Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

To 2001, με διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το δίκτυο τοπικών ανταποκριτών στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής, με βάση το μοντέλο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου. Τον Μάρτιο του 2004 το εν λόγω δίκτυο αναδιοργανώθηκε με δύο διατάγματα του υπουργού Δικαιοσύνης και χωρίστηκε σε δύο ειδικευμένα δίκτυα: Το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις -αντίστοιχο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου- και το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις -αντίστοιχο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στη συνέχεια, τα δύο αυτά δίκτυα αναδιοργανώθηκαν διαδοχικά το 2005, το 2007, το 2010 και το 2014, σε συνέχεια των τροποποιήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα και των αλλαγών στο προσωπικό του εθνικού δικαστικού συστήματος.

Με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 1929/C/29.05.2014 έγινε η τελευταία επικαιροποίηση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001. Το διάταγμα καταρτίστηκε σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 123/2007 σχετικά με ορισμένα μέτρα για την ενίχυση της δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε με κάποιες τροποποιήσεις με τον νόμο αριθ. 85/2008.

Το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι το αντίστοιχο, σε εθνικό επίπεδο, του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η Ρουμανία έχει ορίσει δύο εθνικά σημεία επαφής με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τα σημεία επαφής με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις βρίσκονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω αυτών εξασφαλίζεται η εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις αποτελείται από έναν δικαστή του πρώτου πολιτικού τμήματος και έναν δικαστή του δεύτερου πολιτικού τμήματος (πρώην εμπορικό) του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου από έναν δικαστή του πρώτου πολιτικού τμήματος και έναν δικαστή του δεύτερου πολιτικού τμήματος (πρώην εμπορικό) των εφετείων από έναν δικαστή του ειδικού δικαστηρίου/τμήμα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, που εξειδικεύεται στις αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών και στη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων στα θύματα ποινικών αδικημάτων από μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, η οποία εκτελεί, επίσης, τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για αστικές και εμπορικές υποθέσεις από έναν εκπρόσωπο καθεμιάς από τις επαγγελματικές ενώσεις συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων της Ρουμανίας. Τα εθνικά σημεία επαφής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι, αυτοδικαίως, μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Οι δικαστές-μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου έχουν οριστεί με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος.

Από το 2001, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει οργανώσει, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, πολυάριθμα σεμινάρια και συσκέψεις με τα μέλη του δικτύου, με δικά του οικονομικά μέσα (από τον προϋπολογισμό του υπουργείου), ενώ από το 2007, ειδικότερα, παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν διοργανωθεί στο πλαίσιο περισσότερων από 15 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή. Επίσης, εκπρόσωποι του ρουμανικού δικαστικού δικτύου συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

Τα μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις αναφέρονται στο παράρτημα του διατάγματος του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 1929/C/29.05.2014. Το εν λόγω παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος.

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, δικαστές

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Iulia Cristina TARCEA, αντιπρόεδρος

Romanița VRÂNCEANU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Roxana POPA, ασκούσα καθήκοντα προέδρου δεύτερου πολιτικού τμήματος

Εφετείο Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, πρώτο πολιτικό τμήμα (αντιπρόεδρος Εφετείου)

Olimpia Maria STÂNGĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Bacău

Liliana CIOBANU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Loredana ALBESCU, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Braşov

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, πολιτικό τμήμα

Anca PÎRVULESCU, πολιτικό τμήμα

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, πολιτικό τμήμα

Δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων Braşov

Andrei IACUBA

Εφετείο Βουκουρεστίου

Antonela BRĂTUIANU, τέταρτο πολιτικό τμήμα

Ştefan CMECIU, πέμπτο πολιτικό τμήμα

Dumitru VĂDUVA, έκτο πολιτικό τμήμα

Maria CEAUŞESCU, έβδομο τμήμα - εργατικές διαφορές και υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης

Bogdan CRISTEA, όγδοο τμήμα - διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου

Andreea Florina MATEESCU, πέμπτο πολιτικό τμήμα (δικαστής-σύνδεσμος με το παγκόσμιο δίκτυο για τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών)

Αnca Magda VOICULESCU, τέταρτο πολιτικό τμήμα (δικαστής-σύνδεσμος με το παγκόσμιο δίκτυο για τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών)

Constantin-Marino MARIN, πρόεδρος, πρώτο ποινικό τμήμα, επιτροπή για τη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων στα θύματα ποινικών αδικημάτων – Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου

Εφετείο Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, αντιπρόεδρος

Liviu UNGUR, αντιπρόεδρος δεύτερου πολιτικού τμήματος

Εφετείο Constanţa

Daniela PETROVICI, πρώτο πολιτικό τμήμα

Iuliana Mihaela ȘERBAN, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Craiova

Mihaela COTORA, πρόεδρος

Lotus Gherghină, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, πρώτο πολιτικό τμήμα

Valentina VRABIE, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Ιασίου

Claudia Antoanela SUSANU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Oradea

Marcela FILIMON, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Piteşti

Corina PINCU IFRIM,  πρώτο πολιτικό τμήμα

Raluca TRANDAFIR, πρώτο πολιτικό τμήμα

Corina Georgeta NUŢĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα – αστικές υποθέσεις με πτυχές φορολογικών και διοικητικών διαφορών

Πρωτοδικείο Argeş

Andreea Monica PRUNARU, πολιτικό τμήμα, αντιπρόεδρος

Πρωτοδικείο Vâlcea

Petre DINESCU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Ploieşti

Adriana Maria RADU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Elisabeta GHERASIM, πρόεδρος του δεύτερου πολιτικού τμήματος

Florentina DINU, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Valentina GHEORGHE, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Suceava

Ştefania Fulga ANTON, πρώτο πολιτικό τμήμα

Daniela MITREA MUNTEA, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Timişoara

Cristian PUP, πρώτο πολιτικό τμήμα

Florin MOŢIU, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικά σημεία επαφής για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Viviana ONACA, διευθύντρια, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Ioana BURDUF, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις από τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης - κεντρική αρχή στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας

Dorina DOMINTEANU, επικεφαλής μονάδας

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις - εκπρόσωποι που έχουν διορίσει οι πρόεδροι των εθνικών ενώσεων συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων

Octavian ROGOJANU, συμβολαιογράφος, γραμματέας, Εθνικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων Ρουμανίας

Bogdan DUMITRACHE, δικαστικός επιμελητής

Costea-Corin C. DĂNESCU, δικηγόρος

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο