Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Starptautiskās tiesiskās palīdzības vietējo korespondentu tīkls (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) tika izveidots 2001. gadā saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla modeli. 2004. gada martā, izpildot divus Tieslietu ministrijas rīkojumus, tīkls tika reorganizēts divos specializētos tīklos: Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, un Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), kas atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās. Vēlāk abi tīkli tika reorganizēti, attiecīgi, 2005., 2007., 2010. un 2014. gadā, ņemot vērā atbilstīgo ES tiesību aktu grozījumus un valsts tieslietu sistēmas personāla izmaiņas.

Pēdējais atjauninājums tika veikts ar Tieslietu ministrijas 2014. gada 29. maija Rīkojumu Nr. 1929/C saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK. Rīkojums tika sagatavots saskaņā ar Valdības rīkojumu Nr. 123/2007 par konkrētiem pasākumiem tiesiskās sadarbības stiprināšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, ko apstiprināja ar Likuma Nr. 85/2008 grozījumiem.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās atbilst Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās.

Rumānija ir izveidojusi divus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktus. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir Tieslietu ministrijas jurisdikcijā. Tas nodrošina to, ka tiek izpildīti Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās pienākumi.

Saskaņā ar 6. pantu Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sastāvā ir viens tiesnesis no Augstākās kasācijas tiesas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I nodaļas – Civillietas, un viens tiesnesis no II nodaļas – Civillietas (iepriekš Komerclietas), viens tiesnesis no apelācijas tiesu I nodaļas – Civillietas un viens tiesnesis no II nodaļas – Civillietas (iepriekš Komerclietas), viens tiesnesis no katras specializētās tiesas/nodaļas nepilngadīgo un ģimenes lietās, kurš specializējas civillietās, kas saistītas ar bērnu starptautisko nolaupīšanu un kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, amatpersonas no Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta, kas izpilda arī Tieslietu ministrijas kā centrālās iestādes pienākumus starptautiskajā tiesiskajā sadarbībā civillietās un komerclietās, un pa vienam ieceltam pārstāvim no Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu profesionālajām asociācijām. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valstu kontaktpunkti ir pilntiesīgi Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi.

Tiesneši, kas ir Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla locekļi, ir norīkoti ar Tiesnešu augstākās padomes (Consiliul Superior al Magistraturii) lēmumu.

Kopš 2001. gada Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts ir organizējis daudzus seminārus un darba sanāksmes tīklu locekļiem, izmantojot pašu resursus (Tieslietu ministrijas budžetu). Jo īpaši kopš 2007. gada šādi pasākumi ir organizēti vairāk nekā 15 Eiropas programmu ietvaros, ko finansē Eiropas Komisija. Turklāt Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla pārstāvji regulāri piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēs.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi ir uzskaitīti 2014. gada 29. maija Rīkojuma Nr. 1929/C pielikumā. Pielikums ir Rīkojuma neatņemama sastāvdaļa.

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – tiesneši

Augstākā kasācijas tiesa

Iulia Cristina TARCEA, priekšsēdētāja vietniece

Romanița VRÂNCEANU, I nodaļa – Civillietas

Roxana POPA, deleģētā priekšsēdētāja, II nodaļa - Civillietas

Albajulijas Apelācijas tiesa

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I nodaļa – Civillietas (Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietniece)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II nodaļa – Civillietas

Bakau Apelācijas tiesa

Liliana CIOBANU, I nodaļa – Civillietas

Loredana ALBESCU, II nodaļa – Civillietas

Brašovas Apelācijas tiesa

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Civillietu nodaļa

Anca PÎRVULESCU, Civillietu nodaļa

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Civillietu nodaļa

Brašovas Nepilngadīgo un ģimenes lietu tribunāls (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarestes Apelācijas tiesa

Antonela BRĂTUIANU, IV nodaļa – Civillietas

Ştefan CMECIU, V nodaļa – Civillietas

Dumitru VĂDUVA, VI nodaļa – Civillietas

Maria CEAUŞESCU, VII nodaļa – Lietas, kas ietver strīdus darbavietas un sociālā nodrošinājuma jomā

Bogdan CRISTEA, VIII nodaļa – Administratīvā un fiskālā tiesvedība

Bukarestes tribunāls

Andreea Florina MATEESCU, V nodaļa – Civillietas (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Anca Magda VOICULESCU, IV nodaļa – Civillietas (sadarbības koordinācijas tiesnese Hāgas 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem Starptautiskajā Hāgas tīklā)

Constantin-Marino MARIN, priekšsēdētājs, I nodaļa – Krimināllietas, Kompensāciju noziegumos cietušajiem komisija, Bukarestes tribunāls

Klužas Apelācijas tiesa

Denisa-Livia BĂLDEAN, priekšsēdētāja vietniece

Liviu UNGUR, priekšsēdētāja vietniece, II nodaļa – Civillietas

Konstancas Apelācijas tiesa

Daniela PETROVICI, I nodaļa – Civillietas

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II nodaļa – Civillietas

Krajovas Apelācijas tiesa

Mihaela COTORA, priekšsēdētāja

Lotus Gherghină, II nodaļa – Civillietas

Galacas Apelācijas tiesa

Simona Claudia BACŞIN, I nodaļa – Civillietas

Valentina VRABIE, II nodaļa – Civillietas

Jasi Apelācijas tiesa

Claudia Antoanela SUSANU, I nodaļa – Civillietas

Oradjas Apelācijas tiesa

Marcela FILIMON, II nodaļa – Civillietas

Pitešti Apelācijas tiesa

Corina PINCU IFRIM, I nodaļa – Civillietas

Raluca TRANDAFIR, I nodaļa – Civillietas

Corina Georgeta NUŢĂ, II nodaļa – Civillietas, kas ietver administratīvo un fiskālo tiesvedību

Ardžešas tribunāls

Andreea Monica PRUNARU, Civillietu nodaļa, priekšsēdētāja vietniece

Vilčas tribunāls

Petre DINESCU, I nodaļa – Civillietas

Ploješti Apelācijas tiesa

Adriana Maria RADU, I nodaļa – Civillietas

Elisabeta GHERASIM, II nodaļas – Civillietas – priekšsēdētāja

Florentina DINU, II nodaļa – Civillietas

Valentina GHEORGHE, II nodaļa – Civillietas

Sučavas Apelācijas tiesa

Ştefania Fulga ANTON, I nodaļa – Civillietas

Daniela MITREA MUNTEA, II nodaļa – Civillietas

Tirgumurešas Apelācijas tiesa

Andreea CIUCĂ, II nodaļa – Civillietas

Timišoaras Apelācijas tiesa

Cristian PUP, I nodaļa – Civillietas

Florin MOŢIU, II nodaļa – Civillietas

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās valsts kontaktpunkti

Tieslietu ministrija

Viviana ONACA, direktore, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Ioana BURDUF, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi no Tieslietu ministrijas Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāta – centrālās iestādes starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā

Dorina DOMINTEANU, struktūras vadītāja

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Rumānijas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās locekļi – viens pārstāvis, ko ieceļ katras Rumānijas notāru, tiesu izpildītāju un advokātu asociācijas priekšsēdētājs

Octavian ROGOJANU, valsts notārs, Rumānijas Notāru savienības padomes sekretārs

Bogdan DUMITRACHE, tiesu izpildītājs

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokāts

Lapa atjaunināta: 01/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu