Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkts

Portugāle ir izveidojusi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunktu. Šo kontaktpunktu pārstāv tiesnesis, ko konkursa rezultātā ir norīkojusi Tiesu iestāžu augstākā padome (Conselho Superior da Magistratura).

Valsts tīkls

Valsts tīklu veido: centrālās iestādes saskaņā ar ES juridiskajiem instrumentiem, citi starptautiskie juridiskie instrumenti, kuriem Portugāle ir viena no pusēm vai kuri ir paredzēti valsts tiesību normās, kas regulē tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās; administratīvās iestādes ar pienākumiem tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās jomā; un profesionālās asociācijas, kas pārstāv juridisko profesiju speciālistus, kas ir tieši iesaistīti, īstenojot starptautiskos un ES instrumentus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Valsts tīkls neietver koordinējošos tiesnešus un ekspertus.

Tīkla valsts locekļi

Papildus kontaktpunktam tīkla valsts struktūras sastāvā ir vienpadsmit locekļi:

 • Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Reģistrācijas un notariālo lietu institūts (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Finanšu pārvaldības un tieslietu infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Miertiesnešu padome (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Cietušo aizsardzības komisija (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokātu asociācija (Ordem dos Advogados)
 • Juriskonsultu un tiesu izpildītāju asociācija (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notāru asociācija (Ordem dos Notários)

Centrālās iestādes

No iepriekš minētajiem locekļiem centrālās iestādes ir šīs:

Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts – Tieslietu ministrija (Ministério da Justiça)

 • 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009
 • 2000. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007
 • 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001
 • Hāgas 1965. gada Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 1970. gada Konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās
 • Hāgas 2007. gada Konvencija par starptautisku bērna pabalstu prasību izpildi un citiem ģimenes uzturēšanas veidiem
 • Ņujorkas 1956. gada Konvencija par uzturlīdzekļu starptautisko piedziņu

Ieslodzījuma vietu pakalpojumu un reintegrācijas ģenerāldirektorāts – Tieslietu ministrija

 • 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003
 • Hāgas 1980. gada konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
 • Hāgas 1996. gada Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem

Reģistrācijas un notariālo lietu institūts – Tieslietu ministrija

 • 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 650/2012

Sociālā nodrošinājuma institūts – Solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrija (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK

Cietušo aizsardzības komisija – Tieslietu ministrija

 • 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK

Valsts tīkla koordinācija decentralizētā struktūrā

Portugālē valsts tīklam ir decentralizēta struktūra. Koordinācija, ko nodrošina kontaktpunkts, pamatojas uz brīvprātīgu sadarbību starp valsts locekļiem. Valsts locekļi regulāri piedalās ceturkšņa sanāksmēs, ko organizē kontaktpunkts. Ja ir nepieciešams precizēt vai atrisināt konkrētu problēmu, tiek organizētas sanāksmes ar iesaistītajiem valsts locekļiem.

Tīkls neietver ekspertus. Ja problēmas risināšanai nepieciešams eksperta viedoklis, kontaktpunkts pieprasa atbilstīgākās valsts iestādes sadarbību uz brīvprātīga un neformāla pamata. Kontaktpunkts regulāri mudina visus valsts locekļus sadarboties konkrētajās to kompetences un atbildības jomās tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās.

Lapa atjaunināta: 12/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu