Apie tinklą

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Informaciniai punktai ir tinklo nariai Nyderlanduose

Nyderlanduose centrinis informacinis punktas įkurtas Saugumo ir teisingumo ministerijoje. Informacinis punktas taip pat paskirtas nagrinėti jurisdikcijos klausimus.

Be informacinių punktų, tinklui taip pat priklauso profesinės laisvųjų profesijų asociacijos (advokatai, notarai ir antstoliai).

Pagal įvairius reglamentus (įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, Reglamentą (EB) Nr. 4/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 1393/2001) centrinės įstaigos taip pat yra tinklo narės.

Paprastai su Europos Komisija (šiuo atveju – Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sekretoriatu) bendraujama per centrinį informacinį punktą. Taip užtikrinama, kad prireikus informacija ir klausimai būtų pateikiami tinkamai institucijai.

Informaciniai punktai ir nariai, visų pirma centrinės įstaigos, dažnai tiesiogiai bendrauja tarpusavyje ir su kitų valstybių narių informaciniais punktais ir nariais.

Atsižvelgiant į darbotvarkės turinį, nariai kviečiami dalyvauti tinklo susitikimuose.

Nyderlandų informaciniai punktai ir nariai taip pat rengia metinį susitikimą. Šiame susitikime suteikiama galimybė aptarti tinklo veiklą ir išnagrinėti sritis, kuriose galima pagerinti tarpusavio bendravimą.

Paskutinis naujinimas: 16/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.