Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

O mreži

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kontaktna točka

Portugal je odredio jednu kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktna je točka sudac kojeg imenuje Vrhovno sudačko vijeće (Conselho Superior da Magistratura) na temelju natječaja.

Nacionalna mreža

Nacionalna mreža sastavljena je od: središnjih tijela u skladu s pravnim instrumentima EU-a i ostalim međunarodnim pravnim instrumentima u kojima Portugal sudjeluje ili u skladu s nacionalnim pravnim odredbama u području pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima; upravnih tijela nadležnih za područje pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i profesionalnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji izravno sudjeluju u izvršenju međunarodnih instrumenata i instrumenata EU-a povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima.

Nacionalna mreža nema suce za vezu niti raspolaže stručnjacima.

Nacionalni članovi mreže

Nacionalna mreža, uz kontaktnu točku, uključuje jedanaest članova:

 • Glavnu upravu za politiku pravosuđa (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Glavnu upravu za pravosuđe (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Glavnu upravu za zatvorski sustav i reintegraciju (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Zavod za matična i javnobilježnička pitanja (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Vijeće mirovnih sudaca (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Zavod za socijalno osiguranje (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Povjerenstvo za zaštitu žrtava zločina (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Odvjetničku komoru (Ordem dos Advogados)
 • Komoru pravnih savjetnika i izvršitelja (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Javnobilježničku komoru (Ordem dos Advogados).

Središnja tijela

Od prethodno navedenih članova sljedeći su središnja tijela:

Glavna uprava za pravosuđe – Ministarstvo pravosuđa (Ministério da Justiça)

 • Uredba (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008.
 • Uredba (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2000.
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.
 • Haška konvencija iz 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Haška konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 1970.
 • Haška konvencija o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja iz 2007.
 • Konvencija iz New Yorka o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu iz 1956.

Glavna uprava za zatvorski sustav i reintegraciju – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003.
 • Haška konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
 • Haška konvencija o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece iz 1996.

Zavod za matična i javnobilježnička pitanja – Ministarstvo pravosuđa

 • Uredba (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012.

Zavod za socijalno osiguranje – Ministarstvo solidarnosti i socijalnog osiguranja (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiva 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Povjerenstvo za zaštitu žrtava – Ministarstvo pravosuđa

 • Direktiva 2004/80/EZ od 29. travnja 2004.

Koordinacija nacionalne mreže u decentraliziranoj strukturi

U Portugalu nacionalna mreža ima decentraliziranu strukturu. Koordinacija, koju osigurava kontaktna točka, temelji se na dobrovoljnoj suradnji nacionalnih članova. Nacionalni članovi redovito sudjeluju u tromjesečnim sastancima koje organizira kontaktna točka. Ako je potrebno pojasniti ili riješiti određeno pitanje, organiziraju se sastanci s odgovarajućim nacionalnim članovima.

Mreža ne raspolaže stručnjacima. Ako je za određeno pitanje potrebno mišljenje stručnjaka, kontaktna točka traži dobrovoljnu i neformalnu suradnju odgovarajućeg nacionalnog tijela. Kontaktna točka redovito potiče sve nacionalne članove na suradnju u područjima njihove nadležnosti i odgovornosti u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 12/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici