Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Apie tinklą

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Dėl Vokietijos federalinės santvarkos, neskaitant federalinio ETT (Europos teisminio tinklo) kontaktinio centro, kontaktiniai centrai yra kiekvienoje žemėje. Žemių kontaktiniai centrai, atsižvelgiant į atskiros žemės organizacinę struktūrą, yra arba Aukštesniajame žemės teisme (Oberlandesgericht) (Bavarija, Brėmenas, Hamburgas, Hesenas, Žemutinė Saksonija, Šiaurės Reinas-Vestfalija ir Saksonija), arba žemės Teisingumo ministerijoje (Landesjustizministerium). Iš viso Vokietijoje yra 17 ETT kontaktinių centrų. Federalinis kontaktinis centras yra atsakingas už nacionalinio tinklo koordinavimą ir renginių, pvz., Europos teisingumo dienos ir Vokietijos ETT narių susirinkimų, organizavimą.

Užduotys yra paskirstytos tarp žemių kontaktinių centrų ir federalinio kontaktinio centro. Federalinis kontaktinis centras atsako į visus klausimus, susijusius su Vokietijos civiline arba komercine teise ir su teismų veiklos organizavimu. Tačiau į užklausas, susijusias su konkrečiomis bylomis, atsako tos žemės, kurioje byla nagrinėjama, kontaktinis centras. Vis dėlto visų Vokietijos kontaktinių centrų statusas yra vienodas, o tai reiškia, kad galima kreiptis į bet kurį iš 17 centrų su visų rūšių užklausomis, o federalinis kontaktinis centras taip pat gali teikti pagalbą dėl konkrečių bylų. Toks vidinis užduočių paskirstymas užtikrina, kad užklausos imtųsi pats tinkamiausiais kontaktinis centras.

Be kontaktinių centrų, Vokietijoje yra penki ryšių palaikymo teisėjai (Verbindungsrichter), dirbantys pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 (reglamentas „Briuselis IIA“) numatytoje srityje. Jų funkcijos taip pat paskirstytos tarp žemių. Užklausos iš išorės gali būti teikiamos bet kuriam iš šių penkių ryšių palaikymo teisėjų. Prireikus užklausą teikiantis asmuo bus nedelsiant nukreiptas pas tinkamiausią teisėją, atsižvelgiant į vidinį užduočių paskirstymą, taip pat į kalbinius įgūdžius, konkrečias kompetencijas ir patirtį, susijusią su konkrečia byla.

Remdamasi 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiančio 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies e punktu, Vokietija ETT nariais paskyrė Federalinę advokatų asociaciją (Bundesrechtsanwaltskammer), Federalinę notarų asociaciją (Bundesnotarkammer), Pramoninės nuosavybės advokatų asociaciją (Patentanwaltskammer), Vokietijos teisininkų asociaciją (Deutscher Anwaltverein), Vokietijos antstolių federaciją (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ir 2014 m. Vokietijos teismo pareigūnų federaciją (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Kiti ETT nariai Vokietijoje yra centrinės įstaigos, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Reglamente dėl dokumentų įteikimo) ir Reglamente (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (Reglamente dėl įrodymų rinkimo). Šios centrinės įstaigos ir valstybės teisminis aparatas teikia teismams naujausią informaciją apie civilinę teisinę pagalbą. Jie taip pat priima papildomas priemones ir padeda teismams įteikti dokumentus ir rinkti įrodymus bylose, kurios turi ryšį su užsieniu.

Daugiau informacijos apie ETT Vokietijoje ir kontaktų sąrašą galima rasti Federalinės teisingumo ministerijos (Bundesamt für Justiz) svetainėje (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Paskutinis naujinimas: 27/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma