Apie tinklą

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Teisingumo ministerijos privatinės teisės departamentas (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) Vengrijoje veikia kaip informacijos centras, o keli departamento pareigūnai, be kitų savo pareigų, atlieka atitinkamas užduotis.

Kaip centrinės institucijos tinklui priklauso Teisingumo ministerija (Tarptautinės privatinės teisės departamentas) ir Žmogiškųjų išteklių ministerija (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Tinklui kaip profesinės asociacijos taip pat priklauso Nacionalinė teismų tarnyba (Országos Bírósági Hivatal) (kaip kita teisminė institucija), Vengrijos nacionaliniai notarų rūmai (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Vengrijos advokatų asociacija (Magyar Ügyvédi Kamara) ir Vengrijos teismo antstolių rūmai (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Narių atstovai reguliariai dalyvauja tinklo susitikimuose, aišku, tai priklauso nuo susitikimų darbotvarkės.

Vengrijoje nėra Europos teisminiam tinklui priklausančių Vengrijos narių oficialaus nacionalinio tinklo. Nariai bendradarbiauja ad hoc ir kai to reikia.

Teisingumo ministerijos Tarptautinės privatinės teisės departamento surinkta praktinė informacija apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose ES ir su trečiosiomis valstybėmis skelbiama čia.

Paskutinis naujinimas: 12/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.