About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Apie tinklą - Belgija

Belgijos asmenys ryšiams ir tinklo nariai

Belgijoje yra paskirti du asmenys ryšiams. Vienas iš jų yra Kasacinio Teismo (Cour de cassation) teisėjas, kuris koordinuoja tinklo ryšius su teismo nariais; kitas yra Federalinės viešosios teisingumo tarnybos (Service public fédéral Justice) valstybės tarnautojas, dirbantis tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamente.

Be to, pagal Tarybos sprendimo 2001/470/EB 2 straipsnio 1 dalies d punktą Belgijos tinklą šiuo metu sudaro 15 teisėjų narių. Trys arba keturi teisėjai skiriami kiekvienai Apeliacinio teismo (cour d’appel) jurisdikcijai; kiekvienas iš jų specializuojasi šeimos, komercinėje arba proceso teisės srityje. Šie teisėjai yra iš įvairių instancijų teismų (apeliacinių teismų, pirmosios instancijos teismų (tribunaux de première instance), komercinių bylų teismų (tribunaux de commerce) ir taikos teismų (justices de paix)).

Pagal minėto sprendimo 2 straipsnio 1 dalies d punktą Nacionalinės vyriausiųjų kanclerių tarybos (Conseil national des greffiers en chef) atstovas taip pat yra Belgijos tinklo narys.

Belgija tinklo nariais pagal 2 straipsnio 1 dalies e punktą taip pat yra paskyrusi keturis teisinių profesijų atstovus: notarų atstovą, teismo antstolių atstovą ir du advokatų asociacijų atstovus (vienas iš jų atstovauja prancūzakalbėms ir vokiečiakalbėms asociacijoms, o kitas – flamandų asociacijoms).

Be to, vyksta koordinavimas su įvairiomis centrinėmis institucijomis, paskirtomis pagal įvairius reglamentus (Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, Reglamentą (EB) Nr. 4/2009, Reglamentą (EB) Nr. 1393/2001 ir kt.).

Užmegzti ryšiai su Europos vartotojų centro Belgijos padaliniu.

Tinklo veikimo būdas

Daugiausia susirašinėjama e. paštu. Europos Komisijos ir visų pirma sekretoriato informacija nariams paprastai platinama per vieną iš šių asmenų ryšiams. Nariai dalyvauja tinklo susitikimuose atsižvelgiant į temą. Be to, kartą per metus rengiamas Belgijos teisėjų, tinklo narių, susitikimas.

Nariai kviečiami reguliariai ir kuo plačiau teikti informaciją apie naujus teisės aktus arba platinti klausimynus savo kolegoms. Paprastai teismams yra plačiai išplatinami Europos Komisijos paskelbti dokumentai ir naudingos interneto nuorodos. Kai kurie tinklo nariai taip pat dalyvauja skelbiant naujienlaiškį apie Europos teisės aktus (Eur-alert!).

Taip pat užmegztas bendradarbiavimas su Teisėjų mokymo institutu, sudarant galimybę asmenims ryšiams ir nariams būti pranešėjais jo organizuojamuose mokymų kursuose naujausių Europos teisės aktų klausimais ir visų pirma Europos ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje.

Kalbant apie konkrečius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su užsienio teisės turiniu arba pokyčiais tarptautinį elementą turinčiose bylose, ryšiai iš esmės palaikomi e. paštu tarp Belgijos asmens ryšiams ir Belgijos teisėjo, analizavusio klausimą nagrinėjamoje byloje, ir tarp susijusių valstybių narių asmenų ryšiams.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Čekija

Čekijos Respublika šiuo metu turi šešis Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis: penkis Čekijos Respublikos teisingumo ministerijoje ir vieną Briuselyje (Čekijos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES).

Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys Čekijos Respublikoje bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių kontaktiniais asmenimis, atsako į teismų ir notarų užklausas dėl informacijos apie kitų šalių įstatymus ir priminimo raštus, susijusius su prašymų nagrinėjimu, ypač vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl įrodymų rinkimo ir Reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo.

Remdamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2001/470/EB, sukuriančiu Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, Čekijos Respublika 2004 m. įsteigė Vidinį teisminį tinklą (toliau – tinklas), kuris skirtas bendradarbiauti civilinėse ir komercinėse bylose ir turi užtikrinti, kad Čekijos Respublika efektyviai dalyvautų Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose.

Tinklo narius sudaro teisėjai, Čekijos advokatų asociacijos atstovai, Čekijos notarų rūmų atstovai, Čekijos testamento vykdytojų rūmų atstovai, Tarptautinės teisinės vaikų apsaugos biuro atstovai, Europos vartotojų centro atstovai, Karolio universiteto Teisės fakulteto atstovai ir paskirtieji Teisingumo ministerijos darbuotojai.

Tinklo nariai visų pirma dalyvauja Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veikloje, prisideda vykdant su juo susijusias užduotis ir dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių bei komitetų civilinėse ir komercinėse bylose veikloje. Tinklo nariai teikia savo nuomonę apie Europos Bendrijų teisės aktų projektus ir kitus pasiūlymus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Tinklą šiuo metu sudaro apie 130 narių. Teisingumo ministerija kartą per metus organizuoja visų tinklo narių susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė apima šiuo metu aktualias temas, ypač susijusias su Europos teisminiu tinklu, Europos e. teisingumo portalo veikimu ir ES Teisingumo Teismo praktika. Šiuose susirinkimuose tinklo nariai turi puikią progą susitikti akis į akį ir pasidalyti praktine patirtimi taikant ES teisės aktus.

Tinklo nariams dalijamas kompendiumas ir kiti Europos teisminio tinklo parengti leidiniai.

Tinklo nariai gali bendrauti neformaliai el. paštu. Tinklas turi savo el. laiškų gavėjų (el. pašto adresų) sąrašą, kuriuo naudodamiesi tinklo nariai gali siųsti užklausas ir dalytis patirtimi. Šiuo komunikacijos kanalu Teisingumo ministerija gali greitai tinklo nariams pranešti naujienas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu ES.

Paskutinis naujinimas: 20/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Vokietija

Dėl Vokietijos federalinės santvarkos, be federalinio ETT (Europos teisminio tinklo) kontaktinio centro, kontaktiniai centrai yra kiekvienoje žemėje. Federalinis kontaktinis centras yra Federalinėje teisingumo tarnyboje (vok. Bundesamt für Justiz). Priklausomai nuo konkrečios žemės organizacinės struktūros, žemių kontaktiniai centrai yra arba teisme (Bavarijoje – Miuncheno aukštesniajame žemės teisme, Bremene – Bremeno žemės teisme, Hamburge – Hamburgo vietos teisme, Hesene – Frankfurto prie Maino aukštesniajame žemės teisme, Žemutinėje Saksonijoje – Celės aukštesniajame žemės teisme, Šiaurės Reine-Vestfalijoje – Diuseldorfo aukštesniajame žemės teisme, Saksonijoje – Dresdeno aukštesniajame žemės teisme), arba žemės Teisingumo ministerijoje. Iš viso Vokietijoje yra 17 ETT kontaktinių centrų. Federalinis kontaktinis centras yra atsakingas ne tik už reagavimą į gaunamus ir siunčiamus prašymus, bet ir už nacionalinio tinklo koordinavimą ir renginių, pvz., Europos teisingumo dienos ir Vokietijos ETT narių susirinkimų, organizavimą.

Užduotys yra paskirstytos tarp žemių kontaktinių centrų ir federalinio kontaktinio centro. Federalinis kontaktinis centras atsako į klausimus, susijusius su Vokietijos civiline arba komercine teise ar su bendru teismų veiklos organizavimu. Į užklausas, susijusias su konkrečiomis bylomis, savo ruožtu atsako tos žemės, kurioje nagrinėjama byla, kontaktinis centras. Vis dėlto visų Vokietijos kontaktinių centrų statusas yra vienodas, o tai reiškia, kad galima kreiptis į bet kurį iš 17 centrų su visų rūšių užklausomis, o kai kuriais atvejais federalinis kontaktinis centras taip pat gali teikti pagalbą dėl konkrečių bylų. Toks vidinis užduočių paskirstymas užtikrina, kad užklausos imtųsi pats tinkamiausias kontaktinis centras.

Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 (Reglamentas „Briuselis IIA“) taikymo srityje pagalbą Vokietijos teismams teikia ne tik kontaktiniai centrai, bet ir keturi ryšių palaikymo teisėjai. Jų funkcijos taip pat paskirstytos vidaus lygmeniu pagal žemes. Užklausos iš išorės gali būti teikiamos bet kuriam iš šių keturių ryšių palaikymo teisėjų. Prireikus užklausą teikiantis asmuo bus nedelsiant nukreiptas pas tinkamiausią atsakingą asmenį, atsižvelgiant į vidinį užduočių paskirstymą, taip pat į kalbinius įgūdžius, konkrečias kompetencijas ir patirtį, susijusią su konkrečia byla.

Be to, Vokietijos ryšių palaikymo pareigūnas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje yra atsakingas už Vokietijos ir Prancūzijos savitarpio teisinę pagalbą. Jeigu individualiais atvejais kyla sunkumų, susijusių su Prancūzijos savitarpio teisinės pagalbos prašymais, arba reikia nustatyti Prancūzijos teisės turinį, pagalbos gali būti prašoma ne tik kontaktinių centrų kanalais, bet ir per Vokietijos ryšių palaikymo pareigūną.

Remdamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo 2001/470/EB, sukuriančio Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, su pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančiu 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies e punktu, Vokietija ETT nariais paskyrė Federalinę advokatų asociaciją (vok. Bundesrechtsanwaltskammer), Federalinę notarų asociaciją (Bundesnotarkammer), Pramoninės nuosavybės advokatų asociaciją (Patentanwaltskammer), Vokietijos teisininkų asociaciją (Deutscher Anwaltverein), Vokietijos antstolių federaciją (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ir 2014 m. Vokietijos teismo pareigūnų federaciją (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Kiti ETT nariai Vokietijoje yra centrinės įstaigos, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Reglamente dėl dokumentų įteikimo) ir Reglamente (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (Reglamente dėl įrodymų rinkimo). Šios centrinės įstaigos ir valstybės teismų administravimo institucijos teikia teismams naujausią informaciją apie civilinę teisinę pagalbą. Jos taip pat priima papildomas priemones ir padeda teismams įteikti dokumentus ir rinkti įrodymus bylose, turinčiose užsienio elementą. Be to, centrinė institucija pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (toliau – Reglamentas „Briuselis IIa“) ir centrinė institucija pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (Išlaikymo reglamentas) taip pat yra ETT narės.

Daugiau informacijos apie ETT Vokietijoje ir kontaktų sąrašą galima rasti Federalinės teisingumo ministerijos svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Paskutinis naujinimas: 11/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Estija

Nacionaliniai tinklo kontaktiniai asmenys yra du Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyriaus patarėjai, kurie taip pat atlieka centrinės įstaigos atstovo funkcijas. Pagrindinės kontaktinių asmenų funkcijos:

 • užtikrinti, kad vietos teisminės institucijos gautų bendrąją informaciją apie Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus, kuriais reglamentuojamas teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose;
 • teikti kitiems kontaktiniams asmenims ir valdžios institucijoms, taip pat savo valstybės narės vietos teisminėms institucijoms visą informaciją, būtiną patikimam valstybių narių tarpusavio teisminiam bendradarbiavimui, kad joms būtų lengviau parengti tvarkingus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir užmegzti tinkamiausius tiesioginius ryšius;
 • teikti visą informaciją, siekiant padėti taikyti kitos valstybės narės teisę, taikytiną pagal Bendrijos ar tarptautinės teisės aktą;
 • ieškoti problemų, atsirandančių pateikus prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, sprendimo;
 • palengvinti prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo tvarkymo koordinavimą atitinkamoje valstybėje narėje, ypač tada, kai tos valstybės narės teisminių institucijų paduoti keli prašymai turi būti vykdomi kitoje valstybėje narėje;
 • prisidėti per tinklo interneto svetainę bendrai informuojant visuomenę apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus bei valstybių narių vidaus teisės aktus, visų pirma susijusius su teise siekti teisingumo;
 • bendradarbiauti organizuojant tinklo susirinkimus ir juose dalyvauti;
 • padėti rengti ir atnaujinti visuomenei skirtą informaciją;
 • užtikrinti tinklo narių veiklos tarpusavio koordinavimą nacionaliniu lygiu;
 • rengti dvimetę veiklos, prireikus įskaitant tinklo gerąją patirtį, ataskaitą, pateikiamą tinklo narių susirinkime, ir ypač didelį dėmesį joje skirti galimam tinklo tobulinimui.

Tinklo ryšių palaikymo teisėjas yra Harju apskrities teismo teisėjas, kuris taip pat atstovauja Estijai teisėjų tinkle, įsteigtame Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos. Ryšių palaikymo teisėjo užduotis yra konsultuoti teismo pareigūnus Europos Sąjungos civilinės ir komercinės teisės klausimais ir dalytis su tinklu savo patirtimi, susijusia su įvairių teisės aktų taikymu.

2011 m. įsigaliojus antrajam Sprendimui dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (civilinių bylų ETT), pagal kurį tinklo veikla buvo išplėsta įtraukiant profesines asociacijas, civilinių bylų ETT narėmis Estijoje tapo šios įstaigos:

 • Estijos antstolių ir bankroto patikėtinių rūmai, atstovaujantys antstoliams ir bankroto patikėtiniams;
 • Estijos teisininkų asociacija, atstovaujanti teisininkams ir notarams.

Susirinkimuose Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmams atstovauja įvairūs profesinių įstaigų atstovai, o Estijos teisininkų asociacija paprastai yra atstovaujama direktoriaus. Profesinių asociacijų užduotys:

 • dalytis patirtimi ir informacija apie efektyvų ir praktišką Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų taikymą;
 • bendradarbiauti rengiant ir atnaujinant informacinius biuletenius;
 • dalyvauti svarbiuose susirinkimuose.

Atsižvelgdamas į diskutuojamą temą, kontaktinis asmuo pasidalyti patirtimi tinklo susirinkimuose kviečia ir kitus nacionalinius ekspertus. Pavyzdžiui, susirinkimuose, be ryšių palaikymo teisėjo, yra dalyvavę keletas kitų teisėjų, kitų ministerijų ir Notarų rūmų atstovų, Aukščiausiojo Teismo patarėjų, Vartotojų apsaugos valdybos atstovų, Tartu universiteto mokslo darbuotojų ir kt.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Airija

Informacijos centrai

Airijoje yra du informacijos centrai. Vienas informacijos centras skirtas apylinkės ir apygardos teismams, o kitas – aukštesnių instancijų teismams, t. y. Aukštajam teismui, Apeliaciniam teismui ir Aukščiausiajam teismui. Informacijos centrai glaudžiai bendradarbiauja su tinklu susijusiais klausimais. Airijos informacijos centrų būstinė yra Teismų tarnyboje, Dubline. Nors kiekviena jurisdikcija yra atskira, šių informacijos centrų darbas iš dalies sutampa – kiekvienam iš jų savo direktoratuose tenka visa atsakomybė už tinklo darbą. Per Europos teisminį tinklą pateiktos užklausos turėtų būti nukreipiamos į atitinkamą susijusios jurisdikcijos informacijos centrą. Informacijos centrai veikia atskiruose biuruose, tačiau visi jie yra Dubline, Airijos teismų tarnybos direktoratuose. Tinklo darbas derinamas su kitais uždaviniais. Tačiau informacijos centras, tvarkydamas tinklo reikalus, gali kreiptis pagalbos ir paramos į kitus kolegas. Informacijos centrai nuolat palaiko ryšį e. paštu, telefonu, rengia tiesioginius susitikimus su Europos teisminio tinklo nariais Airijoje, įskaitant centrines institucijas; Aukščiausiojo ir Aukštojo teismų veiklos direktorių ir Teismų tarnybos reformų ir plėtros direktorių [2 straipsnio 1 dalies d punktas – nariai]; Teisingumo ir teisės reformų departamento pareigūnus [2 straipsnio 1 dalies d punktas – nariai]. Informacijos centrai Europos teisminiame tinkle vykstančių pokyčių klausimais taip pat reguliariai palaiko ryšį su paskirtu teisminių institucijų atstovu.

Europos teisminio tinklo veikimas Airijoje

Oficialaus nacionalinio tinklo Airijoje nėra.  Veikia tam tikrų politikos sričių ekspertų tinklas, į kurio narius informacijos centras gali kreiptis atsakymų į gautas užklausas.

Informacijos centras palaiko glaudžius ryšius su kitais subjektais, kurie yra išplėstiniai tinklo nariai Airijoje, įskaitant tam tikrus teisėjus, turinčius specializuotų įgūdžių konkrečiose teisės srityse arba atsakingus už tarptautinį ryšių palaikymo darbą. Su informacijos centrais galima susisiekti e. paštu. Informacijos centras užtikrina, kad iki atitinkamų tinklo narių posėdžių būtų pasikonsultuota su administracinių ar teisminių klausimų ekspertais ir būtų tinkamai išplatinti posėdžių protokolai ir informacija apie aktualius veiksmų aspektus.

Informacijos centras taip pat nuolat palaiko ryšį politikos klausimais su Teisingumo departamentu, o šeimos išlaikymo bei tarpvalstybiniais klausimais – su centrine institucija.

Informacijos teikimas

Europos teisminis tinklas nacionalinės interneto svetainės Airijoje neturi. Informacija teikiama Teismų tarnybos svetainėje ir kitose esamose įvairių Airijos departamentų svetainėse. Informacijos centras, teikdamas Europos teisminio tinklo valstybėms narėms ir pačiam Europos teisminiam tinklui galimybę naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, bendradarbiauja su kitais informacijos centrais ir kitais departamentais.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Graikija

Tinklo struktūra

Informacijos centrų skaičius: paskirti 22 informacijos centrai. 19 iš jų – tai nacionalinio tinklo teisėjai, kurie lygiagrečiai vykdo savo teismines funkcijas. 3 iš jų yra Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos pareigūnai, konkrečiau – Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose departamento, kuris Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (Reglamentas „Briuselis IIa“) (papildantis 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų), Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 (išlaikymo prievolės) ir Direktyvos 2002/8/EB (teisinė pagalba) tikslais veikia kaip centrinė institucija, taip pat kaip centrinė institucija Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1206/2001 (įrodymų rinkimas) ir (EB) Nr. 1393/2007 (teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas) tikslais.

Nacionalinis tinklas. Įsteigtas neformalus nacionalinis tinklas, turintis centralizuotą struktūrą, pagrindinės jo sudedamosios dalys yra centrinė institucija, teisėjai iš Atėnų ir trys teisininko profesijos atstovai (advokatų, antstolių ir notarų asociacijos). Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas yra atsakingas už Europos teisminio tinklo darbo stebėjimą ir informacijos centrų darbo koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, kiek tai susiję su Graikijos įsipareigojimais Europos teisminiam tinklui, ir ES e. teisingumo portale skelbiamą turinį. Tinklo informacijos centrai padeda pildyti informacijos suvestines, atnaujinti oficialius Graikijos pranešimus dėl ES teisės aktų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, pildo Europos teisminio tinklo ar kitų ES įstaigų klausimynus, taip pat atsako į kitų informacijos centrų ar ES institucijų klausimus, daugiausia susijusius su ES teisės aktų įgyvendinimu Graikijoje.

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamento koordinuojami susitikimai dažniausiai rengiami du–keturis kartus per metus. Susitikimų tikslas – pasikeisti nuomonėmis, patirtimi ir informacija. Į darbotvarkę paprastai įtraukiami Europos lygmeniu rengiamuose Europos teisminio tinklo susitikimuose aptariami klausimai, taip pat klausimai, kurių gali kilti dėl ES teisės aktų (reglamentų ir direktyvų) įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir, kaip minėta pirmiau, Graikijos įsipareigojimų Europos teisminiam tinklui bei dėl e. teisingumo portalo.

Viešas informacijos skelbimas

Speciali nuoroda į Europos teisminį tinklą pateikiama Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos interneto svetainėje. Šiuo metu interneto svetainė atnaujinama, kad būtų išsamiai ir aiškiai aprašytas Europos teisminio tinklo vaidmuo ir nauda, susijusi su ES teisės aktais dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose.

Nacionaliniu lygmeniu informacija apie ES teisės aktus, susijusius su civilinėmis ir komercinėmis bylomis, viešinama platinant Europos teisminio tinklo spausdintą medžiagą, rengiant seminarus ir vienos dienos renginius Atėnuose ir kituose Graikijos miestuose, susijusius su Europos teisės aktų pokyčiais teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje, bei jų poveikiu nacionaliniu lygmeniu (kartais nacionalinio tinklo nariai dalyvauja kaip pagrindiniai pranešėjai). Šiuos renginius remia Teisingumo ministerija, taip pat šalies advokatų asociacijos, Nacionalinė teisėjų mokykla, Valstybės teisės taryba, civilinės ir komercinės teisės asociacijos ir kt.

Be to, rengiant Europos teisingumo dienos vienos dienos renginius, siekiama paraginti Europos teisės specialistus pradėti dialogą dėl ES teisėkūros iniciatyvų pažangos; ši diena, remiant Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijai, pastaraisiais metais rengiama beveik kasmet.

Paskutinis naujinimas: 11/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Apie tinklą - Ispanija

Europos teisminio tinklo veikimas Ispanijoje

Pagal 2015 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 16/2015, reglamentuojančio Ispanijos nacionalinio Eurojusto nario statusą, 33 straipsnį už jurisdikcijos kolizijos atvejus, tarptautinius teisminio bendradarbiavimo tinklus ir Teisingumo ministerijos darbuotojų komandiravimą į užsienį, Ispanijos kontaktinių asmenų, priklausančių tarptautiniams teisminio bendradarbiavimo tinklams, paskyrimą ir atleidimą pagal jų veiklos taisykles Ispanijoje atsako Teisingumo ministerija.

Kontaktiniais asmenimis skiriami asmenys, turintys patvirtintos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo patirties ir gerai mokantys atitinkamai anglų arba prancūzų kalbą, taip pat užtikrinantys bent jau teismų, Generalinės prokuratūros (Ministerio Fiscal) ir Teisingumo ministerijos atstovavimą. Šiuo tikslu Generalinė teismų taryba (Consejo General del Poder Judicial) ir generalinis prokuroras (Fiscal General del Estado) turi siūlyti teisingumo ministrui paskirti ir atleisti atitinkamų profesijų kontaktinius asmenis. Kontaktinio asmens statusas prarandamas, kai tik atitinkamas asmuo nustoja dirbti jį skirti pasiūliusioje institucijoje. Apie tai turi būti pranešta Teisingumo ministerijai, kuri turi informuoti tinklo sekretoriatą.

Ispanijos tarptautinių teisminio bendradarbiavimo tinklų kontaktiniai asmenys yra aktyvūs tarpininkai, kurie palengvina skirtingų valstybių teisminių institucijų bendradarbiavimą. Į juos gali kreiptis atitinkamos Ispanijos valdžios institucijos, taip pat visi kiti kontaktiniai asmenys, ir pateikti jiems teisinę ir praktinę informaciją, reikalingą teisminiam bendradarbiavimui gerinti. Kiekvienais metais Ispanijos kontaktiniai asmenys turi perduoti statistinius duomenis apie savo veiklą institucijai, kuriai jie priklauso.

Kontaktiniai asmenys

Ispanijoje tinklo kontaktiniai asmenys dirba Teisingumo ministerijoje, Generalinėje teismų taryboje ir Generalinėje prokuratūroje (Fiscalía General del Estado). Šiuo metu aštuoni kontaktiniai asmenys dirba šiose institucijose:

 • 6 kontaktinius asmenis skiria Teisingumo ministerija, iš kurių 2 dirba Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo generaliniame subdirektorate (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ir 4 – teismo registruose (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 kontaktinį asmenį skiria Generalinė teismų taryba;
 • 1 kontaktinį asmenį skiria Generalinė prokuratūra.

Pagrindinė institucija

Ispanijoje Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo, ryšių su religinėmis grupėmis ir žmogaus teisių generalinis direktoratas (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) yra pagrindinė institucija, atsakinga už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.

Ryšių palaikymo teisėjai

Ispanijos teisėje jau yra nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad žinomi Europos Sąjungos valstybės narės ryšių palaikymo teisėjai taptų Europos teisminio tinklo kontaktiniais asmenimis ir veiktų kaip kontaktiniai asmenys pagal 2015 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 16/2015 34 straipsnį. Šio statuso netenkama praradus ryšių palaikymo teisėjo statusą. Ispanija yra paskyrusi ryšių palaikymo teisėjus šiose šalyse: Prancūzijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Kitos teisminės ar administracinės institucijos, atsakingos už teisminį bendradarbiavimą

Ispanijoje veikia šie vidaus mechanizmai, atsakingi už tarptautinį teisinį bendradarbiavimą:

 • Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminis tinklas (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), pavaldus Generalinei teismų tarybai, kurio tikslas – padėti Ispanijos teismams, pateikusiems arba gavusiems teisminio bendradarbiavimo prašymus, vykdyti teisminę veiklą ir padėti kitiems teisminio bendradarbiavimo tinklų nariams. Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminio tinklo nariai savo narystę šiame tinkle gali derinti su naryste Europos teisminio bendradarbiavimo tinkluose. Todėl Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminio tinklo (Civilinių bylų skyriaus) teisėjai yra Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai, padedantys bendradarbiauti su kolegomis kitose tinklo šalyse, teismams vykdant savo pareigas.
 • Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo prokurorų tinklas (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), kuris buvo įkurtas 2002 m. siekiant teikti pagalbą tarptautinio teisinio bendradarbiavimo klausimais kiekvienoje Generalinės prokuratūros įstaigoje.
 • Šiam tinklui priklausantys prokurorai, kurie yra tarptautinio bendradarbiavimo ekspertai, padeda greitai ir veiksmingai nukreipti, orientuoti ir teikti tarptautinę teisminę pagalbą.
 • Teismų registrų tinklas (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) yra nacionaliniu lygmeniu veikianti koordinuojanti institucija, kurią 2010 m. įsteigė Teisingumo ministerija. Jai priklauso teismo registrai, kurie specializuojasi tarptautinio teisinio bendradarbiavimo srityje ir padeda įvairioms teisminėms institucijoms (Oficinas Judiciales) atsakyti į užklausas ir spręsti klausimus, susijusius su tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu.

Profesinės asociacijos

Ispanijoje veikia šios profesinės asociacijos, atstovaujančios teisininkams, kurie tiesiogiai prisideda prie Sąjungos aktų ir tarptautinių teisinių dokumentų taikymo vykdant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose:

 • Generalinė notarų taryba (Consejo General del Notariado)
 • Ispanijos teisininkų generalinė taryba (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Ispanijos turto ir komercinių registrų asociacija (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Ispanijos generalinė teisinių atstovų taryba (Consejo General de Procuradores de España)

Informacija apie tinklą

Teikiant informaciją apie tarptautinį teisinį bendradarbiavimą ir tarptautinę teisminę pagalbą, Ispanijos teisingumo ministerijos svetainėje pateikiama nuoroda į Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose svetainę, kurią galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Ispanijos generalinė teismų taryba pateikia informaciją apie Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose savo svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kurioje taip pat yra nuorodų į Europos teisminį atlasą civilinėse ir komercinėse bylose ir Europos e. teisingumo portalą.

Generalinė prokuratūra teikia informaciją apie Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose savo svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/

Paskutinis naujinimas: 19/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Prancūzija

Prancūzijoje Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose priklauso teisėjai, advokatai, notarai ir teismo antstoliai. Tačiau tinklui gali priklausyti visų teisinių profesijų atstovai, kuriuos tai domina, ypač jeigu jie dalyvauja įgyvendinant Sąjungos teisę civilinėse ir komercinėse bylose (teismo kancleriai, vyriausieji teismo kancleriai, komercinių teismų teisėjai ir kancleriai).

Nacionalinis asmuo ryšiams yra teisėjas, kuris turi teisminės patirties ir dirba Teisingumo ministerijos civilinių bylų departamente. Jis dalyvauja Sąjungos teisės, tarptautinės privatinės teisės ir bendradarbiavimo civilinėse bylose biuro veikloje; šis biuras taip pat yra centrinės valdžios institucija, įgyvendinanti įvairias tarptautinio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemones.

Kiekviename apeliaciniame teisme ir Kasaciniame teisme yra paskirtas teisėjas ryšiams (arba vietinis asmuo ryšiams). Jo pareigos yra padėti vietoje spręsti bendradarbiavimo problemas, apie kurias pranešama per tinklą, ir informuoti teisėjus apie teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonių įgyvendinimą bei apie ES teisę apskritai. Apeliacinių teismų ir Kasacinio teismo teisėjai ryšiams gali pranešti apie sunkumus, kylančius taikant Europos teisės aktus, ir nacionaliniam asmeniui ryšiams, kuris šią informaciją perduos atitinkamiems asmenims.

Teismo antstoliams atstovauja Nacionaliniai teismo antstolių rūmai.

Advokatams atstovauja Prancūzijos advokatų asociacijų delegacija (Nacionalinės advokatų asociacijų tarybos delegacija Briuselyje).

Notarams atstovauja Nacionaliniai notarų rūmai.

Prancūzijos ryšių palaikymo teisėjai, vykdantys pareigas Europos Sąjungos šalyse, taip pat priklauso tinklui, kaip ir centrinės valdžios institucijos, atsakingos už teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemonių taikymą.

Kartą per metus, maždaug tuo metu, kai pažymima Europos teisingumo diena, visi Prancūzijos tinklo nariai susitinka Paryžiuje, kad aptartų tinklo vykdomą veiklą ir naujienas, susijusias su Sąjungos teise ir jos taikymu civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Kroatija

Kroatijos Respublikoje pagal Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sistemą veikia du informacijos centrai.

Informacijos centrai veikia Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerijos Europos reikalų, tarptautinio ir teisminio bendradarbiavimo direktorate ir Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamente.

Minėto departamento informacijos centruose dirba keli pareigūnai, kurie padeda užtikrinti, kad Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (EJN) veikla iš tikrųjų būtų vykdoma atliekant Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamento tarnautojų komandinį darbą, kurį jie vykdo kartu su kitu pagal departamento veiklos sritį numatytu darbu.

Nors Kroatijos Respublikoje nėra oficialaus nacionalinio tinklo, informacijos centrai bendradarbiauja su teisėjais ir kitais Teisingumo ministerijos ekspertais, taip pat kitomis kompetentingomis valdžios institucijomis, teisės profesoriais, notarais ir kitais įvairių teisės sričių ekspertais ir praktikais. Socialinės politikos ir jaunimo ministerija taip pat dalyvauja tinklo veikloje ir kaip centrinė už kai kuriuos reglamentus atsakinga institucija aktyviai dalyvauja Europos Komisijos rengiamuose tinklo susitikimuose. Tinklo darbe gali dalyvauti visi teisės specialistai, norintys ir suinteresuoti dalyvauti taikant Europos teisės aktus Kroatijos Respublikoje.

Kroatijos Respublikoje bendraujama e. paštu ir telefonu, o prireikus rengiami susitikimai.

Su kitų valstybių narių informacijos centrais bendraujama e. paštu, o informacijos centrai ir kiti tinklo nariai reguliariai dalyvauja Europos teisminio tinklo susitikimuose, kuriuos rengia Europos Komisija.

Kadangi Teisingumo ministerija yra centrinė institucija, atsakinga už pavienius reglamentus, informacijos centrai atlieka centrinės institucijos funkcijas, teikia užklausas ir atsako į kitų valstybių narių informacijos centrų užklausas (prireikus bendradarbiaudami su teisėjais ir kitais praktikais bei specialistais), pateikia prašomus duomenis Komisijai ir atlieka veiksmus, reikalingus siekiant paskelbti informaciją atitinkamuose Europos Komisijos portaluose. Informacijos centrai platina Europos Komisijos leidinius teismams, piliečiams ir kitoms tikslinėms grupėms, taip pat deda pastangas siekdami didinti tinklo matomumą.

Kontaktai: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEJNcontact@pravosudje.hr

Paskutinis naujinimas: 05/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Italija

Italijos teisminis tinklas įkurtas Italijos teisingumo ministerijoje, Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinio direktorato Teismų reikalų departamento Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnyboje.

Veikia šeši kontaktiniai centrai.

Koordinuojantysis kontaktinis centras yra kvalifikuotas teisėjas.

Kontaktiniai centrai nuolat palaiko ryšį su kitais tinklo nariais – su jais bendradarbiauja apdorodami bendradarbiavimo prašymus arba rengdami praktines informacijos suvestines, skirtas skelbti Europos e. teisingumo portale.

Kiti Italijos tinklo nariai yra:

– Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamentas (it. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

– Automatinių informacinių sistemų generalinis direktoratas (it. Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktinis centras, skirtas Europos e. teisingumo portalui);

– teisminių dokumentų įteikimo centrinė institucija;

– Nacionalinė advokatų taryba (it. Consiglio Nationale Forense); ir

– Italijos notarų taryba (it. Consiglio Italiano del Notariato).

Europos teisminio tinklo kontaktiniai centrai taip pat palaiko ryšius su:

– Teismų koledžu (it. Scuola Superiore della Magistratura);

– Europos vartotojų centrų tinklo (ECC Net) Italijos padaliniu;

– Vidaus rinkos informacinės sistemos struktūra Italijoje; ir

– Pietro Franzina, katalikiškojo Sacro Cuore universiteto tarptautinės privatinės teisės profesoriumi, kontaktinius centrus konsultuojančiu ekspertu.

Paprastai Europos teisminio tinklo Italijos nariai susitinka kartą per metus.

Kontaktiniai centrai teikia pagalbą teismams ir teisininkams, sprendžiantiems tarpvalstybinius klausimus.

Visi Komisijos siunčiami leidiniai (brošiūros, informacinės santraukos ir kt.) išplatinami teismams, teisininkams ir suinteresuotosioms šalims.

Kartais kontaktiniai centrai priima delegacijas iš kitų valstybių narių, viešinčias Italijoje teisėjų mokymo tikslais.

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje pateikta nuoroda į Europos teisminį tinklą: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Valdžios institucijų, vykdančių teisminiam bendradarbiavimui civilinėse ir komercinėse bylose aktualiausius teisės aktus, sąrašas:

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001;

Direktyva 8/2003 dėl teisinės pagalbos

Abiem atvejais centrinė institucija Italijoje yra:

Teisingumo ministerija (it. Ministero della Giustizia).

Teismų reikalų departamentas (it. Dipartimento Affari di Giustizia)

Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinio direktorato Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnyba (it. Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)).

Via Arenula 70

00186 Roma

Telefonas: +39 06 68852480; +39 06 68852517

Faksas: +39 06 68897529

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo

Centrinė institucija Italijoje yra:

Bendroji teismo antstolių tarnyba prie Romos apeliacinio teismo (it. Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52

00192 Roma

Telefonas: +39 06 328361

Faksas: +39 06 328367933

– 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 („Briuselis IIa“)

– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 (išlaikymo prievolės)

Centrinė institucija Italijoje yra:

Teisingumo ministerija (it. Ministero della Giustizia).

– Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamentas (it. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);,

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Roma

Telefonas: +39 06 68188 535/331/326

Faksas: +39 06 68808085

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Paskutinis naujinimas: 20/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Kipras

Kipre tinklas organizuojamas paskiriant nacionalinius informacijos centrus. Šiuo metu dirba 6 nacionaliniai informacijos centrai: vienas teisėjas, du Kipro Respublikos teisės tarnybos teisininkai, du Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos pareigūnai (vienas teisininkas ir vienas administracijos pareigūnas) ir vienas Kipro advokatų tarybos narys.

Už šešių nacionalinių informacijos centrų veiklos koordinavimą atsakingi Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nacionaliniai informacijos centrai. Kai iš tinklo gaunamas klausimas arba prašymas suteikti informaciją arba kitos valstybės narės nacionalinio informacijos centro prašymas, Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nacionaliniai informacijos centrai užtikrina, kad prašymas būtų perduotas kitiems nacionaliniams informacijos centrams ir būtų su jais aptartas siekiant nuspręsti, kurią Kipro valdžios instituciją ar agentūrą paskirti, kad ji išnagrinėtų prašymą ar suteiktų prašomą informaciją.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Latvija

Nacionalinio tinklo kontaktiniai asmenys yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius ir teisininkas. Jie taip pat atlieka centrinės įstaigos atstovų funkcijas. Pagrindinės kontaktinių asmenų funkcijos:

– užtikrinti, kad vietos teisminės institucijos gautų bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautines priemones, susijusias su teismų bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, ir teikti informaciją, kuri yra reikalinga, kad valstybių narių teisminės institucijos galėtų sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir kad joms būtų lengviau parengti tinkamus teisminio bendradarbiavimo prašymus;

– ieškoti būdų, kaip spręsti įvairius galimus su teisminio bendradarbiavimo prašymais susijusius klausimus;

– naudojantis tinklo interneto svetaine padėti informuoti plačiąją visuomenę apie Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius aktus;

– bendradarbiauti organizuojat tinklo susitikimus ir dalyvauti juose;

– padėti parengti ir atnaujinti plačiajai visuomenei skirtą informaciją;

– užtikrinti tinklo narių bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.

Priklausomai nuo nagrinėjamos temos, kontaktinis asmuo į tinklo susitikimus taip pat kviečia kitų institucijų ekspertus pasidalyti patirtimi. Pavyzdžiui, susitikimuose kontaktinis asmuo kvietė dalyvauti įvairius teisėjus, už įvairias sritis atsakingus Teisingumo ministerijos atstovus, notarus, sertifikuotus tarpininkus, Išlaikymo garantijų fondo atstovus, Teismo antstolių rūmų atstovus, mokslo darbuotojus.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Lietuva

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – Tinklas) nacionalinis kontaktinis asmuo yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisės grupės teisininkas, kuris taip pat atlieka centrinės institucijos ar kompetentingos institucijos funkcijas, numatytas ES instrumentuose teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje. Be šių funkcijų, kontaktinis asmuo taip vykdo teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose funkcijas, numatytas tiek ES instrumentuose, tiek tarptautinėse daugiašalėse ir dvišalėse sutartyse, taip pat dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių civilinėse bylose veikloje.

Lietuvoje formaliai veikiančio nacionalinio teisminio tinklo, vienijančio nacionalinius Tinklo narius, nėra sukurta. Bendradarbiavimas ir susižinojimas Tinklo klausimais paprastai vyksta el. laiškais ad hoc pagrindu.

Europos Komisijos pateikiamą informaciją apie Tinklo susitikimus ir kitus su Tinklo veikla susijusius klausimus gauna Teisingumo ministerijoje paskirtas Tinklo kontaktinis asmuo, kuris šią informaciją perduoda kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ar teismams (per Nacionalinę teismų administraciją), atsižvelgdamas į klausimo/ susitikimo dalykinę sritį ir minėtų institucijų kompetenciją. Tokiu būdu užtikrinama, kad informacija ir klausimai apie Tinklą pasiektų reikiamą instituciją.

Kontaktinis asmuo ir nacionalinių kompetentingų institucijų, teismų atstovai, prireikus, ryšius palaiko ir konkrečiais problemas sprendžia ne tik el. paštu, bet ir telefonu. Į kitų valstybių kontaktinių asmenų pateiktus paklausimus kontaktinis asmuo atsako pats arba nedelsiant persiunčia kompetentingai institucijai, kad ši pateiktų atsakymą, ir koordinuoja atsakymo persiuntimą prašymą pateikusiam kolegai. Kontaktinis asmuo taip pat padeda teismams atsakyti į jų veikloje iškilusius praktinius bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis klausimus, teismų atstovus arba pareiškėjus reikiamos informacijos paieškai nukreipia į E.teisingumo portalo aktualią skiltį.

Tinklo nariai ir/ arba centrinės institucijos Reglamente numatytos funkcijos vykdyti Lietuvoje yra Teisingumo ministerija (ir jos atitinkami vidiniai padaliniai), ryšių palaikymo teisėjai, Nacionalinė teismų administracija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos notarų rūmai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Vengrija

Teisingumo ministerijos privatinės teisės departamentas (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) Vengrijoje veikia kaip informacijos centras, o keli departamento pareigūnai, be kitų savo pareigų, atlieka atitinkamas užduotis.

Kaip centrinės institucijos tinklui priklauso Teisingumo ministerija (Tarptautinės privatinės teisės departamentas) ir Žmogiškųjų išteklių ministerija (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Tinklui kaip profesinės asociacijos taip pat priklauso Nacionalinė teismų tarnyba (Országos Bírósági Hivatal) (kaip kita teisminė institucija), Vengrijos nacionaliniai notarų rūmai (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Vengrijos advokatų asociacija (Magyar Ügyvédi Kamara) ir Vengrijos teismo antstolių rūmai (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Narių atstovai reguliariai dalyvauja tinklo susitikimuose, aišku, tai priklauso nuo susitikimų darbotvarkės.

Vengrijoje nėra Europos teisminiam tinklui priklausančių Vengrijos narių oficialaus nacionalinio tinklo. Nariai bendradarbiauja ad hoc ir kai to reikia.

Teisingumo ministerijos Tarptautinės privatinės teisės departamento surinkta praktinė informacija apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose ES ir su trečiosiomis valstybėmis skelbiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas čia.

Paskutinis naujinimas: 12/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Malta

Šiuo metu Maltoje yra trys Europos teisminio tinklo (EJN) kontaktiniai punktai. Šių kontaktinių punktų veiklos koordinavimą palengvina tai, kad jie veikia tame pačiame biure ir nuolat palaiko tarpusavio ryšius visais tinklo veiklos Maltoje klausimais. Šie kontaktiniai punktai sukūrė bendradarbiavimo sistemą, dėl kurios tinklas veikia veiksmingiau, ypač teikiant informaciją privačiojo sektoriaus specialistams, kuriems tokia informacija reikalinga.

Apie nacionalinį tinklą

 • Teisinė pagalba

Perduodančioji ir gaunančioji institucija teisinės pagalbos srityje yra teisinės pagalbos advokatas, kurio darbo vieta yra Civilinių teismų kanceliarijoje, Bendrajame teisme, adresu Republic Street, Valletta, Malta.

 • Dokumentų įteikimas

Generalinė prokuratūra, veikianti adresu The Palace, St. George's Square, Valletta, yra centrinė institucija dokumentų įteikimo srityje – ji yra ir perduodančioji, ir gaunančioji institucija. Ji rūpinasi prašymų formų išsiuntimu ir dokumentų, skirtų įteikimui, priėmimu iš užsienio perduodančiųjų institucijų, ir perduoda tuos dokumentus paskirtajam asmeniui Bendrajame teisme, kad šis atliktų tų dokumentų įteikimą pagal Maltos proceso teisės aktus, taikomus dokumentų įteikimui.

Viena iš Generalinės prokuratūros funkcijų įteikiant dokumentus, kai ji veikia kaip perduodančioji ir (arba) gaunančioji institucija– dokumentų įteikimo proceso metu palaikyti ryšius su ieškovais ir (arba) jų teisiniais atstovais.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Šioje srityje kompetentingas Smulkių ginčų teismas, kuris veikia Bendrajame teisme Valetoje. Apeliacinius skundus dėl šio teismo sprendimų nagrinėja Apeliacinis teismas (žemesnės jurisdikcijos pakopoje), taip pat veikiantis Bendrajame teisme Valetoje.

Kompetentinga institucija kiekvienu atveju priklauso nuo asmens, kurio atžvilgiu vykdytinas teismo sprendimas, gyvenamosios vietos. Magistratų teismas (Malta) ir Magistratų teismas (Gocas) turi kompetenciją vykdymo užtikrinimo klausimais, taip pat taikant 23 straipsnį, kaip nustatyta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSmulkių ginčų teismo įstatymo (Maltos teisės aktų rinkinio 380 skyrius) 10 straipsnio 4 dalyje.

 • Įrodymų rinkimas

Centrinė institucija yra Generalinė prokuratūra Valetoje.

Prašomieji teismai yra šie:

 1. Civiliniai teismai, Pirmieji rūmai
 2. Civilinis teismas (Šeimos bylų skyrius)
 3. Magistratų teismas (Malta)
 4. Magistratų teismas (Gocas) (aukštesnioji jurisdikcija) arba (žemesnioji jurisdikcija)

Teismai turi jurisdikciją įgyvendinti teismo nutartis, parengtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Nyderlandai

Informaciniai punktai ir tinklo nariai Nyderlanduose

Nyderlanduose centrinis informacinis punktas įkurtas Saugumo ir teisingumo ministerijoje. Informacinis punktas taip pat paskirtas nagrinėti jurisdikcijos klausimus.

Be informacinių punktų, tinklui taip pat priklauso profesinės laisvųjų profesijų asociacijos (advokatai, notarai ir antstoliai).

Pagal įvairius reglamentus (įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, Reglamentą (EB) Nr. 4/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 1393/2001) centrinės įstaigos taip pat yra tinklo narės.

Paprastai su Europos Komisija (šiuo atveju – Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sekretoriatu) bendraujama per centrinį informacinį punktą. Taip užtikrinama, kad prireikus informacija ir klausimai būtų pateikiami tinkamai institucijai.

Informaciniai punktai ir nariai, visų pirma centrinės įstaigos, dažnai tiesiogiai bendrauja tarpusavyje ir su kitų valstybių narių informaciniais punktais ir nariais.

Atsižvelgiant į darbotvarkės turinį, nariai kviečiami dalyvauti tinklo susitikimuose.

Nyderlandų informaciniai punktai ir nariai taip pat rengia metinį susitikimą. Šiame susitikime suteikiama galimybė aptarti tinklo veiklą ir išnagrinėti sritis, kuriose galima pagerinti tarpusavio bendravimą.

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Austrija

Austrija Federalinės konstitucinių reikalų, reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) I 9 departamente įsteigė pagrindinį informacijos centrą, kuris nagrinėja per tinklą pateiktas užsienio informacijos centrų užklausas, atlieka įvairias su koordinavimu ir organizavimu susijusias užduotis, rengia ir redaguoja Austrijos įrašus, skirtus Europos e. teisingumo portale skelbiamoms tinklo informacijos suvestinėms.

Be to, du teisėjai paskirti kaip kiekvieno iš keturių Aukštesniojo regioninio teismo (vok. Oberlandesgericht) jurisdikcijų informacijos centrai (Vienos jurisdikcijai paskirti trys teisėjai). Jie teikia paramą ir pagalbą užsienio informacijos centrams ir Austrijos teismams individualiose bylose, kurioms reikalingas tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas (pvz., tais atvejais, kai kyla sunkumų tarpvalstybiniu mastu surinkti įrodymus arba įteikti dokumentus). Todėl tokiais atvejais užsienio informacijos centrai turėtų susisiekti su atitinkamu vietos teisminiu informacijos centru, o ne su pagrindiniu informacijos centru, esančiu Federalinėje konstitucinių reikalų, reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijoje. Vienos Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Vienos, Žemutinės Austrijos ir Burgenlando provincijas, Linco Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Aukštutinės Austrijos ir Zalcburgo provincijas, Insbruko Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Tirolio ir Forarlbergo provincijas, o Graco aukštesnysis regioninis teismas atsakingas už Štirijos ir Karintijos provincijas.

Europos teisminio tinklo Austrijos informacijos centrų pavadinimus ir kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Privatūs asmenys, proceso šalys ar jų teisiniai atstovai negali tiesiogiai susisiekti su tinklo informacijos centrais. Tačiau jie gali paprašyti procesui vadovaujančio teisėjo nukreipti juos į informacijos centrą.

Austrijos advokatų taryba (vok. Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ir Austrijos notarų rūmai (vok. Österreichische Notariatskammer) Europos teisminiam tinklui priklauso nuo 2011 m. sausio 1 d., tačiau pagal 2001 m. gegužės 28 d. Sprendimą dėl Europos teisminio tinklo (2001/470/EB) su pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu 568/2009/EB, jie neturi kompetencijos nagrinėti individualių bylų.

Austrijos advokatų taryba
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel. +43/1/535-1275, faks. +43/1/535-1275-13
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrechtsanwaelte@oerak.at
Kalbos: vokiečių ir anglų

Austrijos notarų rūmai
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel. +43/1/4024-5090, faks. +43/1/406-3475
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskammer@notar.or.at
Kalbos: vokiečių, prancūzų ir anglų

Paskutinis naujinimas: 22/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Lenkija

Lenkijoje vienintelis Europos teisminio tinklo kontaktinis asmuo yra Teisingumo ministerijoje.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Portugalija

Kontaktinis asmuo

Portugalija paskyrė civilinių bylų ETT (Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose) nacionalinį kontaktinį asmenį. Šis kontaktinis asmuo yra teisėjas, paskirtas Aukščiausiosios teisminių institucijų tarybos (Conselho Superior da Magistratura) konkurso būdu.

Nacionalinis tinklas

Nacionalinį tinklą sudaro centrinės institucijos, kaip numatyta ES teisės aktuose, kituose tarptautiniuose teisės aktuose, kurių šalimi yra Portugalija, ar nacionalinėse teisinėse nuostatose dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose; administracinės institucijos, atsakingos už bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose sritį, ir profesinės asociacijos, atstovaujančios teisės specialistams, kurie tiesiogiai dalyvauja vykdant tarptautines ir ES priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Nacionalinis tinklas neapima ryšių palaikymo teisėjų ar ekspertų.

Nacionaliniai tinklo nariai

Be kontaktinio asmens, nacionalinio tinklo struktūrą sudaro vienuolika narių:

 • Teisingumo politikos generalinis direktoratas (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Reintegravimo ir kalėjimų paslaugų generalinis direktoratas (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Registro įstaigų ir notarų institutas (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Finansų valdymo ir teisingumo infrastruktūros institutas (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Taikos teisėjų taryba (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialinės apsaugos institutas (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Nusikaltimo aukų apsaugos komitetas (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Teisėjas iš Tarptautinio Hagos teisėjų tinklo
 • Advokatų asociacija (Ordem dos Advogados)
 • Teisininkų ir teisėsaugos pareigūnų asociacija (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarų asociacija (Ordem dos Notários)

Centrinės institucijos

Iš pirmiau minėtų narių centrinės institucijos arba subjektai, kompetentingi atlikti tam tikras ES teisėje numatytas užduotis, yra šios:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas, Teisingumo ministerija

 • 2008 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 4/2009
 • 2000 m. lapkričio 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007
 • 2001 m. gegužės 28 d. Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001
 • 1965 m. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje
 • 1970 m. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje
 • 2007 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo
 • 1956 m. Niujorko konvencija dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje

Reintegravimo ir kalėjimų paslaugų generalinis direktoratas, Teisingumo ministerija

 • 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003
 • 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
 • 1996 m. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje

Registro įstaigų ir notarų institutas, Teisingumo ministerija

 • 2012 m. liepos 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 650/2012.

Socialinės apsaugos institutas, Solidarumo ir socialinės apsaugos ministerija (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 2003 m. sausio 27 d. Direktyva 2003/8/EB

Nusikaltimo aukų apsaugos komitetas, Teisingumo ministerija

 • 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/80/EB

Generalinė prokuratūra

 • 2000 m. Hagos konvencija dėl tarptautinės suaugusiųjų asmenų apsaugos

Nehierarchinės struktūros nacionalinio tinklo koordinavimas

Portugalijoje nacionalinio tinklo struktūra yra nehierarchinė. Kontaktinio asmens užtikrinamas koordinavimas yra pagrįstas savanorišku nacionalinių narių bendradarbiavimu. Nacionaliniai nariai reguliariai dalyvauja kas ketvirtį kontaktinio asmens organizuojamuose susirinkimuose. Kai taikant ES teisę reikia keisti nacionalinę sistemą, rengiami posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik atitinkami nacionaliniai nariai.

Tinklas neapima ekspertų. Jeigu klausimui išspręsti reikalinga eksperto nuomonė, kontaktinis asmuo paprašo neformaliai ir savanoriškai bendradarbiauti tinkamiausios nacionalinės institucijos. Visi nacionaliniai nariai kontaktinio asmens yra nuolat skatinami bendradarbiauti specifinėse savo kompetencijos ir atsakomybės srityse užtikrinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Rumunija

2001 m. teisingumo ministro įsakymu buvo įsteigtas Tarptautinės teisminės pagalbos nacionalinių korespondentų tinklas (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), pagrįstas Europos teisminio tinklo modeliu. 2004 m. kovo mėn., vykdant du teisingumo ministro įsakymus, šis tinklas pertvarkytas į du specializuotus tinklus: Rumunijos teisminį tinklą baudžiamosiose bylose (Rețeaua Judiciară Română în materie penală), kuris atitinka Europos teisminį tinklą, ir Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), kuris atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose. Šie du tinklai pertvarkyti kelis kartus (2005, 2007, 2010, 2014, 2016 ir 2019 m.) atsižvelgiant į atitinkamų ES teisės aktų pakeitimus ir nacionalinės teisminės sistemos darbuotojų pasikeitimus.

Pastarąjį kartą atnaujinimas atliktas pagal 2014 m. gegužės 29 d. Teisingumo ministro įsakymą Nr. 1929/C, atsižvelgiant į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantį 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB. Įsakymas parengtas remiantis Vyriausybės potvarkiu Nr. 123/2007 dėl tam tikrų priemonių teisminiam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis stiprinti, patvirtintu su daliniais pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 85/2008.

Rumunijos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniu lygmeniu atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

Rumunija paskyrė du Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionalinius kontaktinius asmenis. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktiniai asmenys priklauso Teisingumo ministerijai. Taip užtikrinama, kad būtų vykdomos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose pareigos.

Pagal [Tarybos sprendimo 2001/470/EB] 6 straipsnį, Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose sudaro po vieną teisėją iš Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo (Înalta Curte de Casație și Justiție) I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus, po vieną teisėją iš apeliacinių teismų I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus (anksčiau – komercinės bylos), po vieną teisėją iš kiekvieno specialiojo nepilnamečių ir šeimos bylų teismo (skyriaus), kurio specializacija – civilinės bylos, susijusios su tarptautiniu vaikų grobimu ir žalos atlyginimu nusikaltimų aukoms, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato, kuris taip pat vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas, pareigūnai ir po vieną paskirtą atstovą iš Rumunijos notarų (notari), antstolių / teismo antstolių (executori judecătoreşti) ir advokatų (avocaţi) profesinių asociacijų. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys yra Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose tikrieji nariai.

Teisėjai, kurie yra Rumunijos teisminio tinklo nariai, yra paskirti Aukščiausiosios magistratų tarybos (Consiliul Superior al Magistraturii) sprendimu.

Nuo 2001 m. Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas iš savų išteklių (Teisingumo ministerijos biudžeto) tinklo nariams surengė daug seminarų ir darbo posėdžių. Nuo 2007 m. šie renginiai buvo organizuojami pagal daugiau nei 15 europinių programų, finansuojamų Europos Komisijos. Be to, Rumunijos teisminio tinklo atstovai reguliariai dalyvauja Europos teisminio tinklo posėdžiuose.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai išvardyti 2019 m. spalio 9 d. Įsakymo Nr. 4008/C priede. Šis priedas yra neatskiriama įsakymo dalis.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo, apeliacinių teismų, specialiųjų nepilnamečių ir šeimos bylų teismų (skyrių), Bukarešto tribunolo (ryšių palaikymo teisėjai Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ir Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisijos paskirtasis teisėjas) teisėjai:

Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, I-asis civilinių bylų skyrius

Andreia-Liana CONSTANDA, I-asis civilinių bylų skyrius

Roxana POPA, II-asis civilinių bylų skyrius

Alba Julijos apeliacinis teismas (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I-asis civilinių bylų skyrius

Nicolae DURBACĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Bakeu apeliacinis teismas

Cristina- RADU, I-asis civilinių bylų skyrius

Loredana ALBESCU, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Brašovo apeliacinis teismas

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Civilinių bylų skyrius ir su nepilnamečių bei šeimos reikalais, taip pat darbo ir socialinės apsaugos ginčais susijusios bylos

Elena-Clara CIAPĂ, Civilinių bylų skyrius

Simona Petrina GAVRILĂ, Civilinių bylų skyrius

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Civilinių bylų skyrius ir su nepilnamečių bei šeimos reikalais, taip pat darbo ir socialinės apsaugos ginčais susijusios bylos

Brašovo nepilnamečių ir šeimos bylų tribunolas (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarešto apeliacinis teismas

Antonela BRĂTUIANU, IV-asis civilinių bylų skyrius

Ştefan CMECIU, V-asis civilinių bylų skyrius

Felix Lucian ȘALAR, VI-asis civilinių bylų skyrius

Romeo GLODEANU, V-asis civilinių bylų skyrius

Bogdan CRISTEA, VIII-asis skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Bukarešto tribunolas

Andreea Florina MATEESCU, V-asis civilinių bylų skyrius (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Anca Magda VOICULESCU, IV-asis civilinių bylų skyrius (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Luminița TÂRȚĂU, I-asis baudžiamųjų bylų skyrius, Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisija, Bukarešto tribunolas

Klužo apeliacinis teismas

Denisa-Livia BĂLDEAN, pirmininkė

Axente-Irinel ANDREI, II-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkas – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Konstancos apeliacinis teismas

Daniela PETROVICI, I-asis civilinių bylų skyrius

Ecaterina GRIGORE, I-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Krajovos apeliacinis teismas

Adina-Georgeta PONEA, pirmininkė

Lotus GHERGHINĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Galacio apeliacinis teismas

Aneta-Luminița CRISTEA, I-asis civilinių bylų skyrius

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Andreea ARHIP, II-asis civilinių bylų skyrius

Alexandru BLEOANCĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Jasų apeliacinis teismas

Claudia Antoanela SUSANU, civilinių bylų skyrius

Elena Crizantema PANAINTE, darbo ir socialinės apsaugos bylų skyrius

Alina Gianina PRELIPCEAN, administracinių ir mokestinių ginčų skyrius

Oradios apeliacinis teismas

Dorina Mihaela BEREȘ, I-asis civilinių bylų skyrius

Bogdan CRISTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Piteščio apeliacinis teismas

Corina PINCU IFRIM, I-asis civilinių bylų skyrius

Dumitru VĂDUVA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Mariana VÂRGĂ, Civilinių bylų skyrius, Ardžešo tribunolas

Elena Cristina LUNGU, Civilinių bylų skyrius, Vilčos tribunolas

Ploješčio apeliacinis teismas

Andra Corina BOTEZ, pirmininkė

Adriana Maria RADU, I-asis civilinių bylų skyrius

Aida Liliana STAN, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Sučavos apeliacinis teismas

Ştefania Fulga ANTON, I-asis civilinių bylų skyrius

Daniela MITREA MUNTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Tirgu Murešo apeliacinis teismas

Bogdan CRISTEA, II-asis civilinių bylų skyrius – administraciniai ir mokestiniai ginčai

Loredana BERINDEAN, I-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė, Tirgu Murešo apylinkės teismas

Timišoaros apeliacinis teismas

Cristian PUP, I-asis civilinių bylų skyrius

Ștefan LUCACIUC, II-asis civilinių bylų skyrius

Florin MOŢIU, II-asis civilinių bylų skyrius

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys‑

Teisingumo ministerija

Viviana ONACA, direktorė, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Ioana BURDUF (teisininkė, vykdanti teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai, kurie vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas ir kurie atlieka tinklo sekretoriato funkciją

Camelia TOBĂ (teisininkė, vykdanti teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Flavius George PĂNCESCU (teisininkas, vykdantis teisėjo arba prokuroro funkcijas), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – po vieną atstovą, paskirtą Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos ir antstolių bei advokatų asociacijų prezidentų

Octavian ROGOJANU, notaras (notar public), Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos tarybos sekretorius

Constantin Adrian STOICA, antstolis / teismo antstolis, Rumunijos nacionalinė antstolių sąjunga (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokatas, Rumunijos advokatų asociacija (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Paskutinis naujinimas: 15/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Slovėnija

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (ETT) veiklą Slovėnijoje vykdo 3 kontaktiniai asmenys ir 16 tinklo narių.

Kontaktiniai asmenys yra Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojai. Tai leidžia kasdien derinti ir koordinuoti kontaktinių asmenų darbą.

Apylinkės teismai, kurių Slovėnijos Respublikoje yra 11, įgalioti teikti tarptautinę pagalbą civilinėse ir komercinėse bylose. Slovėnija, vadovaudamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo, sukuriančio Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies d punktu, ETT nariais paskyrė po vieną atstovą iš kiekvieno apylinkės teismo. Be to, Slovėnija paskyrė du specialius tinklo narius (teisėjus), kurie yra kompetentingi įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą šeimos bylose; vienas iš jų dirba apylinkės teisme, kitas – Teisingumo ministerijoje.

2009 m. atlikti Tarybos sprendimo, sukuriančio ETT, daliniai pakeitimai užtikrino, kad ETT būtų galima bendradarbiauti su kitų teisinių profesijų atstovais. Nuo 2011 m. tinklo nariai taip pat yra Slovėnijos notarų rūmai (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovėnijos advokatų asociacija (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) ir Slovėnijos testamento vykdytojų rūmai (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Teisėjų ir kitų teisės profesijų atstovų dalyvavimas ETT yra reikšmingas siekiant ETT tikslų, nes užtikrina tiesioginį bendradarbiavimą tarp teisėjų ir kitų teisės profesijų atstovų, o tai svarbu gerinant konkrečių bylų nagrinėjimą teismuose.

Kontaktiniai asmenys ir ETT nariai tarpusavyje dažnai bendrauja, ypač kilus poreikiui, el. paštu, telefonu ar tiesiogiai, taip pat susitinka per metinius nacionalinius susirinkimus.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Slovakija

Tinklą sudaro:

 1. Pagrindiniai kontaktiniai asmenys, kurie yra du Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) atstovai – iš Tarptautinės teisės departamento (Sekcia medzinárodného práva) Tarptautinės privatinės teisės skyriaus (Odbor medzinárodného práva súkromného). Visi ETT prašymai siunčiami per pagrindinius kontaktinius asmenis.
 2. Teismo kontaktiniai asmenys: po vieną teisėją arba vyresnįjį teismo pareigūną iš kiekvieno apylinkės teismo (okresný súd), apygardos teismo (krajský súd) ir iš Aukščiausiojo Teismo (Najvyšší súd).
 3. Profesinių organizacijų kontaktiniai asmenys.
 4. Du kontaktiniai asmenys iš Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centro (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Šeimos teisės ryšių palaikymo teisėjas.
Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Suomija

Kontaktiniai asmenys Suomijoje

Suomijos kontaktiniai asmenys yra du paskirtieji pareigūnai, dirbantys Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisinės pagalbos skyriuje. Kontaktinis asmuo dirba skyriuje, kuris veikia kaip centrinė institucija įgyvendinant keletą ES reglamentų ir tarptautinių susitarimų civilinės ir baudžiamosios teisės srityje. Be tinklaveikos, kontaktinio asmens pareigos apima centrinės institucijos užduotis ir kitokį bendradarbiavimą civilinės teisės srityje.

Kontaktinis asmuo turi atskirą el. pašto adresą, kuriuo į jį gali kreiptis teismai ir kitos teisinės ir administracinės institucijos, dalyvaujančios teisminiame bendradarbiavime civilinėse ir komercinėse bylose, prireikus praktinės pagalbos sprendžiant problemas, susijusias su tarpvalstybinėmis bylomis.

Kontaktinis asmuo aktyviai dirba su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, advokatais ir kitais teisės specialistais. Kontaktinio asmens užduotys apima informacijos apie teisines nuostatas ES civilinės ir komercinės teisės ir jos praktinio taikymo srityje sklaidą ir mokymus atitinkamais klausimais. Kontaktinis asmuo taip pat padeda nacionalinėms teisminėms institucijoms sprendžiant problemas dėl tarpvalstybinių pagalbos prašymų ir aktyviai dalyvauja susijusiuose tinkluose ir darbo grupėse.

Suomijos advokatų asociacija buvo paskirta tinklo nare pagal steigiamojo sprendimo 2 straipsnio 1 dalies e punktą.

Tinklo veikloje dalyvauja ne tik kontaktinis asmuo ir Suomijos advokatų asociacija, bet ir Suomijos civilinės teisės tinklo nariai (daugiau informacijos žr. toliau).

Suomijos nacionalinis tarpvalstybinių civilinių bylų tinklas

2016 m. Suomijoje sukurtas nacionalinis tarpvalstybinių civilinių bylų tinklas.

Nacionalinio tinklo veikla apima dalijimąsi žiniomis ir informacijos apie ES civilinės teisės aktus ir susijusius informacijos šaltinius perdavimą tarp Europos civilinės teisės tinklo ir Suomijos teisminių institucijų bei kitų teisės specialistų.

Į nacionalinį tinklą paskirti vietos teismų, apeliacinių teismų, vykdymo užtikrinimo institucijų, Teisinės pagalbos institucijos, Suomijos advokatų asociacijos ir Teisingumo ministerijos atstovai. Tinklo veiklą koordinuoja tinklo kontaktinis asmuo Suomijoje.

Nacionalinis tinklas susitinka du kartus per metus. Nacionalinio tinklo atstovai taip pat dalyvauja Europos civilinės teisės tinklo posėdžiuose ir veikloje.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Apie tinklą - Švedija

Švedija yra paskyrusi asmenį, kuris dirba Teisingumo ministerijos Proceso teisės ir teismo reikalų skyriuje kaip kontaktinis Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose asmuo, ir asmenį, kuris dirba Teisingumo ministerijos Nusikalstamumo politikos skyriuje kaip E. teisingumo portalo kontaktinis asmuo.

Tinklo nariai Švedijoje yra Švedijos nacionalinė teismų administracija, Švedijos advokatūrų asociacija, Švedijos vykdymo institucija, Švedijos socialinio draudimo agentūra, Šeimos teisės ir pagalbos tėvams institucija, Švedijos kompensacijų ir pagalbos nusikaltimų aukoms institucija, taip pat dvi centrinės įstaigos (Teisingumo ministerijos Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinių reikalų ir civilinės teisės departamentas).

Paskutinis naujinimas: 12/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.