Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed Soomes

Soome kontaktisik on määratud ametnik, kes töötab justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitshalduse üksuses. Kontaktisik töötab üksuses, mis tegutseb mitmete tsiviil- ja kriminaalõigusalaste ELi määruste ja rahvusvaheliste kokkulepete keskasutusena. Peale võrgustikutöö on kontaktisiku kohustuseks täita keskasutuse ülesandeid ja teha muud tsiviilõigusalast koostööd. Võrgustiku liikmeks on määratud ka kaks esimese astme kohtu kohtunikku ja Soome advokatuur. Praegu arendatakse välja riikliku võrgustiku tegevust.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Soomes

Kontaktisik teeb aktiivset koostööd riiklike õigusasutuste, advokaatide ja muude õigusala töötajatega. Kontaktisiku ülesandeks on muu hulgas jagada teavet ELi tsiviil- ja kaubandusõiguse normide ja nende praktilise kohaldamise kohta ning neil teemadel nõustada ja koolitada. Kontaktisik abistab ka riiklikke õigusasutusi piiriüleste abitaotlustega seotud probleemide puhul ning osaleb aktiivselt asjaomaste võrgustike ja töörühmade töös.

Kontaktisikul on eraldi e-posti aadress kohtute ja muude õigus- ja haldusasutuste jaoks, kes teevad õigusalast koostööd tsiviil- ja kaubandusasjades, mille puhul vajatakse praktilist abi piiriüleste juhtumitega seotud probleemide lahendamisel.

Teabe jagamine Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

Kõigil kohtutel, õigusabibüroodel, prokuröridel, õiguskaitseasutustel ja justiitsministeeriumi ametnikel on juurdepääs sisevõrgule, mis sisaldab põhjalikku teavet rahvusvahelise abi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades. Sellel veebisaidil on ka teave Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle Soome liikmete kohta ning lingid Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehtedele. Teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle väljaannete kohta edastatakse riiklikele õigusasutustele ja muudele õigusala töötajatele ka e-posti ja kirja teel.

Justiitsministeeriumi avalikul veebisaidil on rubriik, mis sisaldab teavet rahvusvahelise õigusabi eri vormide, asjakohaste õigusaktide ja kokkulepete kohta ning kontaktandmeid ja juhiseid. Veebisaidil on esitatud ka teave õigusalase koostöö võrgustike kohta ning link Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebilehtedele.

Viimati uuendatud: 13/02/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta