Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tā kā Vācijai ir federatīva struktūra, papildus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) federālajam kontaktcentram arī katrā pavalstī ir savs kontaktcentrs. Pavalstu kontaktcentri atkarībā no konkrētās pavalsts organizatoriskās struktūras atrodas Augstākajā apgabaltiesā (Oberlandesgericht) (Bavārijā, Brēmenē, Hamburgā, Hesenē, Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē un Saksijā) vai pavalsts Tieslietu ministrijā (Landesjustizministerium). Vācijā kopumā ir 17 ETST kontaktcentri. Federālais kontaktcentrs atbild par valsts tīkla koordinēšanu un pasākumu, piemēram, Eiropas Tiesiskuma dienas un Vācijas ETST sanāksmju, organizēšanu.

Uzdevumus pavalstu kontaktcentri un federālais kontaktcentrs sadala savā starpā. Federālais kontaktcentrs atbild uz visiem jautājumiem par Vācijas civiltiesībām, komerctiesībām un tiesu organizāciju. Savukārt pieprasījumus par konkrētu lietu apstrādā tās pavalsts kontaktcentrs, kurā lieta tiek izskatīta. Tomēr visiem Vācijas kontaktcentriem ir vienlīdzīgs statuss, kas nozīmē, ka ar jebkuru no 17 centriem var sazināties par visa veida pieprasījumiem, un atsevišķos gadījumos federālais kontaktcentrs var arī sniegt palīdzību saistībā ar konkrētām lietām. Šī iekšējā uzdevumu sadale garantē, ka pieprasījumu izskata piemērotākais kontaktcentrs.

Papildus kontaktcentriem Vācijā ir arī pieci tiesneši koordinatori (Verbindungsrichter), kas darbojas jomās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles IIa Regula). Tiesnešu pienākumi arī tiek iekšēji sadalīti pavalstu starpā. Ārējus pieprasījumus var adresēt jebkuram no pieciem tiesnešiem koordinatoriem. Ja nepieciešams, pieprasījumu iesniegusī persona nekavējoties tiek nosūtīta pie piemērotākā tiesneša, pamatojoties uz iekšējo uzdevumu sadali, kā arī valodas prasmēm, konkrētajām kompetencēm un profesionālajām zināšanām saistībā ar konkrēto lietu.

Saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kurš pēdējo reizi grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Lēmumu Nr. 568/2009/EK, ar kuru groza Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu Nr. 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, Vācija par ETST dalībniekiem iecēla Federālo advokātu asociāciju (Bundesrechtsanwaltskammer), Federālo notāru asociāciju (Bundesnotarkammer), Patentu pilnvaroto asociāciju (Patentanwaltskammer), Vācijas Juristu asociāciju (Deutscher Anwaltverein), Vācijas Tiesu izpildītāju federāciju (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) un 2014. gadā — Vācijas Tiesu varas amatpersonu federāciju (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Citi ETST dalībnieki Vācijā ir centrālās struktūras, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs civillietās vai komerclietās (Regula par dokumentu izsniegšanu) un Regulā (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Regula par pierādījumu iegūšanu). Šīs centrālās struktūras un valsts tiesu sistēma nodrošina tiesām aktuālo informāciju par civiltiesisko juridisko palīdzību. Tās ievieš arī papildu pasākumus un palīdz tiesām iesniegt dokumentus un gūt pierādījumus lietās ar ārvalstu elementu.

Papildinformācija par ETST Vācijā un kontaktpersonu saraksts atrodams Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Lapa atjaunināta: 27/01/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu