O mreži

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktna točka

Portugal je odredio jednu kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna je točka sudac kojeg imenuje Vrhovno sudačko vijeće (Conselho Superior da Magistratura) na temelju natječaja.

Nacionalna mreža

Nacionalna mreža sastavljena je od: središnjih tijela u skladu s pravnim instrumentima EU-a i ostalim međunarodnim pravnim instrumentima u kojima Portugal sudjeluje ili u skladu s nacionalnim pravnim odredbama u području pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima; upravnih tijela nadležnih za područje pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i profesionalnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji izravno sudjeluju u izvršenju međunarodnih instrumenata i instrumenata EU-a povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Nacionalna mreža nema suce za vezu niti raspolaže stručnjacima.

Nacionalni članovi mreže

Nacionalna mreža, uz kontaktnu točku, uključuje dvanaest članova:

 • Glavnu upravu za politiku pravosuđa (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Glavnu upravu za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)
 • Glavnu upravu za rehabilitaciju i zatvorske službe (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Zavod za matične i javnobilježničke urede (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Vijeće mirovnih sudaca (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zavod za socijalno osiguranje (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • suca iz Međunarodne haške sudačke mreže
 • Odvjetničku komoru (Ordem dos Advogados)
 • Komoru pravnih savjetnika i izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Javnobilježničku komoru (Ordem dos Notários).

Središnja tijela

Među prethodno navedenim članovima središnja su tijela ili subjekti nadležni za obavljanje određenih zadataka predviđenih pravom EU-a sljedeći:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008.
 • Uredba (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2000.
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.
 • Haška konvencija iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja
 • Konvencija iz New Yorka o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu iz 1956.

Glavna uprava za rehabilitaciju i zatvorske službe – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003.
 • Haška konvencija iz 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece
 • Haška konvencija iz 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

Zavod za matične i javnobilježničke urede – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012.

Zavod za socijalno osiguranje – Ministarstvo solidarnosti i socijalnog osiguranja (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela – Ministarstvo pravosuđa

 • Direktiva 2004/80/EZ od 29. travnja 2004.

Ured glavnog tužitelja

 • Haška konvencija iz 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba

Koordinacija nacionalne mreže u nehijerarhijskoj strukturi

U Portugalu nacionalna mreža ima nehijerarhijsku strukturu. Koordinacija, koju osigurava kontaktna točka, temelji se na dobrovoljnoj suradnji nacionalnih članova. Nacionalni članovi redovito sudjeluju u tromjesečnim sastancima koje organizira kontaktna točka. Kad god je zbog primjene prava EU-a potrebno izmijeniti nacionalni sustav organiziraju se sastanci na kojima mogu sudjelovati uključeni nacionalni članovi.

Mreža ne raspolaže stručnjacima. Ako je za određeno pitanje potrebno mišljenje stručnjaka, kontaktna točka traži dobrovoljnu i neformalnu suradnju odgovarajućeg nacionalnog tijela. Kontaktna točka redovito potiče sve nacionalne članove na suradnju u područjima njihove nadležnosti i odgovornosti u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici