Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Apie tinklą

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

2001 m. teisingumo ministro įsakymu buvo įsteigtas Tarptautinės teisminės pagalbos nacionalinių korespondentų tinklas (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale), pagrįstas Europos teisminio tinklo modeliu. 2004 m. kovo mėn., vykdant du teisingumo ministro įsakymus, šis tinklas pertvarkytas į du specializuotus tinklus: Rumunijos teisminį tinklą baudžiamosiose bylose (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), kuris atitinka Europos teisminį tinklą, ir Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), kuris atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose. Vėliau šie du tinklai sėkmingai pertvarkyti 2005, 2007, 2010 ir 2014 m. atsižvelgiant į atitinkamų ES teisės aktų pakeitimus ir nacionalinės teisminės sistemos darbuotojų pasikeitimus.

Pastarąjį kartą atnaujinimas atliktas pagal 2014 m. gegužės 29 d. Teisingumo ministro įsakymą Nr. 1929/C, atsižvelgiant į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantį 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB. Įsakymas parengtas remiantis Vyriausybės potvarkiu Nr. 123/2007 dėl tam tikrų priemonių teisminiam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis stiprinti, patvirtintu su daliniais pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 85/2008.

Rumunijos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniu lygmeniu atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

Rumunija paskyrė du Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionalinius kontaktinius asmenis. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktiniai asmenys priklauso Teisingumo ministerijai. Taip užtikrinama, kad būtų vykdomos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose pareigos.

Pagal 6 straipsnį, Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose sudaro vienas teisėjas iš Aukštojo kasacinio teisingumo teismo (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I skyriaus (civilinės bylos) ir vienas teisėjas iš II skyriaus (civilinės bylos, anksčiau – komercinės bylos), po vieną teisėją iš apeliacinių teismų I skyriaus (civilinės bylos) ir II skyriaus (civilinės bylos, anksčiau – komercinės bylos), po vieną teisėją iš kiekvieno specialiojo nepilnamečių ir šeimos bylų teismo (skyriaus), kurio specializacija – civilinės bylos, susijusios su tarptautiniu vaikų grobimu ir žalos atlyginimu nusikaltimų aukoms, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato, kuris taip pat vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas, pareigūnai ir po vieną paskirtą atstovą iš Rumunijos notarų, antstolių ir advokatų profesinių asociacijų. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys yra Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose tikrieji nariai.

Teisėjai, kurie yra Rumunijos teisminio tinklo nariai, yra paskirti Aukščiausiosios magistratų tarybos (Consiliul Superior al Magistraturii) sprendimu.

Nuo 2001 m. Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas iš savų išteklių (Teisingumo ministerijos biudžeto) tinklo nariams surengė daug seminarų ir darbo susirinkimų. Nuo 2007 m. šie renginiai buvo organizuojami pagal daugiau nei 15 europinių programų, finansuojamų Europos Komisijos. Be to, Rumunijos teisminio tinklo atstovai reguliariai dalyvauja Europos teisminio tinklo susirinkimuose.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai išvardyti 2014 m. gegužės 29 d. Įsakymo Nr. 1929/C priede. Šis priedas yra neatskiriama įsakymo dalis.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – teisėjai

(Aukščiausiasis kasacinis ir teisingumo teismas

Iulia Cristina TARCEA, pirmininko pavaduotoja

Romanița VRÂNCEANU, I skyrius – civilinės bylos

Roxana POPA, deleguotoji pirmininkė, II skyrius – civilinės bylos

Alba Julijos apeliacinis teismas

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I skyrius – civilinės bylos (Apeliacinio teismo pirmininko pavaduotoja)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II skyrius – civilinės bylos

Bakeu apeliacinis teismas

Liliana CIOBANU, I skyrius – civilinės bylos

Loredana ALBESCU, II skyrius – civilinės bylos

Brašovo apeliacinis teismas

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, civilinių bylų skyrius

Anca PÎRVULESCU, civilinių bylų skyrius

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, civilinių bylų skyrius

Brašovo nepilnamečių ir šeimos bylų tribunolas (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukarešto apeliacinis teismas

Antonela BRĂTUIANU, IV skyrius – civilinės bylos

Ştefan CMECIU, V skyrius – civilinės bylos

Dumitru VĂDUVA, VI skyrius – civilinės bylos

Maria CEAUŞESCU, VII skyrius – bylos, susijusios su ginčais dėl darbo vietos ir socialinės apsaugos

Bogdan CRISTEA, VIII skyrius – administraciniai ir fiskaliniai ieškiniai

Bukarešto tribunolas

Andreea Florina MATEESCU, V skyrius – civilinės bylos (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Anca Magda VOICULESCU, IV skyrius – civilinės bylos (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Constantin-Marino MARIN, pirmininkas, I skyrius – baudžiamosios bylos, Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisija, Bukarešto tribunolas

Klužo apeliacinis teismas

Denisa-Livia BĂLDEAN, pirmininko pavaduotoja

Liviu UNGUR, pirmininko pavaduotoja, II skyrius – civilinės bylos

Konstancos apeliacinis teismas

Daniela PETROVICI, I skyrius – civilinės bylos

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II skyrius – civilinės bylos

Krajovos apeliacinis teismas

Mihaela COTORA, pirmininkė

Lotus Gherghină, II skyrius – civilinės bylos

Galacio apeliacinis teismas

Simona Claudia BACŞIN, I skyrius – civilinės bylos

Valentina VRABIE, II skyrius – civilinės bylos

Jasų apeliacinis teismas

Claudia Antoanela SUSANU, I skyrius – civilinės bylos

Oradios apeliacinis teismas

Marcela FILIMON, II skyrius – civilinės bylos

Piteščio apeliacinis teismas

Corina PINCU IFRIM, I skyrius – civilinės bylos

Raluca TRANDAFIR, I skyrius – civilinės bylos

Corina Georgeta NUŢĂ, II skyrius – civilinės bylos, įskaitant administracinius ir fiskalinius ieškinius

Ardžešo tribunolas

Andreea Monica PRUNARU, civilinių bylų skyrius, pirmininko pavaduotoja

Vilčos tribunolas

Petre DINESCU, I skyrius – civilinės bylos

Ploješčio apeliacinis teismas

Adriana Maria RADU, I skyrius – civilinės bylos

Elisabeta GHERASIM, II skyriaus (civilinės bylos) pirmininkė

Florentina DINU, II skyrius – civilinės bylos

Valentina GHEORGHE, II skyrius – civilinės bylos

Sučavos apeliacinis teismas

Ştefania Fulga ANTON, I skyrius – civilinės bylos

Daniela MITREA MUNTEA, II skyrius – civilinės bylos

Tirgu Murešo apeliacinis teismas

Andreea CIUCĂ, II skyrius – civilinės bylos

Timišoaros apeliacinis teismas

Cristian PUP, I skyrius – civilinės bylos

Florin MOŢIU, II skyrius – civilinės bylos

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys

Teisingumo ministerija

Viviana ONACA, direktorė, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Ioana BURDUF, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai iš Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato – centrinės institucijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo srityje

Dorina DOMINTEANU, skyriaus vadovė

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – po vieną atstovą, paskirtą Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos ir antstolių bei advokatų asociacijų prezidentų

Octavian ROGOJANU, valstybinis notaras, Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos tarybos sekretorius

Bogdan DUMITRACHE, antstolis

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokatas

Paskutinis naujinimas: 01/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.