Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Austria on föderaalse justiitsministeeriumi (Bundesministerium für Justiz) osakonnas I 9 loonud keskse kontaktpunkti, kes tegeleb võrgustiku kaudu tehtud õigusalaste päringutega, mis on saadud välisriikide kontaktpunktidelt, täidab mitmesuguseid koordineerimise ja korraldamisega seotud ülesandeid ning korraldab ja redigeerib Austriat puudutavate kannete tegemist võrgustiku teabelehtedele, mis avaldatakse Euroopa õiguskeskkonna portaalis.

Lisaks on iga nelja kõrgema piirkonnakohtu (Oberlandesgericht) kohtualluvuse kontaktpunktideks nimetatud kaks kohtunikku (Viini kohtualluvuse puhul kolm). Nad pakuvad piiriülest õigusalast koostööd hõlmavate üksikute asjade puhul (näiteks kui tõendite piiriülesel kogumisel või dokumentide kättetoimetamisel tekib raskusi) välisriigi kontaktpunktidele ja Austria kohtutele abi ja toetust. Sellistel juhtudel peaksid välisriigi kontaktpunktid võtma ühendust asjaomase kohaliku õigusasutuse kontaktpunktiga ja mitte föderaalse justiitsministeeriumi keskse kontaktpunktiga. Viini kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Viini, Alam-Austria ja Burgenlandi provintse, Linzi kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Ülem-Austria ja Salzburgi provintse, Innsbrucki kõrgema piirkonnakohtu kohtualluvus hõlmab Tirooli ja Vorarlbergi provintse ning Grazi kõrgem piirkonnakohus vastutab Steiermarki ja Kärnteni provintside eest.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku Austria kontaktpunktide nimesid ja kontaktandmeid vastavates kõrgemate piirkonnakohtute kohtualluvustes saate vaadata järgmisel lingil: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Eraisikud / menetluste pooled või nende seaduslikud esindajad ei tohi võrgustiku kontaktpunktiga otse ühendust võtta. Nad saavad aga paluda menetlust juhtivalt kohtunikult nende edasisuunamist kontaktpunkti juurde.

Austria advokatuur (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ja Austria notarite koda (Österreichische Notariatskammer) on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku osa alates 1. jaanuarist 2011, kuid vastavalt 28. mai 2001. aasta otsusele Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta (2001/470/EÜ), mida on muudetud 18. juuni 2009. aasta otsusega 568/2009/EÜ, ei ole neil pädevust üksikute asjadega tegeleda.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel: +43/1/535-1275, Faks: +43/1/535-1275-13
E-post: rechtsanwaelte@oerak.at
Keeled: saksa ja inglise

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel: +43/1/4024-5090, Faks: +43/1/406-3475
E-post: kammer@notar.or.at
Keeled: saksa, prantsuse ja inglise

Viimati uuendatud: 18/04/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta