O mreži

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mreža lokalnih korespondenata za međunarodnu pravnu pomoć (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) osnovana je 2001. u skladu s Rješenjem ministra pravosuđa na temelju modela Europske pravosudne mreže. Na temelju dvaju rješenja ministra pravosuđa mreža je u ožujku 2004. reorganizirana u dvije specijalizirane mreže: Rumunjsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži i Rumunjsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) koja je jednaka Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima. Dvije su mreže zatim postupno reorganizirane 2005., 2007., 2010. i 2014. nakon izmjena mjerodavnog zakonodavstva Europske unije i promjena osoblja u nacionalnom pravosudnom sustavu.

Zadnje je ažuriranje uvedeno Rješenjem br. 1929/C ministra pravosuđa od 29. svibnja 2014. u skladu s Odlukom br. 568/2009/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. Rješenje je pripremljeno u skladu s Rješenjem Vlade br. 123/2007 o određenim mjerama za jačanje pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, odobreno s izmjenama Zakonom br. 85/2008.

Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima odgovara Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini.

Rumunjska je odredila dvije kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima u okviru su Ministarstva pravosuđa. To osigurava ispunjavanje dužnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s člankom 6. Rumunjska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima sastavljena je od jednog suca iz Građanskog odjela I. i jednog suca iz Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru Visokog kasacijskog suda (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), jednog suca iz Građanskog odjela I. i Građanskog odjela II. (prethodno Trgovački odjel) u okviru žalbenih sudova, jednog suca sa svakog specijaliziranog suda/odjela za maloljetnike i obiteljsko-pravne predmete koji je specijaliziran u građanskim stvarima koje se odnose na međunarodne otmice djece i dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela, službenika iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju koji također obavljaju dužnosti Ministarstva pravosuđa kao središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i jednog imenovanog predstavnik iz strukovnih udruga javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i odvjetnika u Rumunjskoj. Nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima punopravni su članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Suci koji su članovi Rumunjske pravosudne mreže imenovani su odlukom Višeg sudskog vijeća (Consiliul Superior al Magistraturii).

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju u okviru Ministarstva pravosuđa organizirala je od 2001. velik broj seminara i radnih sastanaka za članove mreža koristeći se vlastitim sredstvima (proračun Ministarstva pravosuđa). Takva su događanja od 2007. organizirana u okviru više od 15 europskih programa koje je financirala Europska komisija. Nadalje, predstavnici Rumunjske pravosudne mreže redovito sudjeluju na sastancima Europske pravosudne mreže.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima navedeni su u popisu u Prilogu Rješenju br. 1929/C od 29. svibnja 2014. Prilog je sastavni dio Rješenja.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – suci

Visoki kasacijski sud

Iulia Cristina TARCEA, zamjenica predsjednika Suda

Romanița VRÂNCEANU, Građanski odjel I.

Roxana POPA, delegirana predsjednica, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Alba Iuliji

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Građanski odjel I. (zamjenica predsjednika žalbenog suda)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Bacăuu

Liliana CIOBANU, Građanski odjel I.

Loredana ALBESCU, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Braşovu

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Građanski odjel

Anca PÎRVULESCU, Građanski odjel

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Građanski odjel

Sud za maloljetnike i obiteljsko-pravne predmete u Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Žalbeni sud u Bukureštu

Antonela BRĂTUIANU, Građanski odjel IV.

Ştefan CMECIU, Građanski odjel V.

Dumitru VĂDUVA, Građanski odjel VI.

Maria CEAUŞESCU, Odjel VII. za predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje

Bogdan CRISTEA, Odjel VIII. za upravne i porezne sporove

Sud u Bukureštu

Andreea Florina MATEESCU, Građanski odjel V. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Anca Magda VOICULESCU, Građanski odjel IV. (sutkinja za vezu u Međunarodnoj Haškoj mreži za Hašku Konvenciju iz 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece)

Constantin-Marino MARIN, predsjednik, Kazneni odjel I., Komisija za dodjelu odštete žrtvama kaznenih djela – Sud u Bukureštu

Žalbeni sud u Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, potpredsjednica

Liviu UNGUR, potpredsjednik, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Constanţi

Daniela PETROVICI, Građanski odjel I.

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Craiovi

Mihaela COTORA, predsjednica

Lotus Gherghină, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Galaţiu

Simona Claudia BACŞIN, Građanski odjel I.

Valentina VRABIE, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Iaşiu

Claudia Antoanela SUSANU, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Oradei

Marcela FILIMON, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Piteştiu

Corina PINCU IFRIM, Građanski odjel I.

Raluca TRANDAFIR, Građanski odjel I.

Corina Georgeta NUŢĂ, Građanski odjel II. za predmete koji se odnose na upravne i porezne sporove

Sud u Argeşu

Andreea Monica PRUNARU, Građanski odjel, potpredsjednica

Sud u Vâlcei

Petre DINESCU, Građanski odjel I.

Žalbeni sud u Ploieştiu

Adriana Maria RADU, Građanski odjel I.

Elisabeta GHERASIM, predsjednica Građanskog odjela II.

Florentina DINU, Građanski odjel II.

Valentina GHEORGHE, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, Građanski odjel I.

Daniela MITREA MUNTEA, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, Građanski odjel II.

Žalbeni sud u Temišvaru

Cristian PUP, Građanski odjel I.

Florin MOŢIU, Građanski odjel II.

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – nacionalne kontaktne točke za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima

Ministarstvo pravosuđa

Viviana ONACA, direktorica, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Ioana BURDUF, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima iz Uprave za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju Ministarstva pravosuđa – središnjeg tijela u području međunarodne pravosudne suradnje

Dorina DOMINTEANU, voditeljica skupine

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Članovi Rumunjske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima – jedan predstavnik kojeg su imenovali predsjednici Državnih sindikata javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i Odvjetničke komore u Rumunjskoj

Octavian ROGOJANU, javni bilježnik, tajnik Vijeća rumunjskih državnih sindikata javnih bilježnika

Bogdan DUMITRACHE, sudski izvršitelj

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvjetnik

Posljednji put ažurirano: 01/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.