkla darbam kontaktpunkta pienākumos ietilpst centrālās iestādes uzdevumu veikšana un cita veida sadarbība civiltiesību jomā. Par tīkla locekļiem ir iecelti arī divi apgabaltiesu tiesneši un Somijas Advokātu asociācija. Pašlaik tiek attīstīta valsts tīkla darbība.

ETST darbība Somijā

Kontaktpunkts aktīvi sadarbojas ar valsts tiesu iestādēm, advokātiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem. Kontaktpunkta pienākumos ietilpst informācijas izplatīšana par tiesību normām attiecībā uz ES civiltiesībām un komerctiesībām un to praktisko piemērošanu, kā arī konsultāciju un apmācības sniegšana saistītajos jautājumos. Kontaktpunkts turklāt palīdz valsts tiesu iestādēm risināt problēmas attiecībā uz pārrobežu palīdzības pieprasījumiem un ir aktīvi iesaistīts attiecīgajos tīklos un darba grupās.

Kontaktpunktam ir atsevišķa e-pasta adrese tiesām un citām juridiskajām un pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās un kurām ir vajadzīga praktiska palīdzība, risinot problēmas, kas saistītas ar pārrobežu lietām.

Informācijas sniegšana par ETST

Visām tiesām, juridiskās palīdzības birojiem, prokuroriem, tiesībaizsardzības iestādēm un Tieslietu ministrijas amatpersonām ir piekļuve intranetam ar vispusīgu informāciju par starptautisko palīdzību civillietās un krimināllietās. Vietnē atrodama arī informācija par ETST un tā locekļiem Somijā, un tajā ir saites uz Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST vietnēm. Informācija par ETST un tā publicētajiem materiāliem tiek nosūtīta elektroniski un pa pastu arī valsts tiesu iestādēm un citiem praktizējošiem juristiem.

Tieslietu ministrijas publiskajā tīmekļa vietnē ir iedaļa, kurā sniegta informācija par dažāda veida starptautisko juridisko palīdzību, saistītajiem tiesību aktiem un līgumiem, kontaktinformācija un instrukcijas. Vietnē ir arī informācija par tiesiskās sadarbības tīkliem un saite uz Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST vietnēm.

Lapa atjaunināta: 13/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Informācija par tīklu - Zviedrija

Zviedrijā ir norīkota persona Tieslietu ministrijas procesuālo tiesību aktu un tieslietu nodaļā, kas darbojas kā kontaktpersona Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās, un persona Tieslietu ministrijas noziedzīgo nodarījumu politikas nodaļā, kas darbojas kā kontaktpersona saistībā ar Eiropas e-tiesiskuma portālu.

Zviedrijā tīkla dalībnieki ir Zviedrijas Nacionālo tiesu administrācija, Zviedrijas Advokātu asociācija, Zviedrijas Tiesībaizsardzības iestāde, Zviedrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Ģimenes tiesību aktu un vecāku atbalsta iestāde, kā arī Zviedrijas Noziegumā cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde un divas centrālās iestādes (Tieslietu ministrijas Krimināllietu un starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības nodaļa un Ārlietu ministrijas Konsulāro jautājumu un Civillikuma departaments).

Lapa atjaunināta: 12/12/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.