Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Portugal
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisik

Portugal on nimetanud Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku tsiviilasjade kontaktisiku. Kontaktisikuks on kohtunik, kelle nimetab konkursi tulemusel ametisse kohtunike ülemkogu (Conselho Superior da Magistratura).

Riiklik võrgustik

Riiklik võrgustik koosneb keskasutustest kooskõlas ELi õigusaktidega, muude rahvusvaheliste õigusaktidega, millega Portugal on ühinenud, või tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate riiklike õigusnormidega; haldusasutustest, kellel on kohustused tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, ning kutseliitudest, mis esindavad otseselt tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate rahvusvaheliste ja ELi õigusaktide täitmise tagamises osalevaid õigusala töötajaid.

Riiklikku võrgustikku ei kuulu sidekohtunikud ega eksperdid.

Võrgustiku riiklikud liikmed

Peale kontaktisiku kuulub võrgustiku riiklikku struktuuri üksteist liiget:

 • õiguspoliitika peadirektoraat (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • õigusemõistmise peadirektoraat (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • vanglateenistuste ja taasintegreerimise peadirektoraat (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • registri- ja notariaalasjade amet (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • kohtute finantshalduse ja -taristu amet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • rahukohtunike nõukogu (Conselho dos Julgados de Paz),
 • sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • ohvrite kaitse komisjon (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • advokatuur (Ordem dos Advogados),
 • nõuandeadvokaatide ja täitevametnike ühendus (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • notarite ühendus (Ordem dos Advogados).

Keskasutused

Eespool nimetatud liikmetest on keskasutused järgmised:

õigusemõistmise peadirektoraat – justiitsministeerium (Ministério da Justiça)

 • 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009
 • 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007
 • 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001
 • Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise 1965. aasta Haagi konventsioon
 • Tsiviil- või kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise 1970. aasta Haagi konventsioon
 • Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 2007. aasta Haagi konventsioon
 • Välisriigist ülalpidamise taotlemise 1956. aasta New Yorgi konventsioon

Vanglateenistuste ja taasintegreerimise peadirektoraat – justiitsministeerium

 • 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003
 • Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 1980. aasta Haagi konventsioon
 • Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitlev 1996. aasta Haagi konventsioon

Registri- ja notariaalasjade amet – justiitsministeerium

 • 4. juuli 2012. aasta määrus (EÜ) nr 650/2012

Sotsiaalkindlustusamet – solidaarsuse ja sotsiaalkindlustuse ministeerium (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ

Ohvrite kaitse komisjon – justiitsministeerium

 • 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2003/80/EÜ

Riikliku võrgustiku koordineerimine detsentraliseeritud struktuurina

Portugalis on riiklikul võrgustikul detsentraliseeritud struktuur. Koordineerimine, mille tagab kontaktisik, põhineb riiklike liikmete vabatahtlikul koostööl. Riiklikud liikmed osalevad korrapäraselt kontaktisiku poolt kord kvartalis korraldatavatel koosolekutel. Kui tekib vajadus selgitada või lahendada konkreetset küsimust, korraldatakse koosolek asjaomaste riiklike liikmetega.

Võrgustikku ei kuulu eksperdid. Kui probleem eeldab eksperdi arvamust, palub kontaktisik kõige sobivamal riiklikul asutusel teha vabatahtlikku ja mitteametlikku koostööd. Kontaktisik kutsub korrapäraselt kõiki riiklikke liikmeid üles tegema nende konkreetsetes pädevus- ja vastutusvaldkondades tsiviil- ja kaubandusasjades koostööd.

Viimati uuendatud: 12/09/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta