Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Γερμανία, λόγω της ομοσπονδιακής δομής του κράτους, υπάρχει, πέραν του ομοσπονδιακού σημείου επαφής του ΕΔΔ, και ένα επονομαζόμενο κρατιδιακό σημείο επαφής σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο. Αναλόγως της οργανωτικής δομής του εκάστοτε κρατιδίου, το εν λόγω κρατιδιακό σημείο επαφής εδρεύει είτε σε εφετείο (Oberlandesgericht) (Βαυαρία, Βρέμη, Αμβούργο, Έση, Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και Σαξονία) είτε στο κρατιδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Landesjustizministerium). Στο πλαίσιο αυτό, στη Γερμανία εργάζονται για το ΕΔΔ συνολικά 17 σημεία επαφής. Το ομοσπονδιακό σημείο επαφής είναι αρμόδιο για τον συντονισμό του εθνικού δικτύου, ενώ διοργανώνει, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή ημέρα δικαιοσύνης και τις συναντήσεις των μελών του γερμανικού δικτύου του ΕΔΔ.

Σε εσωτερικό επίπεδο, τα καθήκοντα του εθνικού δικτύου επιμερίζονται μεταξύ των κρατιδιακών σημείων επαφής και του ομοσπονδιακού σημείου επαφής ως εξής: τα ερωτήματα που αφορούν γενικότερα το γερμανικό αστικό ή εμπορικό δίκαιο ή την οργάνωση των δικαστηρίων απαντώνται από το ομοσπονδιακό σημείο επαφής αντιθέτως, τα ερωτήματα που αφορούν κάποια συγκεκριμένη υπόθεση απαντώνται, κατά κανόνα, από το κρατιδιακό σημείο επαφής στου οποίου το ομόσπονδο κρατίδιο εκκρεμεί η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα γερμανικά σημεία επαφής είναι ισότιμα μεταξύ τους, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ερώτημα μπορεί να αποσταλεί σε οποιοδήποτε από τα 17 γερμανικά σημεία επαφής, καθώς και ότι και το ομοσπονδιακό σημείο επαφής παρέχει, σε κάποιες περιπτώσεις, τη συνδρομή του σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις. Μέσω της περιγραφόμενης παραπάνω εσωτερικής κατανομής καθηκόντων, διασφαλίζεται ότι κάθε ερώτημα απαντάται από το εκάστοτε εγγύτερο στην υπόθεση σημείο επαφής.

Πέραν των σημείων επαφής, στη Γερμανία εργάζονται στον τομέα που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (ο «κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα») συνολικά πέντε δικαστές-σύνδεσμοι, των οποίων οι αρμοδιότητες επίσης επιμερίζονται κατά ομόσπονδα κρατίδια, βάσει εσωτερικής συμφωνίας. Στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων των δικαστών-συνδέσμων, οι τρίτοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω πέντε δικαστές-συνδέσμους. Κατόπιν, εφόσον χρειάζεται, η υπόθεση παραπέμπεται άμεσα στον αρμόδιο δικαστή-σύνδεσμο, λαμβανομένων υπόψη, πέραν της εσωτερικής κατανομής των υποθέσεων, των εκάστοτε αναγκαίων γλωσσικών γνώσεων και ιδιαίτερης εξειδίκευσης, καθώς και της εγγύτητας των επιμέρους δικαστών-συνδέσμων προς την εκάστοτε υπόθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η Γερμανία όρισε ως μέλη του ΕΔΔ τον Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Σύλλογο (Bundesrechtsanwaltskammer), τον Ομοσπονδιακό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (Bundesnotarkammer), τον Σύλλογο Συμβούλων σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Patentanwaltskammer), τη Γερμανική Ένωση Δικηγόρων (Deutscher Anwaltverein), τον Γερμανικό Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) και, από το 2014, τον Σύλλογο Γερμανών Δικαστικών Υπαλλήλων με Δικαστικά Καθήκοντα (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Επιπροσθέτως, μέλη του ΕΔΔ στη Γερμανία αποτελούν οι κεντρικές αρχές κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ο «κανονισμός για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ο «κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων»). Μέσω των εν λόγω κεντρικών αρχών, καθώς και μέσω των δικαστικών διοικήσεων των κρατιδίων, διαρκώς διαβιβάζονται πληροφορίες στα δικαστήρια και λαμβάνονται βελτιωτικά μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, ενώ, επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη στα δικαστήρια σε υποθέσεις επιδόσεων και κοινοποιήσεων ή διεξαγωγής αποδείξεων με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΔΔ στη Γερμανία και για τους σχετικούς υπεύθυνους επικοινωνίας παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.