About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

O mreži - Belgija

Belgijske kontaktne točke i članovi mreže

Belgija je odredila dvije kontaktne točke. Jedna od njih je sudac Kasacijskog suda, koji u okviru mreže koordinira odnose s drugim članovima sucima; druga je službenik Savezne pravosudne službe koji radi u službi za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

Belgijska se mreža trenutačno sastoji od 15 sudaca, čije je članstvo u skladu s člankom 2.1. d) Odluke br. 2001/470/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Za svako područje žalbenog suda imenovana su tri ili četiri suca; ti su suci specijalizirani za obiteljsko, trgovačko ili postupovno pravo. Suci rade na sudovima različitih stupnjeva (žalbeni sud, prvostupanjski sudovi, trgovački sudovi i sudovi za mirenje).

Predstavnik Nacionalnog vijeća glavnih tajnika također je član belgijske mreže u skladu s člankom 2.1. točkom (d) navedene Odluke.

Belgija je također četiri predstavnika pravosudnih djelatnika imenovala članovima mreže u skladu s člankom 2.1. e), među kojima su: predstavnik javnih bilježnika, predstavnik sudskih ovršitelja i dva predstavnika odvjetničke komore (predstavnik frankofone i germanofone odvjetničke komore te predstavnik flamanske odvjetničke komore).

Koordinacija se također osigurava u različitim središnjim tijelima definiranima u nekoliko uredbi (Uredba (EZ) br. 2201/2003, Uredba (EZ) br. 4/2009, Uredba (EZ) br. 1393/2001...).

Kontakti se uspostavljaju i s belgijskim odjelom u Europskom potrošačkom centru.

Načini funkcioniranja mreže

Većina komunikacije odvija se elektroničkim porukama. Informacije koje dolaze iz Europske komisije i, preciznije, iz Tajništva članovima uglavnom prenosi jedna kontaktnih točaka. Članovi sudjeluju na sastancima mreže ovisno o temama za koje su zaduženi. Sastanak belgijskih članova sudaca organizira se jednom godišnje.

Članovi se redovito pozivaju da u što većem opsegu razgovaraju o informacijama o novim zakonima ili dijele upitnike među svojim kolegama. Općenito se na sudovima u velikoj mjeri distribuira dokumentacija koju objavi Europska komisija, kao i korisne internetske poveznice. Neki su članovi mreže uz to uključeni u objavljivanje biltena s informacijama o europskom zakonodavstvu (Eur-alert!).

Isto tako, uspostavljena je suradnja s Institutom za obrazovanje pravosudnih djelatnika koja omogućava sudjelovanje kontaktnih točaka i članova u svojestvu predavača na kolegijima koje Institut organizira na temu novih europskih zakona te mehanizama za europsku i međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Pri obrađivanju posebnih pitanja u vezi s, primjerice, sadržajem inozemnih zakona ili postupcima s prekograničnim posljedicama, kontakti se najčešće uspostavljaju elektroničkom poštom – između belgijskih kontaktnih točaka i belgijskih sudaca koji sudjeluju u istraživanju tekućeg postupka s jedne strane i kontaktnih točaka predmetnih država članica s druge.

Posljednji put ažurirano: 18/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Bugarska

Nacionalna pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima

Pravni okvir Nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima u Republici Bugarskoj (Nacionalna mreža) utvrđen je u njezinu Pravilniku o radu (Pravila za deynostta), koji je Vrhovno sudbeno vijeće (Vissh sadeben savet, VSS) donijelo odlukom od 13. ožujka 2018. i koji je zamijenio pravilnik donesen odlukom od 11. prosinca 2014. i izmijenjen odlukom od 19. ožujka 2015.

Svrha je Nacionalne mreže pružiti potrebnu pomoć pravosudnim tijelima u djelotvornom sastavljanju, slanju i izvršenju zahtjeva za pravosudnu pomoć i prikupljanju i pohrani statističkih podataka o međunarodnoj pravnoj suradnji sudova u Bugarskoj te surađivati s kontaktnim točkama Europske pravosudne mreže i drugim sličnim institucijama.

Sudačko vijeće (Sadiyska kolegiya) Vrhovnog sudbenog vijeća odgovorno je za funkcioniranje Nacionalne mreže, za njezino sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima te za njezinu suradnju sa svim institucijama, organizacijama i subjektima, nacionalnim ili međunarodnim, koji obavljaju funkcije u području međunarodne pravosudne pomoći. Uprava za međunarodne odnose i protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Vrhovnog sudbenog vijeća pomaže u razmjeni informacija između članova Mreže, nacionalnih kontaktnih točaka i Sudačkog vijeća te je koordinira. Metodološke smjernice i koordinaciju rada Nacionalne mreže pruža Sudačko vijeće preko Odbora za ocjenjivanje i natječaje (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Sastav

Kandidati za članove Nacionalne mreže moraju biti suci okružnog, pokrajinskog suda ili žalbenog suda koji ispunjuju određene kriterije u pogledu stručnosti i moralnog integriteta, poznavanja stranog jezika itd. Nakon provedenog natječaja, suci Nacionalne mreže imenuju se odlukom Sudačkog vijeća Vrhovnog sudbenog vijeća na razdoblje od pet godina. Nacionalna mreža sastoji se od najviše sedam sudaca iz svakog žalbenog okruga te najviše 15 sudaca iz Žalbenog okruga Sofije. U izričito predviđenim slučajevima članstvo u Nacionalnoj mreži prestaje na temelju obrazložene odluke Sudačkog vijeća Vrhovnog sudbenog vijeća donesene na prijedlog Odbora za ocjenjivanje i natječaje.

Kontaktne točke

Sudačko vijeće Vrhovnog sudbenog vijeća na prijedlog Odbora za ocjenjivanje i natječaje imenuje kontaktne točke među članovima Mreže: jednu kontaktnu točku za građanske stvari i jednu kontaktnu točku za trgovačke stvari, na razdoblje od pet godina.

Funkcije

– Članovi Nacionalne mreže pomažu nacionalnim kontaktnim točkama koje su dio Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima ili drugim međunarodnim mrežama za pravnu suradnju te nacionalnim sucima u provođenju međunarodne pravne suradnje.

– U okviru te pomoći članovi Nacionalne mreže obvezni su obavješćivati, savjetovati, koordinirati te, prema potrebi, izvršavati druge aktivnosti za olakšavanje međunarodne pravne suradnje u skladu s nadležnostima predmetnih pravosudnih tijela u Bugarskoj. Članovi Nacionalne mreže obvezni su pružiti pomoć kada to od njih zatraži nacionalni sudac, tužitelj, istražni sudac ili predstavnik središnjeg nacionalnog tijela s ovlastima, u skladu s međunarodnim i europskim zakonodavstvom.

– Članovi Nacionalne mreže olakšavaju dogovore o osposobljavanju u području međunarodne pravne suradnje koje se odvija u okrugu u kojem obavljaju svoje dužnosti.

– Članovi Nacionalne mreže olakšavaju sucima sudjelovanje u međunarodnoj pravnoj suradnji u relevantnom žalbenom okrugu za koji su odgovorni.

– Članovi Nacionalne mreže provode studije europske i nacionalne sudske prakse te promjena koje su se u međuvremenu dogodile u suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima te populariziraju i distribuiraju te studije.

– Članovi Nacionalne mreže sastavljaju tromjesečna izvješća o aktivnostima za relevantni žalbeni okrug u pogledu provedbe prava Zajednice i međunarodnog prava te međunarodne pravne suradnje te ih šalju u ažuriranu bazu podataka VSS-a radi ažuriranja, a nacionalnim kontaktnim točkama osiguravaju elektroničku verziju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su donijeli sudovi u predmetnom žalbenom okrugu u okviru primjene prava EU-a kako bi se potrebna baza podataka mogla održavati.

– Obavljaju i dodatne zadaće koje odredi Sudačko vijeće VSS-a u slučaju da je potrebno pružiti informacije, provesti studiju, provesti osposobljavanje ili izvršiti neku drugu aktivnost u pogledu međunarodne pravne suradnje.

– Članovi Nacionalne mreže održavaju ažuriranom bazu podataka o kontaktima (adrese e-pošte, ostale adrese za korespondenciju, brojevi telefona) i bazu podataka o sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije, koje su objavljene na internetskim stranicama VSS-a, u odjeljku „Pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima”.

– Svaki član Nacionalne mreže obavlja svoje funkcije u relevantnom žalbenom okrugu.

– Članovi Nacionalne mreže okupljaju se na godišnjem sastanku koji se održava u veljači i na kojem se donosi izvješće o aktivnostima Mreže za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o aktivnostima sastavlja nacionalna kontaktna točka na temelju godišnjih izvješća o aktivnostima koje članovi podnesu do 15. siječnja.

– Nakon sudjelovanja na redovitim sastancima kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima sudionici podnose izvješće Sudačkom vijeću Vrhovnog sudbenog vijeća, koje se objavljuje na internetskim stranicama Vrhovnog sudbenog vijeća, u odjeljku „Međunarodna suradnja – Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima”, kako bi se osigurala vidljivost njihovih aktivnosti.

Posljednji put ažurirano: 10/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Češka

Češka trenutačno ima šest kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže: pet u Ministarstvu pravosuđa u Češkoj i jednu u Bruxellesu (Stalno predstavništvo Češke Republike pri EU-u).

Kontaktne točke Europske pravosudne mreže u Češkoj komuniciraju s kontaktnim točkama u drugim državama članicama EU-a, rješavaju upite sudova i javnih bilježnika u kojima se traže informacije o zakonima drugih zemalja i požurnice, posebice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1206/2001 o izvođenju dokaza i Uredbom (EZ) br. 1393/2007 o dostavi pismena i ostalim stvarima.

U skladu s Odlukom Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, Češka je osnovala 2004. Unutarnju pravosudnu mrežu („Mreža”) za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je odgovorna osigurati da Češka aktivno sudjeluje u Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članovi su mreže suci, predstavnici Češke odvjetničke komore, predstavnici Češke komore javnih bilježnika, predstavnici Češke komore izvršitelja, predstavnici Ureda za međunarodnu pravnu zaštitu djece, predstavnici Europskog potrošačkog centra, predstavnici Pravnog fakulteta Karlova sveučilišta i imenovani zaposlenici Ministarstva pravosuđa.

Članovi mreže posebno sudjeluju u aktivnostima Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima i u obavljanju zadaća koje iz njih proizlaze te u aktivnostima radnih skupina Vijeća EU-a i Komisije i odborâ o građanskim i trgovačkim stvarima. Članovi mreže izražavaju svoja mišljenja o nacrtu zakonodavstva Europske zajednice i ostalim prijedlozima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Mreža trenutačno ima otprilike 130 članova. Sastanke svih članova mreže jedanput godišnje organizira Ministarstvo pravosuđa. Na dnevnom su redu sastanka aktualne teme koje se posebice odnose na Europsku pravosudnu mrežu, funkcioniranje Europskog portala e-pravosuđe i sudsku praksu Suda EU-a. Na takvim sastancima članovi mreže imaju jedinstvenu priliku osobno se sastati i razmijeniti praktična iskustva s primjenom instrumenata EU-a.

Članovima mreže dijele se zbirke i ostale publikacije pripremljene u okviru Europske pravosudne mreže.

Članovi mreže mogu neformalno komunicirati elektroničkom poštom. Mreža ima vlastiti popis za distribuciju elektroničke pošte (adresa e-pošte) na koju i preko koje članovi mreže mogu slati upite i razmjenjivati iskustvo. Tim komunikacijskim kanalom Ministarstvo pravosuđa može brzo obavijestiti članove mreže o novostima povezanima s pravosudnom suradnjom u EU-u.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Njemačka

Zbog saveznog ustrojstva Njemačke, osim saveznog kontaktnog centra za Europsku pravosudnu mrežu (EJN), u svakoj saveznoj zemlji postoje dodatni kontaktni centri. Savezni kontaktni centar nalazi se u sjedištu Saveznog ureda za pravosuđe (Bundesamt für Justiz). Ovisno o ustrojstvenoj strukturi pojedinačne zemlje, kontaktni centri saveznih zemalja nalaze se pri sudu (Bavarska – Viši regionalni sud u Münchenu, Bremen – Regionalni sud u Bremenu, Hamburg – Općinski sud u Hamburgu, Hessen – Viši regionalni sud u Frankfurtu na Majni, Donja Saska – Viši regionalni sud u Celleu, Sjeverna Rajna-Vestfalija – Viši regionalni sud u Düsseldorfu i Saska – Viši regionalni sud u Dresdenu) ili pri Ministarstvu pravosuđa pojedinačne savezne zemlje. U Njemačkoj postoji ukupno 17 kontaktnih centara EJN-a. Savezni kontaktni centar odgovoran je za koordinaciju nacionalne mreže i za organizaciju događanja, kao što su Europski dan pravosuđa i sastanci članova njemačkog EJN-a, uz odgovaranje na ulazne i izlazne zahtjeve.

Zadaće se raspodjeljuju interno između kontaktnih centara pojedinih saveznih zemalja i saveznog kontaktnog centra. Savezni kontaktni centar odgovara na sve upite o njemačkom građanskom ili trgovačkom pravu i o ustrojstvu sudova. Međutim, na upite povezane s određenim predmetom odgovara kontaktni centar savezne zemlje u kojoj se vodi postupak. Svi njemački kontaktni centri imaju jednak status, što znači da je za sve vrste upita moguće obratiti se bilo kojem od 17 kontaktnih centara, a u iznimnim okolnostima pomoć u pogledu određenih predmeta može pružiti i savezni kontaktni centar. Tom unutarnjom raspodjelom zadaća osigurava se da upit rješava odgovarajući kontaktni centar.

Osim kontaktnih centara, postoje i četiri suca koja pružaju pomoć njemačkim sudovima u području obuhvaćenom Uredbom (EZ) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II.a). Njihove su dužnosti isto tako raspodijeljene interno među saveznim zemljama. Vanjski upiti mogu se uputiti bilo kojem od četiri suca za vezu. Ako je potrebno, osobu koja je poslala upit potom će se odmah uputiti na odgovarajućeg suca na temelju unutarnje raspodjele zadaća te ovisno o jezičnim vještinama, posebnim kompetencijama i stručnosti za određeni predmet.

Osim toga, njemački časnik za vezu u francuskom Ministarstvu pravosuđa odgovoran je za njemačko-francusku pravnu pomoć. Ako dođe do poteškoća u pojedinačnim predmetima povezanima sa zahtjevima za pravnu pomoć iz Francuske ili ako se mora utvrditi sadržaj francuskog prava, može se zatražiti i pomoć njemačkog časnika za vezu, osim pomoći koja se pruža uobičajenim kanalom putem središnjih kontaktnih centara.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (e) Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, kako je zadnje izmijenjena Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća br. 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, Njemačka je članovima EJN-a imenovala Saveznu odvjetničku komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Saveznu komoru javnih bilježnika (Bundesnotarkammer), Komoru odvjetnika za patentno pravo (Patentanwaltskammer), Njemačko udruženje odvjetnika (Deutscher Anwaltverein), Savez njemačkih sudskih izvršitelja (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) i 2014. Savez njemačkih sudskih službenika (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ostali članovi EJN-a u Njemačkoj uključuju središnja tijela propisana Uredbom (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o dostavi pismena) i Uredbom (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (Uredba o izvođenju dokaza). Ta središnja tijela i državni pravosudni sustav pružaju sudovima ažurirane informacije o pravnoj pomoći u građanskim stvarima. Ona isto tako uvode dodatne mjere i pomažu sudovima kad je riječ o dostavi pismena i izvođenju dokaza u predmetima s međunarodnim elementom. Osim toga, središnje tijelo u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću (Uredba Bruxelles II.a) i središnje tijelo u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja (Uredba o uzdržavanju) članovi su EJN-a.

Dodatne informacije o EJN-u u Njemačkoj i popis kontaktnih točaka možete pronaći na internetskim stranicama Saveznog ureda za pravosuđe (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Posljednji put ažurirano: 11/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Estonija

Nacionalne kontaktne točke za mrežu dva su savjetnika u Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa koji obavljaju i zadaće predstavnika središnjeg tijela. Glavne su zadaće kontaktnih točki sljedeće:

 • osigurati da lokalna pravosudna tijela primaju opće informacije o instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima
 • ostalim kontaktnim točkama i nadležnim tijelima te lokalnim pravosudnim tijelima u njihovoj državi članici pružati sve informacije koje su potrebne za čvrstu pravosudnu suradnju među državama članicama kako bi im se pomoglo u pripremi odgovarajućih zahtjeva za pravosudnu suradnju i uspostavi odgovarajućih izravnih kontakata
 • pružati informacije za olakšavanje primjene prava druge države članice koje se primjenjuje u skladu s instrumentom Zajednice ili međunarodnim instrumentom
 • tražiti rješenja za poteškoće koje bi mogle nastati u pogledu zahtjeva za pravosudnu suradnju
 • olakšati koordinaciju u obradi zahtjeva za pravosudnu suradnju u odgovarajućoj državi članici, posebno ako se nekoliko zahtjeva pravosudnih tijela u toj državi članici mora izvršiti u drugoj državi članici
 • pridonijeti općem informiranju javnosti na internetskim stranicama mreže o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji, o relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima i o nacionalnom zakonodavstvu država članica, s posebnim naglaskom na pristup pravosuđu
 • surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na tim sastancima
 • pomoći u pripremi i ažuriranju informacija za javnost
 • osigurati koordinaciju među članovima mreže na nacionalnoj razini
 • sastaviti dvogodišnje izvješće o svojim aktivnostima, uključujući, prema potrebi, o najboljoj praksi u mreži, podnijeti izvješće na sastanku članova mreže i upućivati na moguća poboljšanja u mreži.

Sudac za vezu u mreži jest sudac Okružnog suda u Harjuu koji predstavlja Estoniju i u mreži sudaca osnovanoj u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu. Zadaća je suca za vezu savjetovati sudske službenike o građanskom i trgovačkom pravu Europske unije i s mrežom razmijeniti svoje iskustvo s primjenom različitog zakonodavstva.

Nakon stupanja na snagu druge Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) 2011., kojom su aktivnosti mreže proširene na profesionalna udruženja, sljedeća tijela postala su dio Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima:

 • estonska Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja koja predstavlja sudske izvršitelje i stečajne upravitelje
 • Udruženje estonskih odvjetnika koje predstavlja odvjetnike i javne bilježnike.

Komoru sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja na sastancima predstavljaju različiti predstavnici profesionalnih tijela, a Udruženje estonskih odvjetnika obično predstavlja njegov ravnatelj. Profesionalna udruženja odgovorna su za sljedeće:

 • razmjenu iskustava i informacija o djelotvornoj i praktičnoj primjeni instrumenata Zajednice i međunarodnih instrumenata
 • suradnju u pripremi i ažuriranju informacijskih listova
 • sudjelovanje na relevantnim sastancima profesionalnih udruženja.

Ovisno o temi razgovora, kontaktna točka poziva i ostale međunarodne stručnjake da na sastancima mreže podijele svoja iskustva. Na primjer, na sastancima je, uz suca za vezu, sudjelovalo i nekoliko drugih sudaca, predstavnici drugih ministarstava i Komore javnih bilježnika, savjetnici iz Vrhovnog suda, predstavnici Odbora za zaštitu potrošača, članovi akademske zajednice Sveučilišta u Tartuu itd.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Irska

Kontaktne točke

U Irskoj postoje dvije kontaktne točke. Jedna je kontaktna točka namijenjena okružnim (District) i regionalnim (Circuit) sudovima, a jedna višim (Superior) sudovima, odnosno Visokom sudu (High Court), Žalbenom sudu (Court of Appeal) i Vrhovnom sudu (Supreme Court). Kontaktne točke blisko surađuju na pitanjima koja se odnose na mrežu. Irske kontaktne točke smještene su u Sudskoj službi u Dublinu. Iako je svaka nadležnost zasebna, postoje preklapanja u radu tih kontaktnih točaka, a svaka od njih ima isključivu odgovornost za mrežu u vlastitoj upravi. Upite u okviru Europske pravosudne mreže (EJN) trebalo bi upućivati relevantnoj kontaktnoj točki za predmetnu nadležnost. Kontaktne točke djeluju u odvojenim uredima, ali unutar uprava Sudske službe Irske u Dublinu. Djelatnosti mreže kombiniraju se s drugim zadacima. Međutim, kontaktna točka može zatražiti pomoć i suradnju drugih kolega pri provedbi aktivnosti mreže. Kontaktne točke redovito održavaju kontakte e-poštom, telefonom i putem sastanaka uživo s članovima EJN-a u Irskoj i tijelima središnje vlasti, voditeljem poslovanja Vrhovnog i Visokog suda te voditeljem za reforme i razvoj u Sudskoj službi [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)], kao i službenicima Ministarstva pravosuđa i reforme prava [članovi iz članka 2. stavka 1. točke (d)]. Kontaktne točke redovito surađuju i s imenovanim članom sudskih tijela u pogledu razvoja EJN-a.

Rad Europske pravosudne mreže u Irskoj

U Irskoj nije uspostavljena službena nacionalna mreža. Postoji mreža stručnjaka za određena područja politike kojima se kontaktne točke mogu obratiti kako bi dobile odgovore na postavljene upite.

Kontaktna točka blisko surađuje s drugim članovima mreže za Irsku, uključujući određene suce specijalizirane za posebna područja prava ili nadležne za međunarodnu suradnju. Kontaktnim točkama može se obratiti putem e-pošte. Kontaktna točka osigurava da se prije održavanja relevantnih sastanaka mreže savjetuje s relevantnim stručnjacima za politiku, upravu ili pravosuđe te da se bilješke sa sastanaka i relevantne mjere proslijede prema potrebi.

Kontaktna točka redovito održava kontakt i s Ministarstvom pravosuđa u pogledu političkih pitanja i s tijelima središnje vlasti u pogledu pitanja povezanih s obiteljskim uzdržavanjem i prekograničnih pitanja.

Pružanje informacija

Nisu uspostavljene nacionalne internetske stranice za Europsku pravosudnu mrežu u Irskoj. Informacije se pružaju na internetskim stranicama Sudske službe i drugim postojećim internetskim stranicama različitih službi u Irskoj. Kontaktna točka surađuje s drugim kontaktnim točkama i drugim službama pri pružanju različitih izvora informacija za države članice Europske pravosudne mreže i za samu mrežu.

Posljednji put ažurirano: 17/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Grčka

Struktura mreže

Broj kontaktnih točaka: Određene su 22 kontaktne točke. Ukupno 19 od tih točaka čine suci koji su dio nacionalne mreže, a istodobno obavljaju svoje sudačke dužnosti. Tri točke čine službenici Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava, konkretnije Odjela za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima koji djeluje kao središnje tijelo za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću (Uredba Bruxelles II.a) (kojom se dopunjuje Haška konvencija o građanskim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.), Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 (obveze uzdržavanja) i Direktive 2002/8/EZ (pravna pomoć) te kao središnje tijelo za potrebe uredaba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 (izvođenje dokaza) i (EZ) br. 1393/2007 (dostava sudskih i izvansudskih pismena).

Nacionalna mreža: Uspostavljena je neslužbena nacionalna mreža s centraliziranom strukturom čije su glavne sastavnice središnje tijelo, suci iz Atene i tri predstavnika pravne struke (udruženja odvjetnika, sudskih ovršitelja i javnih bilježnika). Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima odgovoran je za praćenje rada Europske pravosudne mreže i koordinaciju rada kontaktnih točaka na nacionalnoj razini s obzirom na obveze Grčke u okviru Europske pravosudne mreže i sadržaj objavljen na portalu e-pravosuđe EU-a. Nacionalne kontaktne točke u okviru mreže pridonose izradi informativnih članaka, ažuriranju službenih obavijesti Grčke o zakonodavstvu EU-a u pogledu pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima, ispunjavanju upitnika koji potječu iz Europske pravosudne mreže ili od drugih tijela EU-a i davanju odgovora na pitanja drugih kontaktnih točaka ili tijela EU-a koja se uglavnom odnose na provedbu zakonodavstva EU-a u Grčkoj.

Održavaju se redoviti sastanci koje koordinira Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima, obično dva do četiri puta godišnje. Svrha sastanaka razmjena je mišljenja, iskustava i informacija. Na dnevnom su redu uglavnom teme o kojima se raspravljalo na sastancima Europske pravosudne mreže na europskoj razini, pitanja koja mogu nastati iz provedbe zakonodavstva EU-a (uredaba i direktiva) na nacionalnoj razini te obveze Grčke u okviru Europske pravosudne mreže i portala e-pravosuđe kako je prethodno navedeno.

Širenje informacija u javnosti

Na web-mjestu Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava posebno se upućuje na Europsku pravosudnu mrežu. U tijeku je rad na ažuriranju web-mjesta kako bi se pružio potpun i jasan opis uloge i svrhe Europske pravosudne mreže s obzirom na zakonodavstvo EU-a u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima.

Na nacionalnoj razini, informacije o zakonodavstvu u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima šire se dijeljenjem tiskanih materijala Europske pravosudne mreže te organiziranjem seminara i jednodnevnih događaja u Ateni i ostalim gradovima Grčke o razvoju situacije u pogledu europskog zakonodavstva u području pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima te njezinu učinku na nacionalnoj razini (članovi nacionalne mreže ponekad sudjeluju kao glavni govornici). Ti se događaji održavaju pod okriljem Ministarstva pravosuđa te odvjetničkih udruženja na području čitave zemlje, Nacionalne škole sudaca, Državno-pravnog vijeća, udruženja u području građanskog i trgovačkog prava itd.

Osim toga, jednodnevni događaj pod nazivom Europski dan pravosuđa usmjeren je na poticanje europskih pravnih stručnjaka na to da uspostave dijalog o napretku zakonodavnih inicijativa EU-a; u posljednjih nekoliko godina taj se događaj održava uglavnom jednom godišnje pod okriljem Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

O mreži - Španjolska

Funkcioniranje Europske pravosudne mreže u Španjolskoj

Na temelju članka 33. Zakona 16/2015 od 7. srpnja 2015. o statusu nacionalnog člana Španjolske u Eurojustu, sukobima nadležnosti, mrežama za međunarodnu pravosudnu suradnju i izaslanom osoblju Ministarstva pravosuđa, imenovanje i razrješenje španjolskih kontaktnih točaka za mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju, u skladu s uvjetima utvrđenima u pravilima o njihovu uspostavljanju, u Španjolskoj su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Imenovati se mora osobu s dokazanim iskustvom u međunarodnoj pravosudnoj suradnji i dobrim poznavanjem engleskog ili francuskog jezika, kako je primjenjivo, te se mora osigurati najmanje zastupljenost sudstva, Ureda državnog odvjetnika (Ministerio Fiscal) i Ministarstva pravosuđa. U tu svrhu Vrhovno sudbeno vijeće (Consejo General del Poder Judicial) i glavni državni odvjetnik (Fiscal General del Estado) Ministarstvu pravosuđa trebaju predložiti imenovanje i razrješenje kontaktnih točaka za relevantne profesije. Status kontaktne točke prestaje čim dotična osoba prestane raditi za ustanovu koja je predložila njezino imenovanje. To se mora prijaviti Ministarstvu pravosuđa, koje o tome mora obavijestiti tajništvo Mreže.

Španjolske kontaktne točke za mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju aktivni su posrednici zaduženi za olakšavanje suradnje među pravosudnim tijelima različitih država. Dostupni su relevantnim španjolskim tijelima i drugim kontaktnim točkama te im dostavljaju pravne i praktične informacije potrebne za poboljšanje pravosudne suradnje. Španjolske kontaktne točke svake godine moraju svojoj ustanovi dostaviti statističke podatke o svojem radu.

Kontaktne točke

U Španjolskoj se kontaktne točke Mreže nalaze u Ministarstvu pravosuđa, Vrhovnom sudbenom vijeću i Uredu glavnog državnog odvjetnika (Fiscalía General del Estado). Trenutačno postoji osam kontaktnih točaka, raspoređenih kako slijedi:

 • šest kontaktnih točaka koje je imenovalo Ministarstvo pravosuđa, od kojih su dvije u Glavnoj podupravi za međunarodnu pravosudnu suradnju (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) i četiri tajnika suda (Letrados de la Administración de la Justicia)
 • jedna kontaktna točka koju je imenovalo Vrhovno sudbeno vijeće
 • jedna kontaktna točka koju je imenovao Ured glavnog državnog odvjetnika.

Središnje tijelo

U Španjolskoj je Glavna uprava za međunarodnu pravosudnu suradnju, odnose s vjerskim zajednicama i ljudska prava (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) Ministarstva pravosuđa središnje tijelo za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci za vezu

Španjolska već ima zakonsku odredbu kojom se zahtijeva da istaknuti suci za vezu države članice Europske unije postanu kontaktne točke Europske pravosudne mreže i djeluju kao kontaktne točke na temelju članka 34. Zakona 16/2015 od 7. srpnja 2015. Taj status prestaje kad prestane njihov status suca za vezu. Španjolska je imenovala suca za vezu u sljedećim zemljama: Francuskoj, Italiji i Ujedinjenoj Kraljevini.

Ostala pravosudna ili upravna tijela nadležna za pravosudnu suradnju

U Španjolskoj su uspostavljeni sljedeći interni mehanizmi odgovorni za međunarodnu pravosudnu suradnju:

 • Španjolska pravosudna mreža za međunarodnu pravosudnu suradnju (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), u nadležnosti Vrhovnog sudbenog vijeća, čiji je cilj španjolskim pravosudnim tijelima koja to zatraže pružiti pomoć sa zahtjevima za pravosudnu suradnju koje izdaju ili zaprimaju u okviru izvršavanja njihovih pravosudnih aktivnosti te pomagati ostalim članovima mreža za pravosudnu suradnju. Članovi Španjolske pravosudne mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju mogu svoje članstvo u toj mreži uskladiti sa svojim članstvom u europskim mrežama za pravosudnu suradnju. Stoga su španjolski suci Španjolske pravosudne mreže za međunarodnu pravosudnu suradnju (Građanski odjel) članovi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, što im olakšava kontaktiranje s kolegama u drugim državama članicama mreže u okviru izvršenja njihovih dužnosti.
 • Mreža tužitelja za međunarodnu pravosudnu suradnju (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) osnovana je 2002. u svrhu uspostavljanja službe specijalizirane za međunarodnu pravosudnu suradnju u svakom uredu javnog tužitelja.
 • Tužitelji iz te mreže koji su stručnjaci za međunarodnu suradnju pridonose usmjeravanju, vođenju i pružanju brze i djelotvorne međunarodne pravne pomoći.
 • Mreža tajnika suda (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) nacionalno je koordinacijsko tijelo koje je Ministarstvo pravosuđa uspostavilo 2010. Članovi su tajnici suda koji su specijalizirani za međunarodnu pravosudnu suradnju i koji različitim pravosudnim uredima (Oficinas Judiciales) pomažu riješiti upite i pitanja u pogledu međunarodne pravosudne suradnje.

Strukovna udruženja

U Španjolskoj postoje sljedeća strukovna udruženja koja zastupaju pravne stručnjake i koja izravno pridonose primjeni akata Unije i međunarodnih pravnih instrumenata u pogledu pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima:

 • Vrhovno javnobilježničko vijeće (Consejo General del Notariado)
 • Vrhovno vijeće španjolskih odvjetnika (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Udruženje voditelja registara imovine i trgovačkih društava (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Vrhovno vijeće pravnih zastupnika u Španjolskoj (Consejo General de Procuradores de España).

Informacije o Mreži

U okviru pružanja informacija o međunarodnoj pravosudnoj suradnji i međunarodnoj pravnoj pomoći španjolsko Ministarstvo pravosuđa na svojim internetskim stranicama ima poveznicu na stranice Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je dostupna na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional.

Vrhovno pravosudno vijeće Španjolske informacije o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima pruža na svojim internetskim stranicama (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/), na kojima se nalaze i poveznice na Europski pravosudni atlas u građanskim i trgovačkim stvarima te Europski portal e-pravosuđe.

Ured glavnog državnog odvjetnika pruža informacije o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na svojim internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/.

Posljednji put ažurirano: 19/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Francuska

U Francuskoj su dio Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima suci, odvjetnici, javni bilježnici i sudski izvršitelji. Međutim, mreža je otvorena svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima, posebice kada sudjeluju u provedbi prava Europske unije u građanskim i trgovačkim stvarima (tajnici sudova, glavni tajnici sudova, suci i tajnici trgovačkih sudova).

Nacionalna kontaktna točka je sudac koji ima sudsko iskustvo te radi u upravi za građanske predmete Ministarstva pravosuđa. On je uključen u rad ureda za pravo Europske unije, međunarodno privatno pravo i pravnu pomoć u građanskim stvarima, koji je i središnje tijelo za primjenu raznih instrumenata međunarodne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima.

U okviru svakog žalbenog suda i Kasacijskog suda imenuje se „referentni sudac” (ili „lokalna kontaktna točka”). Njegova je uloga na lokalnoj razini omogućiti rješavanje poteškoća u suradnji na koje uputi mreža i informirati suce o primjeni alata za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima i općenito o pravu Europske unije. Referenti žalbenog i Kasacijskog suda također se mogu obratiti kontaktnoj točki kako bi uputili na poteškoće nastale pri primjeni europskog zakonodavstva. Kontaktna točka će proslijediti te informacije.

Sudske izvršitelje predstavlja Nacionalna komora sudskih izvršitelja.

Odvjetnike predstavlja izaslanstvo Odvjetničke komore Francuske (izaslanstvo Nacionalnog vijeća odvjetničkih komora u Bruxellesu).

Javne bilježnike predstavlja Nacionalna komora javnih bilježnika.

Francuski suci za kontakt koji svoj posao obavljaju u državama Europske unije također čine dio mreže, kao i središnja tijela osnovana radi primjene instrumenata suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima.

Jednom godišnje, oko Europskog dana pravde, svi članovi francuske mreže okupljaju se u Parizu kako bi analizirali aktivnosti mreže i izmijenili najnovije informacije o pravu Europske unije i njegovoj primjeni u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Hrvatska

U Republici Hrvatskoj u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima djeluju 2 kontakt osobe.

Kontakt osobe su zaposlene u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

U navedenoj Službi kontakt osobe imaju više službenika koji im pomažu tako da je rad u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN-a) zapravo timski rad službenika u Službi za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, koji obavljaju uz ostale poslove iz djelokruga Službe.

Iako unutar Republike Hrvatske ne postoji formalna nacionalna mreža, kontakt osobe surađuju sa sucima i drugim stručnjacima u okviru Ministarstva pravosuđa i drugih nadležnih tijela, profesorima pravnih znanosti, javnim bilježnicima te drugim stručnjacima i praktičarima iz različitih pravnih područja. U rad mreže uključeno je i Ministarstvo socijalne politike i mladih koje kao centralno tijelo za neke uredbe aktivno sudjeluje i na sastancima mreže koje organizira Europska komisija. Mreža je otvorena za sve pravnike koji imaju želju i interes sudjelovati u primjeni instrumenata europskog prava u Republici Hrvatskoj.

Komunikacija unutar Republike Hrvatske se odvija putem e-mailova i telefona, a sastanci se održavaju prema potrebi.

Komunikacija sa kontakt osobama u drugim državama članicama se odvija putem e-mailova, a kontakt osobe i drugi članovi mreže redovito sudjeluju na sastancima EJN-a koje organizira Europska komisija.

Obzirom da je Ministarstvo pravosuđa centralno tijelo za pojedine uredbe, kontakt osobe obavljaju poslove centralnog tijela, postavljaju upite i odgovaraju na upite kontakt osoba iz drugih država članica (po potrebi u suradnji sa sucima i drugim praktičarima ili stručnjacima), dostavljaju Komisiji tražene podatke, poduzimaju poslove potrebne za objavu informacija na relevantnim portalima Europske komisije. Kontakt osobe distribuiraju publikacije Europske komisije sudovima, građanima i drugim ciljnim skupinama te rade na povećanju vidljivosti mreže.

Kontakt: EJNcontact@pravosudje.hr

Posljednji put ažurirano: 05/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Italija

Talijanska pravosudna mreža djeluje pri talijanskom Ministarstvu pravosuđa, u Uredu za međunarodnu pravosudnu suradnju, Odjel za pravosudna pitanja, Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju.

Postoji šest kontaktnih točaka.

Kontaktna točka za koordinaciju kvalificirani je sudac.

Kontaktne točke u stalnom su kontaktu s drugim članovima Mreže i surađuju s njima u obradi zahtjeva za suradnju ili izradi praktičnih informativnih obrazaca za objavu na portalu e-pravosuđe.

Ostali su članovi talijanske mreže:

– Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

– Glavna uprava za automatizirane informacijske sustave (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktna točka za portal e-pravosuđe)

– središnje tijelo za dostavu sudskih pismena

– Nacionalna odvjetnička komora (Consiglio Nationale Forense) i

– Talijanska komora javnih bilježnika (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktne točke za EJN povezane su i s:

– Višom školom za pravosudne djelatnike (Scuola Superiore della Magistratura)

– talijanskim ogrankom Mreže europskih potrošačkih centara (Mreža ECC)

– strukturom Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta u Italiji i

– Pietrom Franzinom, profesorom međunarodnog privatnog prava na Katoličkom sveučilištu Svetog Srca, koji je stručni savjetnik kontaktnih točaka.

Talijanski članovi mreže u pravilu se sastaju jednom godišnje.

Kontaktne točke pružaju pomoć sudovima i pravosudnim djelatnicima koji se bave prekograničnim pitanjima.

Sve publikacije koje Komisija pošalje (brošure, informativni sažeci itd.) distribuiraju se sudovima, pravosudnim djelatnicima i stranama na koje se odnose.

Kontaktne točke povremeno primaju delegacije iz drugih država članica koje posjećuju Italiju u okviru pravosudnog osposobljavanja.

Informacije o mreži dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Popis tijela koja se bave najvažnijim propisima za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Direktivom 8/2003 o pravnoj pomoći

U oba je slučaja središnje tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

Odjel za pravosudne poslove (Dipartimento Affari di Giustizia)

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju – Ured I. za međunarodnu pravosudnu suradnju (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)),

Via Arenula 70,

00186 Rim

Telefon: +39 06 68852480 +39 06 68852517

Telefaks: +39 06 68897529

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

– Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi pismena

Središnje je tijelo u Italiji:

Jedinstveni ured sudskih izvršitelja pri Žalbenom sudu u Rimu (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52,

00192 Rim

Telefon: +39 06 328361

Telefaks: +39 06 328367933

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. („Bruxelles IIa” ili „Bruxelles II bis”)

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. (obveza uzdržavanja)

Središnje je tijelo u Italiji:

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

– Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24,

00136 Rim

Telefon: +39 06 68188 535/331/326

Telefaks: +39 06 68808085

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Posljednji put ažurirano: 20/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Cipar

U Cipru je mreža uspostavljena određivanjem nacionalnih kontaktnih točaka. Trenutačno djeluje šest nacionalnih kontaktnih točaka: jedan sudac, dva pravnika u Državnom odvjetništvu Republike Cipar, dva službenika u Ministarstvu pravosuđa i javnog poretka (jedan pravnik i jedan administrativni službenik) te jedan član Ciparske odvjetničke komore.

Nacionalne kontaktne točke Ministarstva pravosuđa i jadnog poretka nadležne su za koordinaciju tih šest nacionalnih kontaktnih točaka. Kad se zaprimi upit ili zahtjev za informacije iz mreže ili zahtjev iz nacionalnih kontaktnih točaka neke druge države članice, nacionalne kontaktne točke Ministarstva pravosuđa i javnog poretka osigurat će da se taj zahtjev proslijedi drugim nacionalnim kontaktnim točkama i da se o njemu s njima raspravi, kako bi se odlučilo koje bi ciparsko tijelo ili agencija trebalo rješavati predmetni zahtjev ili dostaviti tražene informacije.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Latvija

Nacionalne kontaktne točke mreže su ravnatelj Odjela za međunarodnu suradnju i odvjetnik Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa, koji obavljaju i dužnosti predstavnika središnjeg tijela. Glavne su funkcije kontaktnih točaka sljedeće:

– osigurati da lokalna pravosudna tijela dobiju opće informacije o Zajednici i međunarodnim instrumentima koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima te pružiti informacije potrebne za uspješnu suradnju pravosudnih tijela među državama članicama kako bi im se pomoglo u pripremi valjanih zahtjeva za pravosudnu pomoć

– pronaći rješenja za probleme koji se mogu pojaviti u vezi sa zahtjevima za pravosudnu pomoć

– iskoristiti internetske stranice mreže kako bi se pomoglo informirati širu javnost o suradnji pravosudnih tijela u građanskim i trgovačkim stvarima u Europskoj uniji te relevantnim instrumentima Zajednice i međunarodnim instrumentima

– surađivati u organizaciji sastanaka mreže i sudjelovati na njima

– pomoći u pripremi i ažuriranju informacija namijenjenih široj javnosti

– osigurati suradnju među članovima mreže na nacionalnoj razini.

Ovisno o temi rasprave, kontaktna točka poziva i stručnjake iz drugih institucija da na sastancima mreže iznesu svoja iskustva. Na primjer, takvim je sastancima prisustvovalo nekoliko sudaca, predstavnici različitih službi Ministarstva pravosuđa, javni bilježnici, ovlašteni izmiritelji, predstavnici Fonda za jamstva za uzdržavanje, predstavnici Komore sudskih izvršitelja i članovi akademske zajednice, a posjetili su i kontaktnu točku.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Litva

Osoba za kontakt Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima je odvjetnik Skupine za međunarodno pravo u okviru Ministarstva pravosuđa, koji obavlja i funkcije središnjeg ili nadležnog tijela predviđene u okviru instrumenata EU-a u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Osim navedenih funkcija, osoba za kontakt obavlja i funkcije koje se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, kako je utvrđeno u instrumentima EU-a i međunarodnim multilateralnim i bilateralnim ugovorima, a sudjeluje i u aktivnostima radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije koje se bave građanskim stvarima.

U Litvi nije uspostavljena službena nacionalna pravosudna struktura koja bi povezala nacionalne članove Europske pravosudne mreže. Suradnja u okviru Europske pravosudne mreže i obavještavanje o pitanjima koja se na nju odnose obično se provode putem e-pošte na ad hoc osnovi.

Informacije koje Europska komisija pruža o sastancima Europske pravosudne mreže i drugim pitanjima koja se odnose na aktivnosti Europske pravosudne mreže dostavljaju se osobi za kontakt Europske pravosudne mreže koju imenuje Ministarstvo pravosuđa. Ta osoba zatim prosljeđuje te informacije nadležnim nacionalnim tijelima ili sudovima (putem Nacionalne sudske uprave), ovisno o pitanju ili predmetu sastanka. Time se osigurava da informacije i pitanja koja se odnose na Europsku pravosudnu mrežu dođu do odgovarajućeg tijela.

Ako je potrebno, osoba za kontakt i predstavnici nacionalnih nadležnih tijela i sudova ostaju u međusobnom kontaktu i rješavaju probleme e-poštom i putem telefona. Osoba za kontakt osobno će odgovoriti na upite koje podnose osobe za kontakt u drugim državama ili će ih bez odlaganja uputiti nadležnom tijelu koje će zatim poslati odgovor; osoba za kontakt koordinira i slanje odgovora suradniku koji je podnio upit. Osoba za kontakt isto tako pomaže sudovima pri davanju odgovora na praktična pitanja koja se odnose na suradnju s drugim državama članicama koja proizlaze iz njihovih aktivnosti te sudske predstavnike ili podnositelje zahtjeva upućuje na relevantni odjeljak portala e‑pravosuđe kako bi pronašli relevantne informacije.

U Litvi članovi Europske pravosudne mreže i/ili središnja tijela odgovorna za obavljanje funkcija iz Uredbe uključuju Ministarstvo pravosuđa (i njegove odgovarajuće unutarnje odjele), suce za vezu, Nacionalnu sudsku upravu, Službu za pravnu pomoć koju jamči država, Državnu službu za zaštitu prava djeteta i posvojenje, Komoru sudskih izvršitelja Litve, Litavsku javnobilježničku komoru i podružnicu Odbora državnog fonda za socijalno osiguranje u gradu Mažeikiaiju.

Posljednji put ažurirano: 10/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Mađarska

U Mađarskoj kao kontaktna točka djeluje Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), u kojem više službenika odjela u okviru svojih dužnosti obavlja odgovarajuće zadaće.

Ministarstvo pravosuđa (Odjel za međunarodno privatno pravo) i Ministarstvo ljudskih resursa (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kao središnja tijela članovi su Mreže. Osim toga, članovi Mreže su i Nacionalni ured za pravosuđe (Országos Bírósági Hivatal), kao drugo pravosudno tijelo, te Mađarska javnobilježnička komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Mađarska odvjetnička komora (Magyar Ügyvédi Kamara) i Mađarska komora sudskih izvršitelja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), kao strukovna udruženja. Predstavnici članova redovito sudjeluju na sastancima Mreže, ovisno o dnevnom redu sastanaka.

Mađarska nema službenu nacionalnu mrežu mađarskih članova Mreže. Suradnja među članovima odvija se na ad hoc osnovi i prema potrebi.

Izvori praktičnih informacija o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima unutar EU-a i s trećim zemljama koje je sastavio Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoru ovdje.

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Malta

Na Malti trenutačno postoje tri (3) kontaktne točke EJN-a. Koordinacija između te tri kontaktne točke osigurana je činjenicom da navedene kontaktne točke rade u istom uredu i stalno međusobno surađuju u svim pitanjima koja proizlaze iz rada mreže na Malti. Te kontaktne točke uspostavile su sustave međusobne suradnje, što omogućuje veću učinkovitost u radu mreže, osobito kada je riječ o pružanju informacija privatnim djelatnicima kojima su potrebne informacije.

O nacionalnoj mreži

 • Pravna pomoć

Tijelo za slanje i zaprimanje pismena u području pravne pomoći je odvjetnik za pravnu pomoć koji djeluje u tajništvu građanskih sudova u sudskoj palači na adresi Republic Street, Valletta, Malta.

 • Dostava pismena

Ured glavnog državnog odvjetnika na adresi The Palace, St. George's Square, Valletta djeluje kao središnje tijelo, odnosno kao tijelo za slanje i tijelo za zaprimanje u području dostave pismena. Nadležan je za slanje obrazaca zahtjeva i za zaprimanje pismena za dostavu od stranih tijela za slanje pismena, koja se zatim prosljeđuju imenovanoj osobi u sudskoj palači radi dostave u skladu s postupovnim pravom Malte primjenjivim na dostavu pismena.

Kao dio aktivnosti u dostavi pismena, Ured glavnog državnog odvjetnika, u svojstvu tijela za slanje i/ili zaprimanje pismena, također surađuje s podnositeljima zahtjeva i/ili njihovim pravnim zastupnicima do dostave.

 • Sporovi male vrijednosti

Nadležni sud u tom dijelu je sud za sporove male vrijednosti koji djeluje u sudskoj palači u Valletti. Žalbe na odluke ovog suda zatim se podnose žalbenom sudu u njegovoj nižoj nadležnosti, koji također djeluje u sudskoj palači u Valletti.

Nadležno tijelo u svakom predmetu ovisi o prebivalištu osobe prema kojoj se zahtijeva izvršenje. Magistratski sud (Malta) i magistratski sud (Gozo) nadležni su za pitanja izvršenja i za potrebe članka 23. u skladu s člankom 10. stavkom 4. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudu za sporove male vrijednosti (poglavlje 380. zakonodavstva Malte).

 • Izvođenje dokaza

Središnje je tijelo ured glavnog državnog odvjetnika u Valletti.

Sudovi koji primaju zahtjeve:

 1. građanski sudovi, prvostupanjski odjel;
 2. građanski sud (obiteljski odjel);
 3. magistratski sud (Malta);
 4. magistratski sud (Gozo) (viša nadležnost) ili (niža nadležnost).

Sudovi su nadležni izvršiti zahtjeve podnijete u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Nizozemska

Kontaktne točke i članovi Mreže u Nizozemskoj

U Nizozemskoj je središnja kontaktna točka određena u Ministarstvu sigurnosti i pravosuđa. Određena je i kontaktna točka za pitanja sudske nadležnosti.

Osim kontaktnih točaka, članovi Mreže su i strukovna udruženja za slobodna pravna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici i sudski ovršitelji).

Na temelju raznih uredbi (uključujući Uredbu (EZ) br. 2201/2003, Uredbu (EZ) br. 4/2009 i Uredbu (EZ) br. 1393/2001) i središnja su tijela članovi Mreže.

Komunikacija s Europskom komisijom (u ovom slučaju tajništvom EJN-a u građanskim stvarima) obično se odvija putem središnje kontaktne točke. Time se osigurava da relevantne informacije i pitanja dođu do odgovarajućeg tijela.

Kontaktne točke i članovi, posebno središnja tijela, često izravno komuniciraju jedni s drugima, kao i s kontaktnim točkama i članovima u drugim državama članicama.

Ovisno o tome što je na dnevnom redu, članovi su pozvani sudjelovati na sastancima Mreže.

Nizozemske kontaktne točke i članovi održavaju i godišnji sastanak. Taj je sastanak prilika za raspravu o aktivnostima Mreže i utvrđivanje načina za poboljšanje međusobne komunikacije.

Posljednji put ažurirano: 16/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Austrija

Austrija je u Odjelu I 9 Saveznog ministarstva za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravosuđe (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) uspostavila središnju kontaktnu točku koja rješava pravne upite iz stranih kontaktnih točaka dostavljene putem mreže, obavlja različite zadatke povezane s koordinacijom i organizacijom te organizira i uređuje austrijske verzije informativnih članaka za mrežu koji se objavljuju na europskom portalu e-pravosuđe.

Osim toga, po dva su suca imenovana kao kontaktne točke za područje nadležnosti svakog od četiriju viših pokrajinskih sudova (Oberlandesgericht) (tri suca za Beč). Oni pružaju pomoć i podršku stranim kontaktnim točkama te austrijskim sudovima u pojedinačnim predmetima koji uključuju prekograničnu pravosudnu suradnju (na primjer, ako postoje poteškoće u prekograničnom prikupljanju dokaza ili dostavi pismena). Stoga bi u tim slučajevima strane kontaktne točke trebale kontaktirati s relevantnom lokalnom pravosudnom kontaktnom točkom, a ne sa središnjom kontaktnom točkom pri Saveznom ministarstvu za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravosuđe. Nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Beču obuhvaća pokrajine Beč, Donju Austriju i Gradišće, nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Linzu pokrajine Gornju Austriju i Salzburg, nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Innsbrucku pokrajine Tirol i Vorarlberg, a nadležnost Višeg pokrajinskog suda u Grazu pokrajine Štajersku i Korušku.

Imena i podaci za kontakt austrijskih kontaktnih točaka za Europsku pravosudnu mrežu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Fizičke osobe / stranke u postupku ili njihovi pravni zastupnici ne smiju se izravno obraćati kontaktnim točkama mreže. Međutim, smiju od suca koji vodi postupak zatražiti da ih uputi na kontaktnu točku.

Austrijska odvjetnička komora (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) i Austrijska javnobilježnička komora (Österreichische Notariatskammer) dio su Europske pravosudne mreže od 1. siječnja 2011., ali na temelju Odluke o uspostavi Europske pravosudne mreže od 28. svibnja 2001. (2001/470/EZ), kako je izmijenjena Odlukom 568/2009/EZ od 18. lipnja 2009., nisu nadležne baviti se pojedinačnim predmetima.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Telefon: +43/1/535-1275, telefaks: +43/1/535-1275-13
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorurechtsanwaelte@oerak.at
Jezici: njemački i engleski

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefon: +43/1/4024-5090, telefaks: +43/1/406-3475
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorukammer@notar.or.at
Jezici: njemački, engleski i francuski

Posljednji put ažurirano: 22/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Poljska

U Poljskoj je jedina kontaktna točka Europske pravosudne mreže pri Ministarstvu pravosuđa.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Portugal

Kontaktna točka

Portugal je odredio jednu kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna je točka sudac kojeg imenuje Vrhovno sudačko vijeće (Conselho Superior da Magistratura) na temelju natječaja.

Nacionalna mreža

Nacionalna mreža sastavljena je od: središnjih tijela u skladu s pravnim instrumentima EU-a i ostalim međunarodnim pravnim instrumentima u kojima Portugal sudjeluje ili u skladu s nacionalnim pravnim odredbama u području pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima; upravnih tijela nadležnih za područje pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i profesionalnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji izravno sudjeluju u izvršenju međunarodnih instrumenata i instrumenata EU-a povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Nacionalna mreža nema suce za vezu niti raspolaže stručnjacima.

Nacionalni članovi mreže

Nacionalna mreža, uz kontaktnu točku, uključuje dvanaest članova:

 • Glavnu upravu za politiku pravosuđa (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Glavnu upravu za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)
 • Glavnu upravu za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Zavod za matične i javnobilježničke urede (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Vijeće mirovnih sudaca (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zavod za socijalno osiguranje (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • suca iz Međunarodne haške sudačke mreže
 • Odvjetničku komoru (Ordem dos Advogados)
 • Komoru pravnih savjetnika i izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Javnobilježničku komoru (Ordem dos Notários).

Središnja tijela

Među prethodno navedenim članovima središnja su tijela ili subjekti nadležni za obavljanje određenih zadataka predviđenih pravom EU-a sljedeći:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008.
 • Uredba (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2000.
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.
 • Haška konvencija iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja
 • Konvencija iz New Yorka o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu iz 1956.

Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003.
 • Haška konvencija iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece
 • Haška konvencija iz 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

Zavod za matične i javnobilježničke urede – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012.

Zavod za socijalno osiguranje – Ministarstvo solidarnosti i socijalnog osiguranja (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela – Ministarstvo pravosuđa

 • Direktiva 2004/80/EZ od 29. travnja 2004.

Ured glavnog tužitelja

 • Haška konvencija iz 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba

Koordinacija nacionalne mreže u nehijerarhijskoj strukturi

U Portugalu nacionalna mreža ima nehijerarhijsku strukturu. Koordinacija, koju osigurava kontaktna točka, temelji se na dobrovoljnoj suradnji nacionalnih članova. Nacionalni članovi redovito sudjeluju u tromjesečnim sastancima koje organizira kontaktna točka. Kad god je zbog primjene prava EU-a potrebno izmijeniti nacionalni sustav organiziraju se sastanci na kojima mogu sudjelovati uključeni nacionalni članovi.

Mreža ne raspolaže stručnjacima. Ako je za određeno pitanje potrebno mišljenje stručnjaka, kontaktna točka traži dobrovoljnu i neformalnu suradnju odgovarajućeg nacionalnog tijela. Kontaktna točka redovito potiče sve nacionalne članove na suradnju u područjima njihove nadležnosti i odgovornosti u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Rumunjska

Mreža lokalnih korespondenata za međunarodnu pravnu pomoć (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale) osnovana je 2001. u skladu s Rješenjem ministra pravosuđa na temelju modela Europske pravosudne mreže. Na temelju dvaju rješenja ministra pravosuđa mreža je u ožujku 2004. reorganizirana u dvije specijalizirane mreže: Rumunjsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie penală koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži) i Rumunjsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima). Dvije su mreže zatim reorganizirane (2005., 2007., 2010., 2014., 2016. i 2019.) nakon izmjena mjerodavnog zakonodavstva Europske unije i promjena osoblja u nacionalnom pravosudnom sustavu.

Zadnje je ažuriranje uvedeno Rješenjem br. 1929/C ministra pravosuđa od 29. svibnja 2014. u skladu s Odlukom br. 568/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. Rješenje je pripremljeno u skladu s Rješenjem Vlade br. 123/2007 o određenim mjerama za jačanje pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, odobreno s izmjenama Zakonom br. 85/2008.

Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima odgovara Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini.

Rumunjska je odredila dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima u okviru su Ministarstva pravosuđa. To osigurava ispunjavanje dužnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s člankom 6. [Odluke Vijeća 2001/470/EZ], Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima sastavljena je od jednog suca iz Građanskog odjela I. i jednog suca iz Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru Visokog kasacijskog suda Înalta Curte de Casație și Justiție), jednog suca iz Građanskog odjela I. i Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru žalbenih sudova, jednog suca sa svakog specijaliziranog suda/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete koji je specijaliziran u građanskim stvarima koje se odnose na međunarodne otmice djece i dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela, službenika iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju koji također obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i jednog imenovanog predstavnik iz svake strukovne udruge javnih bilježnika (notari), sudskih izvršitelja (executori judecătoreşti) i odvjetnika (avocaţi) u Rumunjskoj. Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima punopravni su članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci koji su članovi Rumunjske pravosudne mreže imenovani su odlukom Višeg sudskog vijeća (Consiliul Superior al Magistraturii).

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju u okviru Ministarstva pravosuđa organizirala je od 2001. velik broj seminara i radnih sastanaka za članove mreža koristeći se vlastitim sredstvima (proračun Ministarstva pravosuđa). Takva su događanja od 2007. organizirana u okviru više od 15 europskih programa koje je financirala Europska komisija. Nadalje, predstavnici Rumunjske pravosudne mreže redovito sudjeluju na sastancima Europske pravosudne mreže.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima navedeni su na popisu u Prilogu Rješenju br. 4008/C od 9.10.2019. Prilog je sastavni dio Rješenja.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, suci Visokog kasacijskog suda, žalbenih sudova, specijaliziranih sudova/odjela za maloljetnike i obiteljskopravne predmete, Suda u Bukureštu (suci za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece i imenovani sudac iz Komisije za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela):

Visoki kasacijski sud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Građanski odjel I.

Andreia-Liana CONSTANDA, Građanski odjel I.

Roxana POPA, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Alba Iuliji (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Građanski odjel I.

Nicolae DURBACĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Bacăuu

Cristina-Mădălina RADU, Građanski odjel I.

Loredana ALBESCU, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Brașovu

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Građanski odjel i odjel za maloljetnike i obiteljskopravne predmete te radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Elena-Clara CIAPĂ, Građanski odjel

Simona Petrina GAVRILĂ, Građanski odjel

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Građanski odjel i odjel za maloljetnike i obiteljskopravne predmete te radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Sud za maloljetnike i obiteljskopravne predmete u Brașovu (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA

Žalbeni sud u Bukureštu

Antonela BRĂTUIANU, Građanski odjel IV.

Ştefan CMECIU, Građanski odjel V.

Felix Lucian ȘALAR, Građanski odjel VI.

Romeo GLODEANU, Građanski odjel V.

Bogdan CRISTEA, Odjel VIII. za upravne i porezne sporove

Sud u Bukureštu

Andreea Florina MATEESCU, Građanski odjel V. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Anca Magda VOICULESCU, Građanski odjel IV. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Luminița TÂRȚĂU, Kazneni odjel I., Komisija za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela – Sud u Bukureštu

Žalbeni sud u Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsjednica

Axente-Irinel ANDREI, predsjednik Građanskog odjela II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Constanți

Daniela PETROVICI, Građanski odjel I.

Ecaterina GRIGORE, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Craiovi

Adina-Georgeta PONEA, predsjednica

Lotus GHERGHINĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Galațiu

Aneta-Luminița CRISTEA, Građanski odjel I.

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Građanski odjel II.

Andreea ARHIP, Građanski odjel II.

Alexandru BLEOANCĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Iașiu

Claudia Antoanela SUSANU, Građanski odjel

Elena Crizantema PANAINTE, Odjel za radne sporove i sporove u vezi sa socijalnim osiguranjem

Alina Gianina PRELIPCEAN, Odjel za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, Građanski odjel I.

Marcela FILIMON, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Piteștiu

Corina PINCU IFRIM, Građanski odjel I.

Dumitru VĂDUVA, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Mariana VÂRGĂ, Građanski odjel, Sud u Argeşu

Elena Cristina LUNGU, Građanski odjel, Sud u Vâlcei

Žalbeni sud u Ploieștiu

Andra Corina BOTEZ, predsjednica

Adriana Maria RADU, Građanski odjel I.

Aida Liliana STAN, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, Građanski odjel I.

Daniela MITREA MUNTEA, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Žalbeni sud u Târgu Mureșu

Andreea CIUCĂ, Građanski odjel II. za upravne i porezne sporove

Loredana BERINDEAN, predsjednica Građanskog odjela I., Okružni sud u Târgu Mureșu

Žalbeni sud u Temišvaru

Cristian PUP, Građanski odjel I.

Ștefan LUCACIUC, Građanski odjel II.

Florin MOŢIU, Građanski odjel II.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima

Ministarstvo pravosuđa

Viviana ONACA, direktorica, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Ioana BURDUF (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima koji obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje i koji djeluju kao tajništvo mreže

Camelia TOBĂ (pravna stručnjakinja u svojstvu sutkinje ili tužiteljice), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Flavius George PĂNCESCU (pravni stručnjak u svojstvu suca ili tužitelja), Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – jedan predstavnik kojeg su imenovali predsjednici nacionalnih saveza javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i Odvjetničke komore u Rumunjskoj

Octavian ROGOJANU, javni bilježnik (notar public), tajnik Vijeća rumunjskog nacionalnog saveza javnih bilježnika

Constantin Adrian STOICA, sudski izvršitelj, Rumunjski nacionalni savez sudskih izvršitelja (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvjetnik, Rumunjska odvjetnička komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Posljednji put ažurirano: 15/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Slovenija

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN) djeluje u Sloveniji preko tri kontaktne točke i 16 članova mreže.

Kontaktne su točke zaposlenici Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije. Na taj se način rad kontaktnih točaka usklađuje i koordinira svakodnevno.

Okružni sudovi, kojih je u Republici Sloveniji 11, ovlašteni su za pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. U tom je kontekstu Slovenija u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (d) Odluke Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, imenovala jednog predstavnika sa svakog okružnog suda za člana EJN-a. Osim toga, Slovenija je imenovala dva specijalizirana člana mreže (suca) koji su nadležni za pitanja pravosudne suradnje u obiteljskim stvarima, od kojih je jedan zaposlenik okružnog suda, a drugi Ministarstva pravosuđa.

Izmjenom Odluke Vijeća o uspostavi EJN-a 2009. omogućena je suradnja s drugim pravosudnim profesijama unutar EJN-a. Javnobilježnička komora Slovenije (Notarska zbornica Republike Slovenije), Odvjetnička komora Republike Slovenije (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) i Komora sudskih izvršitelja Slovenije (Zbornica izvršiteljev Slovenije) također su članovi mreže od 2011.

Sudjelovanje sudaca i drugih pravnih struka u EJN-u važno je za postizanje ciljeva EJN-a jer osigurava izravnu suradnju između sudaca i drugih pravosudnih struka, što je važno za lakše odlučivanje u određenim predmetima na sudu.

Kontaktne točke i članovi EJN-a međusobno komuniciraju često i prema potrebi e-poštom, telefonom i osobno te se sastaju na godišnjim sastancima na nacionalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Slovačka

Mreža se sastoji od:

 1. Glavnih kontaktnih točaka, a to su dva predstavnika Ministarstva pravosuđa Republike Slovačke (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) iz Odjela za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) Sektora za međunarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva). Svi zahtjevi EJN-a šalju se preko glavnih kontaktnih točaka.
 2. Sudske kontaktne točke: jedan sudac ili viši sudski izvršitelj za svaki okružni sud (okresný súd) i regionalni sud (krajský súd) i Vrhovni sud (Najvyšší súd).
 3. Kontaktne točke iz strukovnih organizacija.
 4. Dvije kontaktne točke iz Centra za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladeži (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Suca za vezu za obiteljsko pravo.
Posljednji put ažurirano: 26/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Finska

Kontaktne točke u Finskoj

Kontaktne točke u Finskoj dva su imenovana službenika koji rade u Odjelu za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa. Kontaktna točka pripada odjelu koji je središnje tijelo za više uredbi Europske unije i međunarodnih sporazuma u području građanskog i kaznenog prava. Osim umrežavanja, kontaktne točke obavljaju zadatke središnjeg tijela i surađuju u području građanskog prava.

Kontaktna točka ima zasebnu adresu e-pošte za sudove i druga pravna i upravna tijela uključena u pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima koja zahtijevaju praktičnu pomoć pri rješavanju problema u vezi s prekograničnim predmetima.

Kontaktna točka aktivno surađuje s nacionalnim pravosudnim tijelima, odvjetnicima i drugim pravnim stručnjacima. Zadaci kontaktne točke obuhvaćaju širenje informacija o pravnim odredbama građanskog i trgovačkog prava EU-a i njihovoj primjeni u praksi te organiziranje osposobljavanja o povezanim pitanjima. Kontaktna točka također pomaže državnim pravosudnim tijelima pri rješavanju problema povezanih s prekograničnim zahtjevima za pomoć te je aktivno uključena u relevantne mreže i radne skupine.

Finska odvjetnička komora imenovana je članicom mreže na temelju članka 2. stavka 1. točke (e) osnivačke odluke.

Osim kontaktne točke i finske odvjetničke komore, u radu mreže sudjeluju i članovi finske građanskopravne mreže.

Finska nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta

Godine 2016. u Finskoj je uspostavljena nacionalna mreža prekograničnih građanskopravnih predmeta.

Rad nacionalne mreže obuhvaća razmjenu znanja i osiguravanje protoka informacija o građanskom pravu EU-a i povezanih izvora informacija između europske građanskopravne mreže te finskih pravosudnih tijela i drugih pravnih stručnjaka.

Predstavnici lokalnih sudova, žalbenih sudova, izvršnih tijela, tijela za pravnu pomoć, finske odvjetničke komore i ministarstva pravosuđa imenovani su članovima nacionalne mreže. Rad mreže koordinira kontaktna točka mreže u Finskoj.

Nacionalna mreža sastaje se dvaput godišnje. Predstavnici nacionalne mreže sudjeluju i u sastancima i radu europske građanskopravne mreže.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Švedska

Švedska je osobu koja je zaposlena u Odjelu za postupovno pravo i sudska pitanja pri Ministarstvu pravosuđa imenovala kao kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, a osobu koja je zaposlena u Odjelu za kaznenu politiku pri Ministarstvu pravosuđa kao kontaktnu točku za portal e-pravosuđe.

Švedske članove mreže čine Švedska nacionalna sudska uprava, Švedska odvjetnička komora, švedska služba za izvršenje, švedski zavod za socijalno osiguranje, tijelo za obiteljsko pravo i roditeljsku podršku te švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela, kao i dva središnja tijela (Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa i Odjel za konzularne poslove i građansko pravo pri Ministarstvu vanjskih poslova).

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Engleska i Wales

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka za Englesku i Wales djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa u Londonu. U radu kontaktnoj točki pomaže član osoblja, a može se obratiti i nizu drugih kolega pri izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s drugim zadacima.

Rad Europske pravosudne mreže u Engleskoj i Walesu

U Engleskoj i Walesu ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike kojima se kontaktna točka može obratiti u svrhu odgovaranja na upite.

Uspostavljena je i mreža kontakata u drugim relevantnim ministarstvima kojima se kontaktna točka može obratiti za savjet ili odgovore na upite koji su u nadležnosti tog ministarstva. Kontaktna točka blisko surađuje i s drugim pridruženim članovima Mreže za Englesku i Wales, među ostalim s nizom sudaca koji su specijalizirani za određena područja prava ili koji su zaduženi za međunarodnu suradnju, a posebno sa predsjedavajućim sucem Ureda za međunarodno obiteljsko pravo i predsjedavajućim sucem odjela Visokog suda koji je odgovoran za uredbe o dostavi pismena i izvođenju dokaza.

Sa svim proširenim članovima Mreže i neformalne mreže uspostavljene na razini ministarstava može se stupiti u kontakt e-poštom. Zaposlenici Ministarstva pravosuđa i Sudske službe Njezina Veličanstva imaju pristup intranetu, putem kojeg mogu razmjenjivati informacije povezane s Mrežom i stupati u kontakt sa sucima e-poštom. Informacije o Mreži dostupne su i na intranetskoj mreži pravosudnog sustava za Englesku i Wales.

Kontaktna točka osigurava savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu i pravosuđe prije relevantnih sastanaka Mreže te je odgovorna za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Kontaktna točka sudjeluje u Odboru za međunarodno obiteljsko pravo, koji se sastoji od viših sudaca u području obiteljskog prava, odvjetnika, akademika i relevantnih središnjih tijela za Englesku i Wales. Odbor se sastaje svaka tri mjeseca i, među ostalim, razmjenjuje informacije o nedavno donesenom zakonodavstvu EU-a i aktivnostima Mreže. Kontaktna točka prisustvuje i sastancima savjetodavnog odbora lorda kancelara za međunarodno privatno pravo. Odbor se sastoji od viših sudaca i akademika te pruža savjete Ministarstvu pravosuđa o prijedlozima EU-a u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima.

Kontaktna točka redovito održava kontakte s odvjetničkim komorama Engleske i Walesa (Bar Council i Law Society), tj. tijelima koja predstavljaju odvjetnike višeg i nižeg ranga (barristers odnosno solicitors), te predstavnikom Ujedinjene Kraljevine u okviru Mreže europskih potrošačkih centara koji je odgovoran za sve jurisdikcije Ujedinjene Kraljevine. Dosad su se održavali i sastanci s kontaktima mreže SOLVIT u Ujedinjenoj Kraljevini.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Engleskoj i Walesu. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica, uključujući, kako je prethodno navedeno, intranetsku mrežu pravosudnog sustava. Međutim, kontaktna točka dosad je surađivala s drugim osobama i službama na osiguravanju različitih izvora informacija, među ostalim na internetskim stranicama Sudske službe Njezina Veličanstva, i smjernica za građane o tome kako pokrenuti prekogranične sporove ili odgovoriti na prekogranične tužbe, posebno kad je riječ o europskom nalogu za izvršenje, europskom platnom nalogu i uredbama o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Kontaktna točka surađivala je i s Mrežom europskih potrošačkih centara u Ujedinjenoj Kraljevini, koja je izradila vodič kroz Uredbu o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 02/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Sjeverna Irska

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa Sjeverne Irske. Rad kontaktne točke ne svodi se samo na pitanja povezana s Mrežom. Ona se može obratiti i nizu kolega nadležnih za konkretno područje i politiku te zatražiti pomoć u izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s nizom drugih zadataka.

Rad Europske pravosudne mreže u Sjevernoj Irskoj

U Sjevernoj Irskoj ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike. Kontaktna točka uspostavila je i niz kontakata u drugim relevantnim ministarstvima, kojima se može obratiti za odgovore na upite koji nisu u nadležnosti ministarstva kontaktne točke. Budući da je Sjeverna Irska mala jurisdikcija, kontaktna točka ima uhodanu mrežu internih kontakata koji joj mogu pomoći u odgovaranju na većinu zaprimljenih upita i zahtjeva za informacije.

Najdjelotvorniji način zaprimanja zahtjeva i prenošenja informacija jest putem e-pošte. Na taj se način omogućuje brzo i potpuno prosljeđivanje poruka, posebno vanjskim kontaktima, čime se osigurava da relevantno osoblje ima potrebne informacije kako bi moglo pomoći kontaktnoj točki u odgovaranju na upite.

Kontaktna točka osigurava da se pri odgovaranju na zaprimljene upite te prije relevantnih sastanaka Mreže provodi savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu ili pravosuđe. Ona je odgovorna i za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Sjevernoj Irskoj. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica. Sve se više upućuje na portal e-pravosuđe. Kontaktna točka surađivala je s drugim osobama i službama koje osiguravaju izvore informacija, uključujući Sudsku službu Sjeverne Irske (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), čije javne internetske stranice sadržavaju informacije o radu Mreže (npr. informacije o izvršenju stranih presuda, europskom postupku za sporove male vrijednosti i europskom platnom nalogu itd.). Na internetskim stranicama Vlade Sjeverne Irske (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nidirect.gov.uk) isto se tako mogu pronaći informacije o europskom postupku za sporove male vrijednosti.

Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

O mreži - Škotska

Kontaktne točke

Postoji po jedna kontaktna točka za svaku od četiriju pravnih jurisdikcija Ujedinjene Kraljevine. Budući da su jurisdikcije odvojene, nema preklapanja u radu tih kontaktnih točaka od kojih svaka ima isključivu odgovornost za Mrežu u svojoj jurisdikciji. Upite koji se rješavaju u okviru Europske pravosudne mreže trebalo bi uputiti odgovarajućoj kontaktnoj točki odgovornoj za predmetnu jurisdikciju.

Kontaktna točka za Škotsku djeluje pri europskom uredu škotske vlade u Bruxellesu. Može se obratiti nizu kolega pri izvršavanju zadataka u okviru Mreže. Zadaci koji se izvršavaju u okviru Mreže kombiniraju se s drugim zadacima.

Rad Europske pravosudne mreže u Škotskoj

U Škotskoj ne postoji službena nacionalna mreža. Međutim, u okviru Ministarstva pravosuđa uspostavljena je mreža stručnjaka za određena područja politike. Njima se kontaktna točka može obratiti u svrhu odgovaranja na određene upite.

Uspostavljena je i mreža kontakata u drugim ustrojstvenim jedinicama škotske vlade. Njima se kontaktna točka može obratiti za savjet ili odgovore na upite povezane s njihovim radom. Kontaktna točka prema potrebi surađuje i s osobama i službama koje nisu povezane s vladom. Neki su od primjera odvjetničke komore Škotske (Law Society i Faculty of Advocates), tj. tijela koja predstavljaju odvjetnike nižeg i višeg ranga (solicitors odnosno advocates). Kontaktna točka uspostavila je i veze s predstavničkim tijelom sudskih izvršitelja, Udruženjem izvršitelja Vrhovnog građanskog suda i izvršitelja grofovijskog suda (Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers – SMASO).

Informacijama se najčešće pristupa e-poštom te se one na taj način najčešće i razmjenjuju. Kontaktna točka sudjelovala je i na sastancima uživo.

Kontaktna točka osigurava savjetovanje s odgovarajućim stručnjacima za politiku, upravu i druga područja prije relevantnih sastanaka Mreže. Ona je odgovorna i za to da se bilješke sa sastanaka i važne točke djelovanja na odgovarajući način distribuiraju.

Pružanje informacija

Na nacionalnoj razini ne postoje internetske stranice Europske pravosudne mreže u Škotskoj. Informacije se pružaju putem drugih postojećih internetskih stranica. Sve se više upućuje na portal e-pravosuđe. Kontaktna točka surađivala je i s drugim osobama i službama koje osiguravaju izvore informacija, uključujući Škotsku sudsku službu (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS). Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama SCTS-a pružaju se smjernice za građane o prekograničnim sporovima, posebno o onima u kojima je riječ o europskom nalogu za izvršenje, europskom platnom nalogu i uredbama o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Radi se na informiranju građana o Europskoj pravosudnoj mreži na portalu e-pravosuđe, na relevantnim sastancima i konferencijama te u relevantnim publikacijama.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.