Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

2001. aastal loodi justiitsministri määruse kohaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku mudelil põhinev rahvusvahelise õigusabi kohalike korrespondentide võrgustik (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale). 2004. aasta märtsis korraldati võrgustik justiitsministri kahe määruse kohaselt ümber kaheks erivõrgustikuks: Rumeenia kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), mis on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vaste, ning Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikuks (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), mis on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku vaste. Seejärel korraldati need kaks võrgustikku pärast asjaomaste ELi õigusaktide ja riikliku kohtusüsteemi personali muutmist 2005., 2007., 2010. ja 2014. aastal järgemööda ümber.

Viimati ajakohastati neid justiitsministri 29. mai 2014. aasta määruse nr 1929/C alusel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ. Määrus koostati vastavalt valitsuse määrusele nr 123/2007 teatavate meetmete kohta õigusalase koostöö tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis kiideti heaks koos muudatustega seaduse nr 85/2008 teel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustik on Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riigi tasandi vaste.

Rumeenia on määranud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kaks riiklikku kontaktisikut. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku kontaktisikud on justiitsministeeriumi töötajad. Sellega tagatakse Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku ülesannete täitmine.

Kooskõlas artikliga 6 kuuluvad Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustikku üks kõrgema kassatsioonikohtu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) I osakonna (tsiviilasjad) kohtunik ja üks II osakonna (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad) kohtunik, üks kohtunik apellatsioonikohtute igast I osakonnast (tsiviilasjad) ja II osakonnast (tsiviilasjad, varem kaubandusasjad), üks kohtunik iga erikohtu / alaealiste ja perekonnaasjade osakonnast, kes on spetsialiseerunud rahvusvahelise lapserööviga seotud tsiviilasjadele ning kuriteoohvritele hüvitise väljamõistmisele, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraadi ametnikud, kes täidavad ka justiitsministeeriumi kui tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonna keskasutuse ülesandeid, ning üks määratud esindaja igast Rumeenia notarite, kohtutäiturite ja advokaatide kutseühingust. Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku täisliikmed.

Kohtunikud, kes on Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed, määrati kõrgema justiitsnõukogu (Consiliul Superior al Magistraturii) otsusega.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat on alates 2001. aastast korraldanud oma rahalisi vahendeid (justiitsministeeriumi eelarve) kasutades arvukalt võrgustiku liikmete seminare ja töökoosolekuid. Alates 2007. aastast on selliseid üritusi korraldatud eelkõige Euroopa Komisjoni rahastatud rohkem kui 15 Euroopa programmi raames. Peale selle osalevad Rumeenia õigusalase koostöö võrgustiku esindajad korrapäraselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed on loetletud 29. mai 2014. aasta määruse nr 1929/C lisas. Lisa on määruse lahutamatu osa.

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – kohtunikud

Kõrgem kassatsioonikohus

Iulia Cristina TARCEA, aseesimees

Romanița VRÂNCEANU, I osakond – tsiviilasjad

Roxana POPA, delegeeritud esimees, II osakond – tsiviilasjad

Alba Iulia apellatsioonikohus

Cristina Gheorghina NICOARĂ, I osakond – tsiviilasjad (apellatsioonikohtu aseesimees)

Olimpia Maria STÂNGĂ, II osakond – tsiviilasjad

Bacău apellatsioonikohus

Liliana CIOBANU, I osakond – tsiviilasjad

Loredana ALBESCU, II osakond – tsiviilasjad

Braşovi apellatsioonikohus

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, tsiviilasjade osakond

Anca PÎRVULESCU, tsiviilasjade osakond

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, tsiviilasjade osakond

Braşovi alaealiste ja perekonnaasjade kohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Bukaresti apellatsioonikohus

Antonela BRĂTUIANU, IV osakond – tsiviilasjad

Ştefan CMECIU, V osakond – tsiviilasjad

Dumitru VĂDUVA, VI osakond – tsiviilasjad

Maria CEAUŞESCU, VII osakond – töö- ja sotsiaalkindlustusvaidlustega seotud kohtuasjad

Bogdan CRISTEA, VIII osakond – haldus- ja maksuvaidlustega seotud kohtuasjad

Bukaresti kohus

Andreea Florina MATEESCU, V osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Anca Magda VOICULESCU, IV osakond – tsiviilasjad (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni Haagi rahvusvahelise võrgustiku sidekohtunik)

Constantin-Marino MARIN, esimees, I osakond – kriminaalasjad, kuriteoohvritele hüvitiste määramise komisjon – Bukaresti kohus

Cluj apellatsioonikohus

Denisa-Livia BĂLDEAN, aseesimees

Liviu UNGUR, aseesimees, II osakond – tsiviilasjad

Constanţa apellatsioonikohus

Daniela PETROVICI, I osakond – tsiviilasjad

Iuliana Mihaela ȘERBAN, II osakond – tsiviilasjad

Craiova apellatsioonikohus

Mihaela COTORA, esimees

Lotus Gherghină, II osakond – tsiviilasjad

Galaţi apellatsioonikohus

Simona Claudia BACŞIN, I osakond – tsiviilasjad

Valentina VRABIE, II osakond – tsiviilasjad

Iaşi apellatsioonikohus

Claudia Antoanela SUSANU, I osakond – tsiviilasjad

Oradea apellatsioonikohus

Marcela FILIMON, II osakond – tsiviilasjad

Piteşti apellatsioonikohus

Corina PINCU IFRIM, I osakond – tsiviilasjad

Raluca TRANDAFIR, I osakond – tsiviilasjad

Corina Georgeta NUŢĂ, II osakond – haldus- ja maksuvaidlustega seotud tsiviilasjad

Argeşi kohus

Andreea Monica PRUNARU, tsiviilasjade osakond, aseesimees

Vâlcea kohus

Petre DINESCU, I osakond – tsiviilasjad

Ploieşti apellatsioonikohus

Adriana Maria RADU, I osakond – tsiviilasjad

Elisabeta GHERASIM, II osakonna esimees – tsiviilasjad

Florentina DINU, II osakond – tsiviilasjad

Valentina GHEORGHE, II osakond – tsiviilasjad

Suceava apellatsioonikohus

Ştefania Fulga ANTON, I osakond – tsiviilasjad

Daniela MITREA MUNTEA, II osakond – tsiviilasjad

Târgu Mureşi apellatsioonikohus

Andreea CIUCĂ, II osakond – tsiviilasjad

Timişoara apellatsioonikohus

Cristian PUP, I osakond – tsiviilasjad

Florin MOŢIU, II osakond – tsiviilasjad

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kontaktisikud

Justiitsministeerium

Viviana ONACA, direktor, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Ioana BURDUF, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed – justiitsministeeriumi kui rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonna keskasutuse rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö peadirektoraadi töötajad

Dorina DOMINTEANU, üksuse juhataja

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Rumeenia tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku liikmed –Rumeenia riikliku notarite liidu, kohtutäiturite liidu ja advokatuuri esimehe määratud esindaja

Octavian ROGOJANU, notar, Rumeenia riikliku notarite liidu nõukogu sekretär

Bogdan DUMITRACHE, kohtutäitur

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokaat

Viimati uuendatud: 01/02/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta