Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Saksamaa föderaalse ülesehituse tõttu on peale Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku föderaalse kontaktpunkti kontaktpunktid ka igal liidumaal. Liidumaade kontaktpunktid asuvad olenevalt iga liidumaa korralduslikust struktuurist kas kõrgeimas piirkondlikus kohtus (Oberlandesgericht) (Baieri, Bremen, Hamburg, Hessen, Alam-Saksi, Nordrhein-Westfalen ja Saksimaa) või liidumaa justiitsministeeriumis (Landesjustizministerium). Kokku tegutseb Saksamaal Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames seega 17 kontaktpunkti. Föderaalne kontaktpunkt vastutab riikliku võrgustiku koordineerimise ning ürituste, näiteks Euroopa õiguspäeva ja Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmete kohtumiste korraldamise eest.

Ülesanded on jaotatud riigisiseselt liidumaade kontaktpunktide ja föderaalse kontaktpunkti vahel. Föderaalne kontaktpunkt vastab kõigile Saksa tsiviil- või kaubandusõigusega ning kohtute korraldusega seotud teabepäringutele. Konkreetset kohtuasja puudutavatele päringutele vastab aga selle liidumaa kontaktpunkt, kus asja arutatakse. Kõik Saksamaa kontaktpunktid on siiski staatuse poolest võrdsed, mis tähendab, et mis tahes päringuga võib pöörduda ükskõik millise kontaktpunkti poole 17st ja erandjuhtudel saab konkreetsete kohtuasjade puhul abistada ka föderaalne kontaktpunkt. Selline ülesannete riigisisene jaotus tagab, et päringuga tegeleb selleks kõige sobivam kontaktpunkt.

Peale kontaktpunktide on Saksamaal viis sidekohtunikku (Verbindungsrichter), kes tegutsevad määrusega (EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus) hõlmatud valdkonnas. Ka nende ülesanded on riigisiseselt liidumaade vahel ära jaotatud. Välispäringuid võib esitada ükskõik kellele viiest sidekohtunikust. Vajaduse korral suunatakse päringu esitaja seejärel viivitamata ülesannete riigisisese jaotuse ning konkreetse juhtumiga seotud keeleoskuse, eripädevuse ja eriteadmiste alusel kõige sobivama sidekohtuniku juurde.

Vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ja mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 2 lõike 1 punktile e nimetas Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmeks föderaalse advokatuuri (Bundesrechtsanwaltskammer), notarite koja (Bundesnotarkammer), föderaalse patendivolinike koja (Patentanwaltskammer), Saksamaa advokaatide ühenduse (Deutscher Anwaltverein), Saksamaa kohtutäiturite liidu (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ja 2014. aastal Saksamaa kohtuametnike liidu (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Saksamaal on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed muu hulgas määruses (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta (dokumentide kättetoimetamise määrus)) ja määruses (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumise määrus)) ette nähtud keskasutused. Need keskasutused ja liidumaade kohtuasutused edastavad kohtutele ajakohast teavet tasuta õigusabi andmise kohta tsiviilasjades. Nad kehtestavad ka lisameetmeid ja toetavad kohtuid dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel välisriigiga seotud kohtuasjades.

Lisateavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta Saksamaal ja kontaktandmete loetelu leiab föderaalse justiitsministeeriumi (Bundesamt für Justiz) veebisaidilt (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Viimati uuendatud: 27/01/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.